E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 427 2001 modifica articolul 16 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 4 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 21 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 24 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 31 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 34 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 35 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 37 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 40 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 42 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 48 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 51 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 53 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 abrogă articolul 57 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 aproba OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 4 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 5 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 abrogă articolul 6 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 7 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 9 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 8 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 10 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 11 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 14 din actul OUG 59 2000
Legea 427 2001 modifica articolul 15 din actul OUG 59 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 427 din 18 iulie 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 406 din 23 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Personalul silvic, in sensul prezentei ordonante de urgenta, este format din persoanele care au pregatire de specialitate silvica atestata prin actul de absolvire a unei forme de invatamant recunoscute in Romania si care exercita efectiv profesiuni specifice activitatii in domeniul silviculturii."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Personalul silvic isi poate desfasura activitatea in:
    a) aparatul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicarii regimului silvic in fondul forestier national, precum si in oficiile cinegetice teritoriale;
    b) unitatile silvice care administreaza fondul forestier proprietate publica a statului, precum si in cele de cercetare stiintifica si proiectare silvica;
    c) unitatile care administreaza fondul forestier proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale: comune, orase, municipii si in cele care administreaza fond forestier proprietate privata indiviza apartinand fostilor composesori, mosneni si razesi sau mostenitorilor acestora, constituiti in asociatii, in conditiile legii;
    d) structurile care administreaza fondul forestier proprietate privata apartinand unitatilor de cult, institutiilor de invatamant sau altor persoane juridice;
    e) structurile constituite de catre persoane fizice care au in proprietate fond forestier."
    3. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Categorii statutare ale personalului silvic"
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Personalul silvic se diferentiaza, in functie de nivelul pregatirii profesionale, in urmatoarele categorii:
    a) personal silvic cu pregatire superioara, format din absolventi ai facultatii de silvicultura si ai cursurilor de scurta durata;
    b) personal silvic cu pregatire medie, format din absolventi ai liceului silvic si ai scolii tehnice silvice postliceale;
    c) personal silvic cu pregatire de baza, format din absolventi ai scolii profesionale silvice."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Admiterea in Corpul silvic se face in baza urmatoarelor conditii:
    a) sa fie cetatean roman;
    b) sa aiba varsta de 18 ani impliniti;
    c) sa aiba pregatirea profesionala prevazuta la art. 4 si sa fie angajat cu contract individual de munca;
    d) sa nu fi fost condamnat penal pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni.
    (2) Modalitatea de admitere in Corpul silvic, precum si evidenta membrilor acestui corp se stabilesc prin instructiunile aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    6. Articolul 6 se abroga.
    7. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Durata corespunzatoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la urmatorul grad profesional se poate face din momentul in care este obtinut cel putin calificativul anual <<bine>>."
    8. Dupa articolul 7 se introduce capitolul III.
    9. La articolul 9, care devine articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Angajarea personalului silvic in unitatile silvice centrale si teritoriale se face prin concurs, iar promovarea in grade profesionale superioare se face prin examen."
    10. Articolul 8, care devine articolul 9, va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Personalului silvic i se va acorda pentru fiecare dintre gradele profesionale prevazute la art. 7 cate 3 gradatii, I, II si III, gradatia I fiind cea superioara.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, inginer silvic, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, padurar debutant, brigadier silvic debutant, precum si cel de inginer consilier silvic, care nu au gradatii."
    11. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Salarizarea va fi corelata cu gradul profesional in care se afla incadrat fiecare angajat."
    12. La articolul 11 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Pentru incadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea in grade superioare si pentru acordarea de gradatii, potrivit prevederilor art. 7 si 9, se infiinteaza comisiile de incadrare si promovare:"
    13. La articolul 14, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru activitate profesionala deosebita si numai pentru cei care au calificativul anual <<foarte bine>>, stagiul se poate reduce cu un an."
    14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Pentru persoanele care poseda actul legal de absolvire a unei forme de invatamant prevazute la art. 4, dar care si-au desfasurat activitatea in alte domenii decat silvicultura sau in alte activitati din domeniul silviculturii si care solicita incadrarea pe grade profesionale, in vederea participarii la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvica se va proceda astfel:
    a) cei care provin din activitati desfasurate in afara domeniului silviculturii vor fi incadrati la nivelul de baza al categoriei profesionale ce corespunde pregatirii pe care o au;
    b) cei care au desfasurat activitati silvice si forestiere in invatamant, in cercetarea stiintifica de specialitate si in proiectarea silvica, in unitati de exploatari forestiere, precum si in structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi incadrati pe grade profesionale in baza propunerilor facute de comisiile de incadrare si promovare prevazute la art. 11. Propunerile comisiilor se fac pe baza datelor prezentate in curriculum vitae si a interviului sustinut de candidat."
    15. La articolul 16, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Modul de desfasurare a examenelor de promovare prevazute la art. 12, precum si validarea rezultatelor obtinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    16. La capitolul IV, titlul sectiunii 1 va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA 1
    Prevederi generale"
    17. La articolul 21, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Pentru personalul silvic angajat in unitatile silvice se intocmeste in prima luna a fiecarui an, de catre seful ierarhic superior, caracterizarea activitatii pe care a desfasurat-o in anul precedent. Calificativul ce urmeaza sa fie acordat, pe baza aprecierii activitatii si a comportarii in serviciu, poate fi: <<nesatisfacator>>, <<satisfacator>>, <<bine>> si <<foarte bine>>.
    (2) Caracterizarea si calificativul propus de comisii se analizeaza si se definitiveaza de conducerea unitatii sau subunitatii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a intocmit caracterizarea si se aproba prin rezolutia conducatorului imputernicit sa emita decizii de angajare. Notarile au caracter confidential, se aduc la cunostinta persoanei respective sub semnatura si se pastreaza la dosarul profesional."
    18. La articolul 24, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Personalul silvic cu rezultate foarte bune in activitatea profesionala poate primi distinctii, acte de multumire si premii.
    ........................................................................
    (3) Acordarea de distinctii sau de acte de multumire si premii se face pentru personalul din structurile prevazute la art. 2, la propunerea directiei de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau a conducerii Regiei Nationale a Padurilor, fiecare pentru personalul pe care il are in subordine.
    (4) Premiul poate fi pana la 20% din suma salariilor primite in ultimele 12 luni de angajatul premiat si se acorda de unitatea la care este incadrat din fondul constituit in acest sens."
    19. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Inginerii silvici care isi exercita profesiunea in structurile prevazute la art. 2 au dreptul de a executa masuratori topografice, expertize si lucrari tehnice din domeniul silviculturii, precum si hotarnicii, potrivit reglementarilor legale."
    20. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minima de 5 ani in domeniul silviculturii, care isi desfasoara sau si-a desfasurat activitatea profesionala in unitatile silvice care administreaza fond forestier aflat in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, are dreptul sa primeasca gratuit, o singura data in timpul activitatii, un volum de 10 mc lemn de lucru pentru constructii. De acest drept poate beneficia si personalul silvic iesit la pensie, cu conditia sa fi activat cel putin 15 ani intr-o unitate silvica si sa nu fi primit gratuit asemenea material lemnos in timpul cat a fost angajatul unitatii silvice respective."
    21. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Personalul silvic este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile Codului silvic, precum si cele cuprinse in actele normative in vigoare, specifice domeniului silviculturii."
    22. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Comportamentul personalului silvic trebuie sa se caracterizeze prin disciplina si prin respectarea intocmai a dispozitiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. In relatiile cu cetatenii personalul silvic trebuie sa dea dovada de solicitudine si sa aiba o atitudine corecta si demna."
    23. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Personalului silvic aflat in exercitiul atributiilor de serviciu ii este interzis sa execute lucrari sau sa desfasoare activitati care contravin regimului silvic.
    (2) Personalul silvic care detine o functie de conducere raspunde pentru legalitatea dispozitiilor pe care le da celor aflati in subordinea sa.
    (3) Calitatea de personal silvic angajat al unei unitati silvice care administreaza fond forestier proprietate publica a statului este incompatibila cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societati comerciale care desfasoara activitate concurentiala sau cu care sunt stabilite relatii contractuale. Incompatibilitatea are loc si atunci cand membrii de familie ai personalului silvic se afla in una dintre situatiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societati comerciale. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin familie se intelege: sotul, sotia, copiii si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna."
    24. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) Omorul savarsit asupra personalului silvic, in conditiile stabilite de Codul penal la art. 175 alin. 1 lit. f), se pedepseste cu detentie pe viata.
    (2) Tentativa se pedepseste."
    25. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Personalul care incalca legile si regulamentele specifice domeniului silviculturii, indatoririle ce ii revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de comportare, aducand astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului institutiei pe care o reprezinta, raspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, in functie de natura si de gravitatea faptei savarsite."
    26. La articolul 51, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Consiliul de disciplina al directiei de specialitate in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si cel al Regiei Nationale a Padurilor sunt formate fiecare din 5 membri si 2 supleanti. Din aceste consilii vor face parte consilieri si inspectori generali silvici, un consilier juridic, precum si reprezentanti ai organizatiilor sindicale reprezentative, iar in atributiile lor intra, pe langa analizarea cazurilor de abateri disciplinare, si cazurile care privesc retragerea calitatii de membru al Corpului silvic.
    (2) Consiliile de disciplina din cadrul directiilor silvice teritoriale sunt formate din cate 4 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale, consilierul juridic al directiei silvice respective si un reprezentant al sindicatului. Aceste consilii de disciplina analizeaza cazurile prezentate de comitetele directoare ale directiilor silvice, cu exceptia celor care fac obiectul sanctiunii privind retragerea calitatii de membru al Corpului silvic."
    27. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 48 alin. (2) se va face de catre:
    a) conducerea directiei de specialitate cu atributii in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, a Regiei Nationale a Padurilor si a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplica personalului silvic aflat in subordine directa sanctiunile prevazute la lit. a) - g) inclusiv;
    b) directorii directiilor silvice care aplica personalului silvic din cadrul acestor directii, precum si personalului silvic cu pregatire superioara din cadrul ocoalelor silvice din subordine sanctiunile prevazute la lit. a) - g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregatire medie si de baza vor aplica sanctiunile prevazute la lit. a) - g);
    c) sefii ocoalelor silvice care aplica personalului silvic cu pregatire medie si de baza din subordine sanctiunile prevazute la lit. a) - c) inclusiv."
    28. Articolul 57 se abroga.
    29. Anexa va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 1
    Incadrarea pe grade profesionale a personalului silvic
__________________________________________________________
Nr.                                        Vechimea minima
crt.           Gradul                        necesara*1)
                                               - ani -
__________________________________________________________
    A. Personalul silvic cu pregatire superioara

  1. Inginer silvic debutant                     -
  2. Inginer silvic                              1
  3. Inginer-sef silvic                          5
  4. Inginer inspector silvic                   13*2)
  5. Inginer inspector general silvic           19
  6. Inginer consilier silvic                   25
  7. Subinginer silvic debutant                  -
  8. Subinginer silvic                           1
  9. Subinginer silvic principal                 7*2)

    B. Personalul silvic cu pregatire medie

 10. Tehnician silvic debutant                   -*3)
 11. Tehnician silvic                            1
 12. Tehnician silvic principal                  9*2)

     C. Personalul silvic cu pregatire de baza

 13. Brigadier silvic debutant                   -*3)
 14. Brigadier silvic                            1
 15. Padurar debutant                            -*3)
 16. Padurar                                     1
__________________________________________________________
    *1) Se refera la vechimea in activitatea desfasurata in unitatile silvice.
    *2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal si de tehnician silvic principal se face pe baza unui examen si a unei lucrari de specialitate, potrivit art. 10 si 11 din prezenta ordonanta de urgenta.
    *3) Acordarea gradului si incadrarea ca padurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, in limita posturilor vacante, cu respectarea conditiilor de studii si vechime."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 427/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 427 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu