Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 4 din 29 iunie 1989

privind asigurarea si controlul calitatii produselor si serviciilor

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 24 din  5 iulie 1989


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Asigurarea calitatii produselor si serviciilor constituie obligatia fundamentala a muncitorilor, maistrilor, tehnicienilor, inginerilor cercetatorilor si proiectantilor, a tuturor oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de productie si beneficiari ai bunurilor materiale, care raspund nemijlocit de realizarea parametrilor tehnico-calitativi ai intregii productii, astfel incat nici un produs sa nu fie livrat, din intreprindere, daca nu intruneste conditiile de calitate.
    Art. 2
    Conducerile intreprinderilor, centralelor, ministerelor si celorlalte organe sunt obligate sa asigure conditiile tehnico-materiale necesare realizarii calitatii produselor in conformitate cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala si ale programelor de perfectionare a organizarii si modernizare a proceselor de productie.
    Conducerile institutelor de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare au obligatia sa elaboreze solutii constructive si tehnologice, pornind de la cele mai bune realizari pe plan mondial, care sa conduca la obtinerea de produse cu un inalt nivel tehnic si calitativ.
    Art. 3
    Ridicarea nivelului calitativ al produselor se realizeaza, pe baza celor mai noi cuceriri ale revolutiei tehnico-stiintifice, in conditiile incadrarii stricte in normele de consum de materii prime, materiale, combustibili, energie si reducerii continue a acestora, inlocuirii materiilor prime si materialelor deficitare, recuperarii celor refolosibile, reducerii costurilor de productie, cresterii permanente a rentabilitatii fiecarui produs si a productivitatii muncii.
    Oamenii muncii au dreptul si obligatia sa faca propuneri pentru reducerea normelor de consum, cresterea productivitatii muncii, modernizarea proceselor tehnologice, tipizarea pieselor, subansamblelor si produselor.
    Art. 4
    Parametrii de calitate ai produselor se prevad in standarde, caiete de sarcini, aprobate de organele prevazute de lege, precum si in contracte, in conformitate cu conditiile de baza ale calitatii stabilite pe produse si grupe de produse.
    Documentele tehnice normative, prevazute la alineatul precedent, privind parametrii de calitate precum si contractele sunt obligatorii pentru toate unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare, intreprinderi, centrale, ministere, celelalte organe centrale si locale.
    Art. 5
    Se interzic derogarile de la documentatia constructiva si tehnologica omologata, precum si de la prevederile standardelor si caietelor de sarcini.

    CAP. 2

    Art. 6
    In vederea crearii tuturor conditiilor pentru executarea de produse de inalt nivel tehnic si calitativ, activitatea de asigurare si control al calitatii se organizeaza pe toate fazele de realizare a produselor:
    - cercetarea, proiectarea si elaborarea tehnologiilor;
    - testarea, pregatirea fabricatiei si omologarea produselor si tehnologiilor;
    - contractarea si aprovizionarea tehnico-materiala;
    - executia produselor si controlul fabricatiei;
    - ambalarea, manipularea, depozitarea si transportul produselor;
    - receptia la livrare, punerea in functiune, utilizarea, intretinerea, urmarirea in exploatare si fiabilitatea produselor.
    In acest scop, intreprinderile si centralele sunt obligate sa elaboreze programe de masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea si controlul calitatii produselor, precum si planul de examinari tehnice si de inspectii, pe baza normelor-cadru, aprobate de consiliul de coordonare a activitatii pe ramuri, avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.
    Art. 7
    Pentru garantarea crearii conditiilor de asigurare a unei calitati si a fiabilitatii corespunzatoare, fabricatia in unitati a produselor de importanta deosebita si care sunt destinate sa functioneze in conditii severe de exploatare si siguranta este supusa regimului de autorizare.

    CAP. 3

    Art. 8
    Intreprinderile, centralele, ministerele si celelalte organe centrale au obligatia sa asigure nivelul tehnic si calitativ al produselor corespunzator prevederilor din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si din programele de perfectionare a organizarii si modernizare a proceselor de productie, in toate fazele de realizarea a produselor, incepand cu cercetarea si proiectarea si pana la urmarirea in exploatare a acestora.
    Art. 9
    Institutele de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare, precum si compartimentele de proiectare din unitati, raspund de calitatea solutiilor tehnice privind proiectarea si pregatirea de fabricatie a produselor, adoptate in documentatiile pe care le-au elaborat, de asigurarea asistentei tehnice la unitatile producatoare si beneficiare pe parcursul executiei, montajului, punerii in functiune sau utilizarii produselor. Cercetatorii, proiectantii, tehnologii si ceilalti specialisti care participa la elaborarea si avizarea documentatiilor tehnice ale produselor raspund de realizarea in productie si exploatare a parametrilor tehnico-economici, de calitate si fiabilitate proiectati.
    Art. 10
    Intreprinderile si centralele au obligatia sa organizeze si sa execute intreaga productie pentru intern si export, prevazuta in plan, la nivelul caracteristicilor si performantelor tehnice si calitative din documentele tehnice normative si contractate si iau masuri pentru:
    a) elaborarea si aplicarea programelor de masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea si controlul calitatii, a planurilor de examinari tehnice si de inspectii si a programelor de imbunatatire continua a nivelului tehnic si calitativ al produselor, in conditiile reducerii consumurilor de materii prime, combustibili si energie;
    b) asigurarea functionarii si intretinerii masinilor, utilajelor si instalatiilor la parametrii prevazuti, dotarea cu standuri de probe si aparate de masura si control;
    c) introducerea in fabricatia de serie a produselor noi sau modernizate dupa omologarea acestora si a pregatirii de fabricatie;
    d) introducerea in procesul de fabricatie a materiilor prime, materialelor sau a altor produse realizate prin cooperare, numai pe baza de receptie, interzicind folosirea celor care nu corespund prevederilor din documentatiile tehnice;
    e) efectuarea, inainte de livrarea produselor, a tuturor probelor de verificare a parametrilor tehnico-functionali, prevazute in documentatii si contracte;
    f) organizarea compartimentelor proprii de control tehnic al calitatii si asigurarea functionarii acestora, pe activitati, in toate fazele de realizare a produselor;
    g) sistarea fabricatiei de produse in cazul in care se constata abateri de la tehnologiile de executie;
    h) urmarirea sistematica a modului de comportare in exploatare a produselor si stabilirea masurilor pentru ridicarea nivelului calitativ a acestora;
    i) organizarea perfectionarii pregatirii profesionale a personalului de executie si de control al calitatii, instruirea si verificarea periodica a cunostintelor acestuia;
    j) asigurarea respectarii stricte a preturilor de productie si de livrare, in stransa corelare cu calitatea produselor realizate, urmarind, prin compartimentele financiar-contabile, optimizarea gestiunii calitatii, incadrarea in normele de consum si normativele financiare, in costurile de productie planificate.
    Art. 11
    Produsele pentru intern si export se livreaza numai insotite de certificate de calitate, de garantie, buletine de analiza sau alte documente de certificare a calitatii, emise de unitatile producatoare si de bazele de aprovizionare tehnico-materiala.
    Masinile, utilajele, instalatiile, aparatele si alte bunuri de folosinta indelungata vor fi livrate din intreprinderi insotite si de cartea tehnica a produsului.
    Art. 12
    Muncitorii raspund nemijlocit de calitatea produselor si au obligatia sa intretina si sa exploateze masinile, utilajele si instalatiile cu care lucreaza la nivelul de precizie si randamentul prevazut, sa execute operatiile conform documentatiei tehnice, sa verifice, continuu, prin autocontrol, operatiile  si produsele realizate, sa prezinte maistrului toate piesele si produsele in vederea confirmarii corectitudinii executiei, sa fie exigenti si sa sesizeze imediat conducatorului locului de munca orice deficienta privind calitatea, aparuta in procesul de fabricatie.
    Art. 13
    Maistrii si ceilalti conducatori ai formatiunilor de lucru raspund de asigurarea calitatii produselor sau lucrarilor executate in cadrul formatiunilor de lucru si sunt obligati sa ia masuri pentru buna organizare si desfasurare a procesului de productie, respectarea riguroasa a disciplinei tehnologice de catre muncitori, sa controleze permanent calitatea operatiilor, lucrarilor si produselor realizate in scopul prevenirii oricaror abateri de la documentatii, sa interzica trecerea de la o faza la alta a reperelor necorespunzatoare calitativ.
    Art. 14
    Sefii de sectii si ateliere raspund de calitatea produselor fabricate si au obligatia sa asigure fiecarei formatiuni de lucru din subordine conditiile tehnico-materiale necesare desfasurarii procesului de productie potrivit tehnologiei de fabricatie, sa acorde asistenta tehnica de specialitate, sa ia masurile necesare pentru prevenirea cauzelor care pot genera produse necorespunzatoare calitativ.
    Art. 15
    Personalul din compartimentul de control tehnic al calitatii are obligatia sa efectueze un control riguros, in toate fazele de realizarea a produselor, sa verifice reglajul si precizia mijloacelor de productie si sa nu admita executia si livrarea produselor cu deficiente de calitate.
    Seful compartimentului de control tehnic al calitatii raspunde de organizarea si executarea controlului tehnic al calitatii pe intreg fluxul de fabricatie, promovarea metodelor moderne de control, ridicarea calificarii profesionale a controlorilor de calitate, oprirea livrarii produselor care nu corespund calitativ.
    Art. 16
    Directorii si ceilalti conducatori ai unitatilor economice raspund de indeplinirea sarcinilor de plan ce revin unitatii in domeniul calitatii, de asigurarea tuturor conditiilor, tehnice si organizatorice necesare pentru realizarea productiei in stricta conformitate cu documentatia tehnica, de executare exigenta a controlului tehnic al calitatii in procesul de fabricatie si au obligatia de a livra numai produse corespunzatoare calitativ.
    Art. 17
    Comisiile pentru calitatea productiei si eficienta economica din intreprinderi au obligatia sa controleze si sa analizeze permanent calitatea productiei, modul in care controlul calitatii produselor se efectueaza de muncitorii care le executa, de maistrii si ceilalti conducatori ai procesului de productie si sa propuna masuri pentru perfectionarea tehnologiilor si activitatii de asigurare si control al calitatii.
    Art. 18
    Consiliile oamenilor muncii din intreprinderi si centrale sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea conditiilor tehnico-materiale de realizare a produselor la nivelul calitativ prevazut in documentele tehnice normative si in contracte, precum si pentru organizarea si efectuarea controlului calitatii pe toate fazele de productie, de catre muncitori, maistri, ceilalti conducatori ai locurilor de munca si compartimentele tehnice de control al calitatii.
    Art. 19
    Adunarile generale ale oamenilor muncii din intreprinderi si centrale sunt obligate sa ia masuri pentru ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, asimilarea de produse si tehnologii noi, promovarea tehnicii noi in toate sectoarele de activitati si valorificarea in productie a rezultatelor cercetarii stiintifice.
    Art. 20
    Ministerele economice si celelalte organe centrale raspund de nivelul tehnic si calitativ al produselor, realizate de unitati subordonate pentru intern si export, in conformitate cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, programelor de perfectionare a organizarii si modernizare a proceselor de productie si programelor speciale pe produse si grupe de produse, precum si ale documentatiilor, in care scop sunt obligate sa ia masuri:
    a) elaborarea, intr-o conceptie unitara, a normelor-cadru de asigurare si control al calitatii pe ramuri si subramuri de productie;
    b) asigurarea si urmarirea indeplinirii planului si programelor privind ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor de catre intreprinderi si centrale;
    c) asigurarea dotarii unitatilor cu mijloace de productie, standuri de proba, aparatura de masura si control;
    d) organizarea activitatii de control tehnic al calitatii la nivelul ministerului si unitatilor subordonate;
    e) elaborarea studiilor pentru asimilarea produselor noi, precum si pentru modernizarea si ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor;
    f) organizarea cooperarii intre unitatile producatoare in conditii care sa asigure realizarea produselor la nivelul calitativ prevazut in documentatii;
    g) elaborarea si realizarea programelor de scolarizare a fortei de munca si de perfectionare continua a pregatirii profesionale a intregului personal muncitor;
    h) organizarea urmaririi comportarii in exploatare a produselor si luarea masurilor de imbunatatire a calitatii acestora;
    i) sistarea fabricatiei produselor in cazul in care acestea nu intrunesc parametrii tehnico-economici prevazuti in documentatiile aprobate conform legii.
    Art. 21
    Consiliile de conducere ale ministerelor si celorlalte organe au obligatia sa analizeze sistematic modul in care se asigura calitatea produselor si se infaptuiesc sarcinile in acest domeniu prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala si programelor de perfectionare a organizarii si modernizare a proceselor de productie, stabilind masuri tehnice si organizatorice pentru ridicarea continua a nivelului tehnic si calitativ al tuturor produselor.
    Art. 22
    Consiliile tehnico-economice din intreprinderi, centrale si ministere sunt obligate sa asigure adoptarea solutiilor tehnice care sa conduca la innoirea si modernizarea produselor si sa avizeze numai acele documentatii de executie care asigura realizarea produselor cu caracteristici functionale, tehnico-economice si calitative superioare.
    Art. 23
    Consiliile de coordonare a activitatii pe ramuri raspund de infaptuirea prevederilor din planul national unic de dezvoltare economico-sociala, programelor de perfectionare a organizarii si modernizarea proceselor de productie si programelor sociale privind ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor; stabilesc masuri ca ministerele, centralele si intreprinderile sa asigure nivelul calitativ al produselor prevazut in documentatii, pentru produsele ce se realizeaza prin cooperare.
    Art. 24
    Organizatiile de masa si obstesti sunt obligate sa ia masuri pentru mobilizarea si stimularea initiativei creatoare a intregului personal muncitor, pentru folosirea cu eficienta a materiilor prime si materialelor, exploatarea corecta si cu un inalt randament a masinilor si utilajelor, realizarea produselor in conditiile de calitate prevazute in documentatie.

    CAP. 4
    Obligatiile si raspunderile beneficiarilor privind asigurarea si controlul calitatii produselor

    Art. 25
    Unitatile beneficiare sunt obligate sa controleze, in conditiile prevazute de lege si contracte, pe parcursul executarii produselor sau lucrarilor, modul in care unitatile furnizoare indeplinesc clauzele convenite cu privire la calitate, sa semnalizeze eventualele deficiente si sa participe la stabilirea masurilor necesare pentru remedierea lor.
    Art. 26
    Unitatile beneficiare efectueaza receptia produselor la furnizori potrivit prevederilor legale si contractelor si preiau numai acele produse care corespund clauzelor privind calitatea.
    Art. 27
    Unitatile beneficiare sunt obligate sa urmareasca sistematic modul de comportare in exploatare a produselor achizitionate, sa analizeze rezultatele obtinute si sa stabileasca impreuna cu furnizorii masuri tehnice pentru imbunatatirea calitatii.
    Art. 28
    Preluarea marfurilor destinate exportului se face pe baza de receptie, efectuata de intreprinderile de comert exterior prin reprezentanti proprii sau pe baza contractuala prin unitati specializate.

    CAP. 5
    Atributiile organelor centrale si locale in asigurarea si controlul calitatii produselor

    Art. 29
    Comitetul de Stat al Planificarii, impreuna cu organele teritoriale de planificare, fundamenteaza si elaboreaza planul de ridicare al nivelului tehnic si calitativ al produselor in conformitate cu prevederile din programele de perfectionare a organizarii si modernizare a proceselor de productie si asigura toate conditiile pentru buna desfasurare a fabricatiei produselor si urmarirea sistematica a executiei acestora la nivel tehnic si calitativ corespunzator sarcinilor de plan, stabilite pe ministere, centrale, intreprinderi si in profil teritorial.
    Art. 30
    Comitetul National pentru Stiinta si Tehnologie raspunde de realizarea obiectivelor de cercetare stiintifica si introducerea tehnicii noi care asigura ridicarea permanenta a nivelului tehnic si calitativ al produselor, promovarea si generalizarea tehnologiilor avansate.
    Art. 31
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlul Gospodaririi Fondurilor Fixe si organele sale teritoriale raspund de aprovizionarea tehnico-materiala in conformitate cu prevederile planului si ale normelor de consum, de exploatarea, intretinerea si repararea corespunzatoare a fondurilor fixe care conditioneaza asigurarea calitatii produselor, precum si de dotarea cu standuri de proba.
    Art. 32
    Ministerul Finantelor, bancile Comitetului de Stat pentru Preturi si organele lor teritoriale raspund de perfectionarea sistemului de gestiune a calitatii, asigura ca realizarea si finantarea tuturor produselor prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala si in programele de ridicarea nivelului calitativ al acestora sa se faca cu incadrarea in consumurile materiale si financiare normate si in costurile de productie planificate; urmaresc respectarea stricta a preturilor de productie si livrare, inlaturarea completa a produselor nerentabile si a cheltuielilor necorespunzatoare calitativ si nu crediteaza produsele cu abateri calitative fata de prevederile din contracte.
    Art. 33
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si intreprinderile de comert exterior raspund de indeplinirea clauzelor contractuale privind calitatea, controlind, la intreprinderi modul cum se realizeaza marfurile contractate la export, de preluarea produselor destinate exportului sau celor din import pe baza de receptie proprie, precum si de intarirea controlului in punctele de frontiera.
    Art. 34
    Consiliile populare judetene, municipale, orasenesti si comunale raspund de infaptuirea prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala si a programelor de perfectionare a organizarii si modernizare a proceselor de productie in profil teritorial, de asigurarea tuturor conditiilor, pentru ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor de catre toate unitatile care isi desfasoara activitatea pe teritoriul lor administrativ.
    Art. 35
    Consiliul de Ministri raspunde de infaptuirea in intreaga economie, a politicii partidului si statului privind ridicarea calitatii si nivelului tehnic al productiei, in care scop sa ia masuri ca ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele si intreprinderile sa realizeze prevederile din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si din programele de perfectionare a organizarii si modernizare a proceselor de productie privind asigurarea calitatii.

    CAP. 6
    Atributiile si responsabilitatile Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor

    Art. 36
    Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor coordoneaza si raspunde de efectuarea unui control riguros al calitatii produselor in toate fazele de realizare a produselor, in care scop exercita urmatoarele atributii principale:
    a) asigura impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale organizarea si executarea controlului calitatii produselor, elaborarea programelor pentru imbunatatirea calitatii, stabilirea indicatorilor de calitate ce se includ in planurile cincinale si anuale;
    b) controleaza activitatea de asigurare si control al calitatii produselor in intreprinderi, centrale si ministere, urmarind respectarea pe fazele de productie a conditiilor tehnice de calitate din standarde, caiete de sarcini si contracte, interzicind livrarea produselor care nu corespund calitativ; autorizeaza laboratoarele si personalul de control tehnic al calitatii si initiaza actiuni pentru perfectionarea pregatirii profesionale a acestuia;
    c) participa la activitatile de omologarea a produselor si avizeaza sau respinge propunerile de omologare, stabilind masurile ce se impun in cazul in care nu se asigura calitatea;
    d) indruma si controleaza elaborarea tehnologiilor de control al calitatii produselor, promoveaza utilizarea metodelor moderne de control;
    e) controleaza, in conditiile prevazute de lege, activitatea de asigurare a calitatii marfurilor din import;
    f) controleaza aplicarea si respectarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei privind dotarea proceselor de productie cu mijloace de masurare, exploatarea si intretinerea acestora, astfel incat sa se asigure nivelurile de precizie prevazute in documentatiile tehnice.
    Art. 37
    Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor dispune, cu incunostiintarea prealabila a organelor centrale sau locale de resort, oprirea fabricatiei, in cazurile in care se constata deficiente in procesul de productiei si in controlul tehnic al calitatii.

    CAP. 7
    Atributiile Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale

    Art. 38
    Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale controleaza aplicarea, de catre ministere, celelalte organe centrale si locale, centrale si unitati economice, a masurilor stabilite de conducerea de partid si de stat privind modernizarea structurii productiei si ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor.
    Art. 39
    Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale si Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor raspund de organizarea si efectuarea unui control riguros al marfurilor de export, atat in procesul de fabricatie cat si la expedierea acestora, conform prevederilor contractuale.
    Art. 40
    Conditiile de baza ale calitatii produselor si serviciilor, conditiile de autorizare a fabricatiei produselor de importanta deosebita, raspunderea unitatilor producatoare privind calitatea, conditiile de stabilire a raspunderii materiale, precum si faptele care constituie contraventie si modul de sanctionare a acestora, alte norme privind activitatea de asigurare si control al calitatii, se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

    CAP. 8

    Art. 41
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator prestatiilor de servicii, precum si organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 42
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 43
    Aplicarea sanctiunilor contraventionale pentru incalcarea normelor privind asigurarea si controlul calitatii produselor si serviciilor nu exclude aplicarea sanctiunilor disciplinare potrivit Codului muncii si altor dispozitii legale.
    Art. 44
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la publicarea ei in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 4/1989

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 4 din 1989
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 4/1989
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu