Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 311 din 8 iulie 2003

muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003*)

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 927 din 15 noiembrie 2006CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementează regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionării muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi ale colecţiilor private accesibile publicului.

Art. 2. - In înţelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi astfel:

a)  muzeu - instituţia de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător;

b)  colecţie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.

Art. 3. - (1) In sensul prezentei legi, colecţiile publice sunt colecţiile accesibile publicului şi specialiştilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, ştiinţifică, culturală şi memorialistică.

(2) Colecţiile private accesibile publicului sunt colecţiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul şi specialiştii au acces numai cu acordul deţinătorilor.

Art. 4. - Funcţiile principale ale muzeului sunt:

a)   constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;

b)   cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;

c)   punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii.

Art. 5. - Funcţiile principale ale colecţiilor publice sunt:

a)  constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu;

b)  cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu;

c)  punerea în valoare a patrimoniului propriu.

Art. 6. - Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, protejează muzeele, colecţiile publice şi colecţiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale.

Art. 7. - Cultele susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Patrimoniul muzeal

Art. 8. - (1) Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice, asupra unor bunuri aflate în proprietate publică şi/sau privată.

(2)  Bunurile care alcătuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului şi/sau a unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, al dreptului de proprietate privată.

(3)   Regimul juridic al dreptului de proprietate publică şi/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 9. - Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:

a)  bunurile imobile de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, memorialistică, ştiinţifică şi tehnică;

b)   siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice şi zoologice, precum şi construcţiile aferente;

c)  bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, ştiinţifică şi tehnică, literară, memorialistică, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane, ale mediului înconjurător şi ale potenţialului creator uman;

d)   alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în cadrul expoziţiilor şi al altor manifestări muzeale.

Art. 10. - (1) Evidenţa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinută prin Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare.

(2) Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale este alcătuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

Art. 11. - (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii:

a)   să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;

b)   să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;

c)  să pună în valoare patrimoniul muzeal;

d)   să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;

e)   să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;

f)   să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;

g)  să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;

i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;

j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat.

*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006.

Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 114/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006.

(2)   Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(3)   Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(4)   Incheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.

(5)  Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii.

(6)   Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit.

Art. 12. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural-turistic.

CAPITOLUL III

Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice

SECŢIUNEA 1

Clasificarea

Art. 13. - (1) In funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal,  muzeele şi  colecţiile  publice  se  pot afla în proprietate publică sau privată.

(2)   Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.

(3)   Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privată se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

(4)   După forma de organizare, muzeele şi colecţiile publice au personalitate juridică; prin excepţie de la regulă, se pot organiza muzee şi colecţii publice fără personalitate juridică.

Art. 14. - In funcţie de aria de acoperire teritorială, de mărimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colecţiile publice se clasifică astfel:

a)   muzee şi colecţii publice de importanţă naţională;

b)   muzee şi colecţii publice de importanţă regională;

c)   muzee şi colecţii publice de importanţă judeţeană;

d)  muzee şi colecţii publice de importanţă   locală.

Art. 15. - (1) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă naţională sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofil ie, cartografie şi epigrafie.

(2)  Muzeele şi colecţiile publice de importanţă regională sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan regional.

(3)  Muzeele şi colecţiile publice de importanţă judeţeană sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan judeţean.

(4)   Muzeele şi colecţiile publice de importanţă locală sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orăşenesc sau comunal.

Art. 16. - (1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană sau locală, după caz, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

(2)   Schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea autorităţii în subordinea căreia se află muzeul sau colecţia publică.

(3)  Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţionează în concordanţă cu normele metodologice privind muzeele şi colecţiile publice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

SECŢIUNEA a 2-a

Infiinţarea şi acreditarea

Art. 17. - (1) Infiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare  a  patrimoniului,   este   reglementată  prin prezenta lege.

(2)   Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

(3)  Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice.

Art. 18. - (1) Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora.

(2)  Autorităţile prevăzute la art. 13 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii şi Cultelor, care au în subordine muzee şi colecţii publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.

(3)   Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau înfiinţează muzee şi colecţii publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecţiei publice respective.

(4)   Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se aprobă, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

(5)   Acreditarea temporară poate conţine condiţii sau recomandări în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice are loc în cazul nerespectarii prevederilor legale în vigoare sau a condiţiilor de acreditare.

(2)  Revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)   Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligaţi să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.

Art. 20. - (1) Ordinul ministrului culturii şi cultelor de revocare a acreditării muzeelor şi colecţiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la Ministerul Culturii şi Cultelor.

(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţia prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 21. - (1) In subordinea muzeelor şi a colecţiilor publice pot funcţiona, ca unităţi fără personalitate juridică, secţii şi filiale, organizate în aceeaşi localitate sau în alte localităţi decât cea în care îşi au sediul muzeele şi colecţiile publice respective.

(2)  Secţiile şi filialele muzeelor şi colecţiilor publice pot fi denumite muzee sau colecţii, cu obligaţia precizării muzeului sau a colecţiei publice în a cărei subordine se află şi a obţinerii, pentru secţiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2) şi a acreditării prevăzute la art. 18.

(3)   Organizarea şi funcţionarea secţiilor şi filialelor teritoriale ale muzeelor şi colecţiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice în a cărei subordine se află.

CAPITOLUL IV

Finanţarea muzeelor şi a colecţiilor publice

Art. 22. - (1) Activitatea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(2)   Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice, din donaţii şi sponsorizări, din alte activităţi specifice.

(3)   Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecţie, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moştenitori, numai dacă persoanele respective îşi asumă obligaţia, printr-o convenţie încheiată cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, să menţină la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condiţiile prezentei legi.

(2)  In cazul în care moştenitorii nu îndeplinesc obligaţia asumată prin convenţia prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recuperează pe baza notei de constatare întocmite de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3)   Se consideră neîndeplinire a obligaţiei asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepţia situaţiilor în care obligaţia respectivă a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.

Art. 24. - (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de conducerea acestora.

(2) In cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V

Conducerea, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public

Art. 25. - (1) Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(2)  Personalul de specialitate al muzeelor şi al colecţiilor publice cuprinde funcţiile de: cercetător ştiinţific, arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, investigator biolog, investigator chimist, investigator fizician, arhitect, designer, topograf, informatician, documentarist, bibliotecar, grafician, desenator, gestionar de colecţie, custode, fotograf, operator video, precum şi alte funcţii asimilate specificului colecţiilor.

(3)   Pentru personalul muzeelor care lucrează în condiţii speciale de muncă, în depozite, laboratoare şi ateliere de conservare şi restaurare, precum şi în şantiere arheologice, se acordă un spor de toxicitate de 15% din salariul de bază.

(4)   Pentru personalul de specialitate şi tehnic care lucrează în depozite şi la organizarea unor expoziţii cu bunuri clasate în categoria Tezaur se acordă un spor de confidenţialitate de 15% din salariul de bază.

(5)   Personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în muzee sau colecţii publice de drept public beneficiază de un spor de stabilitate de 10% din salariul de bază.

(6)   Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 26. - (1) Angajarea personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colecţiei publice, potrivit legii.

(2)   Atribuţiile personalului din muzee şi colecţii publice se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu.

(3)   Pregătirea şi formarea profesională continuă a personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se asigură prin instituţii de specialitate acreditate: învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă şi scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregătire profesională.

Art. 27. - (1) In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţionează consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere.

(2) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 28. - (1) In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public pot funcţiona consilii ştiinţifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.

(2)  In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public de importanţă naţională, regională şi judeţeană funcţionarea consiliilor ştiinţifice este obligatorie.

(3)   Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(4)   Membrii consiliului ştiinţific sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.

Art. 29. - (1) In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public funcţionează comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale.

(2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.

Art. 30. - (1) Desfiinţarea muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice tutelare, cu votul a două treimi din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din  numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

CAPITOLUL VI

Instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice

Art. 31. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează şi asigură aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.

(2) Ministerul Culturii şi Cultelor reprezintă statul în relaţiile internaţionale din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.

Art. 32. - In domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii şi Cultelor exercită, prin direcţia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii:

a)  organizează sistemul naţional de cercetare, evidenţă, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice şi avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu;

b)   aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

c)   aprobă criteriile de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

d)   acordă şi revocă, în condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionării muzeelor şi a colecţiilor publice;

e)   propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională;

f)   aprobă clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;

g)   verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

h) acordă asistenţă ştiinţifică şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;

i) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) colaborează cu Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburări civile şi catastrofe naturale;

k) avizează programele de dezvoltare muzeală;

l) sprijină şi iniţiază cooperarea cu instituţii şi organizaţii din străinătate cu activitate în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

m) finanţează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură*).

Art. 33. - Direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, următoarele atribuţii:

a)   propun Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea colecţiilor publice de drept privat;

b)   verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de pe raza lor de competenţă teritorială, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

*) Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, s-a înfiinţat Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, prin reorganizarea Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, care s-a desfiinţat.

Art. 34. - (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii şi Cultelor.

(2) In domeniul muzeelor şi al colecţiilor, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele atribuţii:

a)  propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, obligatorii pentru întreaga reţea de instituţii muzeale şi colecţii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare şi finanţare;

b)   acordă aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

c)   elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor publice;

d)  emite avize prealabile în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor publice;

e)   elaborează normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

f)   propune Ministerului Culturii şi Cultelor clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;

g)  propune revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice;

h) avizează acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională;

i) avizează priorităţile de dezvoltare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;

j) avizează programele de pregătire a specialiştilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

k) propune Ministerului Culturii şi Cultelor acordarea unor distincţii şi recompense persoanelor care au adus contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal.

CAPITOLUL VII

Contravenţii şi sancţiuni

Art. 35. - Incălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.

Art. 36. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, cu intenţie, a bunurilor mobile din patrimoniul muzeelor şi al colecţiilor publice, clasate sau neclasate în patrimoniul cultural naţional, precum şi distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, cu intenţie, a imobilelor care sunt monumente istorice constituie infracţiuni şi se pedepsesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Executarea de falsuri după bunuri culturale, în scopul comercializării sau în orice alt scop, constituie infracţiune şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la bunuri culturale clasate în patrimoniul cultural naţional.

Art. 37. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)   încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;

b)   înfiinţarea de muzee şi colecţii publice fără obţinerea avizului prealabil şi/sau funcţionarea acestora fără obţinerea acreditării;

c)   împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepţia cazurilor în care aceasta este generată de cauze neimputabile;

d)   schimbarea titulaturii muzeului sau, după caz, a colecţiei publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2);

e)   neîncheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3).

(2)  Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3)  Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. - Contravenţiile prevăzute la art. 37 se constată, iar sancţiunile se aplică de specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Art. 39. - Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta lege.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 40. - Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă naţională, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie aceste contracte.

Art. 41. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, criteriile şi normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, precum şi normele de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi normele de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 311/2003:

„Art. II. - Ordinul ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea modelului unic al Registrului informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi; în acelaşi termen se publică si hotărârea Guvernului prevăzută la art. 24 alin. (6)*)."

*) In forma republicată a Legii nr. 311/2003, art. 24 alin. (6) a devenit art. 25 alin. (6).


SmartCity5

COMENTARII la Legea 311/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 311 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu