E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 282 din 23 iunie 2004

privind protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtand asupra dobandirii unui drept de utilizare pe durata limitata a unor bunuri imobiliare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 580 din 30 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobandirea unui drept de folosinta pe durata limitata a unor bunuri imobiliare.
    Art. 2
    (1) Dispozitiile prezentei legi reglementeaza urmatoarele:
    a) informatiile cu privire la continutul contractelor si la modalitatile de comunicare a acestor informatii;
    b) procedurile si modalitatile de anulare, reziliere, rezolutiune sau denuntare unilaterala a contractului.
    (2) Regimul juridic al contractelor incheiate in baza prezentei legi se completeaza cu dispozitiile din dreptul comun sau din legi speciale aplicabile, dupa caz.
    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
    a) contract privind dobandirea unui drept de utilizare pe durata limitata a unor bunuri imobiliare, denumit in continuare contract - contractul sau grupul de contracte incheiat pentru o durata minima de 3 ani, cu plata unui pret global, prin care, direct ori indirect, un drept real sau orice alt drept care priveste folosinta unuia ori mai multor bunuri imobiliare, pentru o perioada determinata sau determinabila a anului care nu poate fi mai mica de o saptamana, este constituit ori face obiectul unui transfer sau al unui angajament de transfer al unui astfel de drept;
    b) bun imobiliar - orice imobil sau parte a acestuia, cu destinatie de locuit, asupra caruia poarta dreptul care face obiectul contractului;
    c) vanzator - orice persoana fizica sau juridica care, in cadrul activitatii sale profesionale si actionand in raporturile contractuale reglementate de prezenta lege, constituie, transfera sau se angajeaza sa transfere dreptul reglementat ca obiect al contractului;
    d) dobanditor - orice persoana fizica actionand in scopuri ce pot fi considerate ca nu intra in sfera activitatii sale profesionale, careia ii este transferat dreptul care face obiectul contractului sau in beneficiul careia este constituit acest drept.
    Art. 4
    (1) Vanzatorul este obligat sa furnizeze oricarei persoane care solicita informatii despre bunul imobiliar un document care, in afara descrierii generale a bunului imobiliar, va oferi informatii concise si precise cel putin asupra elementelor prevazute la lit. a) - g), i) si l) din anexa care face parte integranta din prezenta lege, precum si asupra modului de obtinere a unor informatii complementare.
    (2) Informatiile cuprinse in documentul prevazut la alin. (1) sunt parte integranta a contractului.
    (3) Fara acordul expres al partilor, modificarea informatiilor continute in documentul prevazut la alin. (1) este permisa numai in situatia in care aceasta rezulta din cauze independente de vointa vanzatorului.
    (4) Orice modificare a informatiilor prevazute la alin. (1) va fi adusa la cunostinta dobanditorului inaintea momentului incheierii contractului. In contract vor fi mentionate in mod expres orice modificari ale informatiilor respective.
    (5) Orice publicitate referitoare la bunul imobiliar in cauza va indica posibilitatea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), precum si locul de unde acesta poate fi obtinut.
    Art. 5
    (1) Contractul se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, si va cuprinde cel putin elementele obligatorii prevazute in anexa. Actiunea in constatarea nulitatii poate fi introdusa de orice persoana interesata si se solutioneaza de instanta civila competenta.
    (2) Contractul si documentul prevazut la art. 4 alin. (1) se redacteaza, in mod obligatoriu, in limba romana. Daca dobanditorul este cetatean strain sau are resedinta in strainatate, contractul se va redacta si in limba sau in una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul caruia isi are resedinta ori al carui cetatean este dobanditorul, la alegerea acestuia, in cazul in care aceasta este o limba oficiala a Comunitatii Europene.
    (3) Atunci cand contractul nu a fost redactat, potrivit prevederilor alin. (2), in limba statului in care este situat bunul imobiliar, vanzatorul trebuie sa furnizeze dobanditorului o traducere autorizata a contractului in limba sau in una dintre limbile oficiale ale acestui stat, in cazul in care aceasta este o limba oficiala a Comunitatii Europene.
    Art. 6
    (1) Complementar optiunilor aflate la dispozitia dobanditorului potrivit dreptului comun, referitoare la nulitatea sau anulabilitatea contractelor, acesta are dreptul:
    a) sa denunte unilateral contractul, fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, in termen de 10 zile calendaristice de la data semnarii lui de ambele parti contractante sau de la data la care partile au semnat un antecontract, dupa caz. Termenul de 10 zile se calculeaza potrivit dreptului comun;
    b) in cazul in care contractul sau antecontractul nu contine informatiile prevazute la lit. a) - c), lit. d) pct. 1 si 2, lit. h), i), k), l) si m) din anexa in momentul semnarii de catre cele doua parti, sa solicite anularea contractului, respectiv a antecontractului, in termen de 3 luni de la acest moment. Daca in perioada celor 3 luni sunt furnizate aceste informatii, termenul in care dobanditorul poate denunta contractul prevazut la lit. a) curge de la data la care ultima informatie i-a fost comunicata.
    (2) Daca la implinirea termenului de 3 luni prevazut la alin. (1) lit. b) dobanditorul nu si-a exercitat dreptul de a solicita anularea contractului si contractul incheiat nu include informatiile prevazute la lit. a) - c), lit. d) pct. 1 si 2, lit. h), i), k), l) si m) din anexa, termenul de denuntare unilaterala a contractului prevazut la alin. (1) lit. a) va curge din ziua urmatoare zilei in care a expirat termenul respectiv.
    (3) In situatia in care dobanditorul doreste sa isi exercite drepturile prevazute la alin. (1), acesta trebuie, inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. (1), sa notifice in scris persoana ale carei date de identificare apar in contract, potrivit dreptului comun si procedurilor specificate in contract, conform lit. l) din anexa. Termenul limita va fi considerat respectat daca notificarea scrisa este transmisa inaintea implinirii acestuia.
    (4) In situatia in care dobanditorul isi exercita dreptul prevazut la alin. (1) lit. a), i se poate solicita sa achite, atunci cand este cazul, numai cheltuielile care, potrivit dispozitiilor dreptului comun, sunt rezultate ca urmare a incheierii si denuntarii unilaterale a contractului si care corespund formalitatilor legale ce trebuie sa fie finalizate inainte de implinirea termenului respectiv. Acest tip de cheltuieli trebuie sa fie mentionate in mod expres in contract.
    (5) In situatia in care dobanditorul isi exercita dreptul de anulare prevazut la alin. (1) lit. b), acesta nu este obligat sa achite sau sa ramburseze cheltuielile ocazionate.
    Art. 7
    Clauzele contractuale prin care este solicitata dobanditorului plata in avans a oricarei sume, inainte de implinirea termenului in care acesta isi poate exercita dreptul de denuntare unilaterala a contractului, sunt nule de drept.
    Art. 8
    In situatia in care pretul contractului este acoperit in tot sau in parte de un credit acordat dobanditorului de catre vanzator sau de un tert, in baza unui contract incheiat intre tert si vanzator, contractul de creditare va fi reziliat fara penalitati si dobanzi pentru dobanditor, in situatia in care acesta isi exercita dreptul de denuntare unilaterala a contractului prevazut la art. 6.
    Art. 9
    Dreptul dobanditorului de denuntare unilaterala a contractului nu poate fi limitat de nici o clauza contractuala sau intelegere intre parti, acestea fiind considerate nule de drept. Orice clauza prin care dobanditorul renunta la drepturile pe care i le confera prezenta lege sau prin care vanzatorul este exonerat de raspunderile ce ii revin potrivit prevederilor prezentei legi este nula de drept.
    Art. 10
    Atunci cand bunul imobiliar asupra caruia poarta dreptul care face obiectul contractului este situat in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, iar legea aplicabila contractului nu este conforma reglementarilor comunitare privind protectia dobanditorilor in cazul contractelor cu privire la dreptul real sau orice alt drept privind folosinta pe durata limitata asupra bunurilor imobile, dobanditorul beneficiaza in mod obligatoriu de protectia conferita de prezenta lege.
    Art. 11
    Drepturile si obligatiile rezultate din contractele incheiate in temeiul prezentei legi pot fi instrainate catre terti, in conditiile legii.
    Art. 12
    Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Codului civil, ale Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu contin dispozitii contrare.
    Art. 13
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 14
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 4 si art. 5 alin. (2) si (3) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.
    (2) Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, caz in care amenda este de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. Dispozitiile art. 28 si 29 nu sunt aplicabile.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu functii de control imputernicite din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 15
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, articolul 24 din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Controlul respectarii dispozitiilor prezentei ordonante se face de catre organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."
    Art. 16
    Prezenta lege transpune Directiva 94/47/CE privind protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtand asupra dobandirii unui drept de utilizare pe timp partial a unor bunuri imobiliare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L280 din 29 octombrie 1994.
    Art. 17
    Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

               Elementele obligatorii minime ale contractelor

    a) numele si domiciliul si, dupa caz, denumirea sau sediul partilor contractante, inclusiv informatii specifice referitoare la calitatea juridica pe care vanzatorul o are la momentul incheierii contractului, precum si identitatea si domiciliul proprietarului;
    b) natura exacta a dreptului care reprezinta obiectul contractului si o clauza prin care se stabilesc conditiile de exercitare a acelui drept pe teritoriul statului in care bunul sau bunurile imobiliare in cauza sunt situate si daca respectivele conditii au fost indeplinite ori, in caz contrar, ce conditii mai trebuie indeplinite;
    c) cand bunul imobiliar este determinat, se va face o descriere exacta a acestuia si a localizarii;
    d) in situatia in care bunul imobiliar se afla in constructie:
    1. stadiul de realizare a imobilului;
    2. termenul rezonabil la care se preconizeaza finalizarea bunului imobiliar;
    3. daca este vorba de un bun imobiliar determinat, numarul autorizatiei de constructie, denumirea si adresa exacta ale autoritatii emitente;
    4. stadiul de realizare a lucrarilor de amenajare care fac bunul imobiliar pe deplin functional (alimentare cu gaze naturale, electricitate, canalizare, apa si conexiuni telefonice);
    5. garantia privind finalizarea bunului imobiliar sau garantia privind rambursarea oricarei plati efectuate in situatia in care imobilul nu este terminat si modalitatile de aplicare a acestor garantii, dupa caz;
    e) serviciile la care dobanditorul are sau va avea acces si conditiile in care ii sunt permise (electricitate, apa, intretinere, salubritate);
    f) facilitati comune, cum sunt: bazine de inot, sauna etc., la care dobanditorul are sau poate avea acces si, dupa caz, in ce conditii ii sunt permise;
    g) principiile in baza carora se vor organiza reparatiile si intretinerea proprietatii imobiliare, administrarea, precum si gestionarea acesteia;
    h) perioada exacta in care drepturile rezultate din contract pot fi exercitate si, dupa caz, durata contractului; data la care dobanditorul poate incepe sa isi exercite drepturile contractuale;
    i) pretul ce va fi platit de dobanditor pentru exercitarea drepturilor contractuale; o estimare a sumei ce va fi platita de catre dobanditor pentru folosirea facilitatilor comune si a serviciilor; baza pentru calcularea valorii taxelor referitoare la ocuparea imobilului, taxele legale obligatorii (taxe si cotizatii) si cheltuieli administrative (gestionarea/administrarea, intretinerea si reparatiile imobilului);
    j) o clauza care reglementeaza faptul ca din achizitionarea/administrarea imobilului nu vor rezulta alte costuri, taxe sau obligatii decat cele specificate in contract;
    k) daca este sau nu este posibil a folosi, a participa la un sistem privind schimbul sau revanzarea drepturilor contractuale, precum si orice costuri pe care le implica un sistem de schimb sau de revanzare care va fi organizat de catre vanzator ori de catre un tert desemnat de el in contract;
    l) informatii privind dreptul de reziliere, anulare sau denuntare unilaterala a contractului si indicatii privind persoana careia i se va notifica rezilierea, anularea sau denuntarea unilaterala a contractului, specificand, de asemenea, modalitatile in care pot fi facute asemenea notificari; indicatii precise asupra naturii si valorii costurilor pe care dobanditorul va trebui sa le plateasca conform art. 6 alin. (4) din lege, daca isi exercita dreptul de denuntare unilaterala a contractului; daca este cazul, informatii privind modalitatile de reziliere a contractului de credit aferent contractului in cauza, in eventualitatea anularii sau denuntarii unilaterale a acestuia;
    m) data si locul semnarii contractului de fiecare parte.SmartCity5

COMENTARII la Legea 282/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 282 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 282/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu