Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 24 din  5 noiembrie 1976

privind recrutarea si repartizarea fortei de munca

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 98 din 11 noiembrie 1976


SmartCity3


    In Republica Socialista Romania dreptul la munca este garantat prin Constitutie, fara nici o discriminare. Fiecare cetatean are, potrivit Codului muncii, dreptul si indatorirea de a desfasura o activitate utila societatii, care sa-i asigure mijloacele de existenta si de dezvoltare spirituala.
    Statul creeaza tuturor cetatenilor posibilitatea de a munci in domeniul productiei materiale, tehnico-stiintific, social-cultural si sprijina incadrarea lor in productie, potrivit preferintelor, aptitudinilor si pregatirii fiecaruia.
    Tinand seama de dezvoltarea rapida a fortelor de productie este necesar sa se asigure in mod organizat recrutarea, calificarea si repartizarea fortei de munca pentru toate sectoarele de activitate, in raport de necesitatile fiecarui judet si ale economiei nationale in ansamblul ei.
    Totodata, este necesar sa se creeze conditii pentru a veni in intampinarea dorintei cetatenilor de a primi sprijinul organelor de stat pentru calificarea si incadrarea lor in munca.
    In vederea crearii cadrului juridic corespunzator pentru recrutarea si repartizarea fortei de munca,

    Marea Adunarea Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania asigurarea fortei de munca necesara unitatilor socialiste se face in concordanta cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    In vederea elaborarii proiectului planului anual de perspectiva privind asigurarea, pregatirea si perfectionarea fortei de munca, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate sa stabileasca:
    a) balanta fortei de munca pe ansamblu economiei nationale si pe judete;
    b) resursele de munca, structura si gradul de ocupare a acestora;
    c) evolutia in perspectiva a fortei de munca in raport cu cerintele dezvoltarii economico-sociale;
    d) corelarea dintre cerintele dezvoltarii economice si ocuparea judicioasa a resurselor de munca pe judete si ramuri ale economiei;
    e) formele si conditiile de organizare a pregatirii si perfectionarii fortei de munca.
    Art. 3
    (1) Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate sa ia masuri pentru ca unitatile socialiste in subordine sa-si asigure forta de munca necesara prin scoli profesionale, ucenicie la locul de munca, licee si scoli de specializare postliceala, precum si prin incadrarea fortei de munca neocupate.
    (2) In cazul in care forta de munca necesara nu se asigura din randul absolventilor formele de invatamant prevazute la alin. (1), unitatile socialiste vor  putea organiza cursuri de calificare la locul de munca.

    CAP. 2
    Recrutarea si repartizarea fortei de munca

    Art. 4
    Forta de munca necesara unitatilor socialiste in vederea calificarii, recalificarii sau executarii unor lucrari necalificate se asigura potrivit planului de recrutare, parte componenta a planului de asigurare, pregatire si perfectionare a fortei de munca.
    Art. 5
    (1) Recrutarea fortei de munca se face de unitatile socialiste pe baza autorizatiilor eliberate de catre directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale.
    (2) Recrutarea se face din localitatea sau judetul in care unitatea socialista isi desfasoara activitatea. In cazuri exceptionale, cand forta de munca nu poate fi asigurata din judetul respectiv, recrutarea se poate face si din alte judete.
    (3) Recrutarea persoanelor care sunt membre ale cooperativelor agricole de productie se face numai cu aprobarea adunarii generale sau a consiliului de conducere, potrivit legii.
    (4) Directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale este obligata sa stabileasca localitatile care dispun de resurse de munca neocupate si sa sprijine unitatile socialiste in activitatea de recrutare a fortei de munca.
    Art. 6
    (1) Incadrarea in munca se face, la cererea persoanelor interesate, direct de catre unitatile socialiste, in conditiile Codului muncii.
    (2) Persoanele care nu se incadreaza in munca in conditiile alin. (1) vor fi sprijinite de catre directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau de oficiile acestora, in vederea repartizarii lor in munca, tinand seama de cerintele de forta de munca, de pregatirea, aptitudinile si preferintele celor in cauza.
    (3) Dispozitia de repartizare emisa de directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acesteia este obligatorie pentru unitatea socialista care va asigura incadrarea in munca a persoanei repartizate, in conditiile legii.
    (4) Persoana repartizata in munca este obligata sa se prezinte in termen de cel mult 15 zile la unitatea socialista, in vederea incadrarii.
    Art. 7
    (1) Directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acesteia organizeaza, potrivit legii, cu sprijinul organelor locale de stat, evidenta locurilor de munca neocupate si a persoanelor care nu sunt incadrate in munca si nu urmeaza o forma de invatamant sau de calificare profesionala.
    (2) In acest scop, persoanele apte de munca care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza o forma de invatamant sau de calificare profesionala, ori nu sunt incadrate in munca, sunt obligate sa se inscrie la directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau la oficiile acestora, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul si sa ceara repartizarea lor in munca.
    (3) In cazul tinerilor intre 16-18 ani, obligatia prevazuta la alin. (2) revine si parintilor sau reprezentantilor legali.
    (4) Nu au obligatia prevazuta la alin. (2) taranii care lucreaza in gospodaria individuala, mestesugarii cu ateliere proprii si liber profesionistii care desfasoara activitati autorizate de lege. De asemenea, nu au aceasta obligatie femeile care isi ingrijesc copiii sau desfasoara o activitate casnica, in gospodaria proprie.
    (5) In indeplinirea atributiilor ce le revin din prezentul articol, directiile acestora vor fi sprijinite de organele militiei care, potrivit legii, tin evidenta populatiei.
    Art. 8
    (1) Obligatia prevazuta la art. 7 alin. (2) si (3) trebuie indeplinita in termen de 30 de zile de la data ivirii situatiei care determina necesitatea incadrarii in munca.
    (2) Pentru absolventii liceelor care se prezinta la concursul de admitere in invatamantul superior, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data incheierii ultimei sesiuni de concurs, organizata in anul in care au absolvit liceul.
    (3) Pentru absolventii primei trepte a invatamantului liceal, termenul de 30 de zile curge de la data incheierii ultimei sesiuni a concursului de admitere in treapta a doua a invatamantului liceal sau intr-o scoala profesionala, organizata in anul in care au absolvit prima treapta a liceului.
    Art. 9
    (1) Directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acesteia au obligatia sa urmareasca  modul in care unitatile socialiste asigura incadrarea in munca a persoanelor repartizate.
    (2) Unitatile socialiste sunt obligate sa comunice directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiilor acestora, schimbarile intervenite in necesarul de forta de munca, in vederea repartizarii persoanelor luate in evidenta.
    (3) De asemenea, unitatile socialiste sunt obligate sa afiseze de indata posturile devenite vacante.
    Art. 10
    In vederea incadrarii in munca a persoanelor ce urmeaza a se elibera din locurile de detinere sau centrele de reeducare, organele Ministerului de Interne sunt obligate sa comunice, inainte de eliberare, directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale in raza carora domiciliaza persoanele in cauza, datele privind situatia personala si calificarea profesionala a acestora.

    CAP. 3
    Repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor invatamantului liceal, profesional si tehnic

    Art. 11
    (1) Repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor cursurilor de zi ai liceelor, scolilor profesionale, uceniciei la locul de munca si ai scolilor de specializare postliceala se fac de catre unitatile socialiste cu care au incheiat contracte de scolarizare.
    (2) Repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor prevazuti la alin. (1), care nu au incheiat contracte de scolarizare se fac, potrivit calificarii obtinute, de catre organele centrale si locale in subordinea carora functioneaza unitatile scolare respective, in termen de 30 de zile de la data absolvirii.
    Art. 12
    (1) Unitatile de invatamant sunt obligate sa sprijine absolventii primei trepte a invatamantului liceal, care nu continua studiile intr-o forma superioara de invatamant, in vederea incadrarii in munca sau obtinerii unei calificari profesionale.
    (2) In acest scop, unitatile de invatamant vor colabora cu directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acestora, precum si cu conducerile unitatilor socialiste din localitatile respective.
    Art. 13
    Repartizarea in productie a absolventilor institutiilor de invatamant superior, de la invatamantul de zi se face potrivit legii.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 14
    Constituie contraventie, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 3.000 lei, incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 9 alin. (2) si (3) de catre cei care au asemenea atributii de serviciu, in cadrul unitatilor socialiste.
    Art. 15
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 2.000 lei, neindeplinirea de catre persoanele fizice a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prevazute in art. 7 alin. (2), (3) si art. 8 alin. (1).
    Art. 16
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 14 si 15, aplicarea sanctiunilor, precum si exercitarea cailor de atac se fac in conditiile prevazute de normele legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale.
    Art. 17
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 18
    Absolventii liceelor care nu-si continua studiile intr-o forma superioara de invatamant, ori nu s-au incadrat in munca, potrivit art. 6 si art. 11, vor fi repartizati de catre directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau oficiile acestora, in productie, in vederea obtinerii unei calificari profesionale sau in functii administrative pentru ocuparea carora legea prevede studii liceale.
    Art. 19
    Incadrarea in munca in conditiile prezentei legi se face de catre unitatile socialiste in limita numarului si structurii de personal aprobate.
    Art. 20
    Ministerul Muncii si directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale asigura indrumarea unitatilor socialiste si controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, potrivit atributiilor ce le revin conform legii.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Consiliului de Ministri nr. 4457/1953 privind recrutarea si repartizarea organizata a muncitorilor calificati si a personalului tehnic administrativ; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 371/1955 privind recrutarea si repartizarea organizata a fortei de munca necalificata; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 728/1956, privind angajarea muncitorilor agricoli sezonieri in gospodariile agricole de stat; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1051/1962 privind repartizarea in munca a persoanelor puse in libertate din locurile de detinere; art. 1 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1375/1967 privind unele masuri pentru asigurarea fortei de munca necesara executarii lucrarilor agricole din sectorul productiei vegetale, in organizatiile agricole de stat din subordinea Consiliului Superior al Agriculturii; art. 8 lit. a), b) si c) din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2494/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 947/1970 privind repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor invatamantului de zi al liceelor industriale, agricole, silvice, economice si sanitare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Legea 24/1976

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 1976
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu