Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 24 din  5 noiembrie 1976

privind recrutarea si repartizarea fortei de munca

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 98 din 11 noiembrie 1976


SmartCity3


    In Republica Socialista Romania dreptul la munca este garantat prin Constitutie, fara nici o discriminare. Fiecare cetatean are, potrivit Codului muncii, dreptul si indatorirea de a desfasura o activitate utila societatii, care sa-i asigure mijloacele de existenta si de dezvoltare spirituala.
    Statul creeaza tuturor cetatenilor posibilitatea de a munci in domeniul productiei materiale, tehnico-stiintific, social-cultural si sprijina incadrarea lor in productie, potrivit preferintelor, aptitudinilor si pregatirii fiecaruia.
    Tinand seama de dezvoltarea rapida a fortelor de productie este necesar sa se asigure in mod organizat recrutarea, calificarea si repartizarea fortei de munca pentru toate sectoarele de activitate, in raport de necesitatile fiecarui judet si ale economiei nationale in ansamblul ei.
    Totodata, este necesar sa se creeze conditii pentru a veni in intampinarea dorintei cetatenilor de a primi sprijinul organelor de stat pentru calificarea si incadrarea lor in munca.
    In vederea crearii cadrului juridic corespunzator pentru recrutarea si repartizarea fortei de munca,

    Marea Adunarea Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania asigurarea fortei de munca necesara unitatilor socialiste se face in concordanta cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    In vederea elaborarii proiectului planului anual de perspectiva privind asigurarea, pregatirea si perfectionarea fortei de munca, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate sa stabileasca:
    a) balanta fortei de munca pe ansamblu economiei nationale si pe judete;
    b) resursele de munca, structura si gradul de ocupare a acestora;
    c) evolutia in perspectiva a fortei de munca in raport cu cerintele dezvoltarii economico-sociale;
    d) corelarea dintre cerintele dezvoltarii economice si ocuparea judicioasa a resurselor de munca pe judete si ramuri ale economiei;
    e) formele si conditiile de organizare a pregatirii si perfectionarii fortei de munca.
    Art. 3
    (1) Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate sa ia masuri pentru ca unitatile socialiste in subordine sa-si asigure forta de munca necesara prin scoli profesionale, ucenicie la locul de munca, licee si scoli de specializare postliceala, precum si prin incadrarea fortei de munca neocupate.
    (2) In cazul in care forta de munca necesara nu se asigura din randul absolventilor formele de invatamant prevazute la alin. (1), unitatile socialiste vor  putea organiza cursuri de calificare la locul de munca.

    CAP. 2
    Recrutarea si repartizarea fortei de munca

    Art. 4
    Forta de munca necesara unitatilor socialiste in vederea calificarii, recalificarii sau executarii unor lucrari necalificate se asigura potrivit planului de recrutare, parte componenta a planului de asigurare, pregatire si perfectionare a fortei de munca.
    Art. 5
    (1) Recrutarea fortei de munca se face de unitatile socialiste pe baza autorizatiilor eliberate de catre directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale.
    (2) Recrutarea se face din localitatea sau judetul in care unitatea socialista isi desfasoara activitatea. In cazuri exceptionale, cand forta de munca nu poate fi asigurata din judetul respectiv, recrutarea se poate face si din alte judete.
    (3) Recrutarea persoanelor care sunt membre ale cooperativelor agricole de productie se face numai cu aprobarea adunarii generale sau a consiliului de conducere, potrivit legii.
    (4) Directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale este obligata sa stabileasca localitatile care dispun de resurse de munca neocupate si sa sprijine unitatile socialiste in activitatea de recrutare a fortei de munca.
    Art. 6
    (1) Incadrarea in munca se face, la cererea persoanelor interesate, direct de catre unitatile socialiste, in conditiile Codului muncii.
    (2) Persoanele care nu se incadreaza in munca in conditiile alin. (1) vor fi sprijinite de catre directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau de oficiile acestora, in vederea repartizarii lor in munca, tinand seama de cerintele de forta de munca, de pregatirea, aptitudinile si preferintele celor in cauza.
    (3) Dispozitia de repartizare emisa de directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acesteia este obligatorie pentru unitatea socialista care va asigura incadrarea in munca a persoanei repartizate, in conditiile legii.
    (4) Persoana repartizata in munca este obligata sa se prezinte in termen de cel mult 15 zile la unitatea socialista, in vederea incadrarii.
    Art. 7
    (1) Directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acesteia organizeaza, potrivit legii, cu sprijinul organelor locale de stat, evidenta locurilor de munca neocupate si a persoanelor care nu sunt incadrate in munca si nu urmeaza o forma de invatamant sau de calificare profesionala.
    (2) In acest scop, persoanele apte de munca care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza o forma de invatamant sau de calificare profesionala, ori nu sunt incadrate in munca, sunt obligate sa se inscrie la directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau la oficiile acestora, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul si sa ceara repartizarea lor in munca.
    (3) In cazul tinerilor intre 16-18 ani, obligatia prevazuta la alin. (2) revine si parintilor sau reprezentantilor legali.
    (4) Nu au obligatia prevazuta la alin. (2) taranii care lucreaza in gospodaria individuala, mestesugarii cu ateliere proprii si liber profesionistii care desfasoara activitati autorizate de lege. De asemenea, nu au aceasta obligatie femeile care isi ingrijesc copiii sau desfasoara o activitate casnica, in gospodaria proprie.
    (5) In indeplinirea atributiilor ce le revin din prezentul articol, directiile acestora vor fi sprijinite de organele militiei care, potrivit legii, tin evidenta populatiei.
    Art. 8
    (1) Obligatia prevazuta la art. 7 alin. (2) si (3) trebuie indeplinita in termen de 30 de zile de la data ivirii situatiei care determina necesitatea incadrarii in munca.
    (2) Pentru absolventii liceelor care se prezinta la concursul de admitere in invatamantul superior, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data incheierii ultimei sesiuni de concurs, organizata in anul in care au absolvit liceul.
    (3) Pentru absolventii primei trepte a invatamantului liceal, termenul de 30 de zile curge de la data incheierii ultimei sesiuni a concursului de admitere in treapta a doua a invatamantului liceal sau intr-o scoala profesionala, organizata in anul in care au absolvit prima treapta a liceului.
    Art. 9
    (1) Directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acesteia au obligatia sa urmareasca  modul in care unitatile socialiste asigura incadrarea in munca a persoanelor repartizate.
    (2) Unitatile socialiste sunt obligate sa comunice directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiilor acestora, schimbarile intervenite in necesarul de forta de munca, in vederea repartizarii persoanelor luate in evidenta.
    (3) De asemenea, unitatile socialiste sunt obligate sa afiseze de indata posturile devenite vacante.
    Art. 10
    In vederea incadrarii in munca a persoanelor ce urmeaza a se elibera din locurile de detinere sau centrele de reeducare, organele Ministerului de Interne sunt obligate sa comunice, inainte de eliberare, directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale in raza carora domiciliaza persoanele in cauza, datele privind situatia personala si calificarea profesionala a acestora.

    CAP. 3
    Repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor invatamantului liceal, profesional si tehnic

    Art. 11
    (1) Repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor cursurilor de zi ai liceelor, scolilor profesionale, uceniciei la locul de munca si ai scolilor de specializare postliceala se fac de catre unitatile socialiste cu care au incheiat contracte de scolarizare.
    (2) Repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor prevazuti la alin. (1), care nu au incheiat contracte de scolarizare se fac, potrivit calificarii obtinute, de catre organele centrale si locale in subordinea carora functioneaza unitatile scolare respective, in termen de 30 de zile de la data absolvirii.
    Art. 12
    (1) Unitatile de invatamant sunt obligate sa sprijine absolventii primei trepte a invatamantului liceal, care nu continua studiile intr-o forma superioara de invatamant, in vederea incadrarii in munca sau obtinerii unei calificari profesionale.
    (2) In acest scop, unitatile de invatamant vor colabora cu directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acestora, precum si cu conducerile unitatilor socialiste din localitatile respective.
    Art. 13
    Repartizarea in productie a absolventilor institutiilor de invatamant superior, de la invatamantul de zi se face potrivit legii.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 14
    Constituie contraventie, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 3.000 lei, incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 9 alin. (2) si (3) de catre cei care au asemenea atributii de serviciu, in cadrul unitatilor socialiste.
    Art. 15
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 2.000 lei, neindeplinirea de catre persoanele fizice a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prevazute in art. 7 alin. (2), (3) si art. 8 alin. (1).
    Art. 16
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 14 si 15, aplicarea sanctiunilor, precum si exercitarea cailor de atac se fac in conditiile prevazute de normele legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale.
    Art. 17
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 18
    Absolventii liceelor care nu-si continua studiile intr-o forma superioara de invatamant, ori nu s-au incadrat in munca, potrivit art. 6 si art. 11, vor fi repartizati de catre directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau oficiile acestora, in productie, in vederea obtinerii unei calificari profesionale sau in functii administrative pentru ocuparea carora legea prevede studii liceale.
    Art. 19
    Incadrarea in munca in conditiile prezentei legi se face de catre unitatile socialiste in limita numarului si structurii de personal aprobate.
    Art. 20
    Ministerul Muncii si directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale asigura indrumarea unitatilor socialiste si controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, potrivit atributiilor ce le revin conform legii.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Consiliului de Ministri nr. 4457/1953 privind recrutarea si repartizarea organizata a muncitorilor calificati si a personalului tehnic administrativ; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 371/1955 privind recrutarea si repartizarea organizata a fortei de munca necalificata; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 728/1956, privind angajarea muncitorilor agricoli sezonieri in gospodariile agricole de stat; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1051/1962 privind repartizarea in munca a persoanelor puse in libertate din locurile de detinere; art. 1 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1375/1967 privind unele masuri pentru asigurarea fortei de munca necesara executarii lucrarilor agricole din sectorul productiei vegetale, in organizatiile agricole de stat din subordinea Consiliului Superior al Agriculturii; art. 8 lit. a), b) si c) din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2494/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 947/1970 privind repartizarea si incadrarea in munca a absolventilor invatamantului de zi al liceelor industriale, agricole, silvice, economice si sanitare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Legea 24/1976

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 1976
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu