Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 233 din 13 iulie 2005

pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 21 iulie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care detin in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta terenuri deservite de sisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de imbunatatiri funciare, denumita in continuare organizatia, pentru a desfasura una sau mai multe dintre urmatoarele activitati de interes public:".
    2. La articolul 9 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) tarife pentru servicii de irigatii;".
    3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Oricare persoana fizica sau persoana juridica, care detine in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta teren situat pe teritoriul organizatiei sau care are, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in administrare ori in folosinta astfel de terenuri sau infrastructura de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, poate fi membra a unei organizatii."
    4. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, persoanele care si-au manifestat vointa de a fi membre ale organizatiei incheie actul constitutiv si statutul organizatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute."
    5. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Statutul organizatiei este adoptat cu majoritatea simpla a voturilor participantilor la adunarea constitutiva, cu conditia ca acesti participanti sa detina in proprietate, in administrare sau in folosinta cel putin jumatate din suprafata de teren a teritoriului organizatiei si sa fie de acord sa preia intreaga raspundere a exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare situate pe teritoriul organizatiei."
    6. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Organizatia constituita potrivit legii ramane deschisa si va primi noi membri pana la nivelul teritoriului organizatiei."
    7. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Federatiile se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi."
    8. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, infiintate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, cu modificarile ulterioare, care se reorganizeaza, in conditiile prezentei legi, in organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, preiau bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea sau in folosinta acestora, precum si:
    a) dreptul de proprietate detinut de asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii, constand din statii de pompare de punere sub presiune si constructii hidrotehnice, impreuna cu dotarile si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei si obligatiile corelative;
    b) dreptul de folosinta detinut de asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, constand din statii de pompare de punere sub presiune si constructii hidrotehnice, impreuna cu dotarile si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei."
    9. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, situata pe terenurile cu destinatie agricola detinute in exploatare de societatile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite in administrare Administratiei si se inregistreaza in patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzatoare a capitalului lor social, prin diminuarea participatiei statului."
    10. La articolul 35, alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Administratia isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (5) Administratia are in structura sa sucursale fara personalitate juridica, care au in alcatuire unitati de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare."
    11. La articolul 36 alineatul (1), literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) prin amenajarile de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa asigura si alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale, in conditiile legii;
    f) presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;".
    12. La articolul 36 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o litera noua, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
    "f^1) desfasoara activitati de cooperare internationala, in limitele imputernicirii acordate de minister;".
    13. La articolul 37, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Lista initiala a amenajarilor de imbunatatiri funciare ce se administreaza de Administratie este inclusa in Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
    (3) O amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare este declarata de utilitate publica, potrivit criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
    14. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Anual, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajarilor ce se administreaza de Administratie se modifica sau se completeaza si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Administratiei."
    15. La articolul 38, alineatele (1) - (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Daca o amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte a unei amenajari de imbunatatiri funciare nu mai indeplineste criteriile prevazute la art. 37 alin. (3), prin hotarare a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publica si, dupa caz, se trece din domeniul public in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Amenajarile de imbunatatiri funciare sau partile unor amenajari de imbunatatiri funciare, prevazute la alin. (1), pot fi:
    a) transmise in proprietate sau date in folosinta gratuita unei organizatii ori federatii, potrivit legii;
    b) vandute unui cumparator privat, potrivit legii;
    c) concesionate sau inchiriate, potrivit legii;
    d) conservate pentru o perioada de pana la 3 ani;
    e) scoase din functiune, potrivit legii;
    f) valorificate, potrivit legii.
    (3) Trecerea in conservare a unei amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti a unei amenajari de imbunatatiri funciare se realizeaza prin asigurarea pazei acesteia si depozitarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor de pompare dezafectate.
    (4) Cheltuielile de conservare si de asigurare a pazei se suporta din subventii de la bugetul de stat."
    16. La articolul 38, alineatul (5) se abroga.
    17. La articolul 39, litera n) va avea urmatorul cuprins:
    "n) avizeaza documentatiile tehnice, contracteaza si finanteaza lucrarile de investitii contractate cu terti furnizori si verifica derularea si receptionarea lucrarilor, potrivit legii;".
    18. La articolul 39, litera q) se abroga.
    19. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Pentru realizarea activitatilor sale, Administratia contracteaza cu terti furnizori elaborarea de studii, prestarea de servicii de cercetare si/sau de proiectare, executarea de lucrari de constructii, intretinere si reparatii, inclusiv achizitionarea sau inchirierea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor sale, precum si a echipamentelor de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta, cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice."
    20. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Finantarea cheltuielilor curente ale Administratiei se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile de natura investitiilor se acopera total sau partial de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
    a) obiectivele de investitii noi sau in continuare privind infrastructura de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat, iar cele privind infrastructura de imbunatatiri funciare din domeniul privat al statului, partial de la bugetul de stat;
    b) studiile, proiectarea si cercetarea aplicativa legate de obiectul sau de activitate, total de la bugetul de stat;
    c) dotarile independente aferente amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;
    d) expertizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din cadrul infrastructurii apartinand domeniului public al statului si consultanta de specialitate referitoare la aceste lucrari, total de la bugetul de stat;
    e) alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii, total de la bugetul de stat.
    (3) Veniturile proprii ale Administratiei se constituie din:
    a) tarife de prestari de servicii de irigatii percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigatii, intretinerea si reparatiile amenajarilor de irigatii declarate de utilitate publica;
    b) tarife de prestari de servicii de desecare si drenaj, aparare impotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, altele decat cele de irigatii;
    c) dobanzi incasate pentru depozitele si sumele disponibile din conturile proprii;
    d) dobanzi si penalitati percepute pentru serviciile prestate, a caror contravaloare nu a fost incasata la termen;
    e) tarife de prestari de servicii de alimentare cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale.
    (4) Cheltuielile administrative, materiale si de personal necesare desfasurarii activitatilor Administratiei se acopera total sau partial din subventii de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
    a) exploatarea, intretinerea, reparatiile si administrarea amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, care nu sunt amenajari de irigatii, total de la bugetul de stat;
    b) actiunile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, total de la bugetul de stat;
    c) reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului public al statului din amenajarile de imbunatatiri funciare existente sau conservarea obiectivelor de investitii sistate ori intrerupte temporar, total de la bugetul de stat;
    d) reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului privat al statului din amenajarile de imbunatatiri funciare existente, partial de la bugetul de stat;
    e) protectia mediului prin lucrari de imbunatatiri funciare si monitorizarea efectelor acestor lucrari, total de la bugetul de stat;
    f) informarea publica si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare, partial de la bugetul de stat;
    g) functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare, total de la bugetul de stat;
    h) conservarea si asigurarea pazei amenajarilor de imbunatatiri funciare neutilizate, aflate in conservare, total de la bugetul de stat;
    i) salarizarea personalului prevazut in statele de functii ale unitatii centrale, ale sucursalelor teritoriale si ale unitatilor de administrare ale Administratiei, precum si cheltuielile curente necesare functionarii acestora, partial de la bugetul de stat;
    j) paza amenajarilor de imbunatatiri funciare in afara perioadei de utilizare, total de la bugetul de stat;
    k) executarea probelor tehnologice, epuizmentelor si consumul de energie pe perioada nefunctionarii, total de la bugetul de stat."
    21. La articolul 48, litera n) va avea urmatorul cuprins:
    "n) aproba contractarea de credite interne potrivit reglementarilor in vigoare;".
    22. La articolul 51, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Directorul general este propus de consiliul de administratie, potrivit legii, si numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit. Directorul general este angajat pe baza de contract individual de munca si contract de performanta, anexa la contractul individual de munca, incheiate cu consiliul de administratie, in conditiile legii."
    23. La articolul 51 alineatul (4), litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) angajeaza si concediaza personalul si incheie contractele individuale de munca;".
    24. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    (1) Administratia isi desfasoara activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale, si la nivel de amenajare de imbunatatiri funciare sau grup de amenajari de imbunatatiri funciare, prin unitatile de administrare aflate in subordinea sucursalelor teritoriale.
    (2) Sucursalele sunt unitati fara personalitate juridica, cu gestiune economico-financiara, care tin evidenta contabila la nivel de balanta de verificare.
    (3) Unitatile de administrare exploateaza, intretin, repara si administreaza amenajarile de imbunatatiri funciare si desfasoara activitati de imbunatatiri funciare in cadrul unei zone delimitate pe baza structurii functionale a amenajarilor sau grupurilor de amenajari pe care acestea le administreaza.
    (4) Numarul sucursalelor, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu Administratia, precum si numarul unitatilor de administrare din cadrul fiecarei sucursale, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu sucursala teritoriala se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
    (5) Directorii sucursalelor teritoriale ale Administratiei se angajeaza in conditiile legii si se numesc in functie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie. Conducatorii unitatilor de administrare se angajeaza in conditiile legii si se numesc in functie prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor de sucursala. Atributiile directorilor de sucursala si ale conducatorilor unitatilor de administrare se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei si prin contractele individuale de munca."
    25. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    (1) Activitatea fiecarei sucursale teritoriale este supravegheata de un consiliu de sucursala, iar activitatea fiecarei unitati de administrare este supravegheata de un consiliu de unitate de administrare. Din aceste consilii fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor si ai altor beneficiari de servicii de imbunatatiri funciare prestate de Administratie. Din consiliile de sucursala fac parte si specialisti recunoscuti pe plan local in domeniul imbunatatirilor funciare. Consiliile de sucursala inainteaza Consiliului de administratie al Administratiei, iar cele de unitate de administrare, conducerii sucursalei in subordinea careia se afla unitatea de administrare recomandari de imbunatatire a activitatii sucursalei teritoriale, respectiv a unitatii de administrare.
    (2) Atributiile consiliilor de sucursala si ale consiliilor de unitate de administrare, conditiile si procedura de desemnare si de numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
    (3) Pentru activitatea desfasurata, membrii consiliului de sucursala si ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remunerati."
    26. La articolul 61, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Administratia incheie noi contracte multianuale sau le reinnoieste pe cele in vigoare numai daca cererea de livrare a apei pentru irigatii, ce face obiectul contractelor multianuale, implica irigarea a cel putin 20% din suprafata deservita de punctele de livrare a apei pentru irigatii si de canalele de distributie din cadrul amenajarii de irigatii, precum si din suprafata intregii amenajari sau a partii de amenajare declarate de utilitate publica."
    27. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Administratia elaboreaza propunerile de tarife anuale si de tarife de livrare a apei pentru irigatii, pe care le supune aprobarii Consiliului de administratie al Administratiei.
    (2) Cuantumul tarifului anual si al tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la data de 31 august a fiecarui an, pentru sezonul de irigatii al anului urmator."
    28. La articolul 67 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) achitarea catre furnizorul de energie electrica a costului energiei electrice si decontarea cheltuielilor cu energia termica de pompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei prevazute in contractul multianual."
    29. La articolul 67, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Subventiile pentru sezonul de irigatii al anului urmator se acorda numai daca organizatiile si federatiile au achitat contributia proprie la tarifele anuale pana la data de 30 septembrie a anului curent."
    30. La articolul 68, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cuantumul maxim al subventiei ce se acorda fiecarei organizatii sau federatii se calculeaza pe fiecare statie de pompare de punere sub presiune ori punct de livrare a apei pentru irigatii mentionat in contractul multianual in vigoare si pe fiecare suprafata de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei, exprimata in hectare, care este detinuta in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta de membrii organizatiei sau federatiei si poate primi apa pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii. Subventia se calculeaza separat pentru fiecare dintre statiile de pompare de punere sub presiune sau alte puncte de livrare a apei pentru irigatii situate pe teritoriul organizatiei ori federatiei."
    31. La articolul 70 alineatul (1), litera b) se abroga.
    32. La articolul 73, literele d) si j) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) atesta persoanele fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare si/sau de fabricare si utilizare a instalatiilor si echipamentelor specifice acestor activitati, potrivit normelor metodologice ce se aproba prin ordin al ministrului;
    ..........................................................................
    j) organizeaza, executa si actualizeaza sistemul informational de evidenta la nivel national a amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol;".
    33. La articolul 73 se introduce o litera noua, litera o), cu urmatorul cuprins:
    "o) aplica masurile prevazute la art. 38 alin. (2) lit. b), c) si f), prin Agentia Domeniilor Statului, iar cele prevazute la lit. a), d) si e), prin Administratie."
    34. La articolul 80, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectiva, efectuata in conditiile art. 68 - 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in perioada 1 iunie - 30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizarii SNIF, vor beneficia de urmatoarele drepturi:
    a) la momentul disponibilizarii, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul National de Statistica;
    b) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj."
    35. Articolul 84 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 84
    (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, pana la data de 31 decembrie 2005 asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii infiintate in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, cu modificarile ulterioare, se reorganizeaza si se inregistreaza ca organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, care indeplinesc conditiile privind stabilirea teritoriului organizatiilor, devin, la cerere, organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, aprobate prin ordin al ministrului, cu conditia ca statutul organizatiei sa fie adoptat de membrii asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii, care detin in proprietate, administrare sau folosinta cel putin jumatate din suprafata de teren a teritoriului viitoarei organizatii, ce se probeaza printr-un extras din registrul membrilor. Pe data inregistrarii in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare, organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii preia toate drepturile si obligatiile asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii.
    (3) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii, asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii, care se reorganizeaza, va transmite organizatiei, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, bunurile detinute si va cere radierea din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Pe data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor, asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii se dizolva de drept."
    36. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 90
    Pana la data de 31 decembrie 2005, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, vor beneficia de subventii de la bugetul de stat, cu conditia incheierii cu Administratia sau cu alti furnizori de apa pentru irigatii de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizatii, la constituirea si inregistrarea lor."
    37. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 91
    Pana la data de 31 decembrie 2005 operatorii economici si institutiile publice care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza, direct sau prin furnizorul de apa pentru irigatii, de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare si care detin in proprietate, administrare sau folosinta terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociatii a utilizatorilor de apa pentru irigatii, vor beneficia de subventii pentru acoperirea costului energiei electrice sau termice de pompare, in limita a 75% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, pentru anul 2005."
    38. La anexa nr. 1 "Intelesul unor termeni in sensul prezentei legi" se introduc doua definitii noi, cu urmatorul cuprins:
    "Parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare - ansamblul lucrarilor si elementelor de infrastructura de imbunatatiri funciare din cadrul unei amenajari de imbunatatiri funciare, care pot fi utilizate si pot functiona independent in cazul in care restul lucrarilor si elementelor de infrastructura de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarii de imbunatatiri funciare sunt scoase din functiune.
    Administrarea amenajarilor de imbunatatiri funciare - totalitatea activitatilor desfasurate de catre Administratie in vederea realizarii conditiilor necesare exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, inclusiv asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Societatea Nationala <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A. este societate comerciala pe actiuni, cu capital de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4, si are in structura sucursale fara personalitate juridica."
    2. In anexa nr. 1, la articolul 13 alineatul (5), dupa litera d) se introduce o litera noua, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
    "d^1) stabilirea numarului de sucursale, a ariei de competenta si a sediului fiecareia dintre acestea;".
    3. Anexa nr. 2 se abroga.
    Art. 3
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi modificate in mod corespunzator Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
    Art. 4
    Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             DAN RADU RUSANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 233/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 233 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 233/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu