Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.231 din 02.08.2018

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 06 august 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori. (21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori." 2. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate; b)fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale; c)pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate; d)terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. 3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. 4. La articolul 27, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins: (23) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: a)dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale; b)dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c)nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane. 5. La articolul 92, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) În situaţia în care se realizează lucrări de împădurire, crearea de suprafeţe împădurite sau perdele de protecţie pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, fără plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. 6. La articolul 92, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Prin excepţie de la alin. (5), tariful prevăzut în anexa nr. 1 nu se datorează pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan privind: 7. La articolul 92, alineatul (7) se abrogă . 8. La articolul 921 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)a terenurilor agricole din extravilan pentru realizarea obiectivelor de interes public, finanţate de la bugetul de stat sau bugetul local, ai căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, prin Planul urbanistic zonal/Planul urbanistic general; 9. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita scoaterea definitivă din circuitul agricol, la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, cu obligaţia achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 92 alin. (6). 10. La articolul 93, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Introducerea în circuitul agricol a terenurilor cu altă destinaţie decât agricolă, fără construcţii, se aprobă prin decizie emisă de către direcţia pentru agricultură judeţeană, în baza studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren. 11. La articolul 93, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) În cazul terenurilor cu destinaţie specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului ministerului de resort, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren. 12. La articolul 94, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 94 Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă după cum urmează: 13. La articolul 102, alineatul (2) se abrogă . 14. La articolul 123 alineatul (2), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 127/202/2002, cu modificările ulterioare. Articolul II - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate. Articolul III Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 şi 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi. Articolul IV În situaţia în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Articolul V
(1) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se pot restitui în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, numai în condiţiile îndeplinirii obligaţiei de redare în circuitul agricol, în termenele prevăzute în actele de aprobare, pe baza următoarelor documente justificative:a)cererea beneficiarului în care se specifică numărul contului şi banca la care se face restituirea, înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană; b)actele de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol; c)decizia de redare în circuitul agricol a terenurilor, emisă în baza procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren şi a studiului pedologic; d)documentul de plată a garanţiei la Fondul de ameliorare a fondului funciar; e)avizele emise de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(2) Pentru situaţiile în care termenul prevăzut în actul de aprobare pentru redarea terenului în circuitul agricol a fost depăşit, garanţiile depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar se execută, fără nicio notificare prealabilă, sumele rezultate fiind utilizate conform destinaţiei acestui fond.
(3) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, rămase nerestituite, precum şi dobânzile aferente se transferă de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la Fondul de ameliorare a fondului funciar constituit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4) Restituirea întregii garanţii, depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar, către beneficiari se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în condiţiile alin. (1).
(5) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Articolul VI Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ADRIAN ŢUŢUIANUANEXĂ (Anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991) TARIFUL datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif - lei/m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00

N O T Ă: Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel. Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflaţie şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.SmartCity5

COMENTARII la Legea 231/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 231 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 231/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu