Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.231 din 02.08.2018

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 06 august 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori. (21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori." 2. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate; b)fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale; c)pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate; d)terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. 3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. 4. La articolul 27, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins: (23) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: a)dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale; b)dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c)nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane. 5. La articolul 92, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) În situaţia în care se realizează lucrări de împădurire, crearea de suprafeţe împădurite sau perdele de protecţie pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, fără plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. 6. La articolul 92, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Prin excepţie de la alin. (5), tariful prevăzut în anexa nr. 1 nu se datorează pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan privind: 7. La articolul 92, alineatul (7) se abrogă . 8. La articolul 921 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)a terenurilor agricole din extravilan pentru realizarea obiectivelor de interes public, finanţate de la bugetul de stat sau bugetul local, ai căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, prin Planul urbanistic zonal/Planul urbanistic general; 9. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita scoaterea definitivă din circuitul agricol, la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, cu obligaţia achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 92 alin. (6). 10. La articolul 93, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Introducerea în circuitul agricol a terenurilor cu altă destinaţie decât agricolă, fără construcţii, se aprobă prin decizie emisă de către direcţia pentru agricultură judeţeană, în baza studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren. 11. La articolul 93, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) În cazul terenurilor cu destinaţie specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului ministerului de resort, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren. 12. La articolul 94, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 94 Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă după cum urmează: 13. La articolul 102, alineatul (2) se abrogă . 14. La articolul 123 alineatul (2), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 127/202/2002, cu modificările ulterioare. Articolul II - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate. Articolul III Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 şi 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi. Articolul IV În situaţia în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Articolul V
(1) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se pot restitui în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, numai în condiţiile îndeplinirii obligaţiei de redare în circuitul agricol, în termenele prevăzute în actele de aprobare, pe baza următoarelor documente justificative:a)cererea beneficiarului în care se specifică numărul contului şi banca la care se face restituirea, înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană; b)actele de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol; c)decizia de redare în circuitul agricol a terenurilor, emisă în baza procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren şi a studiului pedologic; d)documentul de plată a garanţiei la Fondul de ameliorare a fondului funciar; e)avizele emise de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(2) Pentru situaţiile în care termenul prevăzut în actul de aprobare pentru redarea terenului în circuitul agricol a fost depăşit, garanţiile depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar se execută, fără nicio notificare prealabilă, sumele rezultate fiind utilizate conform destinaţiei acestui fond.
(3) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, rămase nerestituite, precum şi dobânzile aferente se transferă de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la Fondul de ameliorare a fondului funciar constituit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4) Restituirea întregii garanţii, depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar, către beneficiari se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în condiţiile alin. (1).
(5) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Articolul VI Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ADRIAN ŢUŢUIANUANEXĂ (Anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991) TARIFUL datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif - lei/m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00

N O T Ă: Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel. Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflaţie şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.SmartCity5

COMENTARII la Legea 231/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 231 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 231/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu