Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.231 din 02.08.2018

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 06 august 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori. (21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori." 2. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate; b)fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale; c)pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate; d)terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. 3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. 4. La articolul 27, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins: (23) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: a)dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale; b)dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c)nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane. 5. La articolul 92, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) În situaţia în care se realizează lucrări de împădurire, crearea de suprafeţe împădurite sau perdele de protecţie pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, fără plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. 6. La articolul 92, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Prin excepţie de la alin. (5), tariful prevăzut în anexa nr. 1 nu se datorează pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan privind: 7. La articolul 92, alineatul (7) se abrogă . 8. La articolul 921 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)a terenurilor agricole din extravilan pentru realizarea obiectivelor de interes public, finanţate de la bugetul de stat sau bugetul local, ai căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, prin Planul urbanistic zonal/Planul urbanistic general; 9. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita scoaterea definitivă din circuitul agricol, la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, cu obligaţia achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 92 alin. (6). 10. La articolul 93, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Introducerea în circuitul agricol a terenurilor cu altă destinaţie decât agricolă, fără construcţii, se aprobă prin decizie emisă de către direcţia pentru agricultură judeţeană, în baza studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren. 11. La articolul 93, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) În cazul terenurilor cu destinaţie specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului ministerului de resort, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren. 12. La articolul 94, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 94 Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă după cum urmează: 13. La articolul 102, alineatul (2) se abrogă . 14. La articolul 123 alineatul (2), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 127/202/2002, cu modificările ulterioare. Articolul II - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate. Articolul III Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 şi 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi. Articolul IV În situaţia în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Articolul V
(1) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se pot restitui în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, numai în condiţiile îndeplinirii obligaţiei de redare în circuitul agricol, în termenele prevăzute în actele de aprobare, pe baza următoarelor documente justificative:a)cererea beneficiarului în care se specifică numărul contului şi banca la care se face restituirea, înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană; b)actele de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol; c)decizia de redare în circuitul agricol a terenurilor, emisă în baza procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren şi a studiului pedologic; d)documentul de plată a garanţiei la Fondul de ameliorare a fondului funciar; e)avizele emise de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(2) Pentru situaţiile în care termenul prevăzut în actul de aprobare pentru redarea terenului în circuitul agricol a fost depăşit, garanţiile depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar se execută, fără nicio notificare prealabilă, sumele rezultate fiind utilizate conform destinaţiei acestui fond.
(3) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, rămase nerestituite, precum şi dobânzile aferente se transferă de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la Fondul de ameliorare a fondului funciar constituit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4) Restituirea întregii garanţii, depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar, către beneficiari se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în condiţiile alin. (1).
(5) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Articolul VI Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ADRIAN ŢUŢUIANUANEXĂ (Anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991) TARIFUL datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif - lei/m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00

N O T Ă: Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel. Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflaţie şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.SmartCity5

COMENTARII la Legea 231/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 231 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 231/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu