E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.221 din 24.07.2015

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 28 iulie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 23 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3, II.2 şi II.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 29 iulie 2014, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul I Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia de locuinţe de serviciu, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale şi sursele de finanţare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 2. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1) , cu următorul cuprins: c^1) finanţarea proiectării şi execuţiei, în condiţiile legii, a utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii din cadrul programului guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu prevăzut la lit. c), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, din fondurile prevăzute la alin. (2); 3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) În structura cheltuielilor de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) va fi cuprinsă o cotă de 5% care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru:a)realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea şi urmărirea lucrărilor de execuţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru programele guvernamentale de construcţii de locuinţe prevăzute la alin. (1) lit. c); b)îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar prevăzut la alin. (1) lit. e). 4. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61 ) , cu următorul cuprins: (61 ) Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale răspund de necesitatea şi oportunitatea realizării locuinţelor prin programele de construcţii de locuinţe, care se execută la solicitarea acestora, prevăzute la alin. (1) lit. c), la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. În situaţia în care locuinţele nu se repartizează în totalitate, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor. 5. La articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) A.N.L. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea unor terenuri şi/sau construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizare şi neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e), cu obligaţia acestora de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor nefinalizate aflate în diverse stadii de execuţie. 6. La articolul 2, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Dezvoltarea construcţiilor de locuinţe în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se face pe terenuri viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor. 7. La articolul 2, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (81 ) - (83 ) , cu următorul cuprins: (81 ) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul perimetrului destinat locuinţelor se realizează corelat cu termenele de recepţie şi de punere în funcţiune a locuinţelor. (82 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (81) şi ale art. 12 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, A.N.L. poate finanţa, din fondurile prevăzute la alin. (2), proiectarea şi execuţia utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii din cadrul programului guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.(83 ) Cheltuielile pentru proiectarea şi execuţia utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (81) se cuprind în structura devizului general al acestora, în condiţiile legii. 8. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii, anterior iniţierii de către A.N.L. a procedurii de promovare a investiţiilor în construcţia de locuinţe, iar în interiorul perimetrului destinat locuinţelor se realizează corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor. 9. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), A.N.L. poate asigura finanţarea din fondurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (82) şi (83), în corelare cu programul guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu. 10. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ) , cu următorul cuprins: (41 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), terenurile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea unor instituţii publice, destinate exclusiv realizării locuinţelor de serviciu, îşi păstrează regimul juridic şi se transmit în folosinţa gratuită a A.N.L. pe perioada realizării investiţiilor. 11. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Pentru asigurarea corelării programelor de investiţii în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuinţelor, cu programele de investiţii în construcţia de locuinţe, A.N.L. încheie contracte cu autorităţile administraţiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, în condiţiile art. 2 alin. (10) şi (11). 12. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Beneficiarul care a contractat un credit ipotecar prin intermediul unei instituţii financiare autorizate potrivit legii poate asigura finanţarea finalizării locuinţei contractate şi prin depunerea din surse proprii, într-un cont al A.N.L., a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat în scris al A.N.L. 13. La articolul 4, alineatele (3) - (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins : (3) În cazul în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe proprietate personală construite prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1), sunt construite locuinţe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi valorificate astfel:a)prin transmiterea locuinţelor de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administraţie, către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii; b)prin vânzarea locuinţelor, de către A.N.L., către solicitanţii ce pot asigura contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii. (4) Locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. a) aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate.(5) Locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. a) se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, specialiştilor din învăţământ, sănătate, precum şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor. Prin specialist se înţelege angajaţii unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.(6) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. a) stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, persoanele cărora le vor fi repartizate aceste locuinţe.(7) Contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. a) se încheie pe durata de un an de la data repartizării locuinţei. Contractul de închiriere poate fi prelungit, pe perioade de câte un an, în condiţiile legii. 14. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate , alineatele (71 ) - (74 ) , cu următorul cuprins: (71 ) Chiria, în cazul locuinţelor prevăzute la alin. (3) lit. a), se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărârea autorităţilor deliberative, şi acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%. Pe baza acestor indicatori, modalitatea de calcul al chiriei se stabileşte prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi. (72 ) Suma reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, din cuantumul total al chiriei stabilit conform alin. (71), se virează de către autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, către A.N.L., în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, orice întârziere atrăgând plata de penalităţi, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. (73 ) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (72), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. (74 ) Cota de 1% prevăzută la alin. (71) se constituie ca venituri ale autorităţilor publice locale şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe la nivel local. 15. La articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. a) pot fi vândute, la cererea chiriaşului şi înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiţia respectării dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate. În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeaşi locuinţă, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinţei. Valoarea de vânzare este dată de valoarea de inventar a locuinţei, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puţin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi virată către A.N.L. conform prevederilor alin. (72). 16. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se virează în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 „Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul acestor programe. Aceste sume reprezintă fonduri publice şi se administrează potrivit legislaţiei privind finanţele publice. 17. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1) , cu următorul cuprins: c^1) sume rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, prevăzute la art. 4 alin. (72) şi art. 8 alin. (13), care se virează lunar de către autorităţile publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea chiriei. Orice întârziere atrage plata de penalităţi conform art. 4 alin. (73) şi art. 8 alin. (14). Sumele încasate, reprezentând recuperarea investiţiei, constituie surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe prin programele A.N.L. 18. La articolul 6 alineatul (1), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e)venituri din plasarea resurselor proprii şi a altor resurse atrase în titluri de stat şi depozite bancare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... g)sume acumulate reprezentând garanţie de bună execuţie în cadrul decontării tuturor contractelor încheiate de A.N.L.; 19. La articolul 6 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g1) sume provenite din încasarea penalităţilor sau a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 4 alin. (73), art. 8 alin. (14) şi art. 10 alin. (11); 20. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat , alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Sumele rămase neutilizate din resursele prevăzute la alineatul (1) lit. c), c1) şi g1), la finele fiecărui an, prin excepţie de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se reportează în bugetul de venituri şi cheltuieli al A.N.L. în anul următor, la capitolul venituri, şi constituie sursă de finanţare pentru construcţia de locuinţe prin programele A.N.L.21. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) şi g1) pot fi avansate, în condiţiile prevăzute la art. 15 lit. b), şi pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite, cu prioritate în anul în curs sau, în situaţii excepţionale, în anii următori, din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) şi prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 22. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. g1) pot fi avansate şi pentru asigurarea pazei şi conservării lucrărilor realizate în cadrul programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi e) şi pentru care nu mai există relaţii contractuale de execuţie. 23. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), c), c1) şi h). 24. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) A.N.L. va stabili anual programe de investiţii publice în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia de locuinţe de serviciu, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, pe baza proiectelor de investiţii aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în colaborare cu organele administraţiei publice locale şi centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuinţe potrivit legii. 25. După articolul 7 se introduce un nou articol , articolul 71, cu următorul cuprins: Articolul 71 (1) Locuinţele realizate prin programul guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu sunt destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice centrale şi locale.(2) Locuinţele prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor art. 52 lit. a), art. 53 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (82). (3) Locuinţele de serviciu, împreună cu terenul aferent, realizate în condiţiile prezentei legi şi destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice centrale fac obiectul proprietăţii publice a statului şi sunt administrate de instituţiile publice centrale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile legii.(4) Locuinţele de serviciu, împreună cu terenul aferent, realizate în condiţiile prezentei legi şi destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice locale fac obiectul proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi sunt administrate de instituţiile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile legii.(5) Prin excepţie de la prevederile art. 53 alin. 4 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele prevăzute la alin. (1) nu pot fi vândute. (6) Repartizarea locuinţelor de serviciu, cuantumul chiriei, precum şi durata contractului de închiriere se stabilesc prin acte administrative emise de autorităţile instituţiilor publice centrale/locale, în condiţiile legii.(7) Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe de serviciu, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale/locale, se stabilesc de către instituţiile publice centrale/locale, care vor prezenta Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi A.N.L. o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor. 26. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. (2) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietăţii private a statului. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care acestea sunt amplasate. Locuinţele destinate în mod exclusiv închirierii de către tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori sunt în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii, şi care au solicitat realizarea acestora. Locuinţele realizate în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietăţii publice a statului. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele de investiţii prevăzute la art. 7 alin. (6), regimul juridic şi modul de repartizare sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.27. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat , alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Administratorul locuinţelor prevăzute la alin. (2) exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că îşi dă acordul pentru:a)racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele de utilităţi; b)îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului; c)ieşiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a statului; d)înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară. 28. La articolul 8, alineatele (3) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi, respectiv, de prioritate în repartizarea locuinţelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situaţii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuinţe şi numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.(4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei.(5) După expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de câte un an. 29. La articolul 8 , după alineatul (5) se introduc 10 noi alineate , alineatul (6) - (15) , cu următorul cuprins :(6) La prelungirea contractelor de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, reevaluează starea civilă a chiriaşilor şi numărul de persoane aflate în întreţinerea lor şi, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuinţe cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Schimbul de locuinţe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuinţele noi. Unităţile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeaşi categorie de locuinţe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenţie/un acord între doi chiriaşi. Autorităţile administraţiei publice locale/ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie. (7) Chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%.(8) În funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, astfel:

Rangul localităţii Coeficient
0 1
I 0,95
II 0,9
III 0,85
IV 0,8
V 0,8

unde: a)rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă naţională; b)rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; c)rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi; d)rangul III - oraşe; e)rangul IV - comune; f)rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. (9) În funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor se ponderează astfel:

Venit Coeficient
Venitul pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie 0,90
Venitul pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe economie 0,95
Venitul pe membru de familie mai mare decât 100% salariul minim brut pe economie 1,00

(10) Pe baza indicatorilor prevăzuţi la alin. (7)-(9), modalitatea de calcul al chiriei se stabileşte în normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.(11) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (7) se stabileşte, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în curs. Autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale au obligaţia de a comunica A.N.L., în termen de 10 zile, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor. (12) Cedarea dreptului de folosinţă a locuinţei, repartizată în condiţiile alin. (3), de către titularul contractului de închiriere este interzisă, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului.(13) În cazul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), suma reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, se virează, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, de către autorităţile publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, autorităţile publice centrale, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare.(14) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (13), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.(15) Locuinţele prevăzute la alin. (2) se înregistrează în contabilitatea autorităţilor publice locale, autorităţilor administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţilor administraţiei publice centrale, care le au în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, şi se supun procedurilor de reevaluare şi amortizare. 30. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat , alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau centrale, după caz, au obligaţia să soluţioneze cererile prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute. În caz contrar, datorează A.N.L. penalităţi de întârziere, calculate pentru fiecare lună, în cuantum de 0,01%/lună, şi care se aplică la valoarea de investiţie a locuinţei, înregistrată în contabilitatea autorităţilor publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, după caz, şi pentru care s-a depus solicitarea de achiziţionare, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 31. La articolul 10 alineatul (2), partea introductivă şi literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: a)preţul locuinţei se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare; b)titularul contractului de închiriere, precum şi soţul/soţia acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii; c)titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;32. La articolul 10 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obţinerea unui teren în condiţiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată.33. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii, şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe. În cazul în care, în cursul anului anterior, A.N.L. nu a încheiat cel puţin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puţin două contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabileşte anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul final de vânzare al acesteia; 34. La articolul 10 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) şi d2), cu următorul cuprins: d1) valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor lit. a), se ponderează cu un coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

Rangul localităţii Coeficient de ponderare
0 - Bucureşti 1,40
I - Municipii de importanţă naţională 1,00
I.1 - Cu peste 400.000 locuitori 0,99
I.2 - Între 300.001 şi 400.000 locuitori 0,98
I.3 - Între 200.000 şi 300.000 locuitori 0,97
II - Municipii de importanţă interjudeţeană
II.1 - Între 150.001 şi 200.000 locuitori 0,96
II.2 - Între 100.001 şi 150.000 locuitori 0,95
II.3 - Între 50.001 şi 100.000 locuitori 0,94
II.4 - Până la 50.000 locuitori 0,93
III - Oraşe
III.1 - Cu peste 30.000 locuitori 0,92
III.2 - Între 10.001 şi 30.000 locuitori 0,91
III.3 - Până la 10.000 locuitori 0,90
IV - Sate reşedinţă de comună 0,85
V - Sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor 0,80

unde: a)rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană; b)rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; c)rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi; d)rangul III - oraşe; e)rangul IV - sate reşedinţă de comună; f)rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor; d2) în situaţia în care valoarea stabilită, conform prevederilor lit. d1), este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuinţelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puţin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, şi virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13). 35. La articolul 10 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii. Prin excepţie, locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care finanţează achiziţia acestor locuinţe, şi/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituţiile de credit, cu garanţia statului, conform prevederilor legale în vigoare. Instituţiile de credit sau, după caz, statul român, prin organele competente, vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinţelor;36. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate , alineatele (21)-(25), cu următorul cuprins: (21) Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate lunare egale, prevăzute la alin. (2) lit. a), ratele lunare cuprind o dobândă anuală care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat. (22) Contractul de vânzare cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzute la alin. (2) lit. a), prevede următoarele: a)transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege; b)până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii de către tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora; c)cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadenţă. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată, acesta datorează majorări de întârziere; d)executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autorităţile administraţiei publice locale în care sunt amplasate locuinţele, în condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător; e)suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare; f)după expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată; g)posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale; h)în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. f), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L. şi urmând regimul prevăzut la alin. (3). (23) Modul de constituire şi de plată a avansului, a ratelor lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, şi a majorărilor de întârziere se stabileşte în normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi. (24) Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare. (25) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, titularul contractului dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 37. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. După reţinerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) şi, după caz, a valorii de vânzare a construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (7), sumele obţinute se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul propriu, către A.N.L., pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri. În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi sănătăţii, A.N.L. ţine evidenţa sumelor rezultate din vânzare şi încasate. 38. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi autorităţile publice centrale au obligaţia să iniţieze procedurile legale pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari în clădirile de locuit pe care le administrează şi în care sunt situate locuinţe pentru tineri destinate închirierii, după vânzarea către chiriaşi a 3 unităţi locative din clădire. 39. La articolul 10, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8) , cu următorul cuprins: (7) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi atrage răspunderea materială, disciplinară, civilă şi penală, după caz, potrivit legii.(8) În cazul locuinţelor pentru care contractul de vânzare a fost reziliat de drept, acestea se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz. 40. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administraţie, ca organ executiv. 41. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă. 42. Articolul 14 se abrogă. 43. La articolul 20, alineatele (1) , (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 20(1) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, A.N.L. poate promova, în cadrul programelor de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 7 alin. (6), obiective de investiţii publice în construcţia de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din aceste domenii de activitate.(2) Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau ale administraţiei publice centrale interesate, studii care se transmit A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale ori ale administraţiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Pentru realizarea de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau ale administraţiei publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în proprietatea publică sau privată a autorităţilor publice locale, în proprietatea publică ori privată a statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, în condiţiile legii. 44. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 20-22, se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi de autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ sau din sănătate, după caz, care preiau în administrare respectivele locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3). 45. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24 Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum şi orice alte acte încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 22 şi 23 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija prefecţilor pentru locuinţele administrate de către autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de către ministerele care coordonează activităţile din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz. 46. Articolul 27 se abrogă. Articolul IIContractele de închiriere încheiate până la data aprobării prezentei legi vor respecta prevederile legale aflate în vigoare, la data încheierii lor, până la expirarea termenului de închiriere prevăzut în contract. După expirarea termenului de închiriere prevăzut în contract, se aplică prevederile prezentei legi. Articolul III - În tot cuprinsul Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se înlocuieşte cu sintagma Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul VLegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 221/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 221 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu