Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 218 din 5 iulie 2005

privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 20 februarie 2008Art. 1. - (1) In scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituţiile de credit le pun la dispoziţie beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european de garantare agricolă, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond.

(2)  Fondul se gestionează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocă Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordării de garanţii instituţiilor de credit.

(4) Acordarea sumelor din fond se efectuează pe bază de convenţii încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare.

(5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă.

Art. 2. - Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct pe fiecare fond în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.

Art. 3. - Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea şi va reîntregi suma alocată.

Art. 4. - Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;

b)  acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu-si îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit;

c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aprobă anual, diferenţiat, în funcţie de tipul de credit şi de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 5. - (1) Beneficiarii garanţiilor acordate de fondurile de garantare sunt:

a) societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoane fizice autorizate şi asociaţii de fermieri, constituite conform legii;

d) consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere;

e) Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor;

f) direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratoarelor şi pentru reţeaua informaţională naţională;

g)  persoane fizice şi juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii;

h) Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Mureş, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratorului Unităţii fitosanitare;

i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu;

j) alţi beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă.

(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.

Art. 6. - Creditele acordate beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 vor fi garantate astfel:

a)  în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei, procentul de garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului;

b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu şi lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă, în scopul realizării de investiţii, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului;

c) în cazul creditelor acordate pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD şi al celor încadrate în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, procentul de garantare va fi de până la 100% din valoarea creditului.

*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 155/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 12 iunie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 218/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 10 /2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 326/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. acordă garanţii pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 din prezenta lege.

Art. 8. - Comisioanele de garantare datorate de instituţiile de credit pentru garanţiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.

Art. 9. - In situaţia în care riscul de neplată înregistrat depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobânzilor acumulate, diferenţa se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Creanţele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituţiile de credit, au regim de creanţă bugetară şi sunt executate în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art. 11. - Eventualele sume restituite de instituţiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executării celorlalte garanţii prevăzute în contractele de credit şi a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 12. - Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum şi cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garanţii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă.

Art. 13. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale*), Guvernul va adopta normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

*) In prezent, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de organizare în cadrul administraţiei publice centrale, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" a fost înlocuită cu denumirea „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".

**) Ase vedea Hotărârea Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, modificată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 318/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 20 martie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 13 noiembrie 2006.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 218/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 218 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 218/2005
Legea 371 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu