E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 215 din 24 octombrie 2008

pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 757 din 10 noiembrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele d), i), j), l), ţ) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

j) fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

l) gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv şi oferă tariful de gestionare;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

ţ) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic;

u) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;".

2. La articolul 6 alineatul (1), literele b), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;".

3. La articolul 8 alineatul (1) litera A, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privaţi, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţă de teren care reprezintă minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociaţie legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz;

b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea;".

4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA şi se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent- 14 mai anul viitor."

5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. -Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică ce reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi."

6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art.8 alin.(1) lit.A.b), câte un fond cinegetic.

(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare cinegetică au dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vânătoare.

(3) Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în condiţiile alin. (1) şi (2) se realizează prin ordin al administratorului, la solicitarea instituţiilor de învăţământ."

7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă despăgubiri.

(2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor;

b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

(3) Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

(4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie."

8. La articolul 15, alineatele (2), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 şi 2.

(3) Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică pentru fiecare sezon de vânătoare, prin acte adiţionale, până la data de 15 martie, după cum urmează:

a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);

b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculată, conform prevederilor lit. a), înmulţită cu raportul dintre valoarea rezultată din licitaţie publică şi valoarea de pornire a licitaţiei.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafaţă de minimum:

a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;

b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;

c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie."

9. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Neîncheierea actelor adiţionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor."

10. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezenţa reprezentantului administratorului."

11. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.

(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului."

12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului şi se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor de vânătoare.

(22) In situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.

(23) In fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează împreună cu reprezentanţii administraţiilor ariilor naturale protejate."

13. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective."

14. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) In scopul conservării biodiversităţii, regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

(2) Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, prevăzute în anexa nr. 2, se supun derogărilor adoptate de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu avizul conform al administratorului."

15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului."

16. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) In vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic."

17. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modificaşi va avea următorul cuprins:

,,b) lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;".

18. La articolul 23 alineatul (1), literele c), e) şi o) se abrogă.

19. La articolul 23 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

,,x) incendierea miriştilor şi a tufărişurilor din fondurile cinegetice."

20. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic."

21. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii."

22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A."

23. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc două noi alineatele, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanţă cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.

(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» începe cu 15 zile mai târziu fată de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B."

24. La articolul 27 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar; c) posedă permis de armă tip B;".

25. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.

26. La articolul 28, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului."

27. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Autorizaţiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii."

28. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Vânătoarea se practică cu:

a) arme de foc de vânătoare;

b) capcane autorizate.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului."

29. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. -In interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul din zona respectivă sub formă de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz."

30. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management al ariilor naturale respective.

(2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală respectivă.

(3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervaţiilor biosferei este permisă numai membrilor asociaţiilor locale de vânători.

(4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă."

31. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului."

32. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.

33. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de vânătoare, în condiţiile aprobării emise de administrator."

34. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) şi ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele:

a) mamiferele şi păsările admise la vânătoare sau părţi ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acţiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor;

b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deţinerii şi/sau transportului în scopul comercializării sau popularii de către persoane juridice autorizate, potrivit legii;

c) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D şi 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanţe de urgenţă.

(2) Transportul, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, sunt interzise."

35. La articolul 39, literele a), d), f), g), o), u), w) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;..............................................................................

d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie;

g) accesul cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

u) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate, în intravilan, în crescătorii de vânat, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;

..............................................................................

w) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, şi în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveşte vânătoarea;

x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;".

36. La articolul 39, literele p), q), r) şi s) se abrogă.

37. La articolul 39, după litera z) se introduc două noi litere, literele z1) şi z2), cu următorul cuprins:

,,z1) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare;

z2) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora."

38. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

„Art. 391. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u) şi w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia.

(2) Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii şi reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice."

39. La articolul 42 alineatul (1), literele e), f), g), j), I), n), p) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condiţiile art. 391;

f) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» altfel decât în condiţiile art. 34;

g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare constituite în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

j) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

l) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

n) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

p) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete;

q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;".

40. La articolul 42 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) vânătoarea practicată cu arme de foc şi capcane neautorizate în afara fondurilor cinegetice;

d) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii."

41. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», ale căror limite sunt vizibil delimitate, şi accesul altor membri vânători decât ai asociaţiilor locale de vânători, în zonele tampon, în parcurile naturale şi în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice."

42. La articolul 44, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) scoaterea din ţară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale;

b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

d) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege;"

43. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - Complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42-44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei."

44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecţie strictă, a zonelor de protecţie integrală şi a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

45. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

„Art. 461. - Faptele prevăzute la art. 42-45 prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi de conduita făptuitorului."

46. La articolul 48 alineatul (1), literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), ş), y), z1) şi z2), cu amendă de la 250' lei la 750 lei;

c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1)lit. c),'h), i), j), k), l)şis), precum şi la art. 39 lit. h), k), m) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ş), t) şi w), precum şi la art. 39 lit. i), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) şi (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ţ) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei."

47. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor este un document tipizat al cărui model se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură."

48. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) In scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, administratorul elaborează şi aprobă, cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice."

49. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă."

50. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Perioadele de vânare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare şi valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă"

51. La anexa nr. 1 litera A), punctele 4, 6, 7, 9,10 şi 16 se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„4. Cerbul comun (Cervus elaphus)

- mascul trofeu

- mascul selecţie

- femelă si vitei

10 septembrie - 15 noiembrie 1 septembrie- 15 noiembrie

1 septembrie - 15 februarie

3.000 3.000 3.000

6.000 6.000 6.000

12.000 12.000 12.000

6. Câinele enot

(Nyctereutes procyonoides)

15 septembrie - 31 martie

10

60

120

7. Dihorul comun

(Putorius putorius)

15 septembrie - 31 martie

5

30

60

9. lepurele-de-câmp

(Lepus europaeus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

25

150

300

10. lepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

20

100

400

16. Şacalul (Caniş aureus)

15 mai - 31 martie

5

80

160"

52. La anexa nr. 1 litera B, punctele 2, 3, 4, 6, 8,12,17,18, 24, 25, 31 şi 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. Cioara grivă

(Corvus corone cornix)

1 iunie - 31 martie

-

10

20

3. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus)

1 iunie - 31 martie

-

10

70

4. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)

15 septembrie - 15 noiembrie

1

20

30

6. Cocoşul de munte

(Tetrao urogallus) - mascul

20 aprilie - 10 mai

1.000

1.350

2.700

8. Coţofana (Pica pica)

1 iunie - 31 martie

-

10

20

12. Gâsca-de-vară

(Anser anser rubrirostris)

1 septembrie - 28 februarie

20

55

275

17. Porumbelul gulerat (Columba palumbus)

15 august - 28 februarie

2

27

80

18. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)

15 august - 28 februarie

2

55

110

24. Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

110

25. Raţa moţată

(Aythya fuligula)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

110

31. Raţa-cu-cap negru (Aythya marila)

1 septembrie - 28 februarie

10

65

130

32. Sitarul de pădure (Scalopax rusticola)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

110"

53. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

„V. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

135"

54. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)

1 iunie-31 martie

-

10

20"

55. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. Cioara neagră

(Corvus corone corone)

1 iunie-31 martie

-

10

70"

56. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis)

1 septembrie-28 februarie

20

55

275"

57. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

„141. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus)

1 septembrie-28 februarie

2

15

55"

58. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

„151. Ierunca

(Bonasa bonasia)

15 septembrie-15 decembrie

50

150

350"

59. La anexa nr. 1 litera B, punctele 1 şi 33 se abrogă.

60. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite şi valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vânarea este interzisă"

61. La anexa nr. 2 litera A, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Pisica sălbatică

(Felis silvestris)

50

200"

62. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:

„511. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)

50

200"

63. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 1531, cu următorul cuprins:

1531. Sitarul-de-mal (Limosa limosa)

10

50"

64. La anexa nr. 2, litera B punctele 13, 88 şi 99 se abrogă.

65. La anexa nr. 2, litera B punctele 4, 7, 20, 48, 50, 51, 63, 64, 75, 95, 123, 126, 134, 142, 145, 155, 157, 163, 176 şi 177 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. Acvila-mică (Hieraaetus pennatus)

1.350

1.350

7. Acvila-porumbacă

(Hieraaetus fasciatus)

540

540

20. Capântortura (Jynx torquilla)

5

135

48. Corcodelul mic

(Pachybaptus ruficollis)

20

55

50. Corcodelul-cu-gât-negru

(Podiceps nigricolis)

20

135

51. Corcodelul-cu-gât-roşu

(Podiceps griseigena)

20

270

63. Culicul-cu-cioc-subţire

(Numenius tenuirostris)

50

2.700

64. Drepneaua (Apus sp.)

5

55

75. Florintele (Carduelis chloris)

5

27

95. Guşă-vânătă (Luscinia sp.)

10

27

123. Pasărea-ogorului

(Burhinus oedicnemus)

50

270

126. Pelicanul comun

(Pelecanus onocrotalus)

500

1.350

134. Pietruşul (Arenaria interpres)

5

55

142. Prundăraşul (Charadrius sp.)

10

55

145. Raţa-cu-ciuf (Netta rutina)

50

270

155. Spârcaciul (Tetrao tetrix)

500

1.350

157. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis)

25

135

163. Striga (Tyto alba guttata)

250

540

176. Uliul (Accipiter sp.)

150

270

177. Vânturelul-de-seară (Falco vespertinus)

250

1.350"

Art. II. - In tot cuprinsul Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „fond de vânătoare" se înlocuieşte cu sintagma „fond cinegetic".

Art. III. - Actuala strategie cinegetică şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea, emise în baza legilor anterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanţă cu prevederile prezentei legi, dar numai târziu de un an de la intrarea în vigoare a acesteia

Art. IV. - Modalitatea de emitere şi înseriere a autorizaţiilor de vânătoare existentă la data intrării în vigoare a prezentei legi se aplică până la testarea practică şi funcţionarea corespunzătoare a sistemului informatic prevăzut la art. 31 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - (1) Modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care va fi adoptată în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 50 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. VI. - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 215/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 215 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu