E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 212 2002 modifica articolul 63 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 66 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 68 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 70 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 71 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 abrogă articolul 73 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 80 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 81 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 abrogă articolul 84 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 85 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 89 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 90 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 96 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 aproba OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 6 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 9 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 11 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 12 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 20 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 21 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 22 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 23 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 27 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 28 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 30 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 32 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 35 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 37 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 41 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 adauga dupa articolul 43 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 44 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 adauga dupa articolul 45 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 51 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 52 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 56 din actul OUG 60 2001
Legea 212 2002 modifica articolul 61 din actul OUG 60 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 212 din 19 aprilie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 17 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 3, literele b) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) contract de achizitie publica - contract cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant;
    ...........................................................................
    f) contract de lucrari - contract de achizitie publica, care are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica;"
    2. La articolul 3, dupa litera f) se introduce litera f^1) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) contract pentru concesiunea de lucrari - contract de achizitie publica de acelasi tip cu contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata/administra rezultatul lucrarilor, in totalitate sau in parte, drept la care se poate adauga, dupa caz, plata unei sume;"
    3. La articolul 3, dupa litera g) se introduc literele g^1) - g^3) cu urmatorul cuprins:
    "g^1) persoana juridica afiliata - orice persoana juridica intrata in perimetrul de consolidare al unei alte persoane juridice, in conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, sau orice persoana juridica aflata in oricare dintre urmatoarele situatii:
    (i) o autoritate contractanta sau un concesionar exercita o influenta dominanta asupra sa;
    (ii) exercita o influenta dominanta asupra unei autoritati contractante sau asupra unui concesionar;
    (iii) ca urmare a asocierii cu o autoritate contractanta sau cu un concesionar se afla sub influenta dominanta a unei alte persoane juridice;
    g^2) influenta dominanta - situatie in care, in raport cu o persoana juridica, o alta persoana juridica se afla in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
    (i) detine majoritatea capitalului subscris;
    (ii) detine controlul majoritatii voturilor in adunarea generala;
    (iii) numeste in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
    g^3) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale, de o autoritate publica competenta si in baza careia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfasura una sau mai multe dintre activitatile prevazute la art. 6 alin. (1);"
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica.
    (2) Oricare autoritate contractanta care finanteaza contracte de achizitie publica, ce se atribuie de catre o alta persoana juridica, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractului respectiv.
    (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul in care, dupa atribuirea unui contract pentru concesiunea de lucrari, concesionarul, in calitate de autoritate contractanta, atribuie contracte de lucrari catre terte parti in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de concesiune. Nu sunt considerate terte parti asociatii care depun oferta comuna atunci cand autoritatea contractanta intentioneaza sa atribuie un contract pentru concesiunea de lucrari si nici persoanele juridice afiliate concesionarului/concesionarilor asociat/asociati.
    (4) In cazul in care concesionarul nu este autoritate contractanta, acesta are obligatia de a respecta cel putin prevederile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire a contractului de achizitie publica, precum si cele referitoare la datele limita pentru primirea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertelor atunci cand atribuie contracte de lucrari catre terte parti in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de concesiune."
    5. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Este autoritate contractanta, in sensul prezentei ordonante de urgenta:
    a) oricare autoritate publica, astfel cum este definita aceasta in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;
    b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;
    c) oricare persoana juridica, alta decat cele prevazute la lit. a) sau b), care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
    - este finantata din fonduri publice;
    - se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati ori institutii publice;
    - in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate sau o institutie publica;
    d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transporturi si telecomunicatii - si care se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati."
    6. La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) exploatarea unui areal geografic in scopul punerii la dispozitie transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport;"
    7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand atribuie contracte de achizitie publica, daca:
    a) contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala;
    b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt stabilite ca urmare a:
    - unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea ori exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi parteneri straini;
    - unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;
    - aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau altor donatori/creditori;
    c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
    d) contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafata sau din subteran in scopul desfasurarii de activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila;
    e) contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili in scopul desfasurarii de activitati in domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, de gaze naturale, carbuni sau de alti combustibili solizi;
    f) contractul are ca obiect:
    - cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiara, care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    - cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;
    - prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;
    - prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;
    - prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;
    - angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;
    - prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.
    In oricare dintre cazurile prevazute in cadrul prezentului alineat autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.
    (2) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:
    a) servicii hoteluri si restaurante;
    b) servicii de transport pe calea ferata;
    c) servicii de transport pe apa;
    d) servicii anexe si auxiliare transportului;
    e) servicii juridice;
    f) servicii de selectie si plasare a fortei de munca;
    g) servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;
    h) servicii de invatamant;
    i) servicii de sanatate si asistenta sociala;
    j) servicii recreative, culturale si sportive.
    In oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii principiilor prevazute la art. 2, precum si a prevederilor art. 37 referitoare la specificatiile tehnice si ale art. 78 referitoare la dosarul achizitiei publice si la monitorizarea sistemului achizitiilor publice.
    (3) Autoritatile contractante prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza produse in scopul de a le revinde sau de a le inchiria si nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaza sa le vanda sau sa le inchirieze, oricare alte persoane juridice avand si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta.
    (4) Autoritatile contractante prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:
    a) produse, lucrari sau servicii destinate altor scopuri decat desfasurarii de activitati relevante;
    b) produse, lucrari sau servicii destinate desfasurarii unor activitati relevante in alta tara decat Romania, in conditiile in care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Romania.
    (5) Prin exceptie de la alin. (4), prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica sau organizarii unui concurs de solutii de catre o persoana juridica ce desfasoara activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, daca respectivul contract este in legatura cu prestarea de servicii de imbunatatiri funciare si irigatii sau cu proiecte privind lucrari de constructii hidrotehnice, dar numai in cazul in care volumul de apa, destinat pentru aprovizionarea cu apa potabila, reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective.
    (6) Autoritatea contractanta are dreptul de a cumpara direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute la art. 9, in cazul in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 2.000 euro."
    8. La articolul 9 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) cererea de oferta, respectiv procedura simplificata, prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori."
    9. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura care permite acesteia sa achizitioneze, in special in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori. Concursul de solutii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Proiectele/planurile depuse de catre concurenti trebuie sa ramana anonime pana la finalizarea evaluarii acestora de catre juriul constituit."
    10. La articolul 11 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv."
    11. La articolul 12, literele b), e) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze, in mod aditional, produse destinate inlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor, instalatiilor sau altor dotari achizitionate anterior de la un anumit furnizor si constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi furnizor, in vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice sporite de operare si intretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate. Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval, de regula, nu mai mare de 3 ani de la atribuirea contractului de achizitie publica initial;
    ...........................................................................
    e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de servicii concurentului castigator al concursului respectiv;
    ...........................................................................
    h) in situatie de forta majora, respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau in orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevazute si ale caror circumstante, sub nici o forma, nu se datoreaza vreunei actiuni a autoritatii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrarilor necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, intr-o perioada imediata, perioada care nu poate depasi durata normala de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa sau de licitatie restransa."
    12. La articolul 17, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare la concursul de solutii daca acesta este urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv.
    (3) Autoritatea contractanta are dreptul, in scopul asigurarii unei transparente maxime, de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dar numai dupa publicarea anuntului respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice. Anuntul de participare publicat si in alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale trebuie sa mentioneze numarul si data aparitiei Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice in care s-a publicat anuntul de participare si nu trebuie sa contina alte informatii decat cele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei."
    13. La articolul 17 alineatul (4), literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv;
    d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza produse ce urmeaza sa fie fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice."
    14. La articolul 20, alineatele (2), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul atribuirii contractelor de furnizare si de servicii, a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro, precum si in cazul contractelor de lucrari, a caror valoare estimata fara T.V.A. este mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro, data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 36 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice. In cazuri exceptionale autoritatea contractanta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor pana la 26 de zile, dar are obligatia de a prelungi aceasta perioada pana la 36 de zile, daca cel putin unul dintre potentialii ofertanti care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei solicita acest lucru.
    (4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare."
    15. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul atribuirii contractelor de furnizare si de servicii, a caror valoare estimata fara T.V.A. este egala sau mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 euro, precum si in cazul contractelor de lucrari, a caror valoare estimata fara T.V.A. este egala sau mai mica decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro, data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de 10 zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice."
    16. La articolul 21, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Data limita stabilita de autoritatea contractanta nu trebuie sa fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare.
    (3) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice au dreptul de a reduce aceasta perioada la 26 de zile de la data transmiterii spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare."
    17. La articolul 22, alineatele (1), (3), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) In etapa finala a procedurii de licitatie restransa sau negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor.
    ...........................................................................
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.
    (4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de catre autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
    (5) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autoritatii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 10 zile."
    18. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferta autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul si in invitatia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai devreme de:
    a) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de lucrari;
    b) 5 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii."
    19. La articolul 26, alineatul (4) se abroga.
    20. La articolul 27, partea introductiva a alineatului (3) si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Numarul de candidati selectati trebuie sa se incadreze intre limita minima si limita maxima a intervalului precizat in anuntul de participare sau sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare. Acest numar trebuie stabilit astfel incat sa nu afecteze concurenta reala si trebuie sa fie:
    ...........................................................................
    b) nu mai mic de 3 candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva, cu conditia sa existe un numar suficient de candidati corespunzatori."
    21. La articolul 28, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta numarul de furnizori, executanti sau de prestatori, carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatia de participare, este de cel putin 5, cu conditia sa existe un numar suficient de potentiali ofertanti. Autoritatea contractanta are dreptul de a publica si un anunt privind aplicarea procedurii prin cerere de oferta intr-o publicatie de circulatie nationala."
    22. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura in cazul in care a publicat si anuntul prevazut la alin. (1)."
    23. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor/ofertantilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea in sensul prevederilor alin. (1). In cazul candidatilor/ofertantilor, persoane fizice sau juridice straine, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilitatii in tara in care candidatul/ofertantul este rezident."
    24. La articolul 32, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (2) - (5) cu urmatorul cuprins:
    "(2) In scopul verificarii capacitatii economico-financiare a candidatilor/ofertantilor autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora bilantul contabil sau un document similar cu bilantul contabil, considerat legal si edificator in tara in care ofertantul/candidatul este rezident. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita si alte documente care dovedesc capacitatea economico-financiara a candidatilor/ofertantilor, cum ar fi: scrisori de bonitate din partea bancilor, situatii privind cifra de afaceri globala, confirmarea detinerii unei/unor asigurari pentru diverse riscuri de natura profesionala, in masura in care acestea sunt relevante pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. In cazul in care, din motive temeinic motivate, candidatul/ofertantul nu are posibilitatea sa prezinte documentele solicitate de catre autoritatea contractanta, acesta poate sa isi demonstreze capacitatea economico-financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care autoritatea contractanta le considera suficient de edificatoare.
    (3) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare in scopul verificarii capacitatii tehnice a candidatilor/ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul si de cantitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si in masura in care aceste documente sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
    a) informatii referitoare la experienta similara, concretizata prin indeplinirea unor contracte similare in ultimii 3 ani, informatii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul incheierii, valoarea, precum si modul de indeplinire a contractelor respective;
    b) informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul, precum si la sistemul de asigurare a calitatii produselor;
    c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor cu standarde relevante.
    (4) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii in scopul verificarii capacitatii tehnice a candidatilor/ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul si de volumul serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si in masura in care aceste documente sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
    a) informatii referitoare la experienta similara, concretizata prin indeplinirea unor contracte similare in ultimii 3 ani, informatii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul incheierii, valoarea, precum si modul de indeplinire a contractelor respective;
    b) informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul;
    c) informatii referitoare la pregatirea si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
    d) informatii referitoare la numarul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
    e) informatii privind sistemul de asigurare a calitatii;
    f) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calitatii;
    g) informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti.
    (5) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari in scopul verificarii capacitatii tehnice a candidatilor/ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul si de volumul lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si in masura in care aceste documente sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
    a) informatii referitoare la experienta similara, concretizata prin indeplinirea unor contracte similare in ultimii 5 ani, informatii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul incheierii, valoarea, precum si modul de indeplinire a contractelor respective;
    b) informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul;
    c) informatii referitoare la pregatirea si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari;
    d) informatii referitoare la numarul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
    e) informatii privind sistemul de asigurare a calitatii;
    f) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calitatii;
    g) informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti."
    25. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) In cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, in cel mult 6 zile de la primirea unei solicitari in acest sens, de catre orice furnizor, executant sau prestator de la care a primit in timp rezonabil solicitarea respectiva.
    (2) In cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie restransa sau prin negociere, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea imediata a unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre toti candidatii selectati carora li s-a transmis invitatia de participare cu oferta.
    (3) In cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin cerere de oferta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, in cel mult doua zile de la solicitare, de catre toti furnizorii, executantii sau prestatorii care solicita documentatia respectiva.
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili:
    a) modalitatea in care furnizorii, executantii sau prestatorii care inainteaza o solicitare pot obtine exemplarul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si
    b) dupa caz, costul exemplarului documentatiei si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plata asociate."
    26. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Fara a afecta reglementarile tehnice obligatorii, astfel cum sunt definite acestea in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, autoritatea contractanta are obligatia de a defini in caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice, prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adopta standarde europene, la alte autorizari/omologari sau specificatii tehnice comune utilizate in Comunitatea Europeana ori la standarde nationale care adopta standarde internationale. In cazul in care nu exista astfel de standarde specificatiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde nationale sau prin alte referinte de natura tehnica, in acest ultim caz fiind obligatorie precizarea mentiunii sau echivalent.
    (2) Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita origine/sursa sau productie, procedee speciale, marci de fabrica sau de comert, brevete de inventie, licente de fabricatie sau a oricaror alte cerinte care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanti.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea sau echivalent si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a preciza in caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate."
    27. La articolul 41, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertei atat in lei, cat si in euro. In cazul contractelor de achizitie publica formula de actualizare a pretului contractului, aplicata pentru a asigura protectia impotriva inflatiei, nu trebuie sa conduca la depasirea pretului exprimat in euro la data depunerii ofertei."
    28. Dupa articolul 43 se introduce articolul 43^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 43^1
    Ofertantii care participa la procedura de atribuire a unui contract pentru concesiunea de lucrari au obligatia de a include in oferta lista cuprinzand persoanele juridice afiliate lor; concesionarul va avea obligatia de a actualiza aceasta lista, in mod permanent, pana la finalizarea contractului pentru concesiunea lucrarilor."
    29. La articolul 44 alineatul (4), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) aceasta este intocmita utilizandu-se specificatii tehnice definite in alt mod decat cele prevazute in caietul de sarcini, in masura in care ofertantul poate demonstra ca solutia propusa asigura indeplinirea corespunzatoare a tuturor cerintelor de natura tehnica solicitate de autoritatea contractanta;"
    30. Dupa articolul 45 se introduce articolul 45^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 45^1
    (1) Autoritatea contractanta, atunci cand urmeaza sa atribuie un contract de concesiune de lucrari, are dreptul de a solicita:
    a) concesionarului sa atribuie contracte de lucrari unor terte parti intr-un procent de minimum 30% din totalul lucrarilor ce fac obiectul concesiunii;
    b) ofertantilor sa precizeze in oferta valoarea contractelor de lucrari pe care acestia intentioneaza sa le atribuie unor terte parti, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrari.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare sau in invitatia de participare, precum si in conditiile contractuale procentul minim impus la care se face referire la alin. (1) lit. a) sau faptul ca potentialilor ofertanti li se solicita sa indice valoarea la care se face referire la alin. (1) lit. b).
    (3) Orice ofertant are dreptul sa prezinte in oferta un procent mai mare decat procentul minim prevazut la alin. (1) lit. a), stabilit de catre autoritatea contractanta."
    31. La articolul 51, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica in parte, o comisie de evaluare care raspunde de urmatoarele activitati:"
    32. La articolul 51, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul in care procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica este negocierea cu o singura sursa, autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica in parte, o comisie de evaluare care raspunde de negocierea si stabilirea prevederilor finale ale clauzelor contractuale."
    33. La articolul 51, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comisia de evaluare sau, dupa caz, comisia de negociere este formata din cel putin 3 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta."
    34. La articolul 52, litera c) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "c) in functie de criteriile prevazute in anuntul de participare, adopta o decizie sau formuleaza o opinie;"
    35. La articolul 52, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Juriul este format din cel putin 3 membri, persoane fizice independente fata de concurenti, cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta."
    36. La articolul 56, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea contractanta trebuie sa ia in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile alin. (1), indeosebi cele care se refera la:
    - fundamentarea economica a modului de formare a pretului ofertei;
    - solutii tehnice adoptate sau conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;
    - originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei."
    37. La articolul 61, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Algoritmul de calcul prevazut la alin. (1) se stabileste prin luarea in considerare, alaturi de pret, a unor variate criterii de evaluare a ofertei, in functie de specificul fiecarui contract de achizitie publica in parte cum ar fi, dupa caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvanzare si asistenta tehnica, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, conditii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Aceste criterii trebuie sa fie definite clar, sa aiba legatura concreta cu specificul contractului si, dupa ce au fost stabilite, sa nu poata fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica."
    38. La articolul 63 alineatul (4), dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) electronica."
    39. La articolul 63, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Autoritatea contractanta sau, dupa caz, furnizorul, executantul ori prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevazute la alin. (4) lit. b) - d) are obligatia de a transmite documentele respective, in cel mult 24 de ore, si prin forma de scrisoare prin posta sau in forma electronica. In cazul in care documentele scrise se transmit in forma electronica, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica, astfel incat sa indeplineasca conditiile de proba si de validitate ale unui act juridic."
    40. La articolul 66, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    (1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa, cerere de oferta, precum si la sfarsitul etapei finale in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite simultan tuturor ofertantilor o comunicare in scris referitoare la rezultatul aplicarii procedurii respective.
    (2) In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea trebuie sa motiveze aceasta decizie si sa indice numele ofertantului castigator, iar in cazul ofertelor declarate corespunzatoare, sa indice inclusiv caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator."
    41. La articolul 68, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie publica si, oricum, inainte de data incheierii contractului, in urmatoarele cazuri:"
    42. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70
    Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de achizitie publica, in cel mult doua zile de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii."
    43. La articolul 71, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Fara a fi incalcate prevederile alin. (3), in cazul in care contractul a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective."
    44. Articolul 73 se abroga.
    45. La articolul 80, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile."
    46. La articolul 81 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) orice ofertant, numai in cazul in care autoritatea contractanta a incheiat deja contractul de achizitie publica mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire."
    47. Articolul 84 se abroga.
    48. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 85
    (1) Ori de cate ori primeste o contestatie autoritatea contractanta suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
    (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.
    (3) Decizia de suspendare se comunica de indata de catre autoritatea contractanta contestatorului, precum si tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica la data inaintarii contestatiei.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cauza, in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) contestatia este in mod evident nejustificata sau continutul acesteia este in mod evident neserios;
    b) prin suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa il argumenteze.
    (5) Prevederile alin. (1) se aplica fara a ingradi in vreun fel capacitatea instantelor de judecata competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica."
    49. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 89
    (1) Forma de atac pe cale administrativa al actelor si deciziilor nelegale, care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, este contestatia.
    (2) Contestatia trebuie formulata in scris.
    (3) Documentul prevazut la alin. (2) trebuie sa precizeze explicit faptul ca reprezinta o contestatie in temeiul prezentei ordonante de urgenta, sa faca referire la actul sau la decizia invocata ca nelegala, sa prezinte interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le sufera sau le poate suferi contestatorul, precum si modul in care acesta asteapta sa fie rezolvat cazul in speta."
    50. La articolul 90, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 90
    (1) Indata dupa primirea unei contestatii autoritatea contractanta verifica contestatia si estimeaza temeinicia suspendarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, potrivit prevederilor art. 85.
    (2) Pentru fiecare contestatie autoritatea contractanta are obligatia de a formula o rezolutie motivata care trebuie sa fie comunicata contestatorului, precum si celorlalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, intr-o perioada de cel mult 10 zile lucratoare de la data inaintarii contestatiei."
    51. Articolul 96 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    In cazul in care, prin actiunea in justitie, se solicita plata de despagubiri, in baza unui prejudiciu adus ca urmare a unui act sau a unei decizii nelegale a autoritatii contractante, pentru dovedirea faptului ca au fost incalcate prevederile legale este suficient sa se constate:
    a) existenta unei hotarari irevocabile a instantei, conform prevederilor art. 95;
    b) adoptarea de catre autoritatea contractanta a unor masuri corective ca urmare a contestatiei."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUC

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              GHEORGHE BUZATUSmartCity5

COMENTARII la Legea 212/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 212 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu