Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.206 din 08.11.2019

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11 noiembrie 2019SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru punerea în aplicare la nivel naţional a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 317 din 4 noiembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014. Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014. Articolul 3Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea responsabilă de efectuarea schimburilor de informaţii prevăzute de Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, îndeplinind atribuţiile care revin punctului de contact naţional. Articolul 4
(1) Cererea de înregistrare a partidului politic european şi/sau a fundaţiei politice europene cu sediul în România, depusă potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, va fi însoţită de decizia Autorităţii Electorale Permanente prin care se certifică respectarea legislaţiei naţionale aplicabile.
(2) Pot solicita adoptarea deciziei prevăzute la alin. (1), alianţele politice fără personalitate juridică, precum şi alianţele politice constituite ca persoane juridice de naţionalitate română în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În vederea obţinerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianţele politice fără personalitate juridică trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a)copia statutului partidului politic european şi, după caz, a statutului fundaţiei politice europene; b)actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.
(4) În vederea obţinerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianţele politice constituite ca persoane juridice de naţionalitate română trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a)copia statutului partidului politic european şi, după caz, a statutului fundaţiei politice europene; b)copii ale actului constitutiv şi statutului persoanei juridice de naţionalitate română; c)copie a dovezii dobândirii personalităţii juridice în România; d)dovada privind bonitatea, emisă de banca la care are deschis contul; e)copii ale situaţiei financiare anuale şi bugetului de venituri şi cheltuieli pe ultimul an de activitate; f)copie a dovezii privind situaţia juridică a sediului.
(5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz, Autoritatea Electorală Permanentă este obligată să comunice, în scris, decizia prevăzută la alin. (1) sau refuzul motivat al adoptării acesteia, după caz.
Articolul 5
(1) În conformitate cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, la dobândirea personalităţii juridice europene, alianţa politică constituită ca persoană juridică conform art. 4 alin. (2) este radiată, de drept, din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor conform procedurii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Radierea prevăzută la alin. (1) este constatată de judecătoria în circumscripţia căreia persoana juridică prevăzută la art. 4 alin. (2) îşi are sediul, la solicitarea Autorităţii Electorale Permanente.
Articolul 6Decizia prevăzută la art. 4 alin. (1), refuzul adoptării acesteia şi nesoluţionarea cererii în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) pot fi contestate de către persoanele interesate la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7În măsura în care nu contravin Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, partidelor politice europene şi fundaţiilor politice europene cu sediul în România li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile privind asociaţiile din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8
(1) Prin derogare de la prevederile cap. IV din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidul politic european poate cheltui pentru finanţarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European cel mult 3.225 de salarii de bază minime brute pe ţară.
(2) Plăţile aferente cheltuielilor efectuate în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se realizează numai cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la data efectuării acestora.
(3) În termen de cel mult 15 zile de la data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, partidul politic european care a efectuat cheltuieli în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat privind cheltuielile efectuate şi sursele de finanţare a acestora, conform modelului stabilit de aceasta prin hotărâre, precum şi documentele justificative aferente.
(4) Cheltuielile efectuate de partidele politice europene în contextul campaniei electorale pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European nu fac obiectul rambursării prevăzute la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 9
(1) În conformitate cu art. 16 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul pierderii personalităţii juridice europene, partidul politic european sau fundaţia politică europeană cu sediul în România poate dobândi statutul de asociaţie reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, păstrând toate drepturile şi obligaţiile anterioare.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dobândirea statutului de asociaţie se face sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea partidului politic european şi/sau a fundaţiei politice europene depusă în cel mult 3 luni de la data publicării deciziei Autorităţii pentru partidele politice europene şi fundaţiile politice europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi au sediul.
(3) În conformitate cu art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul în care partidul politic european şi/sau fundaţia politică europeană nu dobândeşte statutul de persoană juridică de naţionalitate română conform alin. (2), acestea se dizolvă de drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor cap. IX din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 10
(1) Prin derogare de la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1)-(3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptelor.
(3) În cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data încetării săvârşirii faptei.
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, iar sancţiunile se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 11Autoritatea Electorală Permanentă informează Departamentul de luptă antifraudă - DLAF cu privire la orice activitate presupusă a fi ilegală, de fraudă sau de corupţie care poate afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, de care a luat cunoştinţă conform prevederilor art. 23 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014. Articolul 12Departamentul de luptă antifraudă - DLAF asigură, în baza atribuţiilor sale specifice, controlul fondurilor europene acordate partidelor politice europene şi fundaţiilor politice europene cu sediul în România din bugetul Uniunii Europene, rămânând instituţie naţională de contact pentru Oficiul de luptă antifraudă, respectiv punct de contact pentru baza centrală de date privind excluderile şi pentru sistemul de avertizare timpurie şi de excludere. Articolul 13 Dispoziţiile art. 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION-MARCEL CIOLACU PREŞEDINTELE SENATULUI TEODOR-VIOREL MELEŞCANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 206/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 206 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 206/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu