E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 199 din 21 octombrie 2008

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 728 din 28 octombrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In înţelesul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoritate finanţatoare - autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice care au ca obiect de activitate şi finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale, Administraţia Fondului Cultural Naţional - instituţie publică cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;

b) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităţilor finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii şi/sau exploatării de bunuri culturale;

c) bun cultural- materializarea unei acţiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmăreşte, în funcţie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judeţean, euroregional, naţional sau de reprezentare internaţională;

d) acţiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

e) proiect cultural - suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;

f) program cultural- ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

g) program cultural multianual - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat într-o perioadă de timp ce excedează duratei unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

h) program cultural prioritar- programul cultural al autorităţii finanţatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoţită de finanţarea corespunzătoare, este încredinţată unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice şi valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanţatoare care le conferă caracterul prioritar;

i) ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acţiuni culturale;

j) solicitant- persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală;

k) beneficiar- solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

l) nevoie culturală de urgenţă - cerinţa de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunităţi. "

2. La articolul I punctul 4, articolele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Principiile care stau la baza sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale:

a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

b) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă a ofertelor culturale;

c) diversitatea culturală şipluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi promovarea diversităţii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;

d) neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

e) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale.

Art. 121. - (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) In cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanţarea programului/programelor prioritar/prioritare şi va constitui un fond pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 2%.

(3) Sumele pentru finanţarea realizării proiectelor culturale din cadrul programului prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h), elaborate de fiecare autoritate finanţatoare.

(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finanţatoare. "

3. La articolul I punctul 5, după alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sursele de finanţare atrase de beneficiar pot proveni şi din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ. "

4. La articolul I punctul 10, alineatele (1) şi (6) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(6) Justificarea fiecărei tranşe acordate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în perioada executării contractului. "

5. La articolul I punctul 13, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Sesiunea de selecţie de oferte culturale se desfăşoară în următoarele etape:

a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie;

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie şi selecţia ofertelor culturale;

c) comunicarea publică a rezultatului selecţiei;

d) soluţionarea contestaţiilor. "

6. La articolul I punctul 13, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de selecţie şi a celor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi conţinutul anunţului public prevăzut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorităţii finanţatoare.

(2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, primesc o indemnizaţie al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1). "

7. La articolul I punctul 13, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Directorul Administraţiei este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:

a) 2 membri - Ministerul Culturii şi Cultelor;

b) un membru - Institutul Cultural Român;

c) un membru - Consiliul Minorităţilor Naţionale;

d) 7 membri numiţi de ministrul culturii şi cultelor pe baza propunerilor formulate de organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii.

(2) Consiliul Administraţiei are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte strategia şi priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional;

b) desemnează membrii comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor.

(3) Membrii consiliului sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, şi sunt remuneraţi pentru activitatea depusă pe bază de convenţii civile, încheiate în condiţiile legii.

(4) Remuneraţia prevăzută la alin. (3) nu va putea depăşi anual cuantumul salariului lunar al directorului Administraţiei Fondului Cultural.

(5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare. "

8. La articolul I punctul 13, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Naţional provin din următoarele surse:

a) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;

b) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicaţiilor interzise spre vânzare minorilor;

e) o cotă de 20% din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;

f) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor, imaginilor autocolante ori a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);

g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;

h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;

i) o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică;

j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri şi parcuri de distracţii;

k) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;

m) cota prevăzută la art. 12 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;

n) cota prevăzută la art. 26 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;

o) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică;

p) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;

q) donaţii, legate sau alte liberalităţi;

r) sponsorizări;

s) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;

ş) o cotă de 2% din încasările Loteriei Române;

t) alte venituri dobândite în condiţiile legii.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-l) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii şi vor fi folosite pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe. "

9. La articolul I punctul 13, articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare.

(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. I) se reţin şi se varsă de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează şi se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.

(3) Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului. "

10. La articolul I punctul 13, după alineatul (4) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) In vederea completării constante a bazelor de date deţinute de către organele cu atribuţii în domeniul fiscal, precum şi de Administraţie şi/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va pune la dispoziţia acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conţine elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. a)-l). "

11. La articolul I punctul 13, la articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt remuneraţi, pe bază de convenţii civile, încheiate în condiţiile legii. "

12. La articolul I punctul 13, după articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 291 -293, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Dispoziţiile art. 4 alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul:

a) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale proprii ale autorităţilor finanţatoare organizate, desfăşurate, finanţate în ţară şi străinătate;

b) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale organizate şi desfăşurate de instituţii publice din subordinea autorităţilor finanţatoare, în ţară şi străinătate, finanţate din subvenţii de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;

c) programelor, proiectelor sau, după caz, acţiunilor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (3) şi (4);

d) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 29.

Art. 292. - Contractele încheiate de autorităţile finanţatoare în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea şi desfăşurarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale proprii, vor fi executate cu aplicarea/respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(7).

Art. 293. - (1) Pentru conceperea, organizarea şi realizarea unor acţiuni, proiecte şi programe culturale, autorităţile finanţatoare pot încheia contracte cu persoane fizice române sau străine, în condiţiile legii.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), autoritatea finanţatoare organizatoare poate deconta şi cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare. "

13. La articolul I punctul 13, după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Dispoziţiile din actele normative referitoare la stabilirea acţiunilor şi a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor şi a limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale finanţate în condiţiile prezentei ordonanţe. "

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 199/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 199 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 199/2008
OUG 81 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
Ordonanţa 2 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale
Ordonanţa 51 1998
privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu