E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 199 din 21 octombrie 2008

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 728 din 28 octombrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In înţelesul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoritate finanţatoare - autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice care au ca obiect de activitate şi finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale, Administraţia Fondului Cultural Naţional - instituţie publică cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;

b) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităţilor finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii şi/sau exploatării de bunuri culturale;

c) bun cultural- materializarea unei acţiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmăreşte, în funcţie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judeţean, euroregional, naţional sau de reprezentare internaţională;

d) acţiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

e) proiect cultural - suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;

f) program cultural- ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

g) program cultural multianual - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat într-o perioadă de timp ce excedează duratei unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

h) program cultural prioritar- programul cultural al autorităţii finanţatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoţită de finanţarea corespunzătoare, este încredinţată unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice şi valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanţatoare care le conferă caracterul prioritar;

i) ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acţiuni culturale;

j) solicitant- persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală;

k) beneficiar- solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

l) nevoie culturală de urgenţă - cerinţa de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunităţi. "

2. La articolul I punctul 4, articolele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Principiile care stau la baza sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale:

a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

b) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă a ofertelor culturale;

c) diversitatea culturală şipluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi promovarea diversităţii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;

d) neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

e) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale.

Art. 121. - (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) In cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanţarea programului/programelor prioritar/prioritare şi va constitui un fond pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 2%.

(3) Sumele pentru finanţarea realizării proiectelor culturale din cadrul programului prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h), elaborate de fiecare autoritate finanţatoare.

(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finanţatoare. "

3. La articolul I punctul 5, după alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sursele de finanţare atrase de beneficiar pot proveni şi din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ. "

4. La articolul I punctul 10, alineatele (1) şi (6) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(6) Justificarea fiecărei tranşe acordate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în perioada executării contractului. "

5. La articolul I punctul 13, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Sesiunea de selecţie de oferte culturale se desfăşoară în următoarele etape:

a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie;

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie şi selecţia ofertelor culturale;

c) comunicarea publică a rezultatului selecţiei;

d) soluţionarea contestaţiilor. "

6. La articolul I punctul 13, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de selecţie şi a celor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi conţinutul anunţului public prevăzut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorităţii finanţatoare.

(2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, primesc o indemnizaţie al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1). "

7. La articolul I punctul 13, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Directorul Administraţiei este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:

a) 2 membri - Ministerul Culturii şi Cultelor;

b) un membru - Institutul Cultural Român;

c) un membru - Consiliul Minorităţilor Naţionale;

d) 7 membri numiţi de ministrul culturii şi cultelor pe baza propunerilor formulate de organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii.

(2) Consiliul Administraţiei are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte strategia şi priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional;

b) desemnează membrii comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor.

(3) Membrii consiliului sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, şi sunt remuneraţi pentru activitatea depusă pe bază de convenţii civile, încheiate în condiţiile legii.

(4) Remuneraţia prevăzută la alin. (3) nu va putea depăşi anual cuantumul salariului lunar al directorului Administraţiei Fondului Cultural.

(5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare. "

8. La articolul I punctul 13, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Naţional provin din următoarele surse:

a) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;

b) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicaţiilor interzise spre vânzare minorilor;

e) o cotă de 20% din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;

f) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor, imaginilor autocolante ori a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);

g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;

h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;

i) o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică;

j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri şi parcuri de distracţii;

k) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;

m) cota prevăzută la art. 12 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;

n) cota prevăzută la art. 26 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;

o) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică;

p) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;

q) donaţii, legate sau alte liberalităţi;

r) sponsorizări;

s) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;

ş) o cotă de 2% din încasările Loteriei Române;

t) alte venituri dobândite în condiţiile legii.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-l) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii şi vor fi folosite pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe. "

9. La articolul I punctul 13, articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare.

(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. I) se reţin şi se varsă de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează şi se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.

(3) Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului. "

10. La articolul I punctul 13, după alineatul (4) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) In vederea completării constante a bazelor de date deţinute de către organele cu atribuţii în domeniul fiscal, precum şi de Administraţie şi/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va pune la dispoziţia acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conţine elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. a)-l). "

11. La articolul I punctul 13, la articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt remuneraţi, pe bază de convenţii civile, încheiate în condiţiile legii. "

12. La articolul I punctul 13, după articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 291 -293, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Dispoziţiile art. 4 alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul:

a) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale proprii ale autorităţilor finanţatoare organizate, desfăşurate, finanţate în ţară şi străinătate;

b) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale organizate şi desfăşurate de instituţii publice din subordinea autorităţilor finanţatoare, în ţară şi străinătate, finanţate din subvenţii de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;

c) programelor, proiectelor sau, după caz, acţiunilor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (3) şi (4);

d) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 29.

Art. 292. - Contractele încheiate de autorităţile finanţatoare în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea şi desfăşurarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale proprii, vor fi executate cu aplicarea/respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(7).

Art. 293. - (1) Pentru conceperea, organizarea şi realizarea unor acţiuni, proiecte şi programe culturale, autorităţile finanţatoare pot încheia contracte cu persoane fizice române sau străine, în condiţiile legii.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), autoritatea finanţatoare organizatoare poate deconta şi cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare. "

13. La articolul I punctul 13, după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Dispoziţiile din actele normative referitoare la stabilirea acţiunilor şi a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor şi a limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale finanţate în condiţiile prezentei ordonanţe. "

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 199/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 199 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 199/2008
OUG 81 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
Ordonanţa 2 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale
Ordonanţa 51 1998
privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu