Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 19 din  4 aprilie 1996

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 72 din 10 aprilie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995, adoptata in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 2 septembrie 1995, cu urmatoarele modificari:
    1. Articolul 2 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, se aproba urmatoarele influente:

                                                            - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                                            290,0
    din care:
    1. Cheltuieli curente                                          370,8
    1.1. Cheltuieli de personal                                   -227,8
    1.2. Cheltuieli materiale si servicii                         -127,7
    1.3. Subventii si transferuri                                  871,5
    1.3.1. Subventii pentru institutii publice                      -1,9
    1.3.2. Subventii pe produse si activitati                       51,0
    1.3.3. Subventii pentru acoperirea diferentelor
           de pret si de tarif                                     -21,0
    1.3.4. Prime acordate producatorilor agricoli                  348,0
    1.3.5. Transferuri                                             495,4
    1.4. Dobanzi aferente datoriei publice                        -410,4
    1.5. Sume prevazute in pozitii globale ca rezerve              265,2
    2. Cheltuieli de capital                                       -79,7
    3. Imprumuturi                                                  -8,7
    3.1. Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor
         obiective aprobate prin conventii bilaterale si
         acorduri interguvernamentale                               -8,7
    4. Rambursari de credite externe si plati de
       dobanzi si comisioane aferente acestora                      -4,3
    4.1. Rambursari de credite externe                              -2,4
    4.2. Plati de dobanzi si comisioane                             -1,9
    5. Rambursari de imprumuturi                                    11,9."
    2. La articolul 8 se introduce alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 22/1995 se modifica astfel: "Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze, in conditiile Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, imprumuturi pentru finantarea deficitului bugetului de stat pe anul 1995 in suma de 2.969,7 miliarde lei, precum si pentru refinantarea datoriei publice interne ale carei rate sunt scadente in anul 1995."
    3. La anexa nr. 3/11, Ministerul Sanatatii, in finalul anexelor, asteriscul *) se va completa cu:
    "*)..., precum si Dispensarul Medical Murighiol-Tulcea, in valoare de 512.000 mii lei, din care: constructii-montaj 402.300 mii lei."
    4. La anexa nr. 3/17, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Bugetul de stat pe anul 1995:
    a) In subsolul anexei, primul asterisc se va completa, dupa cum urmeaza:
    "*)..., iar in totalul subventiilor sunt cuprinse si subventiile la dobanda creditelor angajate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 426/1995."
    b) La coloana 5 "Program rectificat buget de stat" la capitolul "Agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator" titlul "Cheltuieli de capital", suma de 38.483.176 mii lei, se introduce un asterisc *), al carui continut in subsolul anexei va fi urmatorul:
    "*) Din care: 379.000 mii lei pentru achizitii de imobile si dotari independente, aferente Centrului de Formare si Inovatii pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC) Vatra Dornei."
    c) La coloana 5, capitolul "Agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator" randul "Alte unitati si actiuni in domeniul agriculturii" (pag. 3), la suma de 28.770.855 mii lei, in locul asteriscului doi se introduce un asterisc *), al carui continut in subsolul anexei va fi urmatorul:
    "*) Din care: 14,0 miliarde lei destinate aplicarii Legii fondului funciar nr. 18/1991 si 2,0 miliarde lei pentru cartare pedologica si studii agrochimice."
    5. La anexa nr. 3/17, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei Bugetul de stat pe anul 1995 - Detalierea pe articole de cheltuieli -, in subsolul anexei, asteriscul doi se va completa, dupa cum urmeaza:
    "*)..., iar in totalul subventiilor sunt cuprinse si subventiile la dobanda creditelor angajate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 426/1995."
    6. La anexa nr. 6 - Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov pe anul 1995:
    a) Textul de la pozitia 43 "Sume rezervate"*) va fi inlocuit cu urmatorul text:
    "Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe*)."
    b) Asteriscul din subsolul paginii va avea urmatorul cuprins:
    "*) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete pentru finantarea obiectivelor de investitii cuprinse in Proiectul de dezvoltare a utilitatilor municipale, potrivit acordurilor de imprumut subsidiar si de garantie."
    7. Anexele nr. 1, 2 si 3/26 vor avea cuprinsul prevazut in anexele nr. 1-3 la prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                     ADRIAN NASTASE

               p. PRESEDINTELE SENATUI
                      ION SOLCANU

    ANEXA 1

                 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995
                        - Sinteza -

                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program                Credite
                                          actualizat             externe
                                          buget de stat
-------------------------------------------------------------------------------
              0                              1                      2
-------------------------------------------------------------------------------
        Influente            Program              Credite        Total
 ------------------------    rectificat           externe
 Buget            Credite    buget de
 de stat          externe    stat
-------------------------------------------------------------------------------
   3                 4       5=1+3                6=2+4           7=5+6
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI-TOTAL                        14.684.060.000
 -711.400.000                13.972.660.000                      13.972.660.000
  A. VENITURI CURENTE                     14.675.560.000
 -711.400.000                13.964.160.000                      13.964.160.000
   1. VENITURI FISCALE                    14.433.340.000
 -860.300.000                13.573.040.000                      13.573.040.000
    1.1. IMPOZITE DIRECTE                  7.876.660.000
 -465.700.000                 7.410.960.000                       7.410.960.000
    IMPOZITUL PE PROFIT                    4.284.400.000
 -523.200.000                 3.761.200.000                       3.761.200.000
    IMPOZITUL PE SALARII                   3.512.560.000
   14.700.000                 3.527.260.000                       3.527.260.000
  Impozitul pe salarii -  Total -          4.621.800.000
  125.000.000                 4.746.800.000                       4.746.800.000
  Sume defalcate din impozitul pe
  salarii pentru bugetele locale          -1.109.240.000
 -110.300.000                -1.219.540.000                      -1.219.540.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE                     79.700.000
   42.800.000                   122.500.000                         122.500.000
  Impozitul pe dividende la
  societatile comerciale                      78.000.000
   42.000.000                   120.000.000                         120.000.000
  Impozitul pe profit obtinut din activitati
  comerciale ilicite sau din nerespectarea
  Legii privind protectia consumatorilor       1.200.000
                                  1.200.000                           1.200.000
  Alte incasari din impozite directe             500.000
      800.000                     1.300.000                           1.300.000
    1.2. IMPOZITE INDIRECTE                6.556.680.000
 -394.600.000                 6.162.080.000                       6.162.080.000
    ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE        1.255.951.000
  -25.000.000                 1.230.951.000                       1.230.951.000
  Accize                                     733.151.000
   37.000.000                   770.151.000                         770.151.000
  Impozitul pe titeiul din productia
  interna si gazele naturale                 522.800.000
  -62.000.000                   460.800.000                         460.800.000
    TAXE VAMALE                              849.700.000
   70.000.000                   919.700.000                         919.700.000
  Taxe vamale de la persoane juridice        804.700.000
   70.000.000                   874.700.000                         874.700.000
  Taxe vamale si alte venituri incasate
  de la persoane fizice prin unitatile
  vamale                                      45.000.000
                                 45.000.000                          45.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE                  689.000.000
 -469.600.000                   219.400.000                         219.400.000
  Majorari si penalitati de intarziere
  pentru venituri nevarsate la termen        548.000.000
 -378.000.000                   170.000.000                         170.000.000
  Taxe pentru acordarea licentelor in
  vederea practicarii jocurilor de noroc      12.000.000
    2.000.000                    14.000.000                          14.000.000
  Taxa de trecere a frontierei               126.000.000
  -95.600.000                    30.400.000                          30.400.000
  Taxe de compensatie                          1.500.000
                                  1.500.000                           1.500.000
  Alte incasari din impozite indirecte         1.500.000
    2.000.000                     3.500.000                           3.500.000
    TAXA PE VALOAREA ADAUGATA              3.762.029.000*)
   30.000.000                 3.792.029.000*)                     3.792.029.000
 2. VENITURI NEFISCALE                       242.220.000
  148.900.000                   391.120.000                         391.120.000
    VARSAMINTE DIN PROFITUL NET
    AL REGIILOR AUTONOME                      76.000.000
                                 76.000.000                          76.000.000
    VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
    PUBLICE                                   72.900.000
   62.400.000                   135.300.000                         135.300.000
  Taxe de metrologie                             500.000
                                    500.000                             500.000
  Taxe pentru brevete de inventii si
  inregistrarea marcilor de fabrica            2.000.000
      500.000                     2.500.000                           2.500.000
  Taxe pentru prestatiile si serviciile
  efectuate de capitaniile de port si
  pentru eliberarea autorizatiilor de
  transport cu autovehicule in trafic
  international de marfuri                     5.000.000
                                  5.000.000                           5.000.000
  Taxe consulare                              40.800.000
   29.200.000                    70.000.000                          70.000.000
  Taxe pentru analize efectuate de
  laboratoare, altele decat cele
  sanitare, de pe langa institutii             1.000.000
      700.000                     1.700.000                           1.700.000
  Venituri din incasarea contravalorii
  lucrarilor de combatere a daunatorilor
  si bolilor in sectorul vegetal               2.500.000
      500.000                     3.000.000                           3.000.000
  Veniturile unitatilor de reproductie si
  selectie a animalelor                          800.000
                                    800.000                             800.000
  Veniturile circumscriptiilor,
  laboratoarelor si dispensarelor
  veterinare                                   7.500.000
    4.500.000                    12.000.000                          12.000.000
  Varsaminte din veniturile institutiilor
  publice si activitatilor autofinantate       1.500.000
                                  1.500.000                           1.500.000
  Taxe si alte venituri din protectia
  mediului                                       300.000
                                    300.000                             300.000
  Alte venituri de la institutiile
  publice                                     11.000.000
   27.000.000                    38.000.000                          38.000.000
    DIVERSE VENITURI                          93.320.000
   86.500.000                   179.820.000                         179.820.000
  Venituri din aplicarea prescriptiei
  extinctive                                   5.500.000
                                  5.500 000                           5.500.000
  Venituri din amenzile aplicate potrivit
  dispozitiilor legale                        12.000.000
   22.000.000                    34.000.000                          34.000.000
  Incasari din cota retinuta conform
  Legii nr. 6/1973                             1.200.000
                                  1.200.000                           1.200.000
  Restituiri de fonduri din finantarea
  bugetara a anilor precedenti                35.000.000
   35.000.000                    70.000.000                          70.000.000
  Varsaminte de la unitatile economice
  comerciale din sectorul public,
  reprezentand plusuri de marfuri si
  produse, constatate cu ocazia
  inventarierilor ramase definitive            1.400.000
                                  1.400.000                           1.400.000
  Venituri din concesiuni realizate               20.000
                                     20.000                              20.000
  Venituri din penalizari incasate pentru
  nerespectarea utilizarii rationale a
  energiei si a gazelor                          800.000
      400.000                     1.200.000                           1.200.000
  Incasarea dobanzilor aferente ratelor
  lunare din vanzarea locuintelor
  construite din fondurile statului            1.800.000
      200.000                     2.000.000                           2.000.000
  Incasari din alte surse                     19.000.000
    5.500.000                    24.500.000                          24.500.000
  Incasari din valorificarea bunurilor
  confiscate si alte sume constatate
  o data cu confiscarea, potrivit
  legii                                       16.600.000
   23.400.000                    40.000.000                          40.000.000
  B. VENITURI DIN CAPITAL                      8.500.000
                                  8.500.000                           8.500.000
       VENITURI DIN VALORIFICAREA
       UNOR BUNURI ALE STATULUI                8.500.000
                                  8.500.000                           8.500.000
  Venituri din valorificarea unor bunuri
  ale institutiilor publice                    5.500.000
                                  5.500.000                           5.500.000
  Venituri din valorificarea stocurilor
  de la rezerva de stat si de mobilizare       3.000.000
                                  3.000.000                           3.000.000
  II. CHELTUIELI-TOTAL                    16.616.504.045         420.340.200*)
  289.983.070    2.509.940   16.906.487.115  422.850.140*)      17.329.337.255
   CHELTUIELI CURENTE                     14.231.621.508        205.358.750
  370.767.200    1.756.960   14.602.388.708      207.115.710     14.809.504.418
     CHELTUIELI DE PERSONAL                4.739.492.246            568.750
 -227.845.700    1.254.970    4.511.646.546        1.823.720      4.513.470.266
     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      2.408.219.879         51.227.500
 -127.661.400      501.990    2.280.558.479       51.729.490      2.332.287.969
     SUBVENTII SI TRANSFERURI              5.603.561.017        153.562.500
  871.502.300                 6.475.063.317      153.562.500      6.628.625.817
      Subventii pentru institutiile
      publice                                221.834.645
   -1.850.100                   219.984.545                         219.984.545
      Subventii pe produse si activitati     823.900.000
   51.000.000                   874.900.000                         874.900.000
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif          729.500.000
  -21.000.000                   708.500.000                         708.500.000
      Prime acordate producatorilor
      agricoli                               460.150.000
  348.000.000                   808.150.000                         808.150.000
      Transferuri                          3.368.176.372        153.562.500
  495.352.400                 3.863.528.772      153.562.500      4.017.091.272
  DOBANZI AFERENTE DATORIEI
  PUBLICE                                  1.458.250.000
 -410.400.000                 1.047.850.000                       1.047.850.000
  SUME PREVAZUTE IN POZITII
  GLOBALE CA REZERVE                          22.098.366
  265.172.000                   287.270.366                         287.270.366
  CHELTUIELI DE CAPITAL                    2.096.028.299        214.981.450
  -79.678.700      752.980    2.016.349.599      215.734.430      2.232.084.029
  IMPRUMUTURI                                187.700.000
  - 8.700.000                   179.000.000                         179.000.000
   Imprumut acordat din fondul de
   redresare financiara                       72.000.000
                                 72.000.000                          72.000.000
   Imprumuturi acordate pentru
   finalizarea unor obiective aprobate
   prin conventii bilaterale si acorduri
   interguvernamentale                       115.700.000
   -8.700.000                   107.000.000                         107.000.000
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                          101.154.238
   -4.333.300                    96.820.938                          96.820.938
   Rambursari de credite externe              44.885.985
   -2.410.800                    42.475.185                          42.475.185
   Plati de dobanzi si comisioane             56.268.253
   -1.922.500                    54.345.753                          54.345.753
    RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI
   11.927.870                    11.927.870                          11.927.870
    Partea I - Cheltuieli
    social-culturale                       4.628.213.178       243.435.000
  -81.890.730  2.509.940      4.546.322.448        245.944.940    4.792.267.388
  CHELTUIELI CURENTE                       4.328.124.990        51.796.100
  -78.256.100  1.756.960      4.249.868.890         53.553.210    4.303.422.100
  CHELTUIELI DE PERSONAL                   2.778.254.485           568.750
 -136.779.400  1.254.970      2.641.475.085          1.823.720    2.643.298.805
  CHELTUIELI MATERIALE SI
  SERVICII                                   534.990.027        51.227.500
    1.676.300    501.990         536.666.327        51.729.490      588.395.817
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                 1.014.880.478
   56.847.000                  1.071.727.478                      1.071.727.478
    Subventii pentru institutiile
    publice                                  110.301.300
   -1.826.100                    108.472.200                        108.472.200
    Transferuri                              904.579.178
   58.676.100                    963.255.278                        963.255.278
  CHELTUIELI DE CAPITAL                      244.576.238        191.638.750
  -15.978.400    752.980         228.597.838       192.391.730      420.989.568
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                           55.511.950
      415.900                     55.927.850                         55.927.850
  RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI
   11.927.870                     11.927.870                         11.927.870
  INVATAMANT                               2.053.217.178          1.137.500
   20.576.400  2.509.940       2.073.793.578         3.647.440    2.077.441.018
  CHELTUIELI CURENTE                       1.954.874.378            796.250
   20.505.500  1.756.960       1.975.379.878         2.553.210    1.977.933.088
  CHELTUIELI DE PERSONAL                   1.624.368.015            568.750
   11.412.600  1.254.970       1.635.780.615         1.823.720    1.637.604.335
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           256.620.085            227.500
    9.000.000    501.990         265.620.085           729.490      266.349.575
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                    73.886.278
       92.900                     73.979.178                         73.979.178
    Subventii pentru institutiile
    publice                                    8.785.100
       13.900                      8.799.000                          8.799.000
    Transferuri                               65.101.178
       79.000                     65.180.178                         65.180.178
  CHELTUIELI DE CAPITAL                       98.001.500            341.250
      -45.000    752.980          97.956.500         1.094.230       99.050.730
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                              341.300
      115.900                        457.200                            457.200
    Plati de dobanzi si comisioane               341.300
      115.900                        457.200                            457.200
  SANATATE                                 1.503.810.000        242.297.500
 -156.768.000                  1.347.042.000       242.297.500    1.589.339.500
    CHELTUIELI CURENTE                     1.328.770.912         51.000.000
 -143.610.500                  1.185.160.412        51.000.000    1.236.160.412
    CHELTUIELI DE PERSONAL                 1.141.941.470
 -146.510.500                    995.430.970                        995.430.970
    CHELTUIELI MATERIALE
    SI SERVICII                              186.829.442         51.000.000
    2.900.000                    189.729.442        51.000.000      240.729.442
    CHELTUIELI DE CAPITAL                    119.868.438        191.297.500
  -13.457.500                    106.410.938       191.297.500      297.708.438
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI
  COMISIOANE AFERENTE ACESTORA                55.170.650
      300.000                     55.470.650                         55.470.650
    Rambursari de credite externe             27.759.000
    1.110.000                     28.869.000                         28.869.000
    Plati de dobanzi si comisioane            27.411 650
     -810.000                     26.601.650                         26.601.650
  CULTURA SI ARTA                            177.288.000
  -12.842.500                    164.445.500                        164.445.500
    CHELTUIELI CURENTE                       154.604.000
  -10.812.500                    143.791.500                        143.791.500
    CHELTUIELI DE PERSONAL                    11.822.800
   -1.665.000                     10.157.800                         10.157.800
    CHELTUIELI MATERIALE
    SI SERVICII                               74.125.000
   -3.817.500                     70.307.500                         70.307.500
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                  68.656.200
   -5.330.000                     63.326.200                         63.326.200
     Subventii pentru institutiile
     publice                                  52.486.200
   -3.800.000                     48.686.200                         48.686.200
     Transferuri                              16.170.000
   -1.530.000                     14.640.000                         14.640.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                      22.684.000
   -2.030.000                     20.654.000                         20.654.000
  ASISTENTA SOCIALA                           23.730.000
   -7.023.600                     16.706.400                         16.706.400
    CHELTUIELI CURENTE                        19.707.700
   -6.577.700                     13.130.000                         13.130.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL                       122.200
      -16.500                        105.700                            105.700
   CHELTUIELI MATERIALE
   SI SERVICII                                17.415.500
   -6.406.200                     11.009.300                         11.009.300
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                     2.170.000
     -155.000                      2.015.000                          2.015.000
   Subventii pentru institutiile
   publice                                     2.170.000
     -215.000                      1.955.000                          1.955.000
   Transferuri
       60.000                         60.000                             60.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                        4.022.300
     -445.900                      3.576.400                          3.576.400
 ALOCATII SI ALTE AJUTOARE
 PENTRU COPII                                485.410.000
    9.009.100                    494.419.100                        494.419.100
   CHELTUIELI CURENTE                        485.140.000
    9.009.100                    494.419.100                        494.419.100
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                  485.140.000
    9.009.100                    494.419.100                        494.419.100
    Transferuri                              485.140.000
    9.009.100                    494.419.100                        494.419.100
    Alocatia de stat pentru copii            479.426.800
   10.867.100                    490.293.900                        490.293.900
    Ajutoare pentru mame cu multi
    copii                                      5.412.600
   -1.800.300                      3.612.300                          3.612.300
    Indemnizatii de nastere                       81.000
      -57.700                         23.300                             23.300
    Ajutoare pentru sotii de
    militari in termen                           489.600
                                     489.600                            489.600
 PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII            331.898.000
   51.458.000                    383.356.000                        383.356.000
   CHELTUIELI CURENTE                        331.898.000
   51.458.000                    383.356.000                        383.356.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                  331.898.000
   51.458.000                    383.356.000                        383.356.000
    Transferuri                              331.898.000
   51.458.000                    383.356.000                        383.356.000
 ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
 TINERET                                      52.860.000
    1.772.000                     54.632.000                         54.632.000
   CHELTUIELI CURENTE                         52.860.000
    1.772.000                     54.632.000                         54.632.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                   52.860.000
    1.772.000                     54.632.000                         54.632.000
     Subventii pentru institutiile
     publice                                  46.860.000
    2.172.000                     49.032.000                         49.032.000
     Transferuri                               6.000.000
     -400.000                      5.600.000                          5.600.000
 RAMBURSAREA IMPRUMUTULUI ACORDAT DE
 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
   11.927.870                     11.927.870                         11.927.870
 RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI
  Partea a II-a - Gospodarie
  comunala si locuinte                       217.243.320
   -9.934.000                    207.309.320                        207.309.320
 GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE             217.243.320
   -9.934.000                    207.309.320                        207.309.320
   CHELTUIELI CURENTE                        120.000.000
   -6.080.000                    113.920.000                        113.920.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                  120.000.000
   -6.080.000                    113.920.000                        113.920.000
    Transferuri                              120.000.000
   -6.080.000                    113.920.000                        113.920.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                      97.243.320
   -3.854.000                     93.389.320                         93.389.320
    Partea a III-a - Aparare nationala     1.771.240.000
 -141.847.000                  1.629.393.000                      1.629.393.000
 APARARE                                   1.771.240.000
 -141.847.000                  1.629.393.000                      1.629.393.000
   CHELTUIELI CURENTE                      1.320.604.729
 -45.200.000                   1.275.404.729                      1.275.404.729
   CHELTUIELI DE PERSONAL                    697.724.000
 -16.700.000                     681.024.000                        681.024.000
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          622.880.729
 -28.500.000                     594.380.729                        594.380.729
   CHELTUIELI DE CAPITAL                     450.001.471
 -96.647.000                     353.354.471                        353.354.471
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                               633.800
                                     633.800                            633.800
   Rambursari de credite externe                 580.200
                                     580.200                            580.200
   Plati de dobanzi si comisioane                 53.600
                                      53.600                             53.600
  Partea a IV-a - Ordinea publica          1.021.794.812          3.600.000
 -56.349.000                     965.445.812           3.600.000    969.045.812
 ORDINEA PUBLICA                           1.021.794.812          3.600.000
 -56.349.000                     965.445.812           3.600.000    969.045.812
   CHELTUIELI CURENTE                        874.999.512
    -549.000                     874.450.512                        874.450.512
   CHELTUIELI DE PERSONAL                    458.094.835
   8.100.000                     466.194.835                        466.194.835
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          305.743.032
  -8.649.000                     297.094.032                        297.094.032
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                  111.161.645
                                 111.161.645                        111.161.645
    Subventii pentru institutiile publice    111.161.645
                                 111.161.645                        111.161.645
   CHELTUIELI DE CAPITAL                     129.673.600          3.600.000
 -52.500.000                      77.173.600           3.600.000     80.773.600
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                            17.121.700
  -3.300.000                      13.821.700                         13.821.700
   Rambursari de credite externe              11.195.885
  -3.200.000                       7.995.885                          7.995.885
   Plati dobanzi si comisioane                 5.925.815
    -100.000                       5.825.815                          5.825.815
 Partea a V-a - Autoritatile publice         863.470.169         18.278.800
 -61.734.800                     801.735.369          18.278.700    820.014.069
   CHELTUIELI CURENTE                        671.427.527
 -55.469.200                     615.958.327                        615.958.327
    CHELTUIELI DE PERSONAL                   434.387.910
 -48.233.500                     386.154.410                        386.154.410
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         192.159.775
   3.552.400                     195.712.175                        195.712.175
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                  44.879.842
 -10.788.100                      34.091.742                         34.091.742
      Transferuri                             44.879.842
 -10.788.100                      34.091.742                         34.091.742
  CHELTUIELI DE CAPITAL                      185.135.904         18.278.700
  -5.080.200                     180.055.704          18.278.700    198.334.404
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                            6.906.738
  -1.185.400                       5.721.338                          5.721.338
 CHELTUIELI PENTRU PRESEDINTIA
 ROMANIEI                                      9.600.000
     255.000                       9.855.000                          9.855.000
  CHELTUIELI CURENTE                           8.940.000
     255.000                       9.195.000                          9.195.000
   CHELTUIELI DE PERSONAL                      1.875.000
     -45.000                       1.830.800                          1.830.800
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            7.064.200
     300.000                       7.364.200                          7.364.200
  CHELTUIELI DE CAPITAL                          660.000
                                     660.000                            660.000
 CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
 AUTORITATII LEGISLATIVE                     134.844.075
  -1.787.000                     133.057.075                        133.057.075
 CHELTUIELI CURENTE                           60.875.775
  -1.787.000                      59.088.775                         59.088.775
  CHELTUIELI DE PERSONAL                      40.940.344
  -1.787.000                      39.153.344                         39.153.344
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            19.911.668
                                  19.911.668                         19.911.668
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        23.763
                                      23.763                             23.763
    Transferuri                                   23.763
                                      23.763                             23.763
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                      23.763
                                      23.763                             23.763
  CHELTUIELI DE CAPITAL                       73.968.300
                                  73.968.300                         73.968.300
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
  AUTORITATII JUDECATORESTI                  167.104.700
 -29.951.500                     137.153.200                        137.153.200
   CHELTUIELI CURENTE                        155.284.700
 -30.451.500                     124.833.200                        124.833.200
    CHELTUIELI DE PERSONAL                   107.011.700
 -24.111.500                      82.900.200                         82.900.200
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          48.273.000
  -6.340.000                      41.933.000                         41.933.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                      11.820.000
     500.000                      12.320.000                         12.320.000
   CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
   AUTORITATII EXECUTIVE                     509.527.526         18.278.700
 -29.223.000                     480.304.526        18.278.700      498.583.226
   CHELTUIELI CURENTE                        407.847.324
 -22.657.400                     385.189.924                        385.189.924
    CHELTUIELI DE PERSONAL                   253.917.716
 -19.365.000                     234.552.716                        234.552.716
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         110.078.637
   7.495.700                     117.574.337                        117.574.337
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                  43.850.971
 -10.788.100                      33.062.871                         33.062.871
     Transferuri                              43.850.971
 -10.788.100                      33.062.871                         33.062.871
     Contributii si cotizatii la
     organisme internationale                 43.750.971
 -10.788.100                      32.962.871                         32.982.871
  CHELTUIELI DE CAPITAL                       94.773.464         18.278.700
 -5.380.200                       89.393.264         18.278.700     107.671.964
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                            6.906.738
 -1.185.400                        5.721.338                          5.721.338
    Rambursari de credit externe               5.123.400
   -320.800                        4.802.600                          4.802.600
    Plati de dobanzi si comisioane             1.783.338
   -864.600                          918.738                            918.738
  CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE
  ALE AUTORITATII PUBLICE                     42.393.868
 -1.028.300                       41.365.568                         41.365.568
   CHELTUIELI CURENTE                         38.479.728
   -828.300                       37.651.428                         37.651.428
    CHELTUIELI DE PERSONAL                    30.642.350
 -2.925.000                       27.717.350                         27.717.350
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           6.832.270
  2.096.700                        8.928.970                          8.928.970
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                   1.005.108
                                   1.005.108                          1.005.108
      Transferuri                              1.005.108
                                   1.005.108                          1.005.108
      Contributii si cotizatii la
      organisme internationale                     5.108
                                       5.108                              5.108
    CHELTUIELI DE CAPITAL                      3.914.140
    -200.000                       3.714.140                          3.714.140
      Partea a VI-a - Actiuni
      economice                            4.761.981.597        155.026.500
 561.780.600                   5.323.762.197        155.026.500   5.478.788.697
   CHELTUIELI CURENTE                      3.682.031.915        153.562.500
 479.742.500                   4.161.774.415        153.562.500   4.315.336.915
    CHELTUIELI DE PERSONAL                   242.345.149
 -27.479.000                     214.866.149                        214.866.149
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         662.610.166
 -99.561.900                     563.048.266                        563.048.266
    SUBVENTII SI TRANSFERURI               2.777.076.600        153.562.500
 606.783.400                   3.383.860.000        153.562.500   3.537.422.500
      Subventii pentru institutiile
      publice                                    371.700
     -21.000                         350.700                            350.700
      Subventii pe produse si
      activitati                             823.900.000
  51.000.000                     874.900.000                        874.900.000
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif          729.500.000
 -21.000.000                     708.500.000                        708.500.000
      Prime acordate producatorilor
      agricoli                               460.000.000
 348.000.000                     808.000.000                        808.000.000
      Transferuri                            763.304.900        153.562.500
 228.804.400                     992.109.300        153.562.500   1.145.671.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL                    943.269.632          1.464.000
  91.001.900                   1.034.271.532          1.464.000   1.035.735.532
    IMPRUMUTURI                              115.700.000
  -8.700.000                     107.000.000                        107.000.000
    RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
    PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
    AFERENTE ACESTORA                         20.980.050
    -263.300                      20.716.250                         20.716.251
  CERCETARE STIINTIFICA                      442.923.001          1.464.000
 -97.419.400                     345.503.601          1.464.000     346.967.601
   CHELTUIELI CURENTE                        431.397.678
 -99.615.300                     331.782.378                        331.782.378
    CHELTUIELI DE PERSONAL                    20.741.656
  -1.541.100                      19.200.556                         19.200.556
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         408.584.322
 -97.875.800                     310.708.522                        310.708.522
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                   2.071.700
    -198.400                       1.873.300                          1.873.300
    Subventii pentru institutiile
    publice                                      371.700
    -21.000                          350.700                            350.700
    Transferuri                                1.700.000
   -177.400                        1.522.600                          1.522.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL                       11.525.323          1.464.000
  2.195.900                       13.721.223          1.464.000      15.185.223
  PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE
  DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI
  DE ZACAMINTE NOI                            81.260.000
    -28.600                       81.231.400                         81.231.400
    CHELTUIELI CURENTE                        81.260.000
    -28.600                       81.231.400                         81.231.400
     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         81.260.000
    -28.600                       81.231.400                         81.231.400
  INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA,
  METALURGICA, CHIMICA SI ALTE
  SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI                 1.285.963.750          7.962.500
 219.918.000                   1.505.881.750         7.962.500    1.513.844.250
   CHELTUIELI CURENTE                        856.900.000          7.962.500
 170.181.800                   1.027.081.800         7.962.500    1.035.044.300
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                 856.900.000          7.962.500
 170.181.800                   1.027.081.800         7.962.500    1.035.044.300
    Subventii pe produse
    si activitati                            770.900.000
  50.000.000                     820.900.000                        820.900.000
    Transferuri                               86.000.000           7.962.500
 120.181.800                     206.181.800         7.962.500      214.144.300
   CHELTUIELI DE CAPITAL                     428.397.500
  50.000.000                     478.397.500                        478.397.500
    RAMBURSARI DE CREDITE
    EXTERNE SI PLATI DE DOBANZI
    SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA              666.250
    -263.800                         402.450                            402.450
      Plati de dobanzi si comisioane             666.250
    -263.800                         402.450                            402.450
  AGRICULTURA, SILVICULTURA, APE,
  MEDIU INCONJURATOR                       1.704.455.000
 300.200.000                   2.004.655.000                      2.004.655.000
   CHELTUIELI CURENTE                      1.543.844.824
 300.200.000                   1.844.044.824                      1.844.044.824
    CHELTUIELI DE PERSONAL                   189.654.946
 -24.800.000                     164.854.946                        164.854.946
    CHELTUIELI MATERIALE
    SI SERVICII                              151.189.878
  -2.000.000                     149.189.878                        149.189.878
    SUBVENTII SI TRANSFERURI               1.203.000.000
 327.000.000                   1.530.000.000                      1.530.000.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif            729.500.000
 -21.000.000                     708.500.000                        708.500.000
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                                 460.000.000
 348.000.000                     808.000.000                        808.000.000
    Transferuri                               13.500.000
                                  13.500.000                         13.500.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                       157.607.176
                                 157.607.176                        157.607.176
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                            3.003.000
                                   3.003.000                          3.003.000
    Plati de dobanzi si comisioane             3.003.000
                                   3.003.000                          3.003.000
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII                 883.600.000        145.600.000
 -10.200.000                     873.400.000       145.600.000    1.019.000.000
   CHELTUIELI CURENTE                        594.789.200        145.600.000
    -300.000                     594.489.200       145.600.000      740.089.200
   CHELTUIELI DE PERSONAL                      6.406.760
      50.000                       6.456.760                          6.456.760
   CHELTUIELI MATERIALE
   SI SERVICII                                 7.277.540
     150.000                       7.127.540                          7.127.540
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                   581.104.900        145.600.000
    -200.000                     580.904.900       145.600.000      726.504.900
   Subventii pe produse
   si activitati                              53.000.000
   1.000.000                      54.000.000                         54.000.000
   Transferuri                               528.104.900         145.600.000
  -1.200.000                     526.904.900       145.600.000      672.504.900
 CHELTUIELI DE CAPITAL                       271.500.000
  -9.900.000                     261.600.000                        261.600.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                            17.310.800
                                  17.310.800                         17.310.800
  Rambursari de credite externe                  227.500
                                     227.500                            227.500
  Plati de dobanzi si comisioane              17.083.300
                                  17.083.300                         17.083.300
 ALTE ACTIUNI ECONOMICE                      363.779.846
 149.310.600                     513.090.446                        513.090.446
 CHELTUIELI CURENTE                          173.840.213
 109.304.600                     283.144.813                        283.144.813
 CHELTUIELI DE PERSONAL                       25.541.787
  -1.187.900                      24.353.887                         24.353.887
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             14.298.426
     492.500                      14.790.926                         14.790.926
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                    134.000.000
 110.000.000                     244.000.000                        244.000.000
   Transferuri                               134.000.000
 110.000.000                     244.000.000                        244.000.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                        74.239.633
  48.706.000                     122.945.633                        122.945.633
 IMPRUMUTURI                                 115.700.000
  -8.700.000                     107.000.000                        107.000.000
   Imprumuturi acordate pentru
   finalizarea unor obiective
   aprobate prin conventii
   bilaterale si acorduri
   interguvernamentale                       115.700.000
  -8.700.000                     107.000.000                        107.000.000
   Partea a VII-a - Alte actiuni             361.302.603
     486.000                     361.788.603                        361.788.603
  CHELTUIELI CURENTE                         243.174.469
  -2.893.000                     240.281.469                        240.281.469
   CHELTUIELI DE PERSONAL                    128.685.867
  -6.753.800                     121.932.067                        121.932.067
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           89.836.150
   3.820.800                      93.656.950                         93.656.950
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                   24.652.452
      40.000                      24.692.452                         24.692.452
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                                     150.000
                                     150.000                            150.000
    Transferuri                               24.502.452
      40.000                      24.542.452                         24.542.452
  CHELTUIELI DE CAPITAL                       46.128.134
   3.379.000                      49.507.134                         49.507.134
 ALTE ACTIUNI                                269.450.151
     486.000                     269.936.151                        269.936.151
  CHELTUIELI CURENTE                         223.322.017
  -2.893.000                     220.429.017                        220.429.017
   CHELTUIELI DE PERSONAL                    128.685.867
  -6.753.800                     121.932.067                        121.932.067
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           89.836.150
   3.820.800                      93.656.950                         93.656.950
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                    4.800.000
      40.000                       4.840.000                          4.840.000
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                                     150.000
                                     150.000                            150.000
    Transferuri                                4.650.000
      40.000                       4.690.000                          4.690.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                       46.128.134
   3.379.000                      49.507.134                         49.507.134
 ALTE ACTIUNI                                269.450.151
     486.000                     269.936.151                        269.936.151
  CHELTUIELI CURENTE                         223.322.017
  -2.893.000                     220.429.017                        220.429.017
   CHELTUIELI DE PERSONAL                    128.685.867
  -6.753.800                     121.932.067                        121.932.067
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           89.836.150
   3.820.000                      93.656.950                         93.656.950
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                    4.800.000
      40.000                       4.840.000                          4.840.000
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                                    150.000
                                     150.000                            150.000
     Transferuri                               4.650.000
      40.000                       4.690.000                          4.690.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                       46.128.134
   3.379.000                      49.507.134                         49.507.134
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENTIE         3.930.000
                                   3.930.000                          3.930.000
 CHELTUIELI CURENTE                            3.930.000
                                   3.930.000                          3.930.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                    3.930.000
                                   3.930.000                          3.930.000
     Transferuri                               3.930.000
                                   3.930.000                          3.930.000
 CHELTUIELI DIN FONDUL LA DISPOZITIA
 GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU RELATIILE
 CU REPUBLICA MOLDOVA                            200.000
                                     200.000                            200.000
  CHELTUIELI CURENTE                             200.000
                                     200.000                            200.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                      200.000
                                     200.000                            200.000
    Transferuri                                  200.000
                                     200.000                            200.000
 CHELTUIELI DIN FONDUL DE REDRESARE
 FINANCIARA                                   87.722.452
                                  87.722.452                         87.722.452
   CHELTUIELI CURENTE                         15.722.452
                                  15.722.452                         15.722.452
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                  15.722.452
                                  15.722.452                         15.722.452
      Transferuri                             15.722.452
                                  15.722.452                         15.722.452
   IMPRUMUTURI                                72.000.000
                                  72.000.000                         72.000.000
    Imprumut acordat din fondul de
    redresare financiara                      72.000.000
                                  72.000.000                         72.000.000
    Partea a VIII-a - Transferuri          1.510.910.000
 224.700.000                   1.735.610.000                      1.735.610.000
 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT           1.510.910.000
 224.700.000                   1.735.610.000                      1.735.610.000
    Transferuri din bugetul de
    stat catre bugetele locale
    pentru asigurarea protectiei
    sociale a populatiei pentru
    energie termica si transport
    urban de calatori                       343.800.000
  89.700.000                     433.500.000                        433.500.000
    Transferuri din bugetul de stat
    catre bugetele locale pentru
    investitii                              756.600.000
  68.500.000                     825.100.000                        825.100.000
    Transferuri din bugetul de stat
    catre bugetele locale pentru
    investitii finantate partial din
    imprumuturi externe
  31.500.000                      31.500.000                         31.500.000
    Transferuri din bugetul de stat
    catre bugetul Fondului special
    pentru asigurarile sociale ale
    agricultorilor                          251.510.000
 -30.000.000                     221.510.000                        221.510.000
    Transferuri din bugetul de stat
    catre bugetul fondului de risc si
    accident                                159.000.000
  65.000.000                     224.000.000                        224.000.000
    Partea a X-a - Datoria publica        1.458.250.000
-410.400.000                   1.047.850.000                      1.047.850.000
 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE        1.458.250.000
-410.400.000                   1.047.850.000                      1.047.850.000
    Dobanzi aferente datoriei publice
    interne                               1.399.220.240
-410.400.000                     988.820.240                        988.820.240
    Dobanzi aferente datoriei publice
    externe                                  16.629.760
                                  16.629.760                         16.629.760
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea
    si plasarea titlurilor de stat si
    de riscul garantiilor date de stat
    in conditiile legii                      42.400.000
                                  42.400.000                         42.400.000
    Partea a XI-a - Rezerve                  22.098.366
 265.172.000                     287.270.366                        287.270.366
    Fondul de rezerva bugetara la
    dispozitia Guvernului                     3.950.818
  11.172.000                      15.122.818                         15.122.818
    Fondul de interventie la dispozitia
    Guvernului                                4.070.000
   2.000.000                       6.070.000                          6.070.000
    Fondul la dispozitia Guvernului
    Romaniei pentru relatiile cu
    Republica Moldova                         1.800.000
   2.000.000                       3.800.000                          3.800.000
    Fondul pentru redresare
    financiara la dispozitia
    Guvernului                               12.277.548
 250.000.000                     262.277.548                        262.277.548
 DEFICIT                                 -1.932.444.045       -420.340.200 -1.001.383.070  -2.509.940    -2.933.827.115     -422.850.140    -3.356.677.255
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
    *) Nu cuprinde influenta din importul de titei, efectuat pentru realizarea programului energetic national, aferent perioadei septembrie 1993 - aprilie 1994, pentru care Guvernul este autorizat ca, pe baza rezultatelor controlului dispus, sa scuteasca importatorul de la plata taxei pe valoarea adaugata.
    *) In functie de derularea programelor de imprumut se pot efectua modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.

    ANEXA 2

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995
                - Detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                      Program                   Credite
                                      actualizat                externe
                                      buget de stat
--------------------------------------------------------------------------------
              0                           1                        2
--------------------------------------------------------------------------------
        Influente                Program           Credite       Total
 --------------------------      rectificat        externe
 Buget              Credite      buget de
 de stat            externe      stat
--------------------------------------------------------------------------------
   3                 4            5=1+3            6=2+4         7=5+6
--------------------------------------------------------------------------------
  II. CHELTUIELI-TOTAL                16.616.504.045            420.340.200*)
  289.983.070       2.509.940    16.906.487.115   422.850.140*)  17.329.337.255
   CHELTUIELI CURENTE                 14.231.621.508            205.358.750
  370.767.200       1.756.960    14.602.388.708   207.115.710    14.809.504.418
    CHELTUIELI DE PERSONAL             4.739.492.246                568.750
 -227.845.700       1.254.970     4.511.646.546      1.823.720    4.513.470.266
    CHELTUIELI MATERIALE SI
    SERVICII                           2.408.219.879             51.227.500
 -127.661.400         501.990     2.280.558.479     51.729.490    2.332.287.969
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           5.603.561.017            153.562.500
  871.502.300                     6.475.063.317    153.562.500    6.628.625.817
    Subventii pentru institutiile
    publice                              221.834.645
   -1.850.100                       219.984.545                     219.984.545
    Subventii pe produse si
    activitati                           823.900.000
   51.000.000                       874.900.000                     874.900.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif        729.500.000
  -21.000.000                       708.500.000                     708.500.000
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                             460.150.000
  348.000.000                       808.150.000                     808.150.000
    Transferuri                        3.368.176.372            153.562.500
  495.352.400                     3.863.528.772    153.562.500    4.017.091.272
  DOBANZI AFERENTE DATORIEI
  PUBLICE                              1.458.250.000
 -410.400.000                     1.047.850.000                   1.047.850.000
  SUME PREVAZUTE IN POZITII
  GLOBALE CA REZERVE                      22.098.366
  265.172.000                       287.270.366                     287.270.366
 CHELTUIELI DE CAPITAL              2.096.028.299              214.981.450
  -79.678.700         752.980     2.016.349.599    215.734.430    2.232.084.029
 IMPRUMUTURI                          187.700.000
   -8.700.000                       179.000.000                     179.000.000
    Imprumut acordat din fondul
    de redresare financiara            72.000.000
                                     72.000.000                      72.000.000
    Imprumuturi acordate pentru
    finalizarea unor obiective
    aprobate prin conventii
    bilaterale si acorduri
    interguvernamentale               115.700.000
   -8.700.000                       107.000.000                     107.000.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI
 COMISIOANE AFERENTE ACESTORA         101.154.238
   -4.333.300                        96.820.938                      96.820.938
    Rambursari de credite externe      44.885.985
   -2.410.800                        42.475.185                      42.475.185
    Plati de dobanzi si comisioane     56.268.253
   -1.922.500                        54.345.753                      54.345.753
 RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI
   11.927.870                        11.927.870                      11.927.870
 INVATAMANT                         2.053.217.178                1.137.500
   20.576.400        2.509.940    2.073.793.578       3.647.440   2.077.441.018
  CHELTUIELI CURENTE                1.954.874.378                  796.250
   20.505.500        1.756.960    1.975.379.878       2.553.210   1.977.933.088
    CHELTUIELI DE PERSONAL          1.624.368.015                  568.750
   11.412.600        1.254.970    1.635.780.615       1.823.720   1.637.604.335
     Cheltuieli cu salariile        1.246.658.171                   35.000
    8.760.030           77.280    1.255.418.201         112.280   1.255.530.481
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                  311.044.407                    8.750
    2.210.795           19.320      313.255.202          28.070     313.283.272
     Cheltuieli pentru constituirea
     Fondului pentru plata
     ajutorului de somaj               62.209.287                    1.750
      441.775            3.870       62.651.062           5.620      62.656.682
     Deplasari, detasari,
     transferari                        4.456.150                  523.250
                     1.154.500        4.456.150       1.677.750       6.133.900
  CHELTUIELI MATERIALE SI
  SERVICII                            256.620.085                  227.500
    9.000.000          501.990      265.620.085         729.490     266.349.575
    Drepturi cu caracter social        40.756.000
    9.000.000                        49.756.000                      49.756.000
    Hrana                              74.582.195
                                     74.582.195                      74.582.195
    Medicamente si materiale
    sanitare                              600.000
                                        600.000                         600.000
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      57.602.000
                                     57.602.000                      57.602.000
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              5.658.723
                                      5.658.723                       5.658.723
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament    41.167.734
                                     41.167.734                      41.167.734
    Reparatii curente                   9.135.033
                                      9.135.033                       9.135.033
    Reparatii capitale                 24.245.000
                                     24.245.000                      24.245.000
    Carti si publicatii                 2.503.500                 127.500
                       251.000        2.503.500         378.500       2.882.000
    Alte cheltuieli                       369.900                 100.000
                       250.990          369.900         350.990         720.890
  SUBVENTII SI TRANSFERURI             73.886.278
     92.900                          73.979.178                      73.979.178
    Subventii pentru institutiile
    publice                             8.785.100
     13.900                           8.799.000                       8.799.000
    Transferuri                        65.101.178
     79.000                          65.180.178                      65.180.178
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 98.001.500                 341.250
    -45.000            752.980       97.956.500       1.094.230      99.050.730
    Investitii ale institutiilor
    publice                            98.001.500                 341.250
    -45.000            752.980       97.956.500       1.094.230      99.050.730
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI
 COMISIOANE AFERENTE ACESTORA             341.300
    115.900                             457.200                         457.200
    Plati de dobanzi si comisioane        341.300
    115.900                             457.200                         457.200
 SANATATE                           1.503.810.000             242.297.500 -156.768.000                      1.347.042.000     242.297.500   1.589.339.500
   CHELTUIELI CURENTE               1.328.770.912              51.000.000 -143.610.500                      1.185.160.412      51.000.000   1.236.160.412
    CHELTUIELI DE PERSONAL          1.141 941.470
-146.510.500                        995.430.970                     995.430.970
     Cheltuieli cu salariile          873.299.975
-112.034.800                        761.265.175                     761.265.175
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                   223.389.695
 -28.792.300                        194.597.395                     194.597.395
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata
    ajutorului de somaj                42.984.599
  -5.533.400                         37.451.199                      37.451.199
    Deplasari, detasari, transferari    2.267.201
    -150.000                          2.117.201                       2.117.201
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    186.829.442              51.000.000
   2.900.000                        189.729.442      51.000.000     240.729.442
    Drepturi cu caracter social         1.573.648
     -10.000                          1.563.648                       1.563.648
    Hrana                              12.072.537
      60.000                         12.132.537                      12.132.537
    Medicamente si materiale
    sanitare                          125.807.254              51.000.000
   2.670.000                        128.477.254      51.000.000     179.477.254
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      12.813.114
     200.000                         13.013.114                      13.013.114
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional     5.436.731
                                      5.436.731                       5.436.731
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                          2.635.873
     -20.000                          2.615.873                       2.615.873
    Reparatii curente                  12.249.175
                                     12.249.175                      12.249.175
    Reparatii capitale                 10.173.750
                                     10.173.750                      10.173.750
    Carti si publicatii                   315.592
                                        315.592                         315.592
    Alte cheltuieli                     3.751.768
                                      3.751.768                       3.751.768
  CHELTUIELI DE CAPITAL               119.868.438              191.297.500
 -13.457.500                        106.410.938    191.297.500      297.708.438
    Investitii ale institutiilor
    publice                           119.868.438              191.297.500
 -13.457.500                        106.410.938    191.297.500      297.708.438
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI
  COMISIOANE AFERENTE ACESTORA         55.170.650
     300.000                         55.470.650                      55.470.650
    Rambursari de credite externe      27.759.000
   1.110.000                         28.869.000                      28.869.000
    Plati de dobanzi si comisioane     27.411.650
    -810.000                         26.601.650                      26.601.650
 CULTURA SI ARTA                      177.288.000
 -12.842.500                        164.445.500                     164.445.500
  CHELTUIELI CURENTE                  154.604.000
 -10.812.500                        143.791.500                     143.791.500
   CHELTUIELI DE PERSONAL              11.822.800
  -1.665.000                         10.157.800                      10.157.800
    Cheltuieli cu salariile             7.367.950
    -900.165                          6.467.785                       6.467.785
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                     1.841.960
    -220.816                          1.621.144                       1.621.144
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                              368.390
     -44.019                            324.371                         324.371
    Deplasari, detasari,
    transferari                         2.244.500
    -500.000                          1.744.500                       1.744.500
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     74.125.000
  -3.817.500                         70.307.500                      70.307.500
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                       1.431.948
     131.980                          1.563.928                       1.563.928
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional    43.428.834
  -2.516.500                         40.912.334                      40.912.334
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata
    si echipament                          83.720
      -1.510                             82.210                          82.210
    Reparatii curente                     384.176
     -68.370                            315.806                         315.806
    Reparatii capitale                 21.512.089
  -1.206.910                         20.305.179                      20.305.179
    Carti si publicatii                 1.163.333
    -430.760                            732.573                         732.573
    Alte cheltuieli                     6.120.900
     274.570                          6.395.470                       6.395.470
 SUBVENTII SI TRANSFERURI              68.656.200
  -5.330.000                         63.326.200                      63.326.200
    Subventii pentru institutiile
    publice                            52.486.200
  -3.800.000                         48.686.290                      48.686.200
    Transferuri                        16.170.000
  -1.530.000                         14.640.000                      14.640.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 22.684.000
  -2.030.000                         20.654.000                      20.654.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                            22.684.000
  -2.030.000                         20.654.000                      20.654.000
 ASISTENTA SOCIALA                     23.730.000
  -7.023.600                         16.706.400                      16.706.400
   CHELTUIELI CURENTE                  19.707.700
  -6.577.700                         13.130.000                      13.130.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL                122.200
     -16.500                            105.700                         105.700
     Cheltuieli cu salariile               93.710
     -12.690                             81.020                          81.020
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                       23.430
      -3.170                             20.260                          20.260
     Cheltuieli pentru constituirea
     Fondul pentru plata ajutorului
     de somaj                               4.685
        -640                              4.045                           4.045
     Deplasari, detasari, transferari         375
                                            375                             375
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    17.415.500
  -6.406.200                         11.009.300                      11.009.300
     Drepturi cu caracter social       17.164.100
  -6.368.800                         10.795.300                      10.795.300
     Hrana                                 91.200
     -41.200                             50.000                          50.000
     Medicamente si materiale
     sanitare                               4.000
      -2.200                              1.800                           1.800
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                         54.600
     -22.700                             31.900                          31.900
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional
     100.000                            100.000                         100.000
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament       43.000
     -31.000                             12.000                          12.000
     Reparatii curente                     50.000
     -34.000                             16.000                          16.000
     Carti si publicatii                      600
        -300                                300                             300
     Alte cheltuieli                        8.000
      -6.000                              2.000                           2.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI             2.170.000
    -155.000                          2.015.000                       2.015.000
    Subventii pentru institutiile
    publice                             2.170.000
    -215.000                          1.955.000                       1.955.000
    Transferuri
      60.000                             60.000                          60.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                  4.022.300
    -445.900                          3.576.400                       3.576.400
  Investitii ale institutiilor
  publice                               4.022.300
    -445.900                          3.576.400                       3.576.400
 ALOCATII SI ALTE AJUTOARE
 PENTRU COPII                         485.410.000
   9.009.100                        494.419.100                     494.419.100
   CHELTUIELI CURENTE                 485.410.000
   9.009.100                        494.419.100                     494.419.100
   SUBVENTII SI TRANSFERURI           485.410.000
   9.009.100                        494.419.100                     494.419.100
    Transferuri                       485.410.000
   9.009.100                        494.419.100                     494.419.100
 PENSII, AJUTOARE, SI INDEMNIZATII    331.898.000
  51.458.000                        383.356.000                     383.356.000
  CHELTUIELI CURENTE                  331.898.000
  51.458.000                        383.356.000                     383.356.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI          331.898.000
  51.458.000                        383.356.000                     383.356.000
     Transferuri                      331.898.000
  51.458.000                        383.356.000                     383.356.000
 ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
 TINERET                               52.860.000
   1.772.000                         54.632.000                      54.632.000
  CHELTUIELI CURENTE                   52.860.000
   1.772.000                         54.632.000                      54.632.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           52.860.000
   1.772.000                         54.632.000                      54.632.000
    Subventii pentru institutiile
    publice                            46.860.000
   2.172.000                         49.032.000                      49.032.000
    Transferuri                         6.000.000
    -400.000                          5.600.000                       5.600.000
 RAMBURSAREA IMPRUMUTULUI ACORDAT
 DE BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE
 DE STAT
  11.927.870                         11.927.870                      11.927.870
   RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI
  11.927.870                         11.927.870                      11.927.870
  GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE     217.243.320
  -9.934.000                        207.309.320                     207.309.320
    CHELTUIELI CURENTE                120.000.000
  -6.080.000                        113.920.000                     113.920.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI          120.000.000
  -6.080.000                        113.920.000                     113.920.000
    Transferuri                       120.000.000
  -6.080.000                        113.920.000                     113.920.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL              97.243.320
  -3.854.000                         93.389.320                      93.389.320
    Investitii ale institutiilor
    publice                            97.243.320
  -3.854.000                         93.389.320                      93.389.320
 APARARE                            1.771.240.000
-141.847.000                      1.629.393.000                   1.629.393.000
   CHELTUIELI CURENTE               1.320.604.729
 -45.200.000                      1.275.404.729                   1.275.404.729
    CHELTUIELI DE PERSONAL            697.724.000
 -16.700.000                        681.024.000                     681.024.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI
    SERVICII                          622.880.729
 -28.500.000                        594.380.729                     594.380.729
   CHELTUIELI DE CAPITAL              450.001.471
 -96.647.000                        353.354.471                     353.354.471
     Investitii ale institutiilor
     publice                          450.001.471
 -96.647.000                        353.354.471                     353.354.471
    RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
    SI PLATI DE DOBANZI SI
    COMISIOANE AFERENTE ACESTORA          633.800
                                        633.800                         633.800
      Rambursari de credite externe       580.200
                                        580.200                         580.200
      Plati de dobanzi si comisioane       53.600
                                         53.600                          53.600
 ORDINEA PUBLICA                    1.021.794.812                3.600.000
 -56.349.000       965.445.812        3.600.000                     969.045.812
  CHELTUIELI CURENTE                  874.999.512
   -549.000                         874.450.512                     874.450.512
    CHELTUIELI DE PERSONAL            458.094.835
  8.100.000                         466.194.835                     466.194.835
    CHELTUIELI MATERIALE SI
    SERVICII                          305.743.032
 -8.649.000                         297.094.032                     297.094.032
    SUBVENTII SI TRANSFERURI          111.161.645
                                    111.161.645                     111.161.645
      Subventii pentru
      institutiile publice            111.161.645
                                    111.161.645                     111.161.645
  CHELTUIELI DE CAPITAL               129.673.600                3.600.000
 -52.500.000                         77.173.600       3.600.000      80.773.600
    Investitii ale institutiilor
    publice                           129.673.600                3.600.000
 -52.500.000                         77.173.600       3.600.000      80.773.600
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                    17.121.700
  -3.300.000                         13.821.700                      13.821.700
    Rambursari de credite externe      11.195.885
  -3.200.000                          7.995.885                       7.995.885
    Plati de dobanzi si comisioane      5.925.815
    -100.000                          5.825.815                       5.825.815
 CHELTUIELI PENTRU PRESEDINTIA
 ROMANIEI                               9.600.000
     255.000                          9.855.000                       9.855.000
   CHELTUIELI CURENTE                   8.940.000
     255.000                          9.195.000                       9.195.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL              1.875.800
     -45.000                          1.830.800                       1.830.800
      Cheltuieli cu salariile           1.323.300
    -150.000                          1.173.300                       1.173.300
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                     330.800
     -37.500                            293.300                         293.300
      Cheltuieli pentru constituirea
      Fondului pentru plata ajutorului
      de somaj                             66.200
      -7.500                             58.700                          58.700
      Deplasari, detasari,
      transferari                         155.500
     150.000                            305.500                         305.500
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    7.064.200
     300.000                          7.364.200                       7.364.200
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                         700.000
                                        700.000                         700.000
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              1.500.000
                                      1.500.000                       1.500.000
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament        15.000
                                         15.000                          15.000
    Reparatii curente                     500.000
                                        500.000                         500.000
    Carti si publicatii                    50.000
                                         50.000                          50.000
    Alte cheltuieli                     4.299.200
     300.000                          4.599.200                       4.599.200
 CHELTUIELI DE CAPITAL                    660.000
                                        660.000                         660.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                               660.000
                                        660.000                         660.000
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
    AUTORITATII LEGISLATIVE           134.844.075
  -1.787.000                        133.057.075                     133.057.075
      CHELTUIELI CURENTE               60.875.775
  -1.787.000                         59.088.775                      59.088.775
       CHELTUIELI DE PERSONAL          40.940.344
  -1.787.000                         39.153.344                      39.153.344
        Cheltuieli cu salariile        17.315.226
  -1.374.600                         15.940.626                      15.940.626
        Contributii pentru asigurari
        sociale de stat                 4.175.045
    -343.600                          3.831.445                       3.831.445
        Cheltuieli pentru constituirea
        Fondului pentru plata
        ajutorului de somaj               858.357
     -68.800                            789.557                         789.557
        Deplasari, detasari,
        transferari                    18.591.716
                                     18.591.716                      18.591.716
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      19.911.668
                                     19.911.668                      19.911.668
  Cheltuieli pentru intretinere
  si gospodarie                         7.359.493
                                      7.359.493                       7.359.493
  Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  753.817
                                        753.817                         753.817
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament       1.458.595
                                      1.458.595                       1.458.595
  Reparatii curente                       523.520
                                        523.520                         523.520
  Carti si publicatii                     304.200
                                        304.200                         304.200
  Alte cheltuieli                       9.512.043
                                      9.512.043                       9.512.043
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                  23.763
                                         23.763                          23.763
  Transferuri                              23.763
                                         23.763                          23.763
  Contributii si cotizatii la
  organisme internationale                 23.763
                                         23.763                          23.763
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 73.968.300
                                     73.968.300                      73.968.300
  Investitii ale institutiilor
  publice                              73.968.300
                                     73.968.300                      73.968.300
 CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
 AUTORITATII JUDECATORESTI            167.104.700
  -29.951.500                       137.153.200                     137.153.200
   CHELTUIELI CURENTE                 155.284.700
  -30.451.500                       124.833.200                     124.833.200
    CHELTUIELI DE PERSONAL            107.011.700
  -24.111.500                        82.900.000                      82.900.200
    Cheltuieli cu salariile            81.674.400
  -18.442.600                        63.231.800                      63.231.800
    Contributii pentru asigurari
    sociale                            20.418.500
   -4.890.900                        15.527.600                      15.527.600
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata
    ajutorului de somaj                 4.083.800
     -928.000                         3.155.800                       3.155.800
    Deplasari, detasari, transferari      835.000
      150.000                           985.000                         985.000
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    48.273.000
   -6.340.000                        41.933.000                      41.933.000
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      10.243.000
   -2.300.000                         7.943.000                       7.943.000
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              8.217.000
   -2.450.000                         5.767.000                       5.767.000
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau de scurta durata
    si echipament                       3.050.000
     -500.000                         2.550.000                       2.550.000
    Reparatii curente                   5.000.000
     -952.000                         4.048.000                       4.048.000
    Reparatii capitale                 19.561.000
      112.000                         9.673.000                      19.673.000
    Carti si publicatii                 1.810.000
     -200.000                         1.610.000                       1.610.000
    Alte cheltuieli                    11.820.000
      -50.000                           342.000                         342.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                11.820.000
      500.000                        12.320.000                      12.320.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                            11.820.000
      500.000                        12.320.000                      12.320.000
 CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
 AUTORITATII EXECUTIVE                509.520.526                18.278.700
  -29.223.000                       480.304.526      18.278.700     498.583.226
   CHELTUIELI CURENTE                 407.847.324
  -22.657.400                       385.189.924                     385.189.924
   CHELTUIELI DE PERSONAL             253.917.716
  -19.365.000                       234.552.716                     234.552.716
    Cheltuieli cu salariile           190.671.047
  -18.242.486                       172.428.561                     172.428.561
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    39.811.966
   -4.421.531                        35.390.435                      35.390.435
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                            7.974.303
     -819.283                         7.155.020                       7.155.020
    Deplasari, detasari, transferari   15.460.400
    4.118.300                        19.578.700                      19.578.700
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     110.078.637
    7.495.700                       117.574.337                     117.574.337
    Medicamente si materiale sanitare         256
                                            256                             256
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                         56.756.145
    5.696.227                        62.452.372                      62.452.372
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              6.244.311
      204.000                         6.448.311                       6.448.311
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                          6.452.064
      243.800                         6.695.864                       6.695.864
    Reparatii curente                   9.775.898
    4.835.700                        14.611.598                      14.611.598
    Reparatii capitale                 11.697.250
   -5.053.245                         6.644.005                       6.644.005
    Carti si publicatii                 2.105.132
     -358.482                         1.746.650                       1.746.650
    Alte cheltuieli                    17.047.581
    1.927.700                        18.975.281                      18.975.281
 SUBVENTII SI TRANSFERURI              43.850.971
  -10.788.100                        33.062.871                      33.062.871
    Transferuri                        43.850.971
  -10.788.100                        33.062.871                      33.062.871
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale           43.750.971
  -10.788.100                        32.962.871                      32.962.871
    Alte transferuri                      100.000
                                        100.000                         100.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 94.773.464               18.278.700
   -5.380.200                        89.393.264       18.278.700    107.671.964
    Investitii ale institutiilor
    publice                            94.773.464               18.278.700
   -5.380.200                        89.393.264       18.278.700    107.671.964
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                      6.906.738
   -1.185.400                         5.721.338                       5.721.338
    Rambursari de credite externe       5.123.400
     -320.800                         4.802.600                       4.802.600
    Plati de dobanzi si comisioane      1.783.338
     -864.600                           918.738                         918.738
 CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE
 ALE AUTORITATII PUBLICE               42.393.868
   -1.028.300                        41.365.568                      41.365.568
  CHELTUIELI CURENTE                   38.479.728
     -828.300                        37.651.428                      37.651.428
    CHELTUIELI DE PERSONAL             30.642.350
   -2.925.000                        27.717.350                      27.717.350
     Cheltuieli cu salariile           21.627.270
   -1.724.520                        19.902.750                      19.902.750
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                    5.406.780
     -551.700                         4.855.080                       4.855.080
     Cheltuieli pentru constituirea
     Fondului pentru plata
     ajutorului de somaj                1.081.300
     -110.780                           970.520                         970.520
     Deplasari, detasari, transferari   2.527.000
     -538.000                         1.989.000                       1.989.000
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     6.832.270
    2.096.700                         8.928.970                       8.928.970
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                       2.468.624
      -14.000                         2.454.624                       2.454.624
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional       223.271
      -49.000                           174.271                         174.271
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                            275.833
                                        275.833                         275.833
    Reparatii curente                   2.504.000
       51.500                         2.555.500                       2.555.500
    Reparatii capitale                    368.800
    2.300.000                         2.668.800                       2.668.800
    Carti si publicatii                   270.670
      -17.300                           253.370                         253.370
    Alte cheltuieli                       721.072
     -174.500                           546.572                         546.572
 SUBVENTII SI TRANSFERURI               1.005.108
                                      1.005.108                       1.005.108
    Transferuri                         1.005.108
                                      1.005.108                       1.005.108
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                5.108
                                          5.108                           5.108
    Alte transferuri                    1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                3.914.140
     -200.000                         3.714.140                       3.714.140
    Investitii ale institutiilor
    publice                             3.914.140
     -200.000                         3.714.140                       3.714.140
 CERCETARE STIINTIFICA                442.923.001             1.464.000
  -97.419.400                       345.503.601        1.464.000    346.967.601
  CHELTUIELI CURENTE                  431.397.678
  -99.615.300                       331.782.378                     331.782.378
   CHELTUIELI DE PERSONAL              20.741.656
   -1.541.100                        19.200.556                      19.200.556
    Cheltuieli cu salariile            15.478.741
   -1.184.230                        14.294.511                      14.294.511
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                     3.869.686
     -296.558                         3.573.128                       3.573.128
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata
    ajutorului de somaj                   773.937
      -60.312                           713.625                         713.625
    Deplasari, detasari, transferari      619.292
                                        619.292                         619.292
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   408.584.322
  -97.875.800                       310.708.522                     310.708.522
    Drepturi cu caracter social             6.430
                                          6.430                           6.430
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                          1.596.650
      343.000                         1.939.650                       1.939.650
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter
    functional                         19.519.500
   -3.864.000                        15.655.500                      15.655.500
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                             33.900
       -1.000                            32.900                          32.900
    Reparatii curente                     129.000
       86.000                           215.000                         215.000
    Reparatii capitale                  1.519.000
      523.200                         2.042.200                       2.042.200
    Carti si publicatii                 1.893.000
       16.000                         1.909.000                       1.909.000
    Alte cheltuieli                   383.886.842
  -94.979.000                       288.907.842                     288.907.842
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              2.071.700
     -198.400                         1.873.300                       1.873.300
    Subventii pentru institutiile
    publice                               371.700
      -21.000                           350.700                         350.700
    Transferuri                         1.700.000
     -177.400                         1.522.600                       1.522.600
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 11.525.323                1.464.000
    2.195.900                        13.721.223        1.464.000     15.185.223
    Investitii ale institutiilor
    publice                            11.525.323                1.464.000
    2.195.900                        13.721.223        1.464.000     15.185.223
 PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE
 DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI
 DE ZACAMINTE NOI                      81.260.000
     -28.600                         81.231.400                      81.231.400
  CHELTUIELI CURENTE                   81.260.000
     -28.600                         81.231.400                      81.231.400
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    81.260.000
     -28.600                         81.231.400                      81.231.400
    Alte cheltuieli                    81.260.000
     -28.600                         81.231.400                      81.231.400
 INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA,
 METALURGICA, CHIMICA SI ALTE
 SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI           1.285.963.750                7.962.500
 219.918.000                       1.505.881.750      7.962.500   1.513.844.250
  CHELTUIELI CURENTE                  856.900.000                7.962.500
 170.181.800                       1.027.081.800      7.962.500   1.035.044.300
   SUBVENTII SI TRANSFERURI           856.900.000                7.962.500
 170.181.800                       1.027.081.800      7.962.500   1.035.044.300
    Subventii pe produse si
    activitati                        770.900.000
  50.000.000                        820.900.000                     820.900.000
    Transferuri                        86.000.000                7.962.500
 120.181.800                        206.181.800       7.962.500     214.144.300
   CHELTUIELI DE CAPITAL              428.397.500
  50.000.000                        478.397.500                     478.397.500
    Investitii ale regiilor
    autonome si societatilor
    comerciale cu capital de stat     428.397.500
  50.000.000                        478.397.500                     478.397.500
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                        666.250
    -263.800                            402.450                         402.450
    Plati de dobanzi si comisioane        666.250
    -263.800                            402.450                         402.450
 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
 APE, MEDIU INCONJURATOR            1.704.455.000
 300.200.000                      2.004.655.000                   2.004.655.000
   CHELTUIELI CURENTE               1.543.844.824
 300.200.000                      1.844.044.824                   1.844.044.824
    CHELTUIELI DE PERSONAL            189.654.946
 -24.800.000                        164.854.946                     164.854.946
     Cheltuieli cu salariile          144.376.863
 -20.092.784                        124.284.079                     124.284.079
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                   35.379.930
  -5.023.237                         30.356.693                      30.356.693
     Cheltuieli pentru constituirea
     Fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                           7.218.843
  -1.004.669                          6.214.174                       6.214.174
     Deplasari, detasari,
     transferari                        2.679.310
   1.320.690                          4.000.000                       4.000.000
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   151.189.878
  -2.000.000                        149.189.878                     149.189.878
    Hrana                               1.700.000
                                      1.700.000                       1.700.000
    Medicamente si materiale
    sanitare                            6.806.500
                                      6.806.500                       6.806.500
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                       7.715.000
                                      7.715.000                       7.715.000
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional   120.302.324
  -2.000.000                        118.302.324                     118.302.324
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata
    si echipament                       6.199.000
                                      6.199.000                       6.199.000
    Reparatii curente                   2.400.000
                                      2.400.000                       2.400.000
    Reparatii capitale                  2.750.000
                                      2.750.000                       2.750.000
    Carti si publicatii                 1.306.000
                                      1.306.000                       1.306.000
    Alte cheltuieli                     2.011.054
                                      2.011.054                       2.011.054
 SUBVENTII SI TRANSFERURI           1.203.000.000
  327.000.000                     1.530.000.000                   1.530.000.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif     729.500.000
  -21.000.000                       708.500.000                     708.500.000
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                          460.000.000
  348.000.000                       808.000.000                     808.000.000
    Transferuri                        13.500.000
                                     13.500.000                      13.500.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                157.607.176
                                    157.607.176                     157.607.176
    Investitii ale institutiilor
    publice                            21.519.176
    2.000.000                        23.519.176                      23.519.176
    Investitii ale regiilor autonome
    si societatilor comerciale cu
    capital de stat                   136.088.000
   -2.000.000                       134.088.000                     134.088.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                      3.003.000
                                      3.003.000                       3.003.000
    Plati de dobanzi si comisioane      3.003.000
                                      3.003.000                       3.003.000
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII          883.600.000             145.600.000
  -10.200.000                       873.400.000    145.600.000    1.019.000 000
  CHELTUIELI CURENTE                  594.789.200             145.600.000
     -300.000                       594.489.200    145.600.000      740.089.200
   CHELTUIELI DE PERSONAL               6.406.760
       50.000                         6.456.760                       6.456.760
    Cheltuieli cu salariile             4.861.815
                                      4.861.815                       4.861.815
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                     1.215.450
                                      1.215.450                       1.215.450
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                              243.090
                                        243.090                         243.090
    Deplasari, detasari,
    transferari                            86.405
      50.000                            136.405                         136.405
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       7.277.540
    -150.000                          7.127.540                       7.127.540
    Drepturi cu caracter social            50.000
                                         50.000                          50.000
    Hrana                                 406.490
                                        406.490                         406.490
    Medicamente si materiale
    sanitare                                7.067
                                          7.067                           7.067
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                            721.972
                                        721.972                         721.972
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional     1.759.612
     -50.000                          1.709.612                       1.709.612
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                            309.415
                                        309.415                         309.415
    Reparatii curente                     786.812
                                        786.812                         786.812
    Reparatii capitale                  1.556.600
                                      1.556.600                       1.556.600
    Carti si publicatii                    17.446
                                         17.446                          17.446
    Alte cheltuieli                     1.662.126
    -100.000                          1.562.126                       1.562.126
  SUBVENTII SI TRANSFERURI            581.104.900              145.600.000
    -200.000                        580.904.900      145.600.000    726.504.900
    Subventii pe produse si
    activitati                         53.000.000
   1.000.000                         54.000.000                      54.000.000
    Transferuri                       528.104.900              145.600.000
  -1.200.000                        526.904.900      145.600.000    672.504.900
 CHELTUIELI DE CAPITAL                271.500.000
  -9.900.000                        261.600.000                     261.600.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                             5.410.000
                                      5.410.000                       5.410.000
    Investitii ale regiilor autonome
    si societatilor comerciale cu
    capital de stat                   266.090.000
  -9.900.000                        256.190.000                     256.190.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI
 COMISIOANE AFERENTE ACESTORA          17.310.800
                                     17.310.800                      17.310.800
  Rambursari de credite externe           227.500
                                        227.500                         227.500
  Plati de dobanzi si comisioane       17.083.300
                                     17.083.300                      17.083.300
 ALTE ACTIUNI ECONOMICE               363.779.846
 149.310.600                        513.090.446                     513.090.446
   CHELTUIELI CURENTE                 173.840.213
 109.304.600                        283.144.813                     283.144.813
    CHELTUIELI DE PERSONAL             25.541.787
  -1.187.900                         24.353.887                      24.353.887
     Cheltuieli cu salariile           19.400.346
  -1.180.900                         18.219.446                      18.219.446
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                    4.850.086
    -287.000                          4.563.086                       4.563.086
     Cheltuieli pentru constituirea
     Fondului pentru plata
     ajutorului de somaj                  970.017
     -58.000                            912.017                         912.017
     Deplasari, detasari,
     transferari                          321.338
     338.000                            659.338                         659.338
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    14.298.426
     492.500                         14.790.926                      14.790.926
     Hrana                                  3.000
                                          3.000                           3.000
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                      6.485.804
      -2.500                          6.483.304                       6.483.304
     Materiale si prestari de
     servicii cu caracter functional      571.783
      -5.000                            566.783                         566.783
     Obiecte de inventar de mica
     valoare sau scurta durata si
     echipament                           915.860
     500.000                          1.415.860                       1.415.860
     Reparatii curente                  2.219.000
                                      2.219.000                       2.219.000
     Reparatii capitale                 1.115.552
                                      1.115.552                       1.115.552
     Carti si publicatii                   32.600
                                         32.600                          32.600
     Alte cheltuieli                    2.954.827
                                      2.954.827                       2.954.827
 SUBVENTII SI TRANSFERURI             134.000.000
  110.000.000                       244.000.000                     244.000.000
    Transferuri                       134.000.000
  110.000.000                       244.000.000                     244.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                74.239.633
   48.706.000                        22.945.633                     122.945.633
    Stocuri pentru rezerva de
    stat si de mobilizare              71.649.754
   48.677.500                       120.327.254                     120.327.254
    Investitii ale institutiilor
    publice                             2.589.879
       28.500                         2.618.379                       2.618.379
  IMPRUMUTURI                         115.700.000
   -8.700.000                       107.000.000                     107.000.000
    Imprumuturi acordate pentru
    finalizarea unor obiective
    aprobate prin conventii
    bilaterale si acorduri
    interguvernamentale               115.700.000
   -8.700.000                       107.000.000                     107.000.000
 ALTE ACTIUNI                         269.450.151
      486.000                       269.936.151                     269.936.151
  CHELTUIELI CURENTE                  223.322.017
   -2.893.000                       220.429.017                     220.429.017
   CHELTUIELI DE PERSONAL             128.685.867
   -6.753.800                       121.932.067                     121.932.067
    Cheltuieli cu salariile            22.728.000
   -1.526.500                        21.201.500                      21.201.500
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                     5.068.300
     -365.400                         4.702.900                       4.702.900
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata
    ajutorului de somaj                 1.013.600
      -73.100                           940.500                         940.500
    Deplasari, detasari, transferari       22.000
                                         22.000                          22.000
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     89.836.150
    3.820.800                        93.656.950                      93.656.950
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                         150.000
                                        150.000                         150.000
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional             12.254.500
                                     12.254.500                      12.254.500
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                              3.900
                                          3.900                           3.900
    Reparatii curente                       8.200
                                          8.200                           8.200
    Carti si publicatii                     3.900
                                          3.900                           3.900
    Alte cheltuieli                       305.000
      -50.000                           255.000                         255.000
 SUBVENTII SI TRANSFERURI               4.800.000
       40.000                         4.840.000                       4.840.000
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                              150.000
                                        150.000                         150.000
    Transferuri                         4.650.000
       40.000                         4.690.000                       4.690.000
    Alte transferuri                    4.650.000
       40.000                         4.690.000                       4.690.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 46.128.134
    3.379.000                        49.507.134                      49.507.134
    Investitii ale institutiilor
    publice                            46.128.134
    3.379.000                        49.507.134                      49.507.134
 CHELTUIELI DIN FONDUL DE
 INTERVENTIE                            3.930.000
                                      3.930.000                       3.930.000
  CHELTUIELI CURENTE                    3.930.000
                                      3.930.000                       3.930.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            3.930.000
                                      3.930.000                       3.930.000
      Transferuri                       3.930.000
                                      3.930.000                       3.930.000
      Alte transferuri                  3.930.000
                                      3.930.000                       3.930.000
 CHELTUIELI DIN FONDUL LA DISPOZITIA
 GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU
 RELATIILE CU REPUBLICA MOLDOVA           200.000
                                        200.000                         200.000
    CHELTUIELI CURENTE                    200.000
                                        200.000                         200.000
      SUBVENTII SI TRANSFERURI            200.000
                                        200.000                         200.000
        Transferuri                       200.000
                                        200.000                         200.000
 CHELTUIELI DIN FONDUL DE REDRESARE
 FINANCIARA                            87.722.452
                                     87.722.452                      87.722.452
    CHELTUIELI CURENTE                 15.722.452
                                     15.722.452                      15.722.452
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           15.722.452
                                     15.722.452                      15.722.452
      Transferuri                      15.722.452
                                     15.722.452                      15.722.452
      Indemnizatii din fondul de
      redresare financiara             15.722.452
                                     15.722.452                      15.722.452
   IMPRUMUTURI                         72.000.000
                                     72.000.000                      72.000.000
      Imprumut acordat din fondul
      de redresare financiara          72.000.000
                                     72.000.000                      72.000.000
 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT    1.510.910.000
    224.700.000                   1.735.610.000                   1.735.610.000
      Transferuri din bugetul de
      stat catre bugetele locale
      pentru asigurarea protectiei
      sociale a populatiei pentru
      energie termica si transport
      urban de calatori               343.800.000
     89.700.000                     433.500.000                     433.500.000
      Transferuri din bugetul de
      stat catre bugetele locale
      pentru investitii               756.600.000
     68.500.000                     825.100.000                     825.100.000
      Transferuri din bugetul de
      stat catre bugetele locale
      pentru investitii finantate
      partial din imprumuturi
      externe
     31.500.000                      31.500.000                      31.500.000
      Transferuri din bugetul de
      stat catre bugetul Fondului
      special pentru asigurarile
      sociale ale agricultorilor      251.510.000
    -30.000.000                     221.510.000                     221.510.000
      Transferuri din bugetul de
      stat catre bugetul Fondului
      de risc si accident             159.000.000
     65.000.000                     224.000.000                     224.000.000
 DOBANZI AFERENTE DATORIEI
 PUBLICE                            1.458.250.000
   -410.400.000                   1.047.850.000                   1.047.850.000
      Dobanzi aferente datoriei
      publice interne               1.399.220.240
   -410.400.000                     988.820.240                     988.820.240
      Dobanzi aferente datoriei
      publice externe                  16.629.760
                                     16.629.760                      16.629.760
      Cheltuieli ocazionate de
      emisiunea si plasarea
      titlurilor de stat si de
      riscul garantiilor date
      de stat in conditiile legii      42.400.000
                                     42.400.000                      42.400.000
    Partea a XI-a - Rezerve            22.098.366
    265.172.000                     287.270.366                     287.270.366
    Fondul de rezerva bugetara
    la dispozitia Guvernului            3.950.818
     11.172.000                      15.122.818                      15.122.818
    Fondul de interventie la
    dispozitia Guvernului               4.070.000
      2.000.000                       6.070.000                       6.070.000
    Fondul la dispozitia Guvernului
    Romaniei pentru relatiile cu
    Republica Moldova                   1.800.000
      2.000.000                       3.800.000                       3.800.000
    Fondul pentru redresare
    financiara la dispozitia
    Guvernului                         12.277.548
    250.000.000                     262.277.548                     262.277.548
 DEFICIT                           -1.932.444.045            -420.340.200
 -1.001.383.070   -2.509.940     -2.933.827.115   -422.850.140   -3.356.677.255
-------------------------------------------------------------------------------
------------------
    *) In functie de derularea programelor de imprumut se pot efectua modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3/26 la Ordonanta Guvernului nr. 40/1995)

    MINISTERUL DE INTERNE

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995
                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program                Credite
                                          actualizat             externe
                                          buget de stat
-------------------------------------------------------------------------------
              0                              1                      2
--------------------------------------------------------------------------------
        Influente            Program              Credite           Total
-------------------------    rectificat           externe
 Buget            Credite    buget de
 de stat          externe    stat
--------------------------------------------------------------------------------
   3                 4       5=1+3                6=2+4             7=5+6
--------------------------------------------------------------------------------
 II. CHELTUIELI - TOTAL                  1.033.802.988            3.600.000
  -50.022.000                983.780.988          3.600.000         987.380.988
   CHELTUIELI CURENTE                      847.129.121
   12.549.000                859.678.121                            859.678.121
    CHELTUIELI DE PERSONAL                 463.504.635
    7.898.000                471.402.635                            471.402.635
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       312.304.488
   -7.149.000                305.155.488                            305.155.488
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                71.319.998
   11.800.000                 83.119.998                             83.119.998
    Subventii pentru institutiile
    publice                                  3.160.900
      800.000                  3.960.900                              3.960.900
    Transferuri                             68.159.098
   11.000.000                 79.159.098                             79.159.098
   CHELTUIELI DE CAPITAL                   168.686.917            3.600.000
  -59.271.000                109.415.917          3.600.000         113.015.917
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                         17.986.950
   -3.300.000                 14.686.950                             14.686.950
    Rambursari de credite externe           11.671.885
   -3.200.000                  8.471.885                              8.471.885
    Plati de dobanzi si comisioane           6.315.065
     -100.000                  6.215.065                              6.215.065
    Partea I - Cheltuieli
    social-culturale                        99.375.556
    8.327.000                107.702.556                            107.702.556
 INVATAMANT                                  3.217.314
      -40.000                  3.177.314                              3.177.314
  CHELTUIELI CURENTE                         2.944.614
        5.000                  2.949.614                              2.949.614
   CHELTUIELI DE PERSONAL                    1.390.700
        5.000                  1.395.700                              1.395.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          1.553.914
                               1.553.914                              1.553.914
  CHELTUIELI DE CAPITAL                        272.700
      -45.000                    227.700                                227.700
  Invatamant liceal                          3.217.314
      -40.000                  3.177.314                              3.177.314
 SANATATE                                   25.076.642
   -3.433.000                 21.643.642                             21.643.642
  CHELTUIELI CURENTE                         9.026.642
    1.293.000                 10.319.642                             10.319.642
    CHELTUIELI DE PERSONAL                   4.019.100
     -207.000                  3.812.100                              3.812.100
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         5.007.542
    1.500.000                  6.507.542                              6.507.542
  CHELTUIELI DE CAPITAL                     15.184.750
   -4.726.000                 10.458.750                             10.458.750
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI
 COMISIOANE AFERENTE ACESTORA                  865.250
                                 865.250                                865.250
    Rambursari de credite externe              476.000
                                 476.000                                476.000
    Plati de dobanzi si comisioane             389.250
                                 389.250                                389.250
 Spitale                                    10.500.000
                              10.500.000                             10.500.000
 Alte institutii si actiuni sanitare        14.576.642
   -3.433.000                 11.143.642                             11.143.642
 CULTURA SI ARTA                               125.900
      300.000                    425.900                                425.900
  CHELTUIELI CURENTE                           125.900
      300.000                    425.900                                425.900
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                    125.900
      300.000                    425.900                                425.900
    Subventii pentru institutiile
    publice                                    125.900
      300.000                    425.900                                425.900
    Teatre si institutii muzicale              125.900
      300.000                    425.900                                425.900
 ALOCATII SI ALTE AJUTOARE
 PENTRU COPII                                   84.700
                                  84.700                                 87.000
    CHELTUIELI CURENTE                          84.700
                                  84.700                                 84.700
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                    84.700
                                  84.700                                 84.700
      Transferuri                               84.700
                                  84.700                                 84.700
    Alocatia de stat pentru copii               84.700
                                  84.700                                 84.700
 PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII           67.836.000
   11.000.000                 78.836.000                             78.836.000
   CHELTUIELI CURENTE                       67.836.000
   11.000.000                 78.836.000                             78.836.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                67.836.000
   11.000.000                 78.836.000                             78.836.000
      Transferuri                           67.836.000
   11.000.000                 78.836.000                             78.836.000
  Pensii militari                           61.491.862
   10.900.000                 72.391.862                             72.391.862
  Alte pensii, ajutoare si
  indemnizatii                               6.344.138
      100.000                  6.444.138                              6.444.138
 ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
 TINERET                                     3.035.000
      500.000                  3.535.000                              3.535.000
  CHELTUIELI CURENTE                         3.035.000
      500.000                  3.535.000                              3.535.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                  3.035.000
      500.000                  3.535.000                              3.535.000
    Subventii pentru institutiile
    publice                                  3.035.000
      500.000                  3.535.000                              3.535.000
  Activitatea sportiva                       3.035.000
      500.000                  3.535.000                              3.535.000
    Partea a II-a - Gospodarie comunala
    si locuinte                             23.405.867
   -2.000.000                 21.405.867                             21.405.867
 GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE            23.405.867
   -2.000.000                 21.405.867                             21.405.867
  CHELTUIELI DE CAPITAL                     23.405.867
   -2.000.000                 21.405.867                             21.405.867
  Locuinte                                  23.405.867
   -2.000.000                 21.405.867                             21.405.867
    Partea a IV-a - Ordinea publica        910.633.167     3.600.000
  -56.349.000                854.284.167              3.600.000     857.884.167
 ORDINEA PUBLICA                           910.633.167     3.600.000
  -56.349.000                854.284.167              3.600.000     857.884.167
  CHELTUIELI CURENTE                       763.837.867
     -549.000                763.288.867                            763.288.867
    CHELTUIELI DE PERSONAL                 458.094.835
    8.100.000                466.194.835                            466.194.835
    CHELTUIELI MATERIALE SI
    SERVICII                               305.743.032
   -8.649.000                297.094.032                            297.094.032
  CHELTUIELI DE CAPITAL                    129.673.600     3.600.000
  -52.500.000                 77.173.600              3.600.000      80.773.600
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                          17.121.700
   -3 300.000                 13.821.700                             13.821.700
   Rambursari de credite externe            11.195.885
   -3.200.000                  7.995.885                              7.995.885
   Plati de dobanzi si comisioane            5.925.815
     -100.000                  5.825.815                              5.825.815
  Cheltuieli privind ordinea publica       910.633.167     3.600.000
  -56.349.000                854.284.167              3.600.000     857.884.167
   Partea a V-a - Autoritatile publice         238.398
                                 238.398                                238.398
 CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
 AUTORITATII EXECUTIVE                         238.398
                                 238.398                                238.398
  CHELTUIELI CURENTE                           238.398
                                 238.398                                238.398
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                     238.398
                                 238.398                                238.398
    Transferuri                                238.398
                                 238.398                                238.398
    Contributii si cotizatii
    la organisme internationale                238.398
                                 238.398                                238.398
  Organele de specialitate ale
  administratiei publice centrale              238.398
                                 238.398                                238.398
    Partea a VI-a - Actiuni economice          150.000
                                 150.000                                150.000
 ALTE ACTIUNI ECONOMICE                        150.000
                                 150.000                                150.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                       150.000
                                 150.000                                150.000
    Rezerva de stat si de mobilizare           150.000
                                 150.000                                150.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3/26 la Ordonanta Guvernului nr. 40/1995)

    MINISTERUL DE INTERNE

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995
                - Detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                                    - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                          Program                Credite
                                          actualizat             externe
                                          buget de stat
------------------------------------------------------------------------------
              0                              1                      2
------------------------------------------------------------------------------
        Influente            Program              Credite          Total
-------------------------    rectificat           externe
 Buget            Credite    buget de
 de stat          externe    stat
------------------------------------------------------------------------------
   3                 4       5=1+3                6=2+4            7=5+6
------------------------------------------------------------------------------
 II. CHELTUIELI - TOTAL                  1.033.802.988           3.600.000
  -50.022.000                983.780.988          3.600.000          3.600.000
  CHELTUIELI CURENTE                       847.129.121
   12.549.000                859.678.121                           859.678.121
   CHELTUIELI DE PERSONAL                  463.504.635
    7.898.000                471.402.635                           471.402.635
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        312.304.488
   -7.149.000                305.155.488                           305.155.488
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                 71.319.998
   11.800.000                 83.119.998                            83.119.998
     Subventii pentru institutiile
     publice                                 3.160.900
      800.000                  3.960.900                             3.960.900
     Transferuri                            68.159.098
   11.000.000                 79.159.098                            79.159.098
  CHELTUIELI DE CAPITAL                    168.686.917            3.600.000
  -59.271.000                109.415.917          3.600.000        113.015.917
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
 PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                          17.986.950
   -3.300.000                 14.686.950                            14.686.950
   Rambursari de credite externe            11.671.885
   -3.200.000                  8.471.885                             8.471.885
   Plati de dobanzi si comisioane            6.315.065
     -100.000                  6.215.065                             6.215.065
 INVATAMANT                                  3.217.314
      -40.000                  3.177.314                             3.177.314
  CHELTUIELI CURENTE                         2.944.614
        5.000                  2.949.614                             2.949.614
   CHELTUIELI DE PERSONAL                    1.390.700
        5.000                  1.395.700                             1.395.700
    Cheltuieli cu salariile                   1.165.709
        5.000                  1.170.709                             1.170.709
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                            166.616
                                 166.616                               166.616
    Cheltuieli pentru construirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                                    33.325
                                  33.325                                33.325
    Deplasari, detasari, transferari            25.050
                                  25.050                                25.050
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         1.553.914
                               1.553.914                             1.553.914
     Hrana                                   1.139.408
                               1.139.408                             1.139.408
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                             150.000
                                 150.000                               150.000
     Materiale si prestari de
     servicii cu caracter functional            36.506
                                  36.506                                36.506
     Obiecte de inventar de mica
     valoare sau scurta durata si echipament     5.000
                                   5.000                                 5.000
     Reparatii curente                          60.000
                                  60.000                                60.000
     Reparatii capitale                        160.000
                                 160.000                               160.000
     Carti si publicatii                         1.500
                                   1.500                                 1.500
     Alte cheltuieli                             1.500
                                   1.500                                 1.500
   CHELTUIELI DE CAPITAL                       272.700
     -45.000                     227.700                               227.700
    Investitii ale institutiilor publice       272.700
     -45.000                     227.700                               227.700
 SANATATE                                   25.076.642
  -3.433.000                  21.643.642                            21.643.642
   CHELTUIELI CURENTE                        9.026.642
   1.293.000                  10.319.642                            10.319.642
    CHELTUIELI DE PERSONAL                   4.019.100
    -207.000                   3.812.100                             3.812.100
    Cheltuieli cu salariile                  3.269.055
    -207.000                   3.062.055                             3.062.055
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                            619.995
                                 619.995                               619.995
    Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                                   123.999
                                 123.999                               123.999
    Deplasari, detasari, transferari             6.051
                                   6.051                                 6.051
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         5.007.542
   1.500.000                   6.507.542                             6.507.542
    Hrana                                      695.100
                                 695.100                               695.100
    Medicamente si materiale sanitare        4.039.642
   1.500.000                   5.539.642                             5.539.642
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                              151.500
                                 151.500                               151.500
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional                       5.000
                                   5.000                                 5.000
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata
    si echipament                               30.300
                                  30.300                                30.300
    Reparatii curente                           30.000
                                  30.000                                30.000
    Reparatii capitale                          30.500
                                  30.500                                30.500
    Carti si publicatii                            500
                                     500                                   500
    Alte cheltuieli                             25.000
                                  25.000                                25.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                     15.184.750
  -4.726.000                  10.458.750                            10.458.750
   Investitii ale institutiilor publice     15.184.750
  -4.726.000                  10.458.750                            10.458.750
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                             865.250
                                 865.250                               865.250
   Rambursari de credite externe               476.000
                                 476.000                               476.000
   Plati de dobanzi si comisioane              389.250
                                 389.250                               389.250
 CULTURA SI ARTA                               125.900
     300.000                     425.900                               425.900
  CHELTUIELI CURENTE                           125.900
     300.000                     425.900                               425.900
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                    125.900
     300.000                     425.900                               425.900
    Subventii pentru institutiile publice      125.900
     300.000                     425.900                               425.900
 ALOCATII SI ALTE AJUTOARE
 PENTRU COPII                                   84.700
                                  84.700                                84.700
    CHELTUIELI CURENTE                          84.700
                                  84.700                                84.700
     SUBVENTII SI TRANSFERURI                   84.700
                                  84.700                                84.700
     Transferuri                                84.700
                                  84.700                                84.700
 PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII           67.836.000
  11.000.000                  78.836.000                            78.836.000
   CHELTUIELI CURENTE                       67.836.000
  11.000.000                  78.836.000                            78.836.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                67.836.000
  11.000.000                  78.836.000                            78.836.000
      Transferuri                           67.836.000
  11.000.000                  78.836.000                            78.836.000
 ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET          3.035.000
     500.000                   3.535.000                             3.535.000
  CHELTUIELI CURENTE                         3.035.000
     500.000                   3.535.000                             3.535.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                 3.035.000
     500.000                   3.535.000                             3.535.000
     Subventii pentru institutiile
     publice                                 3.035.000
     500.000                   3.535.000                             3.535.000
 GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE            23.405.867
  -2.000.000                  21.405.867                            21.405.867
   CHELTUIELI DE CAPITAL                    23.405.867
  -2.000.000                  21.405.867                            21.405.867
    Investitii ale institutiilor
    publice                                 23.405.867
  -2.000.000                  21.405.867                            21.405.867
 ORDINEA PUBLICA                           910.633.167        3.600.000
 -56.349.000                 854.284.167             3.600.000     857.884.167
   CHELTUIELI CURENTE                      763.837.867
    -549.000                 763.288.867                           763.288.867
    CHELTUIELI DE PERSONAL                 458.094.835
   8.100.000                 466.194.835                           466.194.835
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       305.743.032
  -8.649.000                 297.094.032                           297.094.032
   CHELTUIELI DE CAPITAL                   129.673.600        3.600.000
 -52.500.000                  77.173.600             3.600.000      80.773.600
     Investitii ale institutiilor
     publice                               129.673.600        3.600.000
 -52.500.000                  77.173.600             3.600.000      80.773.600
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
 SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                          17.121.700
  -3.300.000                  13.821.700                            13.821 700
    Rambursari de credite externe           11.195.885
  -3.200.000                   7.995.885                             7.995.885
    Plati de dobanzi si comisioane           5.925.815
    -100.000                   5.825.815                             5.825.815
 CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
 AUTORITATII EXECUTIVE                         238.398
                                 238.398                               238.398
  CHELTUIELI CURENTE                           238.398
                                 238.398                               238.398
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                    238.398
                                 238.398                               238.398
    Transferuri                                238.398
                                 238.398                               238.398
    Contributii si cotizatii la organisme
    internationale                             238.398
                                 238.398                               238.398
 ALTE ACTIUNI ECONOMICE                        150.000
                                 150.000                               150.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                        150.000
                                 150.000                               150.000
    Investitii ale institutiilor publice       150.000
                                 150.000                               150.000
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Legea 19/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 19 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu