Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 189 din 26 mai 2009

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta înalta

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din 2 iunie 2009Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:

1.  Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă"

2.  La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Legea nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:".

3. La articolul I, înainte de punctul 1, care devine punctul 11, se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:

„1. Titlul legii va avea următorul cuprins: «LEGE privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă»"

4.  La articolul I punctul 1, devenit punctul 11, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare instituţională şi de desfăşurare a programelor de educaţie diferenţiată pentru tinerii capabili de performanţă înaltă."

5.  La articolul I, după punctul 11 se introduc zece noi puncte, punctele 12-111, cu următorul cuprins:

„12. Articolul 2 se abrogă

13. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - Educaţia diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă se poate realiza prin:

a)   adaptarea obiectivelor, conţinuturilor, a strategiilor didactice de predare, învăţare şi evaluare la posibilităţile aptitudinale, cognitive, afective şi motrice, la ritmul şi la stilul de învăţare ale tinerilor capabili de performanţă înaltă;

b) educarea tinerilor capabili de performanţă înaltă în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al şcolilor de weekend, al taberelor de instruire, al şcolilor de vară şi al programelor de învăţământ la distanţă sau prin alte forme.»

14. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - In înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

a)  tineri capabili de performanţă înaltă - tinerii identificaţi prin metode ştiinţifice ca având realizări şi/sau aptitudini potenţiale în oricare dintre următoarele domenii, izolate sau în combinaţie: capacitate intelectuală generală, aptitudini academice specifice, gândire productivă şi creativă, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;

b) trasee curriculare diferenţiate - curriculum şi organizarea programului şcolar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performanţă înaltă.»

15. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Identificarea tinerilor capabili de performanţă înaltă se realizează de echipe formate din specialişti în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori şi satisface exigenţele de obiectivitate, fidelitate, validitate şi fiabilitate.

(2) Membrii acestor echipe nu pot efectua activităţi de pregătire cu tinerii selectaţi.»

16. Articolul 6 se abrogă.

17. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. -In procesul de identificare se utilizează profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, de inteligenţă, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activităţii şi a rezultatelor şcolare, precum şi alte instrumente şi procedee elaborate de specialişti.»

18. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performanţă înaltă proveniţi din medii socioeconomice dezavantajate se adaptează specificului lor şi prin implicarea reprezentanţilor comunităţii locale.»

19. Articolul 9 se abrogă.

110. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

«Art. 10. - Traseele curriculare diferenţiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului naţional, în funcţie de domeniul de manifestare a abilităţii şi ţinându-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performanţă înaltă.»

111. Articolele 11-14 se abrogă."

6. La articolul I, după punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 21-25, cu următorul cuprins:

„21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

«Art. 16. - Strategiile didactice se adaptează formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performanţă înaltă, contextului sociocultural, precum şi profilului de personalitate şi gradului de maturitate psihologică ale acestora.»

22. Articolul 17 se abrogă.

23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

«Art. 18. - (1) Evaluarea tinerilor capabili de performanţă înaltă se adaptează în funcţie de traseele curriculare diferenţiate, ţinându-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

(2) La sfârşitul fiecărui an şcolar, tinerii incluşi în program sunt evaluaţi de echipele prevăzute la art. 5, în vederea menţinerii sau excluderii din programul de pregătire.»

24.  Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

«CAPITOLUL  IV

Pregătirea personalului didactic implicat în instruirea tinerilor capabili de performanţă înaltă»

25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

«Art. 19. - Formarea cadrelor didactice necesare selectării, instruirii şi evaluării anuale a tinerilor capabili de performanţă înaltă se face pe baza unor programe de pregătire specifice care vizează atât aplicarea de curriculum, cât şi metodele de selecţie şi evaluare a tinerilor capabili de performanţă înaltă.»"

7.  La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 31-33, cu următorul cuprins:

„31. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

«Art.  21.  - Formarea  continuă  certificată  a  cadrelor didactice include şi programe de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performanţă înaltă.»

32. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

«Art. 22. - Formarea altor categorii de specialişti, cum ar fi: psihologi, asistenţi sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate în domeniul identificării tinerilor capabili de performanţă înaltă, al consilierii, psihoterapiei şi managementului personal al acestora.»

33. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

«Art. 23. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării coordonează organizarea unor programe naţionale de formare în domeniul educaţiei tinerilor capabili de performanţă înaltă.»"

8.  La articolul I punctul 4, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL   V

Instruirea diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă"

9.  La articolul I punctul 5, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Instruirea diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă este coordonată metodologic de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

(2) Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată este înfiinţat în scopul identificării, pregătirii, stimulării şi valorificării potenţialului tinerilor capabili de performanţă înaltă."

10.  La articolul I punctul 6, articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - In domeniul instruirii diferenţiate a tinerilor capabili de performanţă înaltă, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată are următoarele atribuţii:

a)  elaborarea şi aplicarea de strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, stimularea şi susţinerea tinerilor şi a cadrelor didactice în activităţi de performanţă înaltă;

b) coordonarea realizării de trasee curriculare diferenţiate şi a strategiilor didactice specifice educaţiei tinerilor capabili de performanţă înaltă;

c) elaborarea de liste orientative de resurse informaţionale, în scopul aplicării programelor de educaţie diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă;

d)  colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiştilor în metodologiile de predare specifice educaţiei tinerilor capabili de performanţă înaltă;

e)   coordonarea metodologică a activităţii centrelor de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti;

f) pregătirea şi promovarea unui suport informaţional privind educaţia diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă şi participarea la acţiuni de informare referitoare la educaţia diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă;

g) elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a centrelor de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti."

11.  La articolul I punctul 7, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti înfiinţează centre de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti, conform unei metodologii elaborate de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată.

(2) La nivel judeţean, instruirea diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă se realizează în microcentre de performanţă, care funcţionează în unităţi de învăţământ care demonstrează capacitatea de a desfăşura astfel de acţiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti, iar finanţarea se face de la bugetul local.

(3)  Metodologia de organizare şi desfăşurare a instruirii diferenţiate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării."

12.  La articolul I punctul 8, articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării alocă, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferenţiată ale Centrului Naţional de Instruire Diferenţiată şi ale inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 189/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 189 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu