E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 158 din 18 iulie 2008

privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 24 iulie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta lege are drept scop protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi a consecinţelor defavorabile ale acesteia, precum şi stabilirea condiţiilor în care publicitatea comparativă este permisă.

Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică conţinutului materialelor publicitare şi mesajelor publicitare, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informaţiei.

(2) Comunicaţiilor audiovizuale comerciale difuzate în cadrul serviciilor de programe audiovizuale le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele de reglementare emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. -In sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) publicitate - orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liberale, în scopul promovării vânzării de bunuri ori servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi şi obligaţii;

b) publicitate înşelătoare - publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent;

c) publicitate comparativă - publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta;

d) comerciant- persoana fizică sau juridică ce acţionează în scopuri care se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală ori liberală şi orice persoană care acţionează în numele şi pe seama comerciantului;

e) responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianţi, responsabilă cu formularea şi revizuirea unui cod de conduită şi/sau cu monitorizarea conformităţii cu codul de către cei care şi-au luat angajamentul de a-l respecta;

f) cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie ori dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor care se angajează să îl respecte cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate;

g) comunicaţie comercială audiovizuală - imaginea, cu sau fără sunet, care este destinată să promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile ori imaginile unei persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate economică. Imaginile respective însoţesc sau sunt incluse într-un program în schimbul unei plăţi ori retribuţii similare sau în scopul autopromovării. Formele de comunicaţii comerciale audiovizuale includ, printre altele, publicitatea televizată, sponsorizarea, teleshoppingul şi poziţionarea de produse prin servicii de programe audiovizuale.

CAPITOLUL II

Publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă

Art. 4. - Publicitatea înşelătoare este interzisă.

Art. 5. - Pentru a determina dacă publicitatea este înşelătoare trebuie să se ia în considerare toate aspectele acesteia, în special orice informaţie conţinută de aceasta cu privire la:

a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie, compoziţia, metoda şi data fabricaţiei bunurilor ori a prestării serviciilor, dacă acestea corespund scopului lor, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, originea geografică sau comercială, rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării lor ori rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor;

b)  preţul sau modul de calcul al preţului şi condiţiile în care se distribuie bunurile ori se prestează serviciile;

c) natura, atribuţiile şi drepturile comerciantului care îşi face publicitate, cum ar fi: identitatea şi bunurile sale, calificările şi deţinerea drepturilor de proprietate industrială, comercială sau intelectuală ori premiile şi distincţiile acestuia.

Art. 6. - Publicitatea comparativă este considerată legală dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) nu este înşelătoare, potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. b) şi ale art. 5 din prezenta lege, precum şi ale art. 5-7 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor;

b) compară bunuri sau servicii care răspund aceloraşi nevoi ori sunt destinate aceloraşi scopuri;

c) compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include şi preţul;

d)  nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activităţi ori situaţia unui concurent;

e) în cazul produselor cu denumire de origine, se referă, în fiecare caz, la produse cu aceeaşi denumire;

f) nu profită în mod neloial de reputaţia unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;

g) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitaţii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o denumire comercială protejată;

h) nu creează confuzie între comercianţi, între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care îşi face publicitate şi cele ale unui concurent.

CAPITOLUL III

Sesizare, competenţă, sancţiuni

Art. 7. - (1) In vederea combaterii şi stopării publicităţii înşelătoare şi a respectării dispoziţiilor privind publicitatea comparativă, persoanele fizice şi juridice, asociaţiile şi organizaţiile care au un interes legitim pot să sesizeze Ministerul Economiei şi Finanţelor sau, după caz, Consiliul Naţional al Audiovizualului.

(2) La sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) sau din oficiu, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin reprezentanţii săi, constată încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 şi 6 şi aplică sancţiunile corespunzătoare.

Art. 8. - Sesizarea adresată Ministerului Economiei şi Finanţelor poate fi îndreptată:

a) împotriva unuia sau a mai multor comercianţi din acelaşi sector economic;

b) împotriva responsabilului de cod, în cazul în care respectivul cod încurajează nerespectarea dispoziţiilor legale în materie.

Art. 9. - (1) La sesizarea persoanelor fizice şi juridice, a asociaţiilor şi a organizaţiilor care au interes legitim sau din oficiu, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin reprezentanţii săi, va solicita comerciantului care îşi face publicitate să furnizeze toate dovezile necesare privind exactitatea afirmaţiilor, a indicaţiilor ori a prezentărilor din anunţul publicitar.

(2) Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor solicită comercianţilor care îşi fac publicitate, dovezi potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), luând în considerare interesele legitime ale acestor comercianţi, precum şi cele ale comercianţilor prejudiciaţi.

(3) Comerciantul care îşi face publicitate este obligat să pună la dispoziţia reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, la termenele şi în forma stabilite de acesta, toate documentele, datele şi informaţiile care să probeze exactitatea afirmaţiilor conţinute în anunţul publicitar.

(4) In cazul publicităţii comparative, comerciantul care îşi face publicitate este obligat să prezinte, cu celeritate, reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Finanţelor dovezile, documentele, datele şi informaţiile prevăzute în prezentul articol.

(5) In cazul în care dovezile solicitate nu sunt prezentate de comerciant sau prezentarea dovezilor se face de către acesta după expirarea termenului stabilit de Ministerul Economiei şi Finanţelor ori dacă aceste dovezi sunt considerate incomplete sau insuficiente, afirmaţiile din anunţul publicitar în cauză vor fi considerate inexacte.

Art. 10. - (1) Nerespectarea de către comercianţi a prevederilor art. 4 şi 6 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei.

(2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 11. - (1) In cazul în care se constată încălcarea de către comerciantul care îşi face publicitate a dispoziţiilor prevăzute la art. 4 şi 6, ţinând cont de toate interesele implicate în cauză şi, în special, de interesul public, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate dispune, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 10 alin. (1), următoarele măsuri complementare:

a) încetarea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative ilegale;

b) interzicerea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative care contravine prevederilor prezentei legi, în cazul în care nu a fost încă adusă la cunoştinţă publicului, însă acest lucru este iminent.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică fără a fi necesar să existe o dovadă a unui prejudiciu real, a intenţiei ori a neglijenţei celui care îşi face publicitate.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi luate prin intermediul unei proceduri accelerate, în sensul că acestea vor fi îndeplinite de comerciantul contravenient în termen de 5 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei prin care măsurile au fost dispuse.

Art. 12. - (1) In vederea eliminării efectelor de durată ale publicităţii înşelătoare sau ale publicităţii comparative ilegale a cărei încetare, respectiv interzicere, a fost dispusă printr-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, care nu a fost contestat, ori printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus o astfel de măsură, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin reprezentanţi împuterniciţi, va solicita comerciantului în cauză:

a) publicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a hotărârii judecătoreşti, integral ori în extras;

b)  publicarea unei declaraţii rectificative care să cuprindă datele de identificare a comerciantului contravenient, contravenţia săvârşită, data la care a fost săvârşită, precum şi măsurile dispuse.

(2) Publicarea se va face, în toate cazurile, de către şi pe cheltuiala comerciantului contravenient, atât prin intermediul unui ziar de largă circulaţie, cât şi prin intermediul mijlocului de comunicare folosit pentru difuzarea anunţului publicitar interzis, în termen de 5 zile de la data comunicării.

Art. 13. - (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 12, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 9 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 60.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 14. - (1) In situaţia în care Ministerul Economiei şi Finanţelor dispune, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. a), încetarea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative ilegale, acesta va comunica de îndată măsura respectivă Consiliului Naţional al Audiovizualului.

(2) Potrivit competenţelor ce îi revin, Consiliul Naţional al Audiovizualului verifică dacă respectiva publicitate înşelătoare sau comparativă ilegală este difuzată printr-un serviciu de programe audiovizuale, în cadrul unei comunicaţii comerciale audiovizuale.

(3) In situaţia prevăzută la alin. (2), Consiliul Naţional al Audiovizualului va dispune, prin decizie, potrivit competenţelor ce îi revin, oprirea de la difuzare a respectivei comunicaţii comerciale audiovizuale, va monitoriza aplicarea deciziei şi, în caz de nerespectare, va aplica sancţiunile Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) In situaţia în care Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că o comunicaţie comercială audiovizuală conţine elementele unei publicităţi înşelătoare ori comparative ilegale, acesta va sesiza Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 15. - Prevederile art. 10, 11 şi 13 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29.

Art. 16. - (1) In cazul în care se constată că faptele reclamate nu constituie publicitate înşelătoare sau, după caz, publicitate comparativă ilegală, Ministerul Economiei şi Finanţelor emite decizie motivată de respingere a sesizării.

(2) Decizia dată conform alin. (1) poate fi atacată în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - (1) In cazul încălcării dispoziţiilor prezentei legi, răspunderea revine comerciantului beneficiar al anunţului publicitar.

(2) In cazul în care comerciantul care îşi face publicitate nu are sediul social în România, răspunderea revine reprezentantului său legal în România.

Art. 18. - Dreptul de a sesiza faptele prevăzute la art. 4 şi 6 se prescrie în termen de 3 luni de la data la care persoanele, asociaţiile sau organizaţiile care au un interes legitim, potrivit prevederilor prezentei legi, au luat cunoştinţă de anunţul publicitar, dar nu mai târziu de 6 luni de la data apariţiei acestuia.

Art. 19. - (1) Prezenta lege nu exclude controlul voluntar al publicităţii de către organizaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii şi nici dreptul persoanelor fizice şi juridice, al asociaţiilor sau al organizaţiilor interesate de a se adresa direct acestor organizaţii.

(2) In aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Ministerul Economiei şi Finanţelor, respectiv Consiliul Naţional al Audiovizualului pot solicita organizaţiilor profesionale cu rol de autoreglementare, prevăzute la alin. (1), formularea unui punct de vedere de specialitate.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 20. - (1) In aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate emite norme, care se aprobă prin ordin al ministrului.

(2) In aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului va emite norme de reglementare ce se aprobă prin ordin al preşedintelui acestei autorităţi.

Art. 21. - Dispoziţiile legislative, regulamentare şi administrative adoptate de autorităţile române, precum şi orice alte informaţii cu privire la publicitatea înşelătoare şi comparativă se notifică de Ministerul Economiei şi Finanţelor către Comisia Europeană.

Art. 22. - Prezenta lege se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor privind publicitatea pentru anumite produse şi/sau servicii, precum şi restricţiilor sau interdicţiilor privind publicitatea în anumite medii, cuprinse în alte acte normative.

Art. 23. - Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia persoanelor care desfăşoară o activitate de producţie, de comerţ, prestează un serviciu sau practică o meserie ori o profesie."

2. Articolele 2 şi 3 se abrogă.

3.  La articolul 4, literele a), b), c) şi g) se abrogă.

4.  La articolul 6, litera a) se abrogă.

5. Articolele 7 şi 8 se abrogă.

6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentei legi."

7. La articolul 23 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) încălcarea prevederilor art. 9-14, cu amendă de la 1.500 lei la 4.000 lei."

8.  La articolul 24 alineatul (1), literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:

,,a) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării prevederilor art. 9 şi ale art. 13 lit. a) şi b);

e) reprezentanţii împuterniciţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, pentru încălcarea prevederilor art. 10 lit. a)."

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Prezenta lege transpune integral prevederile Directivei 2006/114/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din data de 12 decembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L376 din 27 decembrie 2006.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 158/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 158 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu