Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 142 din 27 iulie 1999

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 375 din 3 iunie 2009Art. 1. - (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2)   Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

(3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizează anual de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pe baza propunerilor unităţilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, cu nevoile reale şi cu fondul alocat în acest scop.

Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară prevăzută în anexa nr. 1. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 2;

c)   personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 3.

(2)  Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

(3) Indemnizaţiile şi cuantumul sprijinului lunar la salarizare, care se alocă de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), sunt în sumă brută şi sunt impozabile, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. c), personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi**).

(3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. 3, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(4) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.

(5)  Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (1) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2).

(6)   Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. (1), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.

*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, dându-se texteloro nouă numerotare.

Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002,

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 765/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002,

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 7 iulie 2003;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;

- Legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 10 iulie 2008.'

- Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2002 privind indexarea cuantumului valorii de referinţă sectorială pentru personalul clerical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, cuantumul valorii de referinţă sectorială pentru personalul clerical a fost indexat.

**)Ase vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor.

Art. 4. - Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, la propunerea cultelor recunoscute.

Art. 5. - De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.

Art. 6. - (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(3)  Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

(4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.

Art. 7. -Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 6 nu mai beneficiază de alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993*) privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţară şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi.

Art. 9. - Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art. 10. - Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi altor organe abilitate de lege.

Art. 11.-Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 12. - Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi**), la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.

*) Ordonanţa Guvernului nr. 4/1993 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001.

- Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2002.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1

INDEMNIZAŢIILE

personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi

Indemnizaţia lunară

- lei -

1.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1

8.357

2.

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică

11

7.698

3.

Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte)

16

7.244

4.

Episcop, episcop-vicar patriarhal

39

6.629

5.

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar

26

6.342

ANEXA Nr. 2

Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

Nr. crt.

Funcţia clericală

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare

Funcţia didactică cu care se asimilează

1.

Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

46

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ peste 40 ani

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal

41

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ între 22 si 25 ani

3.

Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop

715

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 10 si 14 ani

4.

Stareţ, superioară, egumen

466

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 2 si 6 ani

ANEXA Nr. 3

Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

Nr. crt.

Funcţia clericală

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare

Funcţia didactică cu care se asimilează

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult

15.237

1.

Cu studii superioare:

10.957

Profesor cu studii superioare

1.1.

gradul I

3.018

gradul didactic I

1.2.

gradul II

3.238

gradul didactic II

1.3.

definitiv

2.440

definitiv

1.4.

debutant

2.261

debutant

2.

Cu studii medii:

4.280

Invăţător, educator, maistru- instructor cu studii medii

2.1.

gradul I

663

gradul didactic I

2.2.

gradul II

783

gradul didactic II

2.3.

definitiv

1.690

definitiv

2.4.

debutant

1.144

debutant

NOTĂ:

Sprijinul lunar la salarizarea personalului clerical se determină, în condiţiile prezentei legi, pe tranşe de vechime în activitatea clericală, în mod corespunzător cu salariile de bază ale cadrelor didactice astfel cum sunt stabilite prin lege, pe tranşe de vechime.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 142/1999 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. II. - De drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului poate beneficia, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi personalul clerical care a intrat sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. (3) din aceeaşi lege şi care nu a beneficiat de sprijinul statului pentru salarizarea clerului.";

- art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. III. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 martie 2002.

(2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abrogă art. I pct. 22 şi 23 şi art. I1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002.";

- art. II din Legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. II. -In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, în urma consultării cu cultele religioase, va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului*), modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.";

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. II. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009."

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.617/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 decembrie 2008.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 142/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 142 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 142/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu