Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.139 din 15.10.2014

privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 20 octombrie 2014SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit prezentei legi. Articolul 2Structurile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3 (1) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor publice rezultate din reorganizarea structurilor prevăzute în anexă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâri ale Guvernului.(2) Hotărârile Guvernului prevăzute la alin. (1) se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului structurilor reorganizate, în condiţiile legii.(3) Desfiinţarea structurilor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 60 de zile de la această dată. Articolul 4Personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, în limita numărului maxim de posturi aprobat acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiilor publice care preiau activitatea. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională Fitosanitară, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea următoarelor structuri: Laboratorul Central Fitosanitar, Agenţia Naţională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, unităţile fitosanitare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, structuri care se desfiinţează.(3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile structurilor prevăzute la alin. (2). Articolul 6Patrimoniul Autorităţii se constituie prin preluarea patrimoniului Laboratorului Central Fitosanitar şi a patrimoniilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti aferente activităţii unităţilor fitosanitare, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data încetării activităţii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Autoritatea va prelua de la fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană, inclusiv a municipiului Bucureşti, câte un autovehicul, precum şi o şalupă fluvială de la Direcţia pentru Agricultură Tulcea. Articolul 7 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control prin preluarea activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia celor de inspecţie în domeniul zootehniei şi a celor de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor din cadrul acestora.(2) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, în subordinea structurii nou-înfiinţate prevăzute la alin. (1), un compartiment funcţional.(3) Structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1) se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control ale direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Personalul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti cu atribuţii de inspecţie, de verificare şi de control se preia de către structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1), conform art. 4.(5) Patrimoniul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aferent desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control, se preia de către structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1), prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Articolul 8 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Zootehnie, denumită în continuare Agenţia, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) Agenţia se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, care se reorganizează, a personalului cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(3) Agenţia se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, a activităţii de inspecţie în domeniul zootehniei şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor.(4) Patrimoniul Agenţiei se constituie din patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ şi prin preluarea patrimoniului direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aferent activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Articolul 9 (1) Se înfiinţează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se desfiinţează.(3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(4) Patrimoniul creat în cadrul programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se preia de către Autoritate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Articolul 10 (1) Se înfiinţează Agenţia Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) În cadrul Agenţiei se organizează, ca direcţie, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC, structură specializată pentru formare profesională în specific montan.(3) Prin hotărâre a Guvernului, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC poate fi reorganizat ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se vor stabili măsuri privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei. Articolul 11 (1) Numărul de posturi aferente aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi numărul total de posturi finanţate integral de la bugetul de stat şi din venituri proprii pentru structurile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi pentru fiecare structură subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 12 (1) De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele „Agenţia Naţională Fitosanitară“, „Laboratorul Central Fitosanitar“ şi „unităţile fitosanitare“ se înlocuiesc cu sintagma „Autoritatea Naţională Fitosanitară“.(2) În tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare, orice referire la „Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor“ se consideră a fi făcută la „Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor“.Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi, în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.(3) La solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi. Articolul 14Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VIOREL HREBENCIUC PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
ANEXĂLISTA structurilor din cadrul/subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale supuse reorganizării

Nr. crt. Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare Actul normativ de înfiinţare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanţare/ministerul sau autoritatea coordonatoare
1. Laboratorul Central Fitosanitar/finanţat integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 753/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central Fitosanitar, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 26/2012 Desfiinţare prin fuziune şi preluarea activităţii de către Autoritatea Naţională Fitosanitară Schimbarea formei de finanţare Autoritatea Naţională Fitosanitară, organ de specialitate al administraţiei publice centrale/ finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2. Direcţia - Agenţia Naţională Fitosanitară - din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/finanţată integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, cu modificările şi completările ulterioare Direcţia - Agenţia Naţională Fitosanitară se preia de către Autoritatea Naţională Fitosanitară. Schimbarea formei de finanţare Autoritatea Naţională Fitosanitară, organ de specialitate al administraţiei publice centrale/ finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
3. Unităţile fitosanitare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti/ finanţate integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, cu modificările ulterioare Unităţile fitosanitare se preiau de către Autoritatea Naţională Fitosanitară. Schimbarea formei de finanţare Autoritatea Naţională Fitosanitară, organ de specialitate al administraţiei publice centrale/ finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
4. Direcţia generală Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/finanţată integral de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare Se înfiinţează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale/ finanţată de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
5. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, cu modificările şi completările ulterioare Reorganizare şi preluarea activităţii de către Agenţia Naţională de Zootehnie Agenţia Naţională de Zootehnie, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică finanţată integral de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale


SmartCity5

COMENTARII la Legea 139/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 139 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu