Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 131 din 30 iunie 2010

pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 7 iulie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea apiculturii nr. 89/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. -In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor."

2. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - Regulamentul privind organizarea stupăritului în România este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

3.  După articolul 24 se introduce anexa „Regulament privind organizarea stupăritului în România" cu următorul cuprins:

ANEXA

REGULAMENT

privind organizarea stupăritului în România

Art. 1. -In înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  apicultură - ramură agricolă din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, ameliorare şi exploatare a albinelor melifere; ştiinţa care se ocupă cu creşterea şi îngrijirea raţională a albinelor, în scopul folosirii produselor lor;

b)  produse apicole - mierea de albine, polenul, păstura, lăptişorul de matcă, apilarnilul, ceara, propolisul, veninul de albine;

c)  apicultor - persoană care practică apicultura şi care poate deţine, creşte sau exploata familii de albine;

d)    stup - cutia sau containerul standardizat care adăposteşte familia de albine în perioada de creştere şi exploatare;

e) familie de albine - unitatea biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori şi care este adăpostită într-un stup/container standardizat;

f)  stupină - un ansamblu unitar de familii de albine - stupi/loc unde se cresc albinele, unde sunt amplasaţi stupii şi toate instalaţiile anexe;

g)  vatra de stupină - locul de amplasare a unei stupine permanente sau temporare;

h) stupină staţionară/permanentă - stupina amplasată de obicei în locul unde albinele iernează;

i) stupină temporară - stupina transportată şi amplasată temporar lângă sursele melifere pentru perioada de cules şi mutată ulterior în alt loc;

j) bază meliferă - resursa naturală meliferă alcătuită din flora spontană şi plante cultivate;

k) polenizarea plantelor- tehnologie agrotehnică prin care se asigură fecundarea plantelor entomofile în scopul sporirii producţiei de seminţe, fructe şi legume;

l) plante/floră entomofilă - plante ce se polenizează cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;

m) stupăritul pastoral/transhumanta - verigă tehnologică în activitatea de producţie apicolă, care cuprinde una sau mai multe deplasări ale stupinei temporare în cursul unui an;

n) stupăritul staţionar/permanent - verigă tehnologică în activitatea de producţie apicolă în care stupina se menţine pe vatra de stupină staţionară/permanentă;

o) rasă de albine - populaţia de familii de albine de origine comună suficient de numeroasă pentru creşterea „în sine", care are un genofond comun şi posedă anumite particularităţi fenotipice, adaptată condiţiilor pedoclimatice şi florei melifere din zona respectivă;

p) familie de albine de elită - familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, care transmit constant, prin descendenţă, însuşirile respective;

q) stupină de elită - stupină cu familii de albine de elită, confirmate prin documentaţia de evidenţă zootehnică şi care a fost atestată oficial conform legislaţiei în vigoare;

r) stupină de reproducţie - stupină producătoare de mătci selecţionate împerecheate în care se multiplică materialul genetic de la familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, din stupina de elită;

s) matcă - singurul individ femelă din familia de albine cu organe reproducătoare complet dezvoltate, capabilă să se împerecheze şi să depună ouă fecundate.

Art. 2. - (1) Stupăritul staţionar se referă la practicarea apiculturii pe vatra fixă, constând în amplasarea stupilor pe toată perioada sezonului activ, cât şi pe perioada de iernare pe aceeaşi vatră.

(2)  Vatra permanentă poate fi amplasată pe un teren proprietate privată sau pe un teren aflat în concesiune, închiriere, comodat, scoatere temporară din folosinţă ori pe un fond forestier.

(3)  Stupinele staţionare vor fi înregistrate şi evidenţiate în baza de date oficială la primării, comisia locală de bază meliferă, dispensare veterinare teritoriale.

(4) Stupinele staţionare autorizate pentru creşterea mătcilor nu vor fi amplasate în masive melifere de importanţă naţională.

(5) Suprafaţa de teren pentru vatra de stupină se acordă în funcţie de mărimea stupinei, dar nu va fi mai mică de 5 m2 pentru fiecare familie de albine şi 50 m2 pentru fiecare pavilion apicol.

Art. 3. - (1) Transhumanta este veriga tehnologică în activitatea de producţie apicolă, prin care apicultorul deplasează familiile de albine în cursul anului la unul sau mai multe masive melifere aflate pe un teren agricol sau pe un fond forestier.

(2) Vatra de stupină în pastoral se atribuie în baza autorizaţiei prevăzute la anexa nr. 1a), pe care o eliberează comisia judeţeană de bază melifera şi stuparit pastoral, la solicitarea scrisă a apicultorului, în care va preciza: masivul melifer şi punctele de reper cât mai exacte, numărul de familii de albine, data de plecare, perioada de deplasare, precum şi date personale de identificare şi comunicare.

(3)  Stupinele deplasate în pastoral vor putea fi identificate după un panou pe care vor fi trecute următoarele date: numele proprietarului, adresa, telefonul, numărul de stupi pe vatră, numărul de înregistrare la direcţia sanitar-veterinară şi cel al autorizaţiei.

(4)  Pentru sprijinirea şi monitorizarea activităţii de stuparit pastoral se constituie anual:

a) Comisia centrală de bază melifera şi stuparit pastoral, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b)  comisii judeţene de bază melifera şi stuparit pastoral, în subordinea Comisiei centrale de bază melifera şi stuparit pastoral.

Art. 4. - (1) Atribuţiile şi componenţa comisiilor de bază melifera şi stuparit pastoral sunt următoarele:

1. Atribuţiile Comisiei centrale de bază melifera şi stuparit pastoral:

a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor judeţene şi rezolvă problemele care depăşesc competenţele comisiei judeţene;

b)  centralizează resursele melifere raportate de comisiile judeţene;

c) efectuează balanţa melifera la nivel naţional;

d)  analizează necesarul şi excedentul fondului melifer de interes naţional;

e)   repartizează excedentul fondului melifer comisiilor judeţene cu bază melifera deficitară.

2. Componenţa Comisiei centrale de bază melifera şi stuparit pastoral:

a)  preşedinte - reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) vicepreşedinte - reprezentantul asociaţiei profesionale de apicultori;

c)  secretar - reprezentantul Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România;

d)  membru - reprezentantul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

e) membru - reprezentantul direcţiei cu atribuţii fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) membru - reprezentantul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;

g)  membru - reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

h) membru - reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

i) membru - reprezentantul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

3. Atribuţiile Comisiei judeţene de bază melifera şi stuparit pastoral:

a)  centralizează cererile apicultorilor solicitanţi de repartiţie pentru bază melifera;

b)  inventariază şi întocmeşte harta resurselor melifere la nivelul judeţului;

c)  comunică rezultatul inventarului Comisiei centrale - excedentul sau deficitul rezultat ca urmare a solicitărilor şi inventarului bazei melifere;

d) eliberează autorizaţiile de stuparit pastoral;

e) analizează şi soluţionează litigiile apărute în derularea acţiunii de stupărit pastoral la nivelul judeţului.

4. Componenţa comisiei judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral:

a) preşedinte - reprezentantul direcţiei judeţene agricole şi pentru dezvoltare rurală;

b) vicepreşedinte - reprezentantul asociaţiilor profesionale de apicultori;

c)  secretar - reprezentantul Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România;

d) membru - reprezentantul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

e)   membru - reprezentantul direcţiei judeţene pentru protecţia plantelor;

f)  membru - reprezentantul inspectoratului judeţean de poliţie;

g) membru - reprezentantul consiliului judeţean;

h) membru - reprezentantul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;

i) membru - reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

(2) Comisia centrală de bază meliferă şi stupărit pastoral coordonează întreaga activitate de stupărit la nivel naţional, prin comisiile judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral.

Art. 5. - (1) In scopul protejării vieţii şi sănătăţii oamenilor şi animalelor, precum şi al protejării mediului şi proprietăţii, amplasarea stupilor cu albine pe terenurile deţinute de apicultor cu orice titlu se va face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de drumurile publice sau hotarele proprietăţii învecinate ori hotarele proprietăţii publice sau private aflate în intravilan ori în extravilan.

(2) In situaţia în care distanţele prevăzute la alin. (1) nu pot fi respectate, stupii cu albine vor fi despărţiţi de vecinătăţi printr-un gard, zid, plasă sau orice alt material prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m de la nivelul solului, care să se continue pe aceeaşi linie încă 2 m lateral de extremităţile stupului.

(3)  Numărul familiilor de albine amplasate pe un teren conform cerinţelor prevăzute la alin. (2) nu este limitat.

(4)  Apicultorul nu răspunde pentru prezenţa albinelor în căutarea polenului şi nectarului pe diverse proprietăţi, vii, livezi ori pentru prezenţa roiurilor, ca urmare a instinctului de înmulţire.

Art. 6. - Pentru utilizarea optimă a potenţialului melifer, se recomandă încărcături optime de familii de albine la hectar, după cum urmează:

- salcâm                         - 15-30 de familii de albine/hectar;

- tei                                - 10-15 familii de albine/hectar;

- floarea-soarelui           - 1-2 familii de albine/hectar;

- pomi fructiferi              - 2-3 familii de albine/hectar;

- rapiţă - muştar          - 2-3 familii de albine/hectar;

- leguminoase perene  - 4-6 familii de albine/hectar;

- plante medicinale       - 3-4 familii de albine/hectar; şi aromatice

- zmeuriş şi zburătoare - 3-5 familii de albine/hectar.

Art. 7. - (1) Termenele pentru depunerea cererilor de solicitare a repartiţiei de bază meliferă la nivelul judeţului, a inventarierii resurselor melifere, raportarea acestora la nivel central, precum şi repartizarea excedentului de fond melifer sunt prevăzute în anexa nr. 1b).

(2) Apicultorii solicitanţi de bază meliferă vor primi repartiţia de la comisia judeţeană de bază meliferă şi stupărit pastoral, prin eliberarea autorizaţiei de stupărit pastoral.

(3) Secretarii comisiilor judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral răspund atât de completarea corectă a autorizaţiilor de stupărit pastoral, cât şi de obţinerea vizelor.

(4) Deplasarea familiilor de albine în pastoral se va efectua numai pe baza acestor autorizaţii, care vor fi însoţite de carnetul de stupină.

(5)  Vetrele de stupină se atribuie în pastoral pe perioadă determinată şi pe terenuri necultivate.

Art. 8. - Pe întreaga perioadă de deplasare şi amplasare a stupinei, apicultorul este răspunzător de respectarea normelor privind distanţa dintre stupine, încărcătura la hectar, respectarea direcţiei de zbor a stupinelor amplasate anterior, având totodată obligaţia de a informa, în scris, consiliul local pe raza căruia este situată vatra de stupină, în cel mult 24 de ore de la instalarea pe vatră, asupra locului exact, perioadei de şedere, numărului familiilor de albine amplasate, cât şi cu privire la datele personale de identificare unde poate fi anunţat în cazul efectuării tratamentelor fitosanitare cu substanţe chimice, pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. -Incălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 10. -Anexele nr. 1a) şi 1b) fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1a)1) la regulament

AUTORIZAŢIA DE STUPĂRIT PASTORAL SI OBLIGAŢIILE POSESORILOR ACESTEIA *)

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului

------------------

Asociatia Crescătorilor de Albine din România

COMISIA DE BAZA MELIFERA SI STUPĂRIT PASTORAL

Vizat L.S.

AUTORIZAŢIA   DE  STUPARIT PASTORAI Nr.    ______

din_________________

In conformitate cu Legea apiculturii nr. 89/1998, cu Hotărârea Guvernului nr. 921/1995 şi cu Ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 67/1998, autorizăm:

Domnul   _______________________________________,   cu domiciliul    în_____________________________________________, str._______________________   nr._________,   sectorul__________, judeţul_______________,   să   instaleze   stupina   cu   un   număr   de _________   familii   de   albine   în  judeţul   ____________________, comuna_____________________,  pădurea  ____________________, parcela______________„     borna____________,      la     culesul     de

Posesorul     prezentei      autorizaţii     posedă     Certificatul sanitar-veterinar nr.___________________.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Semnătura de primire a autorizaţiei__________________

1) Anexa nr. 1a) este reprodusă în facsimil.

*) Obligaţiile posesorilor de autorizaţie sunt tipărite pe versoul autorizaţiei.

 Obligaţiile posesorilor de autorizaţie*)

1.  Prezenta autorizaţie, împreună cu certificatul sanitar-veterinar, se păstrează la vatra stupinei, asupra apicultorului sau paznicului, pentru a fi prezentată organelor de control.

2.  Instalarea stupinei se va face numai pe vatra indicată în prezenta autorizaţie.

3.  Numărul stupilor instalaţi va corespunde cu cel înscris în autorizaţie. La masivele melifere din păduri, distanţa dintre două vetre va fi de cel puţin 100 m, iar la culturile agricole distanţa va fi de cel puţin 300 m.

4. Amplasarea unei stupine pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine (între aceste stupine şi sursa de cules) este interzisă.

5. Apicultorii vor informa în scris primăria asupra instalării stupinei, imediat după instalarea stupinei pe vatră, precizând numărul familiilor de albine, locul exact al vetrei, perioada de folosire a acesteia şi adresa la care pot fi anunţaţi pentru a lua măsurile de prevenire a intoxicaţiilor la albine în cazul unor tratamente.

6.  Instalarea şi folosirea vetrelor se vor face cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare.

7. Apicultorii amplasaţi cu stupinele în patrimoniul silvic vor respecta întocmai prevederile Codului silvic.

8.  In caz de nerespectare a regulamentului de stupărit pastoral şi a Codului silvic, contravenienţii vor fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

*) Se tipăresc pe versoul autorizaţiei.

ANEXA Nr. 1b) la regulament

TABEL

privind principalele acţiuni pregătitoare pentru campania de stupărit pastoral

Nr. crt.

Acţiuni

Salcâm Culesul I şi II

Tei

Floarea- soarelui

1.

Constituirea comisiei judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral

până la 15 ianuarie

până la 15 ianuarie

până la 15 ianuarie

2.

Inventarierea principalelor resurse melifere

până la 1 martie

până la 1 martie

până la 30 aprilie

3.

Depunerea cererilor de stupărit pastoral

până la 15 martie

până la 15 martie

până la 15 aprilie

4.

Raportarea la Comisia centrală de bază meliferă şi stupărit pastoral a disponibilului sau deficitului de resurse melifere de interes naţional

până la 31 martie

până la 31 martie

până la 30 aprilie

5.

Analizarea de către Comisia centrală de bază meliferă şi stupărit pastoral a necesarului şi excedentului de fond melifer de interes naţional şi repartizarea pe judeţe a acestor suprafeţe

până la 10 aprilie

până la 10 aprilie

până la 15 mai

6.

Emiterea autorizaţiilor de stupărit pastoral de către comisia judeţeană de bază meliferă şi stupărit pastoral

până la 20 aprilie

până la 20 aprilie

până la 1 iunie

7.

Recunoaşterea vetrelor repartizate

până la 25 aprilie

până la 25 aprilie

In funcţie de starea de vegetaţie

8.

Deplasarea stupinelor la masivele melifere

In funcţie de data de înflorire a masivelor melifere"

Art. II. - Legea apiculturii nr. 89/1998, publicată în cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu    numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 131/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 131 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu