Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 13 din 11 martie 1993

pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 25 martie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Romania adera la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE SENATUI
            prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 februarie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

         PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                 ADRIAN NASTASE

                          CONVENTIE
privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa*)
-----------------
     *) Traducere.

                           PREAMBUL

    Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei conventii,
    considerand ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai stransa uniune intre membrii sai,
    luand in considerare dorinta de cooperare a Consiliului Europei cu alte state in domeniul conservarii naturii,
    recunoscand ca flora si fauna salbatica constituie un patrimoniu natural de valoare estetica, stiintifica, culturala, recreativa, economica si intrinseca, care trebuie protejat si transmis generatiilor viitoare,
    recunoscand rolul esential al florei si faunei salbatice in mentinerea echilibrului ecologic,
    constatand diminuarea efectivelor a numeroase specii de flora si fauna salbatica si pericolul nimicirii care le ameninta pe unele,
    constienti ca, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esentiale ale protectiei ocrotirii florei si faunei salbatice,
    recunoscand ca, conservarea florei si faunei salbatice ar trebui luata in considerare de catre guverne in obiectivele si programele lor nationale si ca o cooperare internationala ar trebui sa se instaureze pentru ocrotirea in special a speciilor migratoare,
    constienti de numeroasele cereri de a actiona in comun facute de guvern si instante internationale, in special cele exprimate la Conferinta Natiunilor Unite asupra mediului din 1972 si de catre Adunarea Consultativa a Consiliului Europei,
    dorind sa urmeze, in special in domeniul conservarii vietii salbatice, recomandarile Rezolutiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinte ministeriale europene asupra mediului,
    au cazut de acord asupra urmatoarelor:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    1. Prezenta conventie are ca obiect asigurarea conservarii florei si faunei salbatice si habitatelor lor naturale, in special a speciilor si habitatelor a caror conservare necesita cooperarea mai multor state, si promovarea unei astfel de cooperari.
    2. O atentie deosebita este acordata speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenintate cu nimicirea si vulnerabile.
    Art. 2
    Partile contractante vor lua masurile necesare pentru mentinerea sau adaptarea populatiilor de flora si fauna salbatice la un nivel corespunzator mai ales exigentelor ecologice, stiintifice si culturale, tinand cont de exigentele economice si recreationale si de nevoile subspeciilor, varietatilor sau formelor amenintate pe plan local.
    Art. 3
    1. Fiecare parte contractanta va lua masurile necesare pentru punerea in aplicare a politicilor nationale de conservare a florei si faunei salbatice si habitatelor naturale, acordand o atentie deosebita speciilor amenintate cu nimicirea si vulnerabile, mai ales speciilor endemice si habitatelor amenintate, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.
    2. Fiecare parte contractanta se angajeaza ca, in politica sa de amenajare si de dezvoltare si in masurile de lupta contra poluarii, sa ia in considerare conservarea florei si faunei salbatice.
    3. Fiecare parte contractanta va incuraja procesul educational si difuzarea informatiilor generale privind necesitatea conservarii speciilor de flora si fauna salbatice ca si a habitatelor lor.

    CAP. 2
    Protectia habitatelor

    Art. 4
    1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative potrivite si necesare pentru protejarea habitatelor speciilor salbatice de flora si fauna, in special a acelora enumerate in anexele nr. I si II si pentru salvgardarea habitatelor naturale amenintate.
    2. Partile contractante vor tine cont, in politicile lor de amenajare si de dezvoltare, de necesitatea conservarii zonelor protejate avute in vedere la paragraful precedent, in scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.
    3. Partile contractante se angajeaza sa acorde o atentie deosebita protectiei zonelor care au importanta pentru speciile migratoare enumerate in anexele nr. II si III si care sunt situate intr-un mod adecvat in raport cu caile de migratie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hranire, de reproducere sau de naparlire.
    4. Partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile in functie de necesitati pentru protejarea habitatelor naturale avute in vedere de prezentul articol in cazul in care acestea sunt situate in regiuni care se intind de o parte si de alta a frontierei.

    CAP. 3
    Conservarea speciilor

    Art. 5
    Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru asigurarea conservarii, in special, a speciilor de flora salbatica enumerate in anexa I.
    Vor fi interzise culegerea, recoltarea, taierea sau dezradacinarea intentionata a plantelor avute in vedere. Fiecare parte contractanta va interzice, la nevoie, detinerea sau comercializarea acestor specii.
    Art. 6
    Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru a asigura conservarea, in special, a speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. II. Se va interzice, in special, pentru aceste specii:
    a) orice forma de capturare intentionata, de detinere si de ucidere intentionata;
    b) degradarea sau distrugerea intentionata a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus;
    c) perturbarea intentionata a faunei salbatice, mai ales in perioada de reproducere, de dependenta si de hibernare in asa fel incat perturbarea sa aiba un efect semnificativ in ce priveste obiectivele prezentei conventii;
    d) distrugerea sau culegerea intentionata a oualor in natura sau detinerea lor, chiar goale;
    e) detinerea sau comercializarea interna a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, si a oricarei parti sau produs al lor, usor identificabil, obtinut din animal, cand aceasta masura contribuie la eficacitatea dispozitiilor prezentului articol.
    Art. 7
    1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru protejarea speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III.
    2. Orice exploatare a faunei salbatice enumerate in anexa nr. III va fi reglementata in vederea mentinerii acestor populatii in afara oricarui pericol, tinand cont de dispozitiile art. 2.
    3. Aceste masuri vor cuprinde in special:
    a) instituirea perioadelor de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare;
    b) interzicerea temporara sau locala a exploatarii, daca este cazul, pentru a permite populatiilor existente sa revina la un nivel satisfacator;
    c) reglementarea, daca este cazul, a vanzarii, detinerii, transportului sau ofertei in scop de vanzare a animalelor salbatice, vii sau moarte.
    Art. 8
    In privinta capturarii sau uciderii speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III si in cazurile in care se fac derogari conform art. 9 in ce priveste speciile enumerate in anexa nr. II, partile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare si de ucidere si a mijloacelor susceptibile sa duca pe plan local la disparitia sau sa tulbure grav linistea populatiilor unei specii, in special a mijloacelor enumerate in anexa nr. IV.
    Art. 9
    1. Cu conditia sa nu existe o alta solutie satisfacatoare si derogarea sa nu dauneze supravietuirii populatiei implicate, fiecare parte contractanta poate sa faca derogari de la dispozitiile art. 4, 5, 6, 7 si de la interdictia de utilizare a mijloacelor avute in vedere la art. 8:
    - in interesul protectiei florei si faunei;
    - pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, septelului, padurilor, fondului piscicol, apelor si altor forme de proprietate;
    - in interesul sanatatii si securitatii publice, securitatii aeriene sau altor interese publice prioritare;
    - in scopuri de cercetare si de educatie, de repopulare, de reintroducere ca si pentru crestere;
    - pentru a permite, in conditii strict controlate, pe o baza selectiva si intr-o anumita masura, capturarea, detinerea sau orice alta exploatare judicioasa a anumitor animale si plante salbatice in numar redus.
    2. Partile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogarilor facute in virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie sa mentioneze:
    - populatiile care fac obiectul sau au facut obiectul derogarilor si, daca este posibil, numarul specimenelor implicate;
    - mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;
    - conditiile de risc, circumstantele de timp si de loc in care au intervenit aceste derogari;
    - autoritatea abilitata sa declare ca aceste conditii au fost indeplinite, sa ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, si la persoanele insarcinate, cu exceptia acestora;
    - controalele operate.

    CAP. 4
    Dispozitii speciale privind speciile migratoare

    Art. 10
    1. Pe langa masurile indicate prin art. 4, 6, 7 si 8, partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate in anexele nr. II si III si a caror arie de repartitie se intinde pe teritoriul lor.
    2. Partile contractante vor lua masuri in vederea asigurarii ca perioadele de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare instituite in virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 sa corespunda necesitatilor speciilor migratoare enumerate in anexa nr. III.

    CAP. 5
    Dispozitii suplimentare

    Art. 11
    1. In aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, partile contractante se angajeaza:
    a) sa coopereze de fiecare data cand va fi necesar, mai ales cand aceasta cooperare ar putea spori eficacitatea masurilor luate, conform altor articole ale prezentei conventii;
    b) sa incurajeze si sa coordoneze activitatile de cercetare in functie de obiectivele acestei conventii.
    2. Fiecare parte contractanta se angajeaza:
    a) sa incurajeze reintroducerea speciilor indigene de flora si fauna salbatica daca aceasta masura ar putea sa contribuie la conservarea unei specii amenintate cu nimicirea, cu conditia de a se proceda in prealabil, si tinand cont de experienta celorlalte parti contractante, la un studiu pentru a stabili daca o astfel de reintroducere ar fi eficace si acceptabila;
    b) sa controleze strict introducerea speciilor neindigene.
    3. Fiecare parte contractanta va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiaza de o protectie totala pe teritoriul sau si care nu figureaza in anexele nr. I si II.
    Art. 12
    Partile contractante pot adopta pentru conservarea florei si faunei salbatice si a habitatelor lor naturale masuri mai riguroase decat cele prevazute in prezenta conventie.

    CAP. 6
    Comitetul permanent

    Art. 13
    1. Se constituie, in scopul prezentei conventii, un Comitet permanent.
    2. Orice parte contractanta poate fi reprezentata in cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai multi delegati. Fiecare delegatie va dispune de un singur vot. In limitele competentelor sale, Comunitatea Economica Europeana isi exercita dreptul de vot cu un numar de voturi egal numarului statelor sale membre care sunt parti contractante ale prezentei conventii; Comunitatea Economica Europeana nu-si va exercita dreptul de vot in situatiile in care statele membre implicate si-l exercita pe al lor si reciproc.
    3. Orice stat membru in Consiliul Europei care nu este parte contractanta la conventie poate fi reprezentat in comitet printr-un observator.
    Comitetul permanent poate, in unanimitate, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractanta la conventie sa fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.
    Orice organism sau orice institutie calificata tehnic in domeniul protectiei, conservarii sau gestionarii florei si faunei salbatice si a habitatelor lor, si apartinand uneia din categoriile urmatoare:
    a) organisme sau institutii internationale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau institutii nationale guvernamentale;
    b) organisme sau institutii nationale nonguvernamentale care au fost desemnate in acest scop de catre statul in care sunt stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel putin cu 3 luni inainte de reuniunea comitetului, despre intentia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu exceptia cazului cand, cu cel putin o luna inaintea reuniunii, o treime dintre partile contractante au informat secretarul general ca se opun la aceasta.
    4. Comitetul permanent este convocat de catre secretarul general al Consiliului Europei. El isi va tine prima reuniune in termen de un an incepand de la data intrarii in vigoare a conventiei. In continuare, el se va reuni cel putin o data la 2 ani si oricand majoritatea partilor contractante o solicita.
    5. Majoritatea partilor contractante formeaza cvorumul necesar pentru tinerea unei reuniuni a Comitetului permanent.
    6. Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii, Comitetul permanent isi va stabili propriul regulament interior.
    Art. 14
    1. Comitetul permanent este insarcinat sa urmareasca aplicarea prezentei conventii. El poate, in special:
    - sa revizuiasca in mod permanent prevederile prezentei conventii, inclusiv anexele sale, si sa examineze modificarile care s-ar impune;
    - sa faca recomandari partilor contractante asupra masurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei conventii;
    - sa recomande masuri adecvate pentru asigurarea informarii publicului asupra lucrarilor intreprinse in cadrul prezentei conventii;
    - sa faca recomandari Comitetului Ministrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei sa adere la prezenta conventie;
    - sa faca orice propunere in scopul imbunatatirii eficacitatii prezentei conventii si cuprinzand propuneri de incheiere, cu state care nu sunt parti contractante la conventie, de acorduri care sa sporeasca eficacitatea conservarii speciilor sau grupelor de specii.
    2. Pentru indeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie initiativa, sa organizeze reuniuni de grupuri de experti.
    Art. 15
    Dupa fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra lucrarilor si functionarii conventiei.

    CAP. 7
    Amendamente

    Art. 16
    1. Orice amendament la articolele prezentei conventii, propus de o parte contractanta sau de Comitetul de Ministri, este comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inainte de reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie conform dispozitiilor art. 19 si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20.
    2. Orice amendament propus, conform dispozitiilor paragrafului precedent, va fi examinat de catre Comitetul permanent, care:
    a) pentru amendamentele la art. 1-12, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate acceptarii partilor contractante;
    b) pentru amendamentele la art. 13-24, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate aprobarii Comitetului de Ministri. Acest text este comunicat, dupa aprobarea sa, partilor contractante in vederea acceptarii.
    3. Orice amendament va intra in vigoare in cea de-a treizecea zi dupa ce toate partile contractante l-au informat pe secretarul general ca ele l-au acceptat.
    4. Prevederile paragrafelor 1, 2 a) si 3 ale prezentului articol sunt aplicabile si in cazul adoptarii de noi anexe la prezenta conventie.
    Art. 17
    Orice amendament la anexele prezentei conventii, propus de catre o parte contractanta sau de catre Comitetul de Ministri va fi comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inaintea reuniunii Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie, conform dispozitiilor art. 19, si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20.
    2. Orice amendament propus conform dispozitiilor paragrafului precedent va fi examinat de catre Comitetul permanent, care-l poate adopta cu o majoritate de doua treimi dintre partile contractante. Textul adoptat va fi comunicat partilor contractante.
    3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea de catre Comitetul permanent, si cu exceptia cazului in care o treime dintre partile contractante au notificat obiectii, orice amendament intra in vigoare pentru acele parti contractante care nu au notificat obiectii.

    CAP. 8
    Reglementarea diferendelor

    Art. 18
    1. Comitetul permanent se va stradui sa faciliteze rezolvarea amiabila a oricaror dificultati pe care aplicarea conventiei le-ar putea genera.
    2. Orice diferend intre partile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu s-a rezolvat pe baza dispozitiilor paragrafului precedent sau pe calea negocierii intre partile in diferend, si cu exceptia cazului in care partile convin altfel, este, la cererea uneia dintre ele, supusa arbitrajului. Fiecare dintre parti va desemna un arbitru si cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Daca, sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, intr-un interval de 3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre parti nu si-a desemnat arbitrul, presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte parti, la desemnarea sa intr-un nou interval de 3 luni. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul in care cei doi arbitri nu se pot pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru, intr-un interval de 3 luni socotite de la desemnarea primilor doi arbitri.
    3. In cazul diferendului intre doua parti contractante, dintre care una este un stat membru al Comunitatii Economice Europene, ea insasi parte contractanta, cealalta adreseaza cererea de arbitraj simultan acestui stat membru si comunitatii, care-i va notifica concomitent, intr-un interval de doua luni de la primirea cererii, daca statul membru sau comunitatea sau statul membru si comunitatea impreuna se constituie parte la diferend. In lipsa unei astfel de notificari in intervalul numit, statul membru si comunitatea sunt considerate o singura si aceeasi parte la diferend in vederea aplicarii dispozitiilor care guverneaza constituirea si procedura Curtii de arbitraj. Acelasi lucru cand statul membru si comunitatea se constituie impreuna parte la diferend.
    4. Curtea de arbitraj isi va stabili propriile norme procedurale. Hotararile se vor lua cu majoritate de voturi. Sentinta sa este definitiva si obligatorie.
    5. Fiecare parte la diferend suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat si partile suporta, in mod egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca si celelalte cheltuieli antrenate de arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 19
    1. Prezenta conventie este deschisa pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca si Comunitatii Economice Europene.
    Pana la data intrarii sale in vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisa pentru semnare oricarui alt stat invitat de catre Comitetul de Ministri.
    Conventia va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe langa Secretariatul General al Consiliului Europei.
    2. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni dupa data la care cinci state, dintre care cel putin patru state membre ale Consiliului Europei, isi vor exprima consimtamantul de a se supune conventiei conform dispozitiilor paragrafului precedent.
    3. Ea va intra in vigoare fata de orice stat semnatar sau al Comunitatii Economice Europene, care-si vor exprima ulterior consimtamantul de a se supune ei, in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni dupa data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
    Art. 20
    1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea, dupa consultarea partilor contractante, sa invite sa adere la conventie orice stat nemembru al consiliului care, invitat sa o semneze conform prevederilor art. 19, nu o va fi facut inca, si oricare alt stat nemembru.
    2. Pentru orice alt stat care adera, conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni dupa data depunerii instrumentelor de aderare pe langa Secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 21
    1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa precizeze teritoriul sau teritoriile in care se va aplica prezenta conventie.
    2. Orice parte contractanta poate, in momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau in orice alt moment care urmeaza sa extinda aplicarea prezentei conventii prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei si la alt teritoriu desemnat in declaratie si caruia-i asigura relatiile internationale sau pentru care ea este abilitata sa o stipuleze.
    3. Orice declaratie facuta in virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general. Retragerea va deveni efectiva incepand cu prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de sase luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.
    Art. 22
    1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa formuleze una sau mai multe observatii cu privire la anumite specii enumerate in anexele nr. II si III si/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate in observatia sau observatiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vanatoare si alte forme de exploatare mentionate in anexa nr. IV.
    Observatiile cu caracter general nu sunt admise.
    2. Orice parte contractanta care extinde aplicarea prezentei conventii la un teritoriu mentionat in declaratia prevazuta in paragraful 2 al art. 21 poate sa formuleze una sau mai multe observatii conform dispozitiilor paragrafului precedent pentru teritoriul respectiv.
    3. Nici o alta observatie nu este admisa.
    4. Orice parte contractanta care a formulat o observatie in virtutea paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol o poate retrage in totalitate sau partial, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiva la data primirii notificarii de catre secretarul general.
    Art. 23
    1. Orice parte contractanta poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
    2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.
    Art. 24
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat semnatar, Comunitatii Economice Europene semnatare a prezentei conventii si fiecarei parti contractante:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
    c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii conform art. 19 si 20;
    d) orice informatie comunicata in virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13;
    e) orice raport stabilit in aplicarea art. 15;
    f) orice amendament sau noua anexa adoptata conform art. 16 si 17 si data la care acest amendament sau aceasta noua anexa intra in vigoare;
    g) orice declaratie facuta in virtutea paragrafelor 2 si 3 ale art. 21;
    h) orice observatie formulata in virtutea dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 22;
    i) retragerea oricarei observatii exprimate in virtutea dispozitiilor paragrafului 4 al art. 22;
    j) orice notificare facuta in virtutea dispozitiilor art. 23 si data la care denuntarea va deveni efectiva.
    Drept care, subsemnatii autorizati in acest scop, au semnat prezenta conventie.
    Redactata la Berna, la 19 septembrie 1979, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind identice si alcatuind un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei.
    Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat, precum si Comunitatii Economice Europene semnatare ca si fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie sau sa adere la ea.

    ANEXA 1

    PTERIDOPHYTA
    ASPLENIACEAE
    Asplenium hemionitis L.
    Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
    BLECHNACEAE
    Woodwardia radicans (L.) Sm.
    DICKSONIACEAE
    Culcita macrocarpa C. Presl
    DRYOPTERIDACEAE
    Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
    Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl
    HYMENOPHYLLACEAE
    Hymenophyllum maderensis
    Trichomanes speciosum Willd.
    ISOETACEAE
    Isoetes azorica Darieu ex Milde
    Isoetes boryana Durieu
    Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
    MARSILEACEAE
    Marsilea azorica Launert
    Marsilea batardae Launert
    Marsilea quadrifolia L.
    Marsilea strigosa Willd.
    Pitularia minuta Durieu ex Braun
    OPHIOGLOSSACEAE
    Botrychium simplex Hitchc.
    Ophioglossum polyphyllum A. Braun
    SALVINIACEAE
    Salvinia natans (L.) All.
    GYMNOSPINACEAE
    Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
    ANGIOSPERMAE
    AGAVACEAE
    Dracaena draco (L.) L.
    ALISMATACEAE
    Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz.
    Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
    Luronium natans (L.) Raf.
    AMARYLLIDACEAE
    Leucojum nicaeense Ard.
    Narcissus longispathus Pugsley
    Narcissus nevadensis Pugsley
    Narcissus scaberulus Henriq.
    Narcissus triandrus L.
    Narcissus viridiflorus Schousboe
    Sternbergia candida B. Mathew & Baytop
    APOCYNACEAE
    Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC.
    ARACEAE
    Arum purpureospathum Boyce
    ARISTOLOCHIACEAE
    Aristolochia samsunensis Davis
    ASCLEPIADACEAE
    Caralluma burchardii N. E. Brown
    Ceropegia chrysantha Svent.
    BERBERIDACEAE
    Berberis maderensis Lowe
    BORAGINACEAE
    Alkanna pinardii Boiss.
    Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)
    Echium gentianoides Webb ex Coincy
    Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
    Myosotis azorica H. C. Watson
    Myosotis rehsteineri Wartm.
    Omphalodes kuzinskyana Willk.
    Omphalodes littoralis Lehm.
    Onosma halophilum Boiss & Heldr.
    Onosma proponticum Aznav.
    Onosma troodi Kotschy
    Solenanthus albanicus (Degen et al.)
    Degen & Baldacci
    Symphytum cycladense Pawl.
    CAMPANULACEAE
    Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
    Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
    Campanula damboldtiana Davis
    Campanula lycica Sorger & Kit Tan
    Campanula morettiana Reichenb.
    Campanula sabatia De Not.
    Jasione lusitanica A. DC.
    Musschia aurea (L. f.) DC.
    Musschia wollastonii Lowe
    Physoplexis comosa (L.) Schur
    Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.
    CAPRIFOLIACEAE
    Sambucus palmensis Link
    CARYOPHYLLACEAE
    Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
    Arenaria provincialis Chater
    Halliday Dianthus rupicola Biv.
    Gypsophila papillosa P. Porta
    Herniaria algarvica Chaudri
    Herniaria maritima Link
    Moehringia fontqueri Pau
    Moehringia tommasinii Marches.
    Petrocoptis grandiflora Rothm.
    Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.
    Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
    Saponaria halophila Hedge & Hub. - Mor.
    Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
    Silene haussknechtii Heldr. ex Husskn.
    Silene hifacensis Rouy ex Wilk.
    Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
    Silene mariana Pau
    Silene orphanidis Boiss.
    Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
    Silene rothmaleri Pinto da Silva
    Silene salsuginea Hub. - Mor.
    Silene sangaria Coode & Cullen
    Silene velutina Pourret ex Loisel.
    CHENOPODICEAE
    Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
    Beta trojana Pamuk. apud Aellen
    Kalidiopsis wagenitzii Aellen
    Kochia saxicola Guss.
    Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz
    Salicornia veneta Pignatti & Lausi
    Salsola anatolica Aellen
    Suaeda cucullata Aellen
    CISTACEAE
    Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
    Helianthemum bystropogophyllum Svent.
    Helianthemum caput-felis Boiss.
    Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
    COMPOSITAE
    Anacyclus latealatus Hub. - Mor.
    Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
    Anthemis halophila Boiss. & Bal.
    Argyranthemum lidii Humphries.
    Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries
    Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
    Artemisia granatensis Boiss.
    Artemisia insipida Vill.
    Artemisia laciniata Willd.
    Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
    Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France.
    Aster sibiricus L. Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
    Atractylis preauxiana Schultz Bip.
    Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
    Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener
    Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
    (Centaurea heldreichii Halacsy)
    Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
    Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
    Centaurea attica Nyman subsp. megarensis
    (Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)
    Centaurea balearica J. D. Rodriguez
    Centaurea borjae Valdes - Berm. & Rivas Goday
    Centaurea citricolor Font Quer
    Centaurea corymbosa Pourret
    Centaurea hermannii F. Hermann
    Centaurea horrida Badaro
    Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
    Centaurea kartschiana Scop.
    Centaurea lactiflora Halacsy
    Centaurea niederi Heldr.
    Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
    Centaurea pinnata Pau
    Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
    Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
    Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
    Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto
    Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
    Helichrysum gossypinum Webb
    Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
    Hypochoeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack
    Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
    Jurinea fontqueri Cuatrec.
    Lactuca watsoniana Trelease
    Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
    Leontodon boryi Boiss. ex DC.
    Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
    Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
    Ligularia sibirica (L.) Cass.
    Onopordum carduelinum Bolle
    Onopordum nogalesii Svent.
    Pericallis hadrosomus Svent.
    Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
    Santolina elegans Boiss. ex DC.
    Senecio elodes Boiss. ex DC.
    Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
    Sonchus erzincanicus Matthews
    Stemmacantha cynaroides
    Sventenia bupleuroides Font Quer
    Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
    Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
    CONVOLVULACEAE
    Convolvulus argyrothamnos Greuter
    Convolvulus caput-medusae Lowe
    Convolvulus lopez-socasi Svent.
    Convolvulus massonii A. Dietr.
    Convolvulus pulvinatus Sa'ad.
    Pharbitis preauxii Webb
    CRASSULACEAE
    Aeonium gomeraense Praeger
    Aeonium saundersii Bolle
    CRUCIFERAE
    Alyssum akamasicum B. L. Burtt
    Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapevr.) Boiss.)
    Arabis kennedyae Meikle
    Biscutella neustriaca Bonnet
    Boleum asperum (Pers.) Desvaux
    Brassica glabrescens Poldini
    Brassica hilarionis Post
    Brassica insularis Moris
    Brassica macrocarpa Guss.
    Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
    Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
    Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ
    Crambe laevigata DC. ex Christ
    Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding
    Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez - Campo
    Diplotaxis siettiana Maire
    Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
    Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
    Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
    Murbeckiella sousae Rothm.
    Parolinia schizogynoides Svent.
    Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
    (S. matritense P. W. Ball & Heywood)
    Sisymbrium confertum Stev.
    Sisymbrium supinum L.
    Thlaspi cariense A. Carlstrom
    CYPERACEAE
    Eleocharis carniolica Koch
    DIOSCOREACEAE
    Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
    DIPSACACEAE
    Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha
    DROSERACEAE
    Aldrovanda vesiculosa L.
    ERICACEAE
    Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) A. D. Webb
    EUPHORBIACEAE
    Euphorbia handiensis Burchard
    Euphorbia lambii Svent.
    Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
    Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
    Euphorbia stygiana H. C. Watson
    GENTIANACEAE
    Centaurium rigualii Esteve Chueca
    Centaurium somedanum Lainz
    Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
    Gentianella anglica (Pugsley) E. P. Warburg
    GERANIACEAE
    Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
    Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
    Erodium paularense Fernandez - Gonzalez & Izco
    Erodium rupicola Boiss.
    Geranium maderense Yeo
    GESNERIACEAE
    Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
    Ramonda serbica Pancic
    GRAMINEAE
    Avenula hackelii (Henriq.) Holub
    Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
    Bromus grossus Desf. ex DC.
    Bromus interruptus (Hackel) Druce
    Bromus psammophilus P. M. Smith
    Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
    Eremopoa mardinensis R. Mill
    Gaudinia hispanica Stace & Tutin
    Micropyropsis tuberosa Romero - Zanco Cabezudo
    Puccinellia pungens (Pau) Paunero
    Stipa austroitalica Martinovsky
    Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
    Stipa styriaca Martinovsky
    Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman
    GROSSULARIACEAE
    Ribes sardoum Martelli
    HYPERICACEAE
    Hypericum aciferum (Greuter)
    N. K. B. Robson
    Hypericum salsugineum Robson & Hub. - Mor.
    IRIDACEAE
    Crocus abantensis T. Baytop & Mathew
    Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
    Crocus etruscus Parl.
    Crocus hartmannianus Holmboe
    Crocus robertianus C. D. Brickell
    Iris marsica Ricci & Colasante
    LABIATAE
    Dracocephalum austriacum L.
    Micromeria taygetea P. H. Davis
    Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
    Nepeta sphaciotica P. H. Davis
    Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & A)
    Origanum dictamnus L.
    Origanum scabrum Boiss. & Heldr.
    Phlomis brevibracteata Turrill
    Phlomis cypria Post
    Rosmarinus tomentosus Huber - Morath & Maire
    Salvia crassifolia Sibth. & Smith
    Sideritis cypria Post
    Sideritis cystosiphon Svent.
    Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
    Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga
    Sideritis infernalis Bolle
    Sideritis javalambrensis Pau
    Sideritis marmorea Bolle
    Sideritis serrata Cav. ex Lag.
    Teucrium charidemi Sandwith
    Teucrium lepicephalum Pau
    Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
    Thymus aznavourii Velen.
    Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
    Thymus carnosus Boiss.
    Thymus cephalotos L.
    LEGUMINOSAE
    Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
    Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
    Austragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
    Astragalus aquilanus Anzalone
    Astragalus centralpinus Braun - Blanquet
    Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer - Kirchoff & Meikle
    Astragalus maritimus Moris
    Astragalus tremolsianus Pau
    Astragalus verrucosus Moris
    Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
    Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
    Genista dorycnifolia Font Quer
    Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
    Glycyrrhiza iconica Hub. - Mor.
    Lotus azoricus P. W. Ball
    Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
    Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al.
    Ononis maweana Ball
    Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh.
    Sphaerophysa kotschyana Boiss.
    Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
    Teline salsoloides Arco & Acebes.
    Thermopsis turcica Kit Tan. Vural & Kucukodu
    Trifolium pachycalyx Zoh.
    Trifolium saxatile All.
    Trigonella arenicola Hub. - Mor.
    Trigonella halophila Boiss.
    Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
    Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez
    Vicia dennesiana H. C. Watson
    LENTIBULARIACEAE
    Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
    Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
    LILIACEAE
    Allium grosii Font Quer
    Allium vuralii Kit Tan
    Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
    Androcymbium psammophilum Svent.
    Androcymbium rechingeri Greuter
    Asparagus lycaonicus Davis
    Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
    Chionodoxa lochiae Meikle
    Chionodoxa luciliae Boiss.
    Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
    Colchicum corsicum Baker
    Colchicum cousturieri Greuter
    Colchicum micranthum Boiss.
    Fritillaria conica Boiss.
    Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
    Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
    Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix
    Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
    Fritillaria obliqua Ker - Gawl.
    Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
    Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
    Muscari gussonei (Parl.) Tod.
    Ornithogalum reverchonii Lange
    Scilla morrisii Meikle
    Scilla odorata Link
    Tulipa cypria Stapf
    Tulipa goulimya Sealy & Turrill
    Tulipa praecox Ten.
    Tulipa sprengeri Baker
    LYTHRACEAE
    Lythrum flexuosum Lag.
    Lythrum thesioides M. Bieb.
    MALVACEAE
    Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
    MYRICACEAE
    Myrica rivas-martinezii Santos.
    NAJADACEAE
    Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
    Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
    ORCHIDACEAE
    Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
    Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
    Cypripedium calceolus L.
    Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
    Goodyera macrophylla Lowe
    Liparis loeselii (L.) Rich.
    Ophrys argolica Fleischm.
    Ophrys isaura Renz & Taub.
    Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
    Ophrys lunulata Parl.
    Ophrys lycia Renz & Taub.
    Orchis scopulorum Summerh.
    Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten
    Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
    PAEONIACEAE
    Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
    Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
    Paeonia parnassica Tzanoudakis
    PALMAE
    Phoenix theophrasti Greuter
    PAPAVERACEAE
    Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
    Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
    PITTOSPORACEAE
    Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
    PLUMBAGINACEAE
    Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
    Armeria rouyana Daveau
    Armeria soleirolii (Duby) Godron
    Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
    Limonium anatolicum Hedge
    Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
    Limonium dendroides Svent.
    Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
    Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
    Limonium tamaricoides Bokhari
    POLEMONIACEAE
    Polemonium boreale Adams
    POLYGONACEAE
    Polygonum praelongum Coode & Cullen
    Rumex rupestris Le Gall
    PRIMULACEAE
    Androsace cylindrica DC.
    Androsace mathildae Levier
    Androsace pyrenaica Lam.
    Cyclamen mirabile Hildebr.
    Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez
    Primula apennina Widmer
    Primula egaliksensis Wormsk.
    Primula glaucescens Moretti
    Primula palinuri Petagna
    Primula spectabilis Tratt.
    Soldanella villosa Darracq
    RANUNCULACEAE
    Aconitum corsicum Gayer
    Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
    Adonis distorta Ten.
    Aquilegia bertolonii Schott
    Aquilegia kitaibelii Schott
    Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid
    Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis, Heywood)
    Consolida samia P. H. Davis
    Delphinium caseyi B. L. Burtt
    Pulsattila patens (L.) Miller
    Ranunculus fontanus C. Presl
    Ranunculus kykkoensis Meikle
    Ranunculus weyleri Mares
    RESEDACEAE
    Reseda decursiva Forssk. Gibraltar
    ROSACEAE
    Bencomia brachystachya Svent.
    Bencomia sphaerocarpa Svent.
    Chamaemeles coriacea Lindl.
    Crataegus dikmensis Pojark
    Dendriopoterium pulidoi Svent.
    Potentilla delphinensis Gren. & Godron
    Pyrus anatolica Browicz
    RUBIACEAE
    Galium globuliferum Hub. - Mor. & Reese
    Galium litorale Guss.
    Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
    RUTACEAE
    Ruta microcarpa Svent.
    SANTALACEAE
    Kunkeliella subsucculenta Kammer
    Thesium ebracteatum Hayne
    SAPOTACEAE
    Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
    SAXIFRAGACEAE
    Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
    Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
    Saxifraga florulenta Moretti
    Saxifraga hirculus L.
    Saxifraga portosanctana Boiss.
    Saxifraga presolanensis Engl.
    Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
    Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet
    SCROPHULARIACEAE
    Antirrhinum charidemi Lange
    Euphrasia azorica H. C. Watson
    Euphrasia grandiflora Hochst.
    Euphrasia marchesetti Wettst. ex Marches.
    Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
    Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
    Linaria algarviana Chav.
    Linaria ficalhoana Rouy
    Linaria flava (Poiret) Desf.
    Linaria hellenica Turril
    Linaria ricardoi Cout.
    Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
    Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
    Odontites granatensis Boiss.
    Verbascum afyonense Hub. - Mor.
    Verbascum basivelatum Hub. - Mor.
    Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
    Verbascum degenii Hal.
    Verbascum stepporum Hub. - Mor.
    Veronica oetaea L. - A. Gustavsson
    SELAGINACEAE
    Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
    Globularia sarcophylla Svent.
    Globularia stygia Orph. ex Boiss.
    SOLANACEAE
    Atropa baetica Willk.
    Mandragora officinarum L.
    Solanum lidii Sunding
    THYMELAEACEAE
    Daphne petraea Leybold
    Daphne rodriguezii Texidor
    Thymelea broterana Coutinho
    TRAPACEAE
    Trapa natans L.
    TYPHACEAE
    Typha minima Funk
    Typha shuttleworthii Koch & Sonder
    ULMACEAE
    Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
    UMBELLIFERAE
    Angelica heterocarpa Llyod
    Angelica palustris (Besser) Hoffman
    Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag.
    Athamanta cortiana Ferrarini
    Bunium brevifolium Lowe
    Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
    Bupleurum dianthifolium Guss.
    Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
    Bupleurum kakiskalae Greuter
    Eryngium alpinum L.
    Eryngium viviparum Gay
    Ferula halophila H. Pesmen
    Ferula latipinna Santos
    Laserpitium longiradium Boiss.
    Naufraga balearica Constance & Cannon
    Oenanthe conioides Lange
    Petagnia saniculifolia Guss.
    Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss.
    Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
    VALERIANACEAE
    Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
    VIOLACEAE
    Viola athois W. Becker
    Viola cazorlensis Gandoger
    Viola cryana Gillot
    Viola delphinantha Boiss.
    Viola hispida Lam.
    Viola jaubertiana Mares & Vigineix
    BRYOPHYTA
    BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE
    ANTHOCEROTACEAE
    Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
    BRYOPSIDA: HEPATICAE
    AYTONIACEAE
    Mannia triandra (Scop.) Grolle
    CEPHALOZIACEAE
    Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
    CODONIACEAE
    Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
    FRULLANIACEAE
    Frullania parvistipula Steph.
    GYMNOMITRIACEAE
    Marsupella profunda Lindb.
    JUNGERMANNIACEAE
    Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.
    RICCIACEAE
    Riccia breidleri Jur. ex Steph.
    RIELLACEAE
    Riella helicophylla (Mont.) Hook.
    SCAPANIACEAE
    Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.
    BRYOPSIDA: MUSCI
    AMBLYSTEGIACEAE
    Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
    BRUCHIACEAE
    Bruchia vogesiaca Schwaegr.
    BUXBAUMIACEAE
    Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
    DICRANACEAE
    Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
    Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.
    Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
    ECHINODIACEAE
    Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
    FONTINALACEAE
    Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
    FUNARIACEAE
    Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
    HOOKERIACEAE
    Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
    MEESIACEAE
    Meesia longiseta Hedw.
    ORTHOTRICHACEAE
    Orthotrichum rogeri Brid.
    POTTIACEAE
    Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill
    SPHAGNACEAE
    Sphagnum pylaisii Brid.
    SPLACHNACEAE
    Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.
    THAMNIACEAE
    Thamnobryum fernandesii Sergio

    ANEXA 2

             SPECII DE FAUNA STRICT PROTEJATE

    Vertebrate

    Mamifere
    INSECTIVORA
    Erinaceidae
    Erinacus (Aethechinus) algirus
    Soricidae
    Crocidura ariadne
    Crocidura cypria
    Crocidura canariensis
    Talpidae
    Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)
    MICROCHIROPTERA
    Toate speciile, cu exceptia:
    Pipistrellus pipistrellus
    RODENTIA
    Sciuridae
    Sciurus anomalus
    Citellus citellus
    Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
    Cricetidae
    Cricetus cricetus
    Microtidae
    Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)
    Zapodidae
    Sicista betulina
    Sicista subtilis
    Hystricidae
    Hystrix cristata
    CARNIVORA
    Canidae
    Canis lupus
    Alopex lagopus
    Ursidae
    Toate speciile
    Mustelidae
    Lutreola (Mustela) lutreola
    Lutra lutra
    Gulo gulo
    Felidae
    Felis silvestris (catus)
    Lynx pardina (pardellus)
    Panthera pardus
    Panthera tigris
    Odobenidae
    Odobenus rosmarus
    Phocidae
    Monachus monachus
    ARTIODACTYLA
    Cervidae
    Cervus elaphus corsicanus
    Bovidae
    Capra aegagrus
    Capra pyrenaica pyrenaica
    Rupicapra rupicapra ornata
    Ovibos moschatus
    CETACEA
    Delphinidae
    Orcinus orca
    Pseudoroa crassidens
    Grampus griseus
    Globicephala melaena
    Delphinus delphis
    Tursiops truncatus (tursio)
    Lagenorhynchus acutus
    Lagenorhynchus albirostris
    Steno bredanensis
    Stenella coeruleoalba
    Phocaenidae
    Phocaena phocaena
    Ziphiidae
    Hyperoodon rostratus
    Mesoplodon mirus
    Mesoplodon bidens
    Ziphius cavirostris
    Balaenopteridae
    Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
    Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)
    Balaenidae
    Eubalaena glacialis
    Balaena mysticetus

    Pasari
    GAVIIFORMES
    Gaviidae
    Toate speciile
    PODICIPEDIFORMES
    Podicipedidae
    Podiceps griseigena
    Podiceps auritus
    Podiceps nigricollis (caspicus)
    Podiceps ruficollis
    PROCELLARIIFORMES
    Hydrobatidae
    Toate speciile
    Procellariidae
    Bulweria bulwerii
    Procellaria diomedea
    Puffinus puffinus
    Puffinus assimilis bareli
    Pterodroma madeira
    Pterodroma feae
    PELECANIFORMES
    Phalacrocoracidae
    Phalocrocorax pygmaeus
    Pelecanidae
    Toate speciile
    CICONIIFORMES
    Ardeidae
    Ardea purpurea
    Casmerodius albus (Egretta alba)
    Egretta garzetta
    Ardeola ralloides
    Bulbucus (Ardeola) ibis
    Nycticorax nycticorax
    Ixobrychus minutus
    Botaurus stellaris
    Cicomidae
    Toate speciile
    Threskiornithidae
    Toate speciile
    Phoenicopteridae
    Phoenicopterus ruber
    ANSERIFORMES
    Anatidae
    Cygnus cygnus
    Cygnus bewickii (columbianus)
    Anser erythropus
    Branta leucopsis
    Branta ruticollis
    Tadorna tadorna
    Tadorna ferruginea
    Marmaronetta (Anas) angustirostris
    Somateria spectabilis
    Polysticta stelleri
    Histrionicus histrionicus
    Bucephala islandica
    Mergus albellus
    Oxyura leucocephala
    FALCONIFORMES
    Toate speciile
    GALLIFORMES
    Tetraonidae
    Tetrao urogallus cantabricus
    GRUIFORMES
    Turnicidae
    Turnix sylvatica
    Gruidae
    Toate speciile
    Rallidae
    Porzana porzana
    Porzana pusilla
    Porzana parva
    Crex crex
    Porphyrio porphyrio
    Fulica cristata
    Otitidae
    Toate speciile
    CHARADRIIFORMES
    Charadriidae
    Hoplopterus spinosus
    Charadrius hiaticula
    Charadrius dubius
    Charadrius alexandrinus
    Charadrius leschenaulti
    Eudromias morinellus
    Arenaria interpres
    Scolopacidae
    Gallinago media
    Numenius tenuirostris
    Tringa stagnatilis
    Tringa ochropus
    Tringa glareola
    Tringa hypoleucos
    Tringa cinerea
    Calidris minuta
    Calidris temminckii
    Calidris maritima
    Calidris alpina
    Calidris ferruginea
    Calidris alba
    Limicola falcinellus
    Recurvirostridae
    Toate speciile
    Phalaropodidae
    Toate speciile
    Burhinidae
    Burhinus oedicnemus
    Glareolidae
    Toate speciile
    Laridae
    Pagophila eburnea
    Larus audouinii
    Larus melanocephalus
    Larus genei
    Larus minutus
    Larus (Xenia) sabini
    Chlidonias niger
    Chlidonias leucopterus
    Chlidonias hybrida
    Gelochelidon nilotica
    Hydroprogne caspia
    Sterna hirundo
    Sterna paradisaea (macrura)
    Sterna dougallii
    Sterna albifrons
    Sterna sandvicensis
    COLUMBIFORMES
    Pteroclididae
    Toate speciile
    Columbidae
    Columba bollii
    Columba junoniae
    CUCULIFORMES
    Cuculidae
    Clamator glandarius
    STRIGIFORMES
    Toate speciile
    CAPRIMULGIFORMES
    Caprimulgidae
    Toate speciile
    APODIFORMES
    Apodidae
    Apus pallidus
    Apus melba
    Apus caffer
    Apus unicolor
    CORACIIFORMES
    Alcedinidae
    Alcedo atthis
    Ceryle rudis
    Halcyon smyrnensis
    Meropidae
    Merops apiaster
    Coraciidae
    Coracias garrulus
    Upopidae
    Upopa epops
    PICIFORMES
    Toate speciile
    PASSERIFORMES
    Alaudidae
    Calandrella brachydactyla
    Calandrella rufescens
    Melanocorypha bimaculata
    Melanocorypha calandra
    Melanocorypha leucoptera
    Melanocorypha yeltoniensis
    Galerida theklae
    Chersophilus duponti
    Eremophila alpestris
    Hirundinidae
    Toate speciile
    Motacilidae
    Toate speciile
    Pycnonotidae
    Pycnonotus barbatus
    Laniidae
    Toate speciile
    Bombycillidae
    Bombycilla garrulus
    Cinclidae
    Cinclus cinclus
    Troglodytidae
    Troglodytes troglodytes
    Prunellidae
    Toate speciile
    Muscicapidae
    Turdinae
    Saxicola rubetra
    Saxicola torquata
    Saxicola dacotiae
    Oenanthe oenanthe
    Oenanthe pleschanka (leucomela)
    Oenanthe hispanica
    Oenanthe isabellina
    Oenanthe leucura
    Oenanthe finschii
    Cercotrichas galactotes
    Monticola saxatilis
    Monticola solitarius
    Turdus torquatus
    Phoenicurus ochruros
    Phoenicurus phoenicurus
    Erithacus rubecula
    Luscinia megarhynchos
    Luscinia luscinia
    Luscinia (Cyanosylvia) svecica
    Tarsiger cyanurus
    Irania gutturalis
    Sylviinae
    Toate speciile
    Regulinae
    Toate speciile
    Muscicapinae
    Toate speciile
    Timaliinae
    Panurus biarmicus
    Paridae
    Toate speciile
    Sittidae
    Toate speciile
    Certhiidae
    Toate speciile
    Emberizidae
    Emberiza citrinella
    Emberiza leucocephala
    Emberiza cirlus
    Emberiza cineracea
    Emberiza caesia
    Emberiza cia
    Emberiza schoeniclus
    Emberiza melanocephala
    Emberiza aureola
    Emberiza pusilla
    Emberiza rustica
    Plectrophenax nivalis
    Calcarius lapponicus
    Fringillidae
    Carduelis chloris
    Carduelis carduelis
    Carduelis spinus
    Carduelis flavirostris
    Carduelis cannabina
    Carduelis flammea
    Carduelis hornemanni
    Serinus citrinella
    Serinus serinus
    Serinus pusillus
    Loxia curvirostra
    Loxia pityopsittacus
    Loxia leucoptera
    Loxia scotica
    Pinicola enucleator
    Carpodacus erythrinus
    Rhodopechys githaginea
    Coccothraustes coccothraustes
    Fringilla teydea
    Ploceidae
    Petronia petronia
    Montrifringilla nivalis
    Sturnidae
    Sturnus unicolor
    Sturnus roseus
    Oriolidae
    Oriolus oriolus
    Corvidae
    Perisoreus infaustus
    Cyanopica cyanus
    Nucifraga caryocatactes
    Pyrrhocorax pyrrhocorax
    Pyrrhocorax graculus

    Reptile
    TESTUDINES
    Testudinidae
    Tesdudo hermanni
    Testudo graeca
    Testudo marginata
    Emydidae
    Emys orbicularis
    Mauremys caspica
    Dermochelyidae
    Dermochelys coriacea
    Cheloniidae
    Caretta caretta
    Lepidochelys kempii
    Chelonia mydas
    Eretmochelys imbricata
    SAURIA
    Gekkonidae
    Tarentola delalandii
    Tarentola boettgeri
    Tarentola angustimentalis
    Tarentola gomerensis
    Phyllodactylus europaeus
    Cyrtodactylus kotschyi
    Agamidae
    Agama stellio
    Chamaeleontidae
    Chamaeleo chamaeleon
    Lacertidae
    Algyroides nigropunctatus
    Algyroides moreoticus
    Algyroides fitzingeri
    Algyroides marchi
    Ophisops elgans
    Lacerta lepida
    Lacerta parva
    Lacerta princeps
    Lacerta viridis
    Lacerta schreiberi
    Lacerta trilineata
    Lacerta agilis
    Lacerta monticola
    Lacerta bedriagae
    Lacerta horvathi
    Lacerta graeca
    Lacerta dugesi
    Gallotia (Lacerta) simonyi
    Gallotia galloti
    Gallotia stehlini
    Podarcis muralis
    Podarcis lilfordi
    Podarcis filfolensis
    Podarcis pityusensis
    Podarcis tiliguerta
    Podarcis wagleriana
    Podarcis melisellensis
    Podarcis taurica
    Podarcis erhardii
    Podarcis peloponnesiaca
    Podarcis milensis
    Anguidae
    Ophisaurus apodus
    Scincidae
    Ablepharus kitaibelii
    Chalcides ocellatus
    Chalcides bedriagai
    Chalcides viridianus
    Chalcides sexlineatus
    Chalcides occidentalis
    Ophiomorus punctatissimus
    OPHIDIA
    Colubridae
    Coluber hippocrepis
    Coluber najadum
    Coluber viridiflavus
    Coluber gemonensis
    Coluber jugularis
    Elaphe situla
    Elaphe quatuorlineata
    Elaphe longissima
    Natrix tessellata
    Coronella austriaca
    Telescopus fallax
    Viperidae
    Vipera ursinii
    Vipera latasti
    Vipera ammodytes
    Vipera xanthina
    Vipera lebetina
    Vipera kaznakovi

    Amfibieni
    CAUDATA
    Salamandridae
    Salamandra atra
    Salamandra (Mertensiella) luschani
    Salamandrina terdigitata
    Chioglossa lusitanica
    Euproctus asper
    Euproctus montanus
    Euproctus platycephalus
    Triturus cristatus
    Triturus montandoni
    Triturus italicus
    Triturus carnifex
    Triturus dobrogicus
    Triturus karelinii
    Plethodontidae
    Hydromantes genei
    Hydromantes flavus
    Hydromantes supramontes
    Hydromantes imperialis
    Hydromantes italicus
    Proteidae
    Proteus anguinus
    ANURA
    Discoglossidae
    Bombina variegata
    Bombina bombina
    Discoglossus pictus
    Discoglossus galganoi
    Discoglossus sardus
    Discoglossus jeanneae
    Alytes obstetricans
    Alytes cisternasii
    Alytes muletensis
    Pelobatidae
    Pelobates cultripes
    Pelobate fuscus
    Pelobates syriacus
    Pelodytes caucasicus
    Bufonidae
    Bufo calamita
    Bufo viridis
    Hylidae
    Hyla arborea
    Hyla meridionalis
    Hyla sarda
    Ranidae
    Rana arvalis
    Rana dalmatina
    Rana latastei
    Rana iberica
    Rana italica

    Pesti
    ACIPENSERIFORMES
    Acipenseridae
    Acipenser naccarii
    SALMONIFORMES
    Umbridae
    Umbra krameri
    ATHERINIFORMES
    Cyprinodontidae
    Valencia hispanica
    PERCIFORMES
    Percidae
    Zingel asper

    Nevertebrate
    Artropode
    INSECTA
    Mantodea
    Apteromantis aptera
    Odonata
    Calopteryx syriaca
    Sympecma braueri
    Coenagrion freyi
    Coenagrion mercuriale
    Aeshna viridis
    Stylurus (= Gomphus) flavipes
    Gomphus graslinii
    Ophiogomphus cecilia
    Lindenia tetraphylla
    Cordulegaster trinacrinae
    Oxygastra curtisii
    Macromia splendens
    Brachythemis fuscopalliata
    Leucorrhinia albifrons
    Leucorrhinia caudalis
    Leucorrhinia pectoralis
    Orthoptera
    Baetica ustulata
    Saga pedo
    Coleoptera
    Carabus olympiae
    Dytiscus latissimus
    Graphoderus bilineatus
    Osmoderma eremita
    Buprestis splendens
    Cucujus cinnaberinus
    Cerambyx cerdo
    Rosalia alpina
    Lepidoptera
    Papilio hospiton
    Papilio alexanor
    Zerynthia polyxena
    Parnassius apollo
    Parnassius mnemosyne
    Apatura metis
    Fabriciana elisa
    Euphydryas (Eurodryas) aurinia
    Melanargia arge
    Erebia christi
    Erebia sudetica
    Erebia calcaria
    Coenonympha hera
    Coenonympha oedippus
    Lopinga achine
    Lycaena dispar
    Maculinea arion
    Maculinea teleius
    Maculinea nausithous
    Plebicula golgus
    Hypodryas maturna
    Eriogaster catax
    Hyles hippophaes
    Proserpinus prosperpina
    ARACHNIDA
    Arancae
    Macrothele calpeiana
    Molluses/Mollusques
    GASTROPODA
    Srylommatophora
    Leiostyla abbreviata
    Leiostyla cassida
    Leiostyla corneocostata
    Leiostyla gibba
    Leiostyla lamellosa
    Geomalacus maculosus
    Caseolus calculus
    Caseolus commixta
    Caseolus sphaerula
    Discula leacockiana
    Discula tabellata
    Discula testudinalis
    Discula turricula
    Geomitra moniziana
    Helix subplicata
    Discus guerinianus
    Discus defloratus
    Elona quimperiana
    BIVALVIA
    Unionoida
    Margaritifera auricularia

    ANEXA 3

             SPECII DE FAUNA PROTEJATE

    Vertebrate
    Mamifere
    INSECTIVORA
    Erinaceidae
    Erinaceus europaeus
    Soricidae
    Toate speciile
    MICROCHIROPTERA
    Vespertilionidae
    Pipistrellus pipistrellus
    DUPLICIDENTATA
    Leporidae
    Lepus timidus
    Lepus capensis (europacus)
    RODENTIA
    Sciuridae
    Sciurus vulgaris
    Marmota marmota
    Castoridae
    Castor fiber
    Gliridae
    Toate speciile
    Microtidae
    Microtus ratticeps (oeconomus)
    Microtus nivalis (lebrunii)
    Microtus cabrerae
    CETACEA
    Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. II
    CARNIVORA
    Mustelidae
    Meles meles
    Mustela erminea
    Mustela nivalis
    Putorius (Mustela) putorius
    Martes martes
    Martes foina
    Vormela peregusna
    Viverridae
    Toate speciile
    Felidae
    Lynx lynx
    Phocidae
    Phoca vitulina
    Pusa (Phoca) hispida
    Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
    Erignathus barbatus
    Halichoerus grypus
    Cystophora cristata
    ARTIODACTYLA
    Suidae
    Sus scrofa meridionalis
    Cervidae
    Toate speciile
    Bovidae
    Ovis aries (musimon, ammon)
    Capra ibex
    Capra pyrenaica
    Rupicapra rupicapra

    Pasari
    Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. II, cu exceptia:
    Larus marinus
    Larus fuscus
    Larus argentatus
    Columba palumbus
    Passer domesticus
    Sturnus vulgaris
    Garrulus glandarius
    Pica pica
    Covus monedula
    Corvus frugilegus
    Corvus corone (corone and/et cornix)

    Reptile
    Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. II
    Amfibieni
    Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. II

    Pesti
    PETROMYZONIFORMES
    Petromyzonidae
    Eudontomyzon hellenicus
    Eudontomyzon mariae
    Eudontomyzon vladykovi
    Lampetra fluviatilis
    Lampetra planeri
    Lampetra zanandreai
    Petromyzon marinus
    ACIPENSERIFORMES
    Acipenseridae
    Acipenser ruthenus
    Acipenser stellatus
    Acipenser sturio
    Huso huso
    CLUPEIFORMES
    Clupeidae
    Alosa alosa
    Alosa fallox
    Alosa pontica
    SALMONIFORMES
    Coregonidae
    Coregonus
    Toate speciile
    Thymallidae
    Thymallus thymallus
    Salmonidae
    Hucho hucho
    Salmo salar*)
-----------------
    *) Prevederile din acesta anexa nu vor fi aplicate la aceasta specie din apele marilor.

    CYPRINIFORMES
    Cyprinidae
    Abramis ballerus
    Abramis sapa
    Abramis vimba
    Alburnoides bipunctatus
    Alburnus albidus
    Aspius aspius
    Barbus bocagei
    Barbus comiza
    Barbus meridionalis
    Barbus microcephalus
    Barbus peloponensis
    Barbus plebejus
    Barbus sclateri
    Barbus steindachneri
    Chalcalburnus chalcoides
    Chondrostoma genei
    Chondrostoma kneri
    Chondrostoma lemingi
    Chondrostoma lusitanicum
    Chondrostoma nasus
    Chondrostoma phoxinus
    Chondrostoma polylepis
    Chondrostoma soetta
    Chondrostoma toxostoma
    Chondrostoma willkommi
    Gobio albipinnatus
    Gobio kessleri
    Gobio uranoscopus
    Leucaspius delineatus
    Leucaspius stymphalicus
    Leuciscus illyricus
    Leuciscus lucumotis
    Leuciscus microlepis
    Leuciscus polylepis
    Leuciscus pyrenaicus
    Leuciscus soufia
    Leuciscus svallize
    Leuciscus turskyi
    Leuciscus ukliva
    Pachychilon pictum
    Pelecus cultratus
    Phoxinellus adspersus
    Phoxinellus hispanicus
    Pseudo phoxinus marathonicus
    Pseudophoxinus stymphalicus
    Rhodeus sericeus
    Rutilus alburnoides
    Rutilus arcasii
    Rutilus frisii
    Rutilus graecus
    Rutilus lemmingii
    Rutilus macedonicus
    Rutilus macrolepidotus
    Rutilus pigus
    Rutilus racovitzai
    Rutilus rubilio
    Cobitidae
    Cobitis elongata
    Cobitis hassi
    Cobitis larvata
    Cobitis paludicola
    Cobitis taenia
    Cobitis trichonica
    Misgurnis fossilis
    Sabanejewia aurata
    Sabanejewia calderoni
    SILURIFORMES
    Siluridae
    Siluris aristotelis
    Siluris glanis
    ATHERINIFORMES
    Cyprinodontidae
    Aphanius fasciatus
    Aphanius iberus
    GASTEROSTEIFORMES
    Syngnathidae
    Syngnathus abaster
    Syngnathus nigrolineatus
    Gasterosteidae
    Pungitius hellenicus
    Puntitius platygaster
    SCORPAENIFORMES
    Cottidae
    Cottus poecilopus
    Myoxocephalus quadricornis
    PERCIFORMES
    Percidae
    Gymnocephalus baloni
    Gymnocephalus schraetzer
    Stizostedion volgense
    Zingel zingel
    Zingel streber
    Blenntidae
    Blennius fluviatilis
    Gobiidae
    Gobius fluviatilis
    Gobius kessleri
    Gobius nigricans
    Gobius ophiocephalus
    Gobius syrmun
    Gobius thressalus
    Padogobius panizzai
    Padogobius martensi
    Pomatoschistus canestrini
    Pomatoschistus microps
    Pomatoschistus minutus
    Proterorhinus marmoratus

    Nevertebrate
    Artropode
    INSECTA
    Coleoptera
    Lucanus cervus
    Lepidoptera
    Graellsia isabellae
    CRUSTACEA
    Decapoda
    Astacus astacus
    Austropotamobius pailipes
    Austropotamobius torrentium

    Moluste
    GASTROPODA
    Srylommatophora
    Helix pomatia
    BIVALVIA
    Unionoida
    Margaritifera margaritifera
    Unio clongatulus
    Microcondylaea compressa
    Annelids/annelides
    HIRUDINEA
    Arhynchordellae
    Hirudo medicinalis

    ANEXA 4

      MIJLOACE SI METODE DE VANATOARE SI ALTE FORME DE EXPLOATARE INTERZISE

    Mamifere
    Lanturi
    Animale vii utilizate ca apelanti, orbite sau mutilate
    Inregistratoare de sunete
    Aparate electrice capabile sa ucida
    Surse luminoase artificiale
    Oglinzi si alte obiecte orbitoare
    Dispozitive de ochire cuprinzand un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte
    Exploziv ^1)
    Fileuri ^2)
    Curse sau capcane ^2)
    Otrava si momeala otravite sau tranchilizante
    Cazare si afumare
    Arme semiautomate sau automate al caror incarcator poate contine mai mult de doua cartuse
    Avioane
    Vehicule automobile in deplasare

    Pasari
    Lanturi ^3)
    Cleiuri
    Carlige
    Pasari vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilate
    Inregistratoare
    Aparate electrice capabile sa ucida
    Surse luminoase artificiale
    Oglinzi si alte obiecte orbitoare
    Dispozitive pentru iluminarea tintelor
    Dispozitive de ochire cuprinzand un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte
    Exploziv
    Fileuri
    Curse sau capcane
    Otrava si momeala otravite sau tranchilizante
    Arme semiautomate sau automate al caror incarcator poate contine mai mult de doua cartuse
    Avioane
    Vehicule automobile in deplasare
------------------
    ^1) Exceptat pentru vanatoarea balenei.
    ^2) Daca se aplica pentru capturarea sau uciderea masiva sau neselectiva.
    ^3) Face exceptie Lagopus la nord de latitudinea de 58 grade.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 13/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 13 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 13/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu