Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.123 din 10.07.2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 13 iulie 2020SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. La articolul 2, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins: 231. disconfortul olfactiv - efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare; 2. La articolul 2, după punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 491, cu următorul cuprins: 491. planul de gestionare a disconfortului olfactiv - plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, în scopul identificării, prevenirii şi reducerii disconfortului olfactiv care se realizează atât în cazul unor instalaţii/activităţi noi sau a instalaţiilor/activităţilor existente, cât şi în cazul unor modificări substanţiale ale instalaţiilor/activităţilor existente; 3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
(3) Autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, impune, în cadrul procedurilor de reglementare pentru proiectele sau activităţile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidenţiale, condiţiile de funcţionare pentru respectarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
(4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea actelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului includ condiţiile impuse de autorităţile prevăzute la alin. (3) în respectivele acte de reglementare.
4. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaborează de către operatorii economici/titularii activităţilor care pot genera disconfort olfactiv. 5. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare şi măsurile stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite. 6. Titlul capitolului X „Protecţia atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental" se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul XProtecţia atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental, prevenirea şi controlul disconfortului olfactiv 7. La articolul 59 alineatul (1), după litera l) se introduce o literă nouă, litera m), cu următorul cuprins: m)aprobă împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii metodologii cu privire la prevenirea şi reducerea disconfortului olfactiv. 8. La articolul 61, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)dispune, în scris sau în actul de control, încetarea temporară sau definitivă a activităţilor generatoare de poluare, disconfort olfactiv, în vederea aplicării unor măsuri de urgenţă sau pentru nerespectarea programului pentru conformare şi/sau a planului de gestionare a disconfortului olfactiv, după caz; b)solicită aplicarea măsurilor tehnologice, a restricţiilor şi interdicţiilor în scopul prevenirii, limitării sau eliminării emisiilor de poluanţi şi a disconfortului olfactiv; 9. După articolul 64 se introduc şase noi articole , articolele 641-646, cu următorul cuprins: Articolul 641 Emisiile şi/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reţinute şi dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului. Articolul 642 Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin autorităţile publice din subordinea sa, ia toate măsurile necesare pentru ca activităţile pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu să se desfăşoare astfel încât pentru fluxurile cu intensitate ridicată/scăzută să se aplice tehnologii eficiente de reducere a poluării, adecvate sectorului de activitate. Articolul 643
(1) Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.
(2) În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.
(3) Operatorul economic/Titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.
Articolul 644 Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile care pot crea disconfort olfactiv trebuie să cuprindă un plan de gestionare a disconfortului olfactiv. Articolul 645 Prezenţa şi concentraţia mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv «SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenţei mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecţie în teren Partea 1: Metoda grilei», «SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenţei mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecţie în teren Partea 2: Metoda dârei de miros» şi «SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentraţiei unui miros prin olfactometrie dinamică» sau cu alte standarde internaţionale care garantează obţinerea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. Articolul 646
(1) În cazul existenţei unor plângeri din partea publicului care reclamă existenţa unui disconfort olfactiv, autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, formulează răspunsurile la respectivele plângeri.
(2) În situaţia în care în urma investigaţiilor autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, constată existenţa unei legături de cauzalitate între disconfortul olfactiv şi starea de sănătate a populaţiei, notifică autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului pentru reexaminarea şi actualizarea respectivelor acte.
10. La articolul 70, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort, disconfort olfactiv pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, unităţi sanitare şi unităţi de învăţământ; 11. La articolul 70, după litera j) se introduc cinci noi litere , literele k)-o), cu următorul cuprins: k)să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului măsuri de prevenire şi reducere a disconfortului olfactiv; l)să întreţină reţeaua de canalizare, instalaţiile de preepurare/staţiile de epurare şi să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv; m)să controleze cu scop preventiv şi la sesizarea publicului activităţile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului şi care pot crea disconfort olfactiv; n)la implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vecinătatea activităţilor cu posibil impact olfactiv asupra populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecţie sanitară, dacă distanţele minime de protecţie sanitară stabilite între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei nu sunt respectate; o)în cazul zonelor rezidenţiale în vecinătatea cărora se desfăşoară activităţi existente cu impact olfactiv la care distanţa minimă de protecţie sanitară în vigoare nu este respectată, operatorul/titularul activităţii are obligaţia să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin implementarea unui plan de gestionare a disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate şi/sau autoritatea administraţiei publice locale, după caz. Pentru activităţile supuse procedurilor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului planul de gestionare a disconfortului olfactiv se avizează şi de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin structurile subordonate. 12. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72
(1) La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementările speciale şi se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri de prevenire şi reducere a disconfortului olfactiv, măsurile prevăzute în planurile de gestionare a disconfortului olfactiv, precum şi măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.
(2) La elaborarea planurilor de gestionare a disconfortului olfactiv se iau în considerare măsurile de prevenire şi de reducere a disconfortului olfactiv, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1).
13. La articolul 75, litera z1) se modifică şi va avea următorul cuprins: z1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în limita bugetului aprobat. 14. La articolul 82, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)organizează şi coordonează activitatea de monitorizare a stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii de risc din mediu, inclusiv disconfortul olfactiv;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... c)elaborează, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, reglementări privind calitatea şi igiena mediului, inclusiv disconfortul olfactiv şi asigură controlul aplicării acestora; 15. La articolul 82, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) aprobă împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul protecţiei mediului metodologii cu privire la prevenirea şi reducerea disconfortului olfactiv; 16. La articolul 82, literele d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)colaborează cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în managementul calităţii mediului, inclusiv disconfortul olfactiv, în relaţie cu starea de sănătate a populaţiei;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... h)colaborează, la nivel central şi local, în asigurarea accesului publicului la informaţia de sănătate în relaţie cu mediul, inclusiv disconfortul olfactiv. 17. La articolul 90, după litera i) se introduc şase noi litere , literele j)-o), cu următorul cuprins: j)iau măsurile necesare prevenirii şi reducerii disconfortului olfactiv provenit de la activităţile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului şi dispun măsurile legale ce se impun; k)colaborează cu autorităţile competente pentru protecţia mediului în ceea ce priveşte prevenirea şi reducerea disconfortului olfactiv provenit de la activităţile pentru care este necesară emiterea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu; l)aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului cu respectarea distanţelor prevăzute în legislaţia în vigoare şi dispun măsurile legale ce se impun; m)resping solicitările de dezvoltare a proiectelor dacă distanţele minime de protecţie sanitară nu sunt respectate sau în zonă sunt instalaţii care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei; n)controlează în scop preventiv şi la sesizarea publicului, prin serviciile de specialitate, activităţile pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu şi care ar putea crea un disconfort olfactiv şi dispun măsurile legale ce se impun; o)reglementează inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară desfăşurarea activităţilor generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament şi agrement. 18. La articolul 96 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. obligaţiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare inclusiv pentru disconfortul olfactiv şi de a raporta autorităţii publice teritoriale de protecţie a mediului rezultatele automonitorizării şi/sau alte date solicitate, precum şi accidentele şi incidentele care pot conduce la pericole de accidente; 19. La articolul 96 alineatul (1), după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 151 şi 152, cu următorul cuprins: 151. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a prevedea la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului măsuri de prevenire şi reducere a disconfortului olfactiv; 152. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a controla la sesizarea publicului activităţile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului şi care pot crea disconfort olfactiv; 20. La articolul 96 alineatul (1), după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins: 29. obligaţia operatorilor economici/titularilor activităţilor de a elabora şi de a respecta planul de gestionare a disconfortului olfactiv; 21. La articolul 96 alineatul (2), punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 12. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a amenaja, întreţine şi dezvolta reţele de canalizare, instalaţiile de preepurare/staţiile de epurare şi de a lua toate măsurile astfel încât să nu se creeze disconfort olfactiv; 22. La articolul 96 alineatul (2), după punctul 12 se introduc patru noi puncte , punctele 121-124, cu următorul cuprins: 121. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a lua măsurile necesare prevenirii şi reducerii disconfortului olfactiv provenit de la activităţile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului şi de a dispune măsurile legale ce se impun; 122. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a respinge solicitările de dezvoltare a proiectelor dacă distanţele minime de protecţie sanitară nu sunt respectate sau în zonă sunt instalaţii care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei; 123. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a controla în scop preventiv şi la sesizarea publicului, prin serviciile de specialitate, activităţile pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu şi care ar putea crea un disconfort olfactiv şi de a dispune măsurile legale ce se impun; 124. obligaţia autorităţii administraţiei publice locale de a reglementa inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară a desfăşurării activităţilor generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament şi agrement, unităţi sanitare şi unităţi de învăţământ; 23. La articolul 96 alineatul (3), punctele 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. obligaţia persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi a persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, precum şi cu respectarea planului de gestionare a disconfortului olfactiv; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 4. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a diminua, modifica sau înceta activităţile generatoare de poluare şi/sau disconfort olfactiv la cererea motivată a autorităţilor pentru protecţia mediului; 24. La articolul 96 alineatul (3), punctele 9 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 9. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare, planul de gestionare a disconfortului olfactiv şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 13. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a îmbunătăţi performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor, disconfortului olfactiv şi de a nu pune în exploatare instalaţiile ale căror emisii depăşesc limitele stabilite prin actele de reglementare; 25. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 100În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Articolul IIConţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activităţile care pot crea disconfort olfactiv se stabileşte prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi a autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul sănătăţii, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul III Metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi a autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul sănătăţii, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION-MARCEL CIOLACUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ROBERT-MARIUS CAZANCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 123/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 123 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 123/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu