E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 12 din 21 octombrie 1971

privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 131 din 21 octombrie 1971


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania fiecare cetatean are dreptul la munca.
    Proprietatea socialista asupra mijloacelor de productie, dezvoltarea continua a economiei nationale - pe baza planului de stat - creeaza tuturor cetatenilor tarii posibilitatea sa desfasoare o activitate utila in domeniul economic, social-cultural, tehnico-stiintific sau administrativ.
    Cetatenii isi pot alege locul de munca, incadrarea lor pe posturi facandu-se in raport cu pregatirea si capacitatea lor profesionala, nevoile societatii si ale colectivului in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea.
    Art. 2
    De la data incadrarii in munca intr-o unitate socialista de stat, fiecare cetatean devine membru al colectivului unitatii si, ca urmare, are aceleasi drepturi si obligatii ca si ceilalti membri ai colectivului respectiv, prevazute in Codul muncii, in celelalte acte normative care reglementeaza raporturile de munca, in contractul colectiv si in contractul individual de munca.
    Prin contractul pe care il incheie cu unitatea respectiva, el devine un participant activ la infaptuirea sarcinilor ce revin colectivului unitatii din care face parte, se angajeaza fata de acesta sa-si puna intreaga capacitate in slujba intereselor generale ale societatii, sa contribuie cu toata puterea sa de munca la buna gospodarire si dezvoltarea continua a avutului obstesc. Impreuna cu ceilalti membri ai colectivului poarta raspunderea pentru ca activitatea unitatii in care lucreaza sa se desfasoare in conditii eficiente.
    Art. 3
    In dubla lor calitate - de producatori si proprietari - oamenii muncii incadrati in unitatile socialiste de stat au dreptul si obligatia sa participe nemijlocit la imbunatatirea organizarii si conducerii activitatii unitatilor; sa contribuie la promovarea celor mai bune cadre in functii de conducere, spunindu-si parerea asupra acestora; sa se adreseze sefilor ierarhici sau organelor superioare unitatii in care lucreaza, cu orice problema de serviciu ori atunci cand constata ca se aduc prejudicii intereselor unitatii respective.
    Art. 4
    Personalul incadrat in munca in unitatile socialiste de stat beneficiaza, in conditiile legii, de urmatoarele drepturi:
    a) sa lucreze in  meseria sau profesia sa, potrivit studiilor, cursurilor de specializare sau altor forme de pregatire profesionala absolvite;
    b) sa primeasca pentru munca prestata, ca retributie, o parte din venitul national destinata consumului, potrivit principiului socialist de repartitie dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii; in unitatile economice, retributia personalului se face direct din  valoarea nou  creata in fiecare din unitatile respective;
    c) sa participe la conducerea unitatii in care isi desfasoara activitatea, sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere colectiva;
    d) sa fie  promovat in categorii superioare de incadrare sau in functii de conducere potrivit capacitatii profesionale si aptitudinilor sale, cu respectarea conditiilor de studii si vechime prevazute pentru postul respectiv;
    e) sa obtina burse, concedii de studii sau alte inlesniri pentru perfectionarea pregatirii profesionale;
    f) sa aiba repaus saptamanal si concediu anual de odihna platit;
    g) sa beneficieze de conditii corespunzatoare de protectie a muncii, iar in cazul femeilor si tinerilor sa beneficieze si de masurile speciale de ocrotire prevazute de reglementarile in vigoare;
    h) sa primeasca alocatie de stat pentru copii, ajutoare materiale in cadrul asigurarilor sociale de stat, asistenta medicala gratuita si sa beneficieze de inlesniri pentru trimitere la tratament si odihna in statiuni balneoclimaterice;
    i) sa primeasca pensie pentru limita de varsta sau in caz de invaliditate;
    j) sa obtina inlesniri pentru primirea, spre folosinta, a unei locuinte proprietate de stat sau pentru obtinerea creditelor de la stat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala;
    k) sa foloseasca baza materiala a unitatilor socialiste de stat destinata activitatii culturale si sportive.
    De asemenea, personalul incadrat in munca in unitatile socialiste de stat beneficiaza si de alte drepturi prevazute in reglementarile legale in vigoare.
    Art. 5
    Personalul incadrat in munca in unitatile socialiste de stat are urmatoarele obligatii:
    a) sa indeplineasca intocmai si la timp sarcinile profesionale ce ii revin;
    b) sa execute cu grija operatiile de lucru, sa realizeze lucrari de buna calitate, in conformitate cu standardele de stat si normele in vigoare;
    c) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca;
    d) sa respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu maximum de eficienta timpul de munca, pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu;
    e) sa-si ridice necontenit nivelul de pregatire profesionala, sa urmeze si sa absolve cursurile de perfectionare organizate de unitatea respectiva;
    f) sa foloseasca pe deplin capacitatea de productie a masinilor, instalatiilor si a celorlalte mijloace de munca;
    g) sa ingrijeasca cu spirit de raspundere utilajele, sculele si dispozitivele cu care lucreaza, sa asigure ordinea la locul de munca;
    h) sa respecte cu strictete normele de consum de materii prime, materiale, combustibil si energie electrica, sa se preocupe intens si sistematic de buna gospodarire a acestora si realizarea de economii;
    i) sa contribuie la valorificarea superioara a resurselor materiale ale tarii, la apararea si dezvoltarea proprietatii socialiste, in vederea cresterii continue a potentialului economiei noastre nationale;
    j) sa respecte normele de protectie a muncii;
    k) sa pastreze secretul de stat;
    l) sa aiba o corecta comportare cetateneasca.
    De asemenea, personalul incadrat in munca in unitatile socialiste de stat are si alte obligatii prevazute in reglementarile legale in vigoare.
    Conducerile unitatilor socialiste de stat au datoria sa creeze conditiile corespunzatoare pentru desfasurarea normala a procesului de productie, sa asigure la timp materiile prime si materialele, sculele si dispozitivele, ca si toate celelalte mijloace de munca necesare, astfel incat personalul incadrat in fiecare unitate sa-si poata indeplini sarcinile si obligatiile ce ii revin.
    Art. 6
    In sensul prezentei legi:
    a) prin unitati socialiste de stat se inteleg ministerele, celelalte organe centrale de stat, comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale, orasenesti, comunale, precum si unitatile economice, social-culturale si administrative subordonate acestora;
    b) prin compartimente de munca se inteleg atelierele, sectoarele, laboratoarele, fermele, loturile, santierele, sectiile, birourile, serviciile, directiile si alte compartimente similare din structura unitatilor economice, social-culturale si administrative;
    c) prin functii de conducere se inteleg conducatorii unitatilor socialiste de stat, inginerii sefi, contabilii sefi, sefii compartimentelor de munca prevazute in nomenclatoarele de functii ale unitatilor socialiste de stat;
    d) prin absolventi ai invatamantului superior se inteleg cadrele care, dupa absolvirea studiilor respective, au promovat examenul de diploma.

    CAP. 2
    Incadrarea in unitatile socialiste de stat

    Art. 7
    In unitatile socialiste de stat, incadrarea si promovarea in munca a personalului se fac pe baza de examen sau concurs. Concursul se organizeaza atunci cand pentru ocuparea unui post vacant sunt mai multi candidati.
    Art. 8
    In scopul incadrarii si promovarii in munca a personalului, in unitatile socialiste de stat vor functiona urmatoarele comisii:
    a) comisia tehnica de incadrare si promovare a muncitorilor, avand urmatoarea componenta:
    Presedinte: imputernicitul conducatorului unitatii.
    Secretar  : delegatul compartimentului de personal.
    Membri    : seful compartimentului de munca, maistrul in sectorul caruia lucreaza muncitorul respectiv, delegatul sindicatului.
    Comisia va fi completata cu 1-3 ingineri, tehnicieni sau muncitori de inalta calificare.
    b) comisia de incadrare si promovare a personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ, avand urmatoarea componenta:
    Presedinte: imputernicitul conducatorului unitatii.
    Secretar  : delegatul compartimentului de personal.
    Membri    : seful compartimentului de munca in care se afla postul vacant, delegatul sindicatului.
    In vederea tinerii examenului sau concursului, comisia prevazuta la lit. b va fi completata cu cadre de specialitatea postului vacant din unitatea respectiva. De asemenea, comisia poate fi completata cu cadre din afara unitatii cum sunt: cadre universitare, cercetatori stiintifici sau alti specialisti, cu acordul conducerii intreprinderii sau institutiei din care acestia fac parte.
    Organul de conducere colectiva al unitatii poate infiinta comisii separate pe sectii sau sectoare, in functie de necesitati.
    Examenul sau concursul se sustin in fata comisiilor prevazute la lit. a si b.
    Persoanele care candideaza pentru ocuparea unui post ce necesita o specialitate care  nu intra in profilul unitatii respective pot fi trimise spre a fi examinate de o comisie din cadrul altei unitati socialiste de stat care are in profilul sau asemenea specialitati profesionale.
    Pe baza rezultatelor obtinute la examen sau concurs, comisiile au sarcina sa prezinte conducerii unitatii respective lista candidatilor reusiti.
    Art. 9
    Persoana care a reusit la examenul sau concursul pentru ocuparea unei functii de conducere va fi supusa unei perioade de incercare de 3 luni. Daca la sfarsitul acestei perioade, persoana respectiva s-a dovedit corespunzatoare, promovarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de incercare. In cazul cand in perioada de incercare, persoana nu a dovedit ca poate face fata sarcinilor ce ii revin, va fi trecuta in functia avuta anterior sau alta echivalenta.
    Art. 10
    Incadrarea in munca in unitatile socialiste de stat si repartizarea pe posturi a muncitorilor si a celorlalte categorii de personal de executie se fac in functie de:
    a) studiile, cursurile de specializare sau alte forme de pregatire profesionala pe care le are fiecare persoana;
    b) vechimea in meserie sau in specialitate prevazuta pentru postul respectiv;
    c) modul in care si-a desfasurat activitatea profesionala anterioara;
    d) rezultatele obtinute la proba practica, verificarea cunostintelor profesionale, examen sau concurs, dupa caz;
    e) comportarea in societate.
    La incadrarea in munca a fiecarei persoane se va face un control medical, stabilindu-se daca starea sanatatii ii permite realizarea sarcinilor prevazute pentru postul respectiv.
    Conditiile de studii si vechime pentru ocuparea posturilor de muncitori, tehnicieni, maistri, ingineri, economisti si alte categorii de personal sunt prevazute la cap. 3 si 4 din prezenta lege.
    In afara acestor conditii, prin reglementarile legale, pentru ocuparea unor posturi pot fi stabilite si anumite conditii specifice locului de munca respectiv.
    Art. 11
    Incadrarea in munca a unei persoane se aduce la cunostinta colectivului din compartimentul in care acesta urmeaza sa lucreze.
    Art. 12
    In cazul in care o persoana incadrata in  munca desfasoara o activitate profesionala necorespunzatoare sau nu respecta ordinea si disciplina la locul de munca, colectivul din  departamentul respectiv poate cere aplicarea de sanctiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munca.
    Organele de conducere colectiva au obligatia sa analizeze temeinic aceste cereri si, dupa ascultarea persoanei in cauza, sa ia, potrivit reglementarilor legale in vigoare, masurile care se impun, informand colectivul asupra hotararii luate.
    Art. 13
    In unitatile socialiste de stat va putea fi promovata intr-o functie de conducere persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are studiile si vechimea in specialitate, prevazute pentru postul respectiv;
    b) are o calificare corespunzatoare si se preocupa de perfectionarea pregatirii sale profesionale;
    c) obtine rezultate deosebite in realizarea sarcinilor ce-i revin;
    d) a reusit la examen sau concurs;
    e) dovedeste calitati de bun organizator al productiei si al muncii, exigenta, capacitate de analiza si previziune, adopta decizii eficiente;
    f) are o atitudine principiala si tovaraseasca, foloseste un stil de munca corespunzator in  activitatea de indrumare si control a colectivului cu care lucreaza;
    g) dovedeste atasament fata de oranduirea socialista si fata de interesele poporului, aplica cu consecventa politica partidului si a statului;
    h) are o comportare corecta in societate.
    Art. 14
    Vor fi promovate in munca cele mai bune cadre, indiferent de sex si nationalitate - romani, maghiari, germani, sarbi sau alte nationalitati.
    Art. 15
    Promovarea personalului se face - de regula - dintr-o  functie inferioara in cea imediat superioara.
    Art. 16
    La promovarea intr-o functie de conducere a unei persoane se va cere parerea colectivului in care aceasta lucreaza, in legatura cu activitatea desfasurata. Vor fi promovate in functii de conducere acele persoane care au obtinut cele mai bune recomandari din partea colectivului respectiv. Consultarea colectivelor de munca se va organiza de catre organele sindicale, impreuna cu organele de conducere colectiva a unitatilor respective.
    Art. 17
    Pentru cunoasterea posibilitatilor si a perspectivelor de dezvoltare si promovare a cadrelor, in scopul repartizarii si utilizarii judicioase a acestora, al aplicarii cu strictete la fiecare loc de munca a principiului socialist de repartitie dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii, toate unitatile socialiste de stat vor introduce un sistem de apreciere anuala a personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ.
    Sistemul de apreciere va putea fi extins si la unele categorii de muncitori.
    Aprecierile anuale se pastreaza la compartimentul de personal si invatamant al unitatii.
    Art. 18
    Aprecierile vor reflecta sintetic activitatea desfasurata pe baza urmatoarelor criterii:
    - rezultatele obtinute in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    - nivelul pregatirii profesionale si de cultura generala, preocuparea pentru imbogatirea cunostintelor de specialitate;
    - calitatile personale - spiritul de initiativa, disciplina in munca, constiinciozitatea si perseverenta in indeplinirea sarcinilor, prestigiul profesional;
    - preocuparea fata de bunul mers al unitatii, grija pentru apararea proprietatii socialiste, aplicarea legilor si pastrarea secretului de stat;
    - comportarea in cadrul colectivului de munca, in familie si in societate, participarea la activitatea obsteasca, atitudinea fata de interesele generale ale patriei.
    Aprecierile vor contine un calificativ - foarte bun, bun, satisfacator sau slab - in raport cu modul in care fiecare persoana corespunde cerintelor postului pe care il ocupa.
    Art. 19
    Aprecierile si calificativele se acorda - la propunerea sefului compartimentului de munca respectiv - de catre un  colectiv stabilit de organul de conducere colectiva al unitatii. Aprecierile si calificativele se aduc la cunostinta celui in cauza, in cadrul colectivului din care acesta face parte.
    Cei nemultumiti de aprecierile si calificativele primite pot face contestatie la organul colectiv de conducere al unitatii respective in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta. Solutionarea contestatiilor se va face in cel mult 30 zile de la data prezentarii lor.
    Art. 20
    Pentru personalul de conducere al unitatii - director, inginer sef, contabil sef sau alte functii echivalente cu acestea - aprecierile si calificativele se acorda de catre organul de conducere colectiva al unitatii ierarhic superioare.
    Art. 21
    Conducerile unitatilor socialiste de stat au obligatia sa analizeze aprecierile si calificativele acordate si sa tina seama de acestea, atat la repartizarea judicioasa a cadrelor pe locuri de munca, cat si la promovarea lor in functii superioare.
    Persoanele care au fost notate in ultimul an cu calificativul slab nu pot fi promovate in functie; aceste persoane pot fi mentinute in functia ocupata sau retrogradate intr-o functie inferioara, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 3

    Art. 22
    Pot fi incadrati in unitatile economice ca muncitori calificati, absolventii scolilor profesionale, ai liceelor de specialitate sau ai cursurilor de specializare postliceale, precum si muncitorii care au dobandit calificarea la locul de munca sau prin ucenicie.
    Muncitorii calificati pot fi incadrati in:
    a) categorii de calificare;
    b) trepte in cadrul aceleiasi categorii.
    Incadrarea muncitorilor calificati in categorii se face pe baza de proba practica si de verificare a cunostintelor profesionale, sustinute in fata comisiei tehnice de incadrare si promovare a muncitorilor.
    In vederea incadrarii in categorii superioare, la proba practica si la verificarea cunostintelor, vor fi admisi muncitorii care indeplinesc - cumulativ - urmatoarele conditii:
    - au efectuat in ultimele 3 luni lucrari superioare categoriei lor  de incadrare;
    - si-au realizat sarcinile ce le-au revenit, cu respectarea calitatii prescrise; - indeplinesc conditiile de pregatire si vechime prevazute in anexa nr. 1 care  face parte integranta din prezenta lege, precum si conditiile cuprinse in indicatoarele tarifare de calificare intocmite conform reglementarilor legale in vigoare.
    Incadrarea muncitorilor calificati in categorii superioare se va putea face daca unitatea are prevazut in planul sau un  volum  suficient de lucrari corespunzatoare categoriei la care muncitorii solicita sa fie incadrati. In cazul cand unitatea nu-i poate asigura un volum corespunzator de lucrari din categoria in care urmeaza sa promoveze, dar o alta unitate din cadrul aceleiasi centrale sau aceluiasi minister are asemenea lucrari, conducerea centralei sau ministerului, dupa caz, poate aproba persoanei respective transferul in interesul serviciului. Incadrarea la noua unitate se face in conditiile prevazute de prezenta lege.
    Trecerea muncitorilor calificati de la o treapta la alta in cadrul aceleiasi categorii se face pe baza calitatilor personale si a rezultatelor obtinute in productie, cu respectarea urmatoarelor conditii de vechime:
           Vechimea minima
   - de la nivelul de baza la treapta I         1 an
   - de la treapta I la treapta a II-a          2 ani
   - de la treapta a II-a la treapta a III-a    2 ani
    Incadrarea personalului operativ a carui activitate este asimilata cu aceea a muncitorilor calificati se va face potrivit prevederilor acestui articol.
    Art. 23
    Incadrarea muncitorilor necalificati se face in categorii, in raport cu lucrarile pe care le au de executat, precum si in trepte in raport cu conditiile de vechime prevazute la art. 22, la propunerea maistrului sau a sefului compartimentului respectiv, care a verificat, pe baza unei probe practice, capacitatea lor de a indeplini sarcinile prevazute in listele de lucrari necalificate.
    In acelasi mod se face incadrarea in munca pe posturi de portari, curieri, personal de serviciu si pe alte posturi echivalente, verificindu-se capacitatea persoanelor respective de a indeplini sarcinile ce le revin.
    Art. 24
    In functia de tehnician, proiectant sau in alte functii echivalente pot fi incadrati:
    a) absolventii liceelor de specialitate cu profil tehnic;
    b) absolventii scolilor de maistri;
    c) absolventii scolilor de specializare postliceala cu profil tehnic;
    d) absolventii liceelor de cultura generala, cu o vechime de cel putin 5 ani ca muncitori calificati sau ca desenatori tehnici;
    e) muncitorii de inalta calificare, absolventi ai scolilor profesionale, cu o vechime de 8 ani ca muncitori calificati.
    Art. 25
    In functia de tehnician principal, proiectant principal sau in alte functii echivalente pot fi incadrati:
    a) tehnicienii si cadrele care ocupa alte functii tehnice, care indeplinesc conditiile de studii de la art. 24, cu o vechime de cel putin 5 ani in astfel de functii;
    b) muncitorii specialisti si muncitorii incadrati in categoria cea mai mare de calificare din reteaua ramurii respective, absolventi ai scolilor prevazute la art. 24;
    c) absolventii liceelor de cultura generala, care au vechimea prevazuta la lit. a, daca au absolvit si un curs de specializare cu profil tehnic.
    Art. 26
    In functia de subinginer pot fi incadrati absolventii invatamantului de subingineri in specialitatea respectiva.
    Art. 27
    In functia de subinginer principal pot fi incadrati subinginerii care au o vechime de cel putin 8 ani in functii tehnice.
    Art. 28
    In functia de inginer, chimist, fizician matematician, biolog, geolog sau in alte functii echivalente pot fi incadrati absolventii invatamantului superior in specialitatea respectiva.
    Art. 29
    In functia de inginer principal, chimist principal, fizician principal, matematician principal, biolog principal, geolog principal sau in alte functii echivalente pot fi incadrati inginerii, chimistii, fizicienii, matematicienii, biologii, geologii, care au o vechime de cel putin 8 ani in functiile prevazute la art. 28 sau in alte functii pentru care se cer studii superioare in specialitatea respectiva. Pentru cei care inainte de absolvirea invatamantului superior au ocupat functii medii in specialitate se pot lua in calcul si cel mult jumatate din timpul cat au lucrat in functiunile respective.
    Art. 30
    In functia de maistru pot fi promovati:
    a) absolventii scolilor de maistri, avand specialitatea respectiva;
    b) absolventii liceelor de specialitate cu profil tehnic, avand o vechime in productie de cel putin 5 ani ca muncitori calificati;
    c) muncitorii de inalta calificare - incadrati in categoria cea mai mare de calificare din reteaua ramurii respective - care au o vechime in productie de cel putin 8 ani ca muncitori calificati si dovedesc capacitate de conducere si organizare;
    d) tehnicienii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 lit. a, d si e, daca au o vechime in functii tehnice de cel putin 5 ani.
    Maistrii promovati din randul muncitorilor de inalta calificare, precum si din al tehnicienilor prevazuti la art. 24 lit. d si e, au obligatia ca, in termen de 3 ani de la numirea lor in aceasta functie, sa absolve un curs special de maistri.
    Art. 31
    In functia de maistru principal pot fi promovate cadrele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 si au o vechime de cel putin 5 ani in functia de maistru sau in alte functii tehnice.
    Art. 32
    In functia de sef de atelier pot fi promovati:
    a) inginerii si alti absolventi ai invatamantului superior de specialitate, care au o vechime in specialitate de cel putin 5 ani pentru atelierele de gradul I sau special, 4 ani pentru cele de gradul II sau III si 2 ani pentru cele de gradul IV sau V;
    b) subinginerii care au o vechime in specialitate cu 2 ani mai mare decat cea prevazuta la lit. a;
    c) maistrii si tehnicienii cu studii medii, care au o vechime in specialitate cu 4 ani mai mare decat cea prevazuta la lit. a.
    Art. 33
    In functia de sef de sectie pot fi promovati, de regula, sefii de atelier care au o vechime in aceasta functie de cel putin 3 ani pentru sectiile de gradul I sau special si de cel putin 2 ani pentru sectiile de celelalte grade. De asemenea, vor putea fi promovati:
    a) inginerii si alti absolventi ai invatamantului superior de specialitate, care au o vechime in specialitate de cel putin 8 ani pentru sectiile de gradul I sau special, 6 ani pentru cele de gradul II sau III si 4 ani pentru cele de gradul IV;
    b) subinginerii care au o vechime in specialitate cu 2 ani mai mare decat cea prevazuta la lit. a;
    c) maistrii si tehnicienii cu studii medii care au o vechime in specialitate cu 4 ani mai mare decat cea prevazuta la lit. a.
    Art. 34
    In functia de sef de serviciu tehnic sau tehnico-economic pot fi promovati:
    a) inginerii, economistii sau alti absolventi ai invatamantului superior de specialitate, care au o vechime de cel putin 9 ani pentru centralele si intreprinderile de gradul I sau special, 7 ani pentru intreprinderile de gradul II sau III si 5 ani pentru cele de gradul IV sau V;
    b) subinginerii care au o vechime in specialitate de 9 ani pentru intreprinderile de gradul II sau III si 7 ani pentru cele de gradul IV sau V;
    c) absolventii invatamantului mediu care au indeplinit functii tehnice, respectiv economice, cel putin 9 ani pentru intreprinderile de gradul IV sau V.
    Art. 35
    In functia de inginer sef pot fi promovati, de regula, sefii de sectii sau sefii de servicii cu profil tehnic, absolventi ai invatamantului superior tehnic, care au o vechime in specialitate de cel putin 10 ani pentru intreprinderile de gradul I sau special, 9 ani pentru intreprinderile de gradul II sau III, 7 ani pentru intreprinderile de gradul IV sau V si 5 ani pentru cele de gradul VI.
    Art. 36
    In functia de director general la centrale si de director ai celorlalte unitati economice pot fi promovati specialisti care au ocupat functii de conducere, au acumulat o bogata experienta in organizarea si conducerea productiei si a muncii, au dovedit un inalt grad de pregatire profesionala, militeaza cu fermitate pentru infaptuirea politicii partidului si statului, mobilizeaza colectivele cu care lucreaza la indeplinirea exemplara a sarcinilor, au o comportare ireprosabila in societate si indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sunt absolventi ai invatamantului superior;
    b) au vechimea in specialitate de cel putin 12 ani pentru centrale si intreprinderile de gradul I sau special, 10 ani pentru intreprinderile de gradul II sau III, 8 ani pentru cele de gradul IV sau V si 6 ani pentru cele de gradul VI;
    c) sunt absolventi ai Institutului central de pregatire a cadrelor de conducere din economie si administratia de stat ori ai altui curs de pregatire sau perfectionare a cadrelor de conducere.
    In unitatile de gradele IV, V si VI, in functia de director pot fi promovati si subinginerii, precum si absolventii invatamantului mediu care au o vechime minima in specialitate cu 2 si respectiv 4 ani mai mare decat cea prevazuta pentru gradele corespunzatoare la lit. b.
    Art. 37
    Conditiile de studii si vechime pentru ocuparea functiilor economice, de alta specialitate si administrative, in unitatile economice, sunt cele prevazute in cap. 2, respectiv in anexa nr. 2.
    Personalul incadrat pe functii tehnice, economice, de alta specialitate si administrative pana la sef de serviciu sau sef de sectie, inclusiv, poate fi promovat, in cadrul fiecarei functii, pe gradatii. Trecerea de la o gradatie inferioara la cea imediat superioara se face pe baza calitatilor personale si a rezultatelor obtinute in activitatea profesionala, cu respectarea urmatoarelor conditii de vechime:
                                   Vechimea minima
                                   ---------------
    - de la nivelul de baza
      la gradatia 1                    2 ani
    - de la o gradatie inferioara
      la cea imediat superioara        3 ani

    Personalul care ocupa functii de executie tehnice, economice, de alta specialitate si administrative, precum si cel care ocupa functii de conducere, pana la sef de serviciu sau sef de sectie, inclusiv, se incadreaza in 4, 5 sau 6 gradatii, conform reglementarilor legale in vigoare.
    Celelalte categorii de personal de conducere se incadreaza pe functii, fara gradatii.
    Incadrarea personalului operativ care prin activitatea ce o desfasoara se asimileaza cu personalul tehnic, economic si de alta specialitate, se va face in conditiile stabilite pentru aceste categorii de personal.

    CAP. 4

    Art. 38
    In functii medii economice, social-culturale, de alta specialitate si administrativ - contabil, statistician, inspector, indrumator cultural, sau in alte functii echivalente - pot fi incadrati:
    a) absolventii liceelor de specialitate;
    b) absolventii scolilor de specializare postliceala;
    c) absolventii liceelor de cultura generala, care si-au insusit in practica cunostintele de specialitate strict necesare, avand cel putin 2 ani in activitate.
    Art. 39
    In functii superioare de specialitate - economist, jurisconsult, redactor, sau in alte functii echivalente - pot fi incadrati absolventii invatamantului superior in specialitatea respectiva.
    Art. 40
    In posturi de functionari administrativi - registrator , arhivar, casier, dactilograf sau in alte posturi echivalente - pot fi incadrati, in conformitate cu anexa nr. 2:
    a) absolventii liceelor de cultura generala;
    b) absolventii scolilor generale.
    Art. 41
    Incadrarea in functia de economist principal, jurisconsult principal, redactor principal sau in alte functii echivalente se face din randul economistilor, jurisconsultilor, redactorilor, care au o vechime de cel putin 8 ani in aceste functii sau in alte  functii pentru care se cer studii superioare in specialitatea respectiva. Pentru cei care inainte de absolvirea invatamantului superior au ocupat functii medii in specialitate, se poate lua in calcul si cel mult jumatate din timpul cat au lucrat in functiile respective.
    Incadrarea in functia de contabil principal, dactilograf principal, registrator principal sau in alte functii echivalente se face din randul contabililor, dactilografilor, registratorilor, care au o vechime in aceste functii de cel putin 5 ani.
    Art. 42
    In functia de sef de birou pot fi promovati:
    a) pentru birourile economice si de alta specialitate, absolventii invatamantului superior economic, respectiv de alta specialitate, care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 8 ani;
    b) pentru birourile de personal:
    - absolventii invatamantului superior care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 6 ani;
    - absolventii invatamantului mediu care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 10 ani;
    c) pentru birourile administrative, absolventii invatamantului mediu care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 8 ani.
    Art. 43
    In functia de sef de serviciu pot fi promovati:
    a) pentru serviciile economice si de alta specialitate, absolventii invatamantului superior economic, respectiv de alta specialitate, care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 10 ani;
    b) pentru serviciile de personal-invatamint, absolventii invatamantului superior care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 10 ani;
    c) pentru serviciile de personal, absolventii invatamantului superior care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 8 ani;
    d) pentru serviciile administrative, absolventii invatamantului mediu care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 10 ani.
    Art. 44
    In functia de contabil sef pot fi promovate, de regula, cadrele care au indeplinit functii de sef birou contabilitate, sef serviciu cu profil economic, absolventi ai invatamantului superior economic, care au o vechime in specialitatea functiei de cel putin 11 ani.
    Art. 45
    In functia de director, director general sau in alte functii echivalente din organele centrale ale administratiei de stat pot fi promovate cadrele care, pe langa cele prevazute la art. 36 alin. 1, indeplinesc, cumulativ, si urmatoarele conditii:
    a) sunt absolventi ai invatamantului superior;
    b) au o vechime in specialitate de cel putin 12 ani, pentru director si cel putin 14 ani pentru director general;
    c) sunt absolventi ai Institutului central de pregatire a cadrelor de conducere din economie si administratia de stat ori ai altui curs de pregatire sau perfectionare a cadrelor de conducere.
    Art. 46
    In functia de secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot fi promovati absolventii invatamantului superior juridic care au o vechime in domeniul administratiei de cel putin 10 ani.
    Conditiile de studii si vechime pentru functia de secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 47
    Conditiile de studii si vechime prevazute in art. 38-45 se refera la organele centrale ale administratiei de stat. La organele locale ale administratiei de stat, institutiile social-culturale si administrative subordonate organelor centrale si locale, precum si la unitatile economice care au asemenea functii, diferentierea acestor conditii de studii si vechime - pentru functiile mentionate in aceste articole si pentru anumite functii specifice - este prevazuta in anexa nr. 2.
    Conditiile de studii si vechime pentru ocuparea functiilor tehnice, in unitatile administratiei de stat si institutiile social-culturale, sunt cele prevazute in cap. 3, respectiv in anexa nr. 2.
    Art. 48
    Promovarea cadrelor superioare pentru conducerea organelor centrale economice, social-culturale si ale administratiei de stat se face pe baza prevederilor prezentei legi, din randul acelor persoane care au o temeinica pregatire profesionala, experienta indelungata in functii de conducere, au dovedit calitati de buni organizatori si conducatori, manifesta principialitate, fermitate si exigenta in indeplinirea sarcinilor, se bucura de incredere si autoritate in randul maselor. In asemenea functii vor fi promovate acele cadre care au o atitudine receptiva fata de tot ceea ce este nou, fata de parerile colectivului in care lucreaza, au un inalt nivel politic si ideologic, dovedesc devotament nemarginit fata de interesele clasei muncitoare, ale intregului popor; participa activ la infaptuirea neabatuta a politicii interne si externe a partidului si statului nostru.

    CAP. 5

    Art. 49
    Organizarea examenelor sau concursurilor pentru incadrarea si promovarea in munca se face de comisiile, prevazute la art. 8, din unitatile socialiste de stat respective.
    Pentru functiile de inginer sef, contabil sef si alte functii echivalente se va constitui o comisie de examinare in cadrul unitatii ierarhic superioare, al carei presedinte va fi, dupa caz, ministrul, presedintele comitetului executiv al consiliului popular, directorul general al centralei sau imputernicitii acestora.
    Art. 50
    Examenul sau concursul consta din:
    a) verificarea cunostintelor profesionale de specialitate;
    b) sustinerea unei lucrari practice.
    Pentru functiile de conducere se va pune un accent deosebit pe verificarea cunostintelor candidatului in domeniul conducerii si organizarii productiei si a muncii.
    Art. 51
    In scopul repartizarii judicioase pe locuri de munca, in raport cu aptitudinile fiecaruia, la incadrarea sau promovarea in munca a personalului vor putea fi folosite si unele teste privind insusirile native - inteligenta, atentia, perceptia, memoria, reflexele - din care sa rezulte daca persoana testata este indicata sa ocupe postul respectiv.
    Art. 52
    Pe baza rezultatelor obtinute la examen sau concurs, comisia de incadrare si promovare a personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ va stabili lista candidatilor reusiti din randul carora organul de conducere colectiva sau, dupa caz, conducatorul unitatii va incadra sau promova in postul vacant pe acela care pe langa rezultatele obtinute are recomandari favorabile din partea colectivului unde isi desfasoara activitatea si a primit cele mai bune aprecieri si calificative in ultimii 2 ani.
    Ceilalti candidati reusiti pot fi numiti in functii echivalente sau inferioare devenite vacante, in termen de 1 an, in cadrul aceleiasi unitati, fara a sustine un nou examen sau concurs.
    La incadrarea sau promovarea in munca intr-o unitate au prioritate cei domiciliati in localitatea respectiva, daca au reusit la examen sau concurs.
    Art. 53
    In scopul incadrarii si promovarii in munca a celor mai bune cadre, crearii conditiilor pentru participarea unui numar cat mai mare de persoane la concursuri, posturile vacante, conditiile de participare si data concursului vor fi afisate - la loc vizibil - la intrarea in unitatea respectiva, cu cel putin 15 zile inaintea datei tinerii concursului.
    Pentru posturile de conducere vacante  care  nu au fost ocupate la primul concurs, se va organiza un al doilea concurs; posturile respective, conditiile de participare si data tinerii concursului se vor publica in presa.
    Art. 54
    Conducerile unitatilor socialiste de stat vor numi, prin decizie, in posturile de conducere devenite vacante, pana la ocuparea acestora pe baza de examen sau concurs, un inlocuitor cu delegatie.
    Art. 55
    Cadrele care doresc sa se inscrie la examenul sau concursul pentru ocuparea unui post intr-o alta unitate sunt obligate sa anunte aceasta, in prealabil, conducerii unitatii in care lucreaza.
    Art. 56
    In cazul in care, dupa organizarea a doua examene sau concursuri, postul vacant nu a putut fi ocupat, organele de conducere colectiva pot numi in functia respectiva - fara examen sau concurs - un cadru care indeplineste conditiile prevazute in prezenta lege.
    Art. 57
    Absolventii liceelor de specialitate, scolilor de specializare postliceala, invatamantului de subingineri si invatamantului superior incadrati in munca pe baza de repartitie vor sustine o proba practica dupa expirarea perioadei de stagiu prevazuta de reglementarile legale in vigoare. In perioada de stagiu acestora li se vor incredinta sarcini, atributii si raspunderi concrete.
    Cei care nu vor reusi la proba practica nu vor fi definitivati in functie, urmand sa-si continue stagiul; acestia au insa dreptul sa se prezinte la alte probe practice la intervale de cel putin 6 luni.
    Art. 58
    Promovarea in functia de director, director general si in alte functii asimilate cu acestea in cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, centralelor, intreprinderilor si altor unitati unde exista aceste functii precum si in functii superioare acestora, se face fara examen sau concurs.
    In vederea promovarii unei persoane in functia de director, director general sau in alte functii asimilate cu acestea, conducatorul organului ierarhic superior unitatii la care a devenit postul vacant stabileste o comisie de propuneri. Aceasta comisie este condusa de conducatorul organului superior respectiv sau de un adjunct al sau. Comisia stabileste un numar de trei propuneri dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 36 si art. 45; in acest scop, comisia poate efectua si examinarea persoanelor in cauza. Propunerile facute de comisie se prezinta organului de conducere colectiva al centralei, ministerului, celorlalte organe centrale si locale, dupa caz, care hotaraste numirea unuia din cei propusi.
    Art. 59
    Cadrele care sunt transferate in interesul serviciului, in aceleasi functii, in functii echivalente sau in functii inferioare, nu sunt obligate sa sustina un examen sau concurs. La unitatile nou infiintate incadrarea in munca a personalului se poate face fara examen sau concurs; incadrarea pe posturi care au devenit ulterior vacante la aceste unitati sa face conform prevederilor prezentei legi. De asemenea, pensionarii de invaliditate sau persoanele cu recomandari speciale de schimbare a locului de munca pot fi reincadrati pe posturi de executie, fara examen sau concurs, la aceeasi unitate unde au lucrat anterior.
    Art. 60
    In cazul cand persoana care urmeaza a fi incadrata sau promovata in munca intr-un post vacant, ca urmare a reusitei la examen sau concurs, lucreaza in alta unitate, transferul se considera in interesul serviciului, daca conducerea unitatii de la care pleaca si organul ierarhic superior al acesteia sunt de acord cu transferul.

    CAP. 6

    Art. 61
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile tehnice de incadrare a muncitorilor in categorii de calificare, existente, se transforma in comisii tehnice de incadrare si promovare a muncitorilor.
    Pe aceeasi data, in toate unitatile socialiste de stat vor lua fiinta comisiile de incadrare si promovare a personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ, prevazute la art. 8 lit. b.
    Art. 62
    Functiile de executie si de conducere pot fi ocupate si de cadrele care au absolvit institutii de invatamant echivalente cu acelea prevazute in prezenta lege.
    Art. 63
    Organele de conducere colectiva ale centralelor pot reduce vechimea minima cu cel mult 2 ani - la unitatile nou infiintate din subordinea lor - in cazul promovarii in diferite functii de conducere pana la nivelul sefilor de servicii sau al sefilor de sectie, inclusiv, a cadrelor tinere care indeplinesc conditiile de studii, au dovedit competenta si au obtinut rezultate deosebite in activitatea practica. Pentru celelalte cadre de conducere din aceste unitati, reducerea vechimii minime cu cel mult 2 ani poate fi facuta numai de conducerea ministerelor si celorlalte organe centrale respective.
    La celelalte unitati din subordinea centralelor, reducerea cu pana la 2 ani a vechimii minime poate  fi facuta - in conditiile prevazute la primul alineat - la un numar de cel mult 3% din totalul personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ din unitatea respectiva.
    Pentru cadrele de conducere din ministere, celelalte organe centrale, de la comitetele executive ale consiliilor populare si din unitatile subordonate direct acestora, reducerea vechimii minime se va putea aproba - in conditiile de mai sus - de catre conducerea ministerelor, celorlalte organe centrale sau comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Organele de conducere colectiva ale unitatilor nou infiintate pot reduce vechimea minima cu pana la 2 ani, in cazul incadrarii sau promovarii muncitorilor in categoria a 4-a de calificare si urmatoarele, a cadrelor tinere care indeplinesc conditiile de pregatire si au dovedit rezultate deosebite in activitatea practica. La celelalte unitati, reducerea cu pana la 2 ani a vechimii, in vederea promovarii muncitorilor in categoria a 4-a de calificare si urmatoarele, poate fi facuta la un numar de cel mult 3% din totalul muncitorilor calificati din unitatea respectiva.
    In cazul cadrelor de conducere sau al muncitorilor care la promovarile anterioare au beneficiat de reducerea vechimii, conform prevederilor acestui articol, se va tine seama ca la noile promovari reducerea totala sa nu depaseasca 2 ani.
    Art. 64
    Organele de conducere colectiva ale unitatilor socialiste de stat pot reduce vechimea minima totala prevazuta pentru acordarea treptelor sau gradatiilor, in cadrul aceleiasi categorii sau functii, cu cel mult 1/5 pentru cadrele care au obtinut rezultate deosebite in activitatea profesionala.
    Reducerea in  proportia de mai sus se aplica la vechimea prevazuta pentru treptele sau gradatiile ce urmeaza a se acorda dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
    La acordarea reducerilor de vechime se va cere parerea colectivului de la locul de munca in care isi desfasoara activitatea persoana care urmeaza sa beneficieze de reducerea respectiva.
    Art. 65
    In mod exceptional, la unitatile de gradele I-III din ramurile: circulatia marfurilor, agricultura, gospodarie comunala si industrie locala, unde nu se vor putea asigura cadre cu studii superioare, in vederea promovarii lor in functiile de conducere pentru care sunt prevazute asemenea studii, organele de conducere colectiva ale ministerelor, celorlalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor putea aproba de la caz la caz ca aceste functii sa fie ocupate prin examen sau concurs de cadre cu studii medii, care au o vechime indelungata in specialitatea functiilor respective, au obtinut rezultate deosebite in activitatea profesionala si au calitati si aptitudini pentru munca de conducere.
    Prevederile alineatului precedent se vor putea aplica numai in cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea functiilor respective nu s-au prezentat cadre cu studii superioare.
    Art. 66
    Statutele personalului din diferite domenii de activitate, ce se vor elabora potrivit necesitatilor, vor fi aprobate prin lege. In aceste statute se vor prevedea criteriile specifice privind incadrarea si promovarea personalului, in concordanta cu prevederile prezentei legi.
    In termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, statutele existente vor fi puse de acord cu prevederile acesteia.
    Art. 67
    Prin hotarare a Consiliului de Ministri, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor aproba indicatoare specifice de studii si vechime pentru functiile necesare fiecarui domeniu de activitate, in concordanta cu prevederile prezentei legi.
    Art. 68
    Persoanele incadrate in unitatile socialiste de stat inaintea aparitiei prezentei legi - cu respectarea reglementarilor legale - care nu indeplinesc conditiile de studii sau vechime prevazute in prezenta lege, vor putea ocupa in continuare aceleasi categorii, respectiv functii, sau altele echivalente, daca isi indeplinesc in mod corespunzator sarcinile ce le revin.
    Prevederile alineatului precedent se aplica si in  cazul cand  aceste persoane trec la alte unitati, daca isi pastreaza vechimea neintrerupta in munca, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/1970 a organizarii si disciplinei muncii in unitatile socialiste de stat.
    Art. 69
    Directorii generali, directorii si celelalte cadre care ocupa posturi echivalente cu acestea, la data aparitiei prezentei legi, din toate unitatile socialiste de stat, vor trebui ca pana la 31 decembrie 1976 sa absolve un curs de perfectionare a pregatirii in domeniul conducerii si organizarii productiei si a muncii.
    Art. 70
    In scopul desfasurarii in bune conditii a actiunii de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului incadrat in munca, in fiecare unitate socialista de stat va lua fiinta o  comisie de calificare si perfectionare  a pregatirii profesionale, care are sarcina sa coordoneze intreaga activitate in acest domeniu. Din aceasta comisie vor face parte cele mai pregatite cadre din unitatea respectiva, care au o bogata experienta profesionala.
    Art. 71
    Conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare, conducerile centralelor industriale si ale celorlalte unitati asimilate, conducerile intreprinderilor si ale altor unitati, raspund de aplicarea intocmai a prevederilor prezentei legi, organizeaza controlul permanent si iau masurile necesare pentru respectarea reglementarilor privind modul de incadrare si promovare a personalului din aparatul propriu si unitatile subordonate.
    Incalcarea reglementarilor care stabilesc modul de incadrare si promovare in munca a personalului din unitatile socialiste de stat se sanctioneaza disciplinar sau penal, dupa caz, conform dispozitiilor legale.
    Art. 72
    Se recomanda organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti ca, pe baza prevederilor prezentei legi, sa stabileasca reglementari specifice domeniului lor de activitate.
    Art. 73
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1972, data de la care toate noile incadrari si promovari ale personalului se vor face in conformitate cu prevederile acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Legea 12/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 12 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 12/1971
Legea 7 1998
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Decretul-lege 147 1990
privind modificarea sau abrogarea unor dispozitii legale care limiteaza libertatea muncii
Hotărârea 143 1990
privind structura organizatorica a Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate
Decretul 19 1986
privind stabilirea unor masuri pentru perfectionarea mecanismului economico-financiar
Decretul 82 1973
pentru prelungirea termenului prevazut in articolul 67 din Legea nr. 12/1971 privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat
Decretul 453 1972
pentru modificarea Legii nr. 12/1971 privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat
Decretul 320 1972
pentru modificarea articolului 67 din Legea nr. 12/1971 privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu