Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 111 din 24 noiembrie 1994

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 334 din  2 decembrie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               MARTIAN DAN

                              ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia, denumite in cele ce urmeaza partile contractante,
    dorind sa intensifice cooperarea economica in avantajul reciproc al ambelor state,
    intentionand sa creeze si sa mentina conditii favorabile pentru investitiile investitorilor unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante,
    recunoscand necesitatea promovarii si protejarii investitiilor straine in scopul cresterii prosperitatii economice a ambelor state,
    au convenit cele ce urmeaza:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul acestui acord:
    1. Termenul investitor se refera, in legatura cu fiecare parte contractanta, la:
    a) persoanele fizice care, in conformitate cu legislatia acelei parti contractante, sunt considerate ca fiind cetatenii sai;
    b) persoanele juridice, incluzand societati, corporatii, asociatii de afaceri si alte organizatii care sunt constituite sau altfel organizate, in mod corespunzator, in conformitate cu legislatia acelei parti contractante si care isi au sediul, impreuna cu activitatile economice reale, pe teritoriul aceleiasi parti contractante.
    2. Termenul investitii va include orice fel de active investite de catre investitorii unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante, in conformitate cu legile si reglementarile acesteia din urma si in special, dar nu exclusiv:
    a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum si alte drepturi reale, cum ar fi servituti, ipoteci, garantii, gajuri;
    b) actiuni, parti sociale sau orice alt fel de participare la societati;
    c) drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestatii care au o valoare economica;
    d) drepturi de proprietate intelectuala, cum sunt: drepturi de autor, brevete, desene sau modele industriale, marci de comert sau de serviciu, nume comerciale, know-how si goodwill, precum si orice alte drepturi similare recunoscute de legislatia partilor contractante;
    e) concesiuni in conformitate cu dreptul public, incluzand concesiuni privind prospectarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale, precum si orice alte drepturi conferite prin lege, prin contract sau prin hotararea autoritatilor, in conformitate cu legea.
    Orice modificare a formei in care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investitie.
    3. Termenul venituri inseamna sumele produse de o investitie si include in special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobanzi, sporuri de capital, redevente, management si asistenta tehnica sau alte onorarii, indiferent de forma in care este platit venitul.
    4. Termenul teritoriu desemneaza teritoriul Romaniei sau, respectiv, teritoriul Republicii Croatia, precum si acele zone maritime incluzand solul si subsolul adiacente limitei exterioare a marii teritoriale a fiecaruia dintre teritoriile de mai sus, asupra carora statul respectiv exercita, in conformitate cu dreptul international, drepturi suverane sau jurisdictie in scopul explorarii si exploatarii resurselor naturale ale acestor zone.
    Art. 2
    Promovare, admitere
    1. Fiecare parte contractanta va promova, pe cat posibil, investitiile efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii celeilalte parti contractante si va admite aceste investitii in conformitate cu legile si reglementarile sale.
    2. Daca o parte contractanta a admis o investitie pe teritoriul sau, ea va acorda, in conformitate cu legile si reglementarile sale, autorizatiile necesare in legatura cu acea investitie, inclusiv autorizatiile pentru angajarea de personal de conducere si tehnic, la alegerea sa, indiferent de nationalitate.
    Art. 3
    Protejare, tratament
    1. Fiecare parte contractanta va proteja pe teritoriul sau investitiile efectuate, in conformitate cu legile si reglementarile sale, de investitorii celeilalte parti contractante si nu va afecta, prin masuri nerezonabile sau discriminatorii, managementul, intretinerea, folosinta, fructificarea, extinderea, vanzarea sau lichidarea acestor investitii. In mod deosebit, fiecare parte contractanta sau autoritatile sale competente vor emite autorizatiile necesare mentionate la art. 2 paragraful 2 din acest acord.
    2. Fiecare parte contractanta va asigura un tratament just si echitabil pe teritoriul sau investitiilor investitorilor celeilalte parti contractante. Acest tratament nu va fi mai putin favorabil decat cel acordat de fiecare parte contractanta investitiilor efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii proprii sau decat cel acordat de fiecare parte contractanta investitiilor efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii oricarui stat tert, daca acest din urma tratament este mai favorabil.
    3. Clauza natiunii cele mai favorizate nu va fi interpretata ca obligatie a partii contractante de a extinde asupra investitorilor si investitiilor celeilalte parti contractante avantajele rezultate din orice uniune vamala sau economica, existenta sau viitoare, sau zona de comert liber, la care oricare dintre partile contractante este sau devine membra. Acest tratament nu se va referi nici la avantajele pe care oricare parte contractanta le acorda investitorilor unui stat tert in virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe baza de reciprocitate referitoare la impozitare.
    Art. 4
    Transferul liber
    1. Fiecare parte contractanta pe al carei teritoriu s-au efectuat investitii de catre investitorii celeilalte parti contractante va acorda acelor investitori transferul liber al partilor referitoare la aceste investitii, in special al:
    a) veniturilor, conform art. 1 paragraful 3 din acest acord;
    b) sumelor provenite din imprumuturi contractate sau alte obligatii contractuale asumate pentru investitie; si
    c) sumelor provenite din vanzarea totala sau partiala, instrainarea sau lichidarea unei investitii.
    2. Daca nu s-a convenit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua la cursul de schimb aplicabil la data transferului, in conformitate cu reglementarile valutare in vigoare ale partii contractante pe teritoriul careia s-a realizat investitia.
    Art. 5
    Deposedare, despagubire
    1. Nici una dintre partile contractante nu va lua, fie direct, fie indirect, masuri de expropriere, nationalizare sau orice alte masuri de aceasta natura sau cu acelasi efect impotriva investitiilor investitorilor celeilalte parti contractante, decat daca masurile sunt luate in interes public, asa cum s-a stabilit prin lege, pe baza nediscriminatorie si in conformitate cu procedura legala si cu conditia sa fie luate prin acordarea unei despagubiri efective si adecvate. Aceasta despagubire va fi echivalenta valorii de piata a investitiei expropriate, imediat inainte de expropriere sau inainte ca exproprierea iminenta sa devina cunoscuta public, va include dobanda de la data exproprierii si va fi liber transferabila.
    2. Investitorii uneia dintre partile contractante ale caror investitii au suferit pierderi datorita razboiului sau oricarui alt conflict armat, revolutiei, starii de necesitate, rebeliunii, care au avut loc pe teritoriul celeilalte parti contractante, vor beneficia, din partea acesteia din urma, de un tratament in conformitate cu art. 3 paragraful 2 din acest acord. Ei vor fi indreptatiti, in orice situatie, la despagubiri.
    Art. 6
    Investitii anterioare acordului
    Prezentul acord se va aplica si investitiilor inregistrate legal si existente pe teritoriul unei parti contractante, efectuate de investitorii celeilalte parti contractante anterior intrarii in vigoare a acestui acord. Totusi acordul nu se va aplica in cazul diferendelor care au aparut inainte de intrarea sa in vigoare.
    Art. 7
    Alte obligatii
    1. Daca legislatia oricarei parti contractante indreptateste investitiile investitorilor celeilalte parti contractante la un tratament mai favorabil decat cel prevazut de acest acord, aceasta legislatie va prevala acestui acord, in masura in care este mai favorabila.
    2. Fiecare parte contractanta va respecta orice alte obligatii pe care si le-a asumat privind investitiile efectuate pe teritoriul sau de investitorii celeilalte parti contractante.
    Art. 8
    Principiul subrogarii
    Daca orice parte contractanta sau agentia desemnata de catre aceasta face plati unuia dintre investitorii sai in baza oricarei garantii financiare impotriva riscurilor necomerciale, pe care a acordat-o in legatura cu o investitie de pe teritoriul celeilalte parti contractante, aceasta din urma va recunoaste, in virtutea principiului subrogarii, cesiunea oricarui drept sau titlu al acestui investitor catre prima parte contractanta sau catre agentia desemnata de aceasta. Cealalta parte contractanta va fi indreptatita sa deduca taxele si celelalte obligatii legale datorate si platibile de catre investitor.
    Art. 9
    Diferende intre o parte contractanta si un investitor al celeilalte parti contractante
    1. In scopul reglementarii diferendelor cu privire la investitiile intre o parte contractanta si un investitor al celeilalte parti contractante, vor avea loc consultari intre partile respective, in vederea solutionarii cazului, pe cat posibil, pe cale amiabila.
    2. Daca aceste consultari nu conduc la o solutie in termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre solutionare la:
    a) instanta judecatoreasca competenta a partii contractante pe teritoriul careia s-a efectuat investitia; sau
    b) Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (I.C.S.I.D.), prevazut de Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, deschisa spre semnare la Washington la 18 martie 1965, dupa ce ambele parti contractante au devenit parti la aceasta conventie; sau
    c) un tribunal arbitral ad-hoc, care, daca nu s-a convenit altfel intre partile la diferend, va fi constituit pe baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).
    3. Partea contractanta care este parte la diferend nu va invoca niciodata in aparare, pe durata procedurilor privind diferendele legate de investitii, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despagubire in cadrul unui contract de asigurare acoperind integral sau partial prejudiciul ori pierderea suferita.
    Art. 10
    Diferende intre partile contractante
    1. Diferendele dintre partile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord vor fi solutionate pe canale diplomatice.
    2. Daca cele doua parti contractante nu pot ajunge la un acord in termen de 12 luni de la declansarea diferendului dintre ele, acesta, la cererea oricarei parti contractante, se va supune unui tribunal arbitral compus din trei membri. Fiecare parte contractanta va numi un arbitru, iar cei doi arbitri vor numi un presedinte care va fi cetatean al unui stat tert.
    3. Daca una dintre partile contractante nu si-a numit propriul arbitru si nu a dat curs invitatiei celeilalte parti contractante sa faca numirea in termen de 2 luni, arbitrul va fi numit, la cererea acestei parti contractante, de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie.
    4. Daca ambii arbitri nu pot ajunge la un acord privind alegerea presedintelui in termen de 2 luni dupa numirea lor, acesta va fi numit, la cererea oricarei parti contractante, de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie.
    5. Daca, in cazurile specificate in paragrafele 3 si 4 ale acestui articol, presedintele Curtii Internationale de Justitie este impiedicat sa-si indeplineasca functia sa sau daca este cetatean al uneia dintre partile contractante, numirea se va face de catre vicepresedinte si daca si acesta din urma este impiedicat sau daca este cetatean al uneia dintre partile contractante, numirea se va face de catre judecatorul cu cel mai inalt rang al Curtii, care nu este cetatean al uneia dintre partile contractante.
    6. In lipsa altor prevederi convenite de partile contractante, tribunalul isi va stabili procedura.
    7. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a numit si ale reprezentarii sale in procedurile de arbitraj. Cheltuielile pentru presedinte si celelalte cheltuieli vor fi suportate, in parti egale, de catre partile contractante.
    8. Hotararile tribunalului sunt definitive si obligatorii pentru fiecare parte contractanta.
    Art. 11
    Intrare in vigoare
    Acest acord va intra in vigoare la 30 de zile dupa ultima data la care fiecare parte contractanta notifica celeilalte parti contractante, pe canale diplomatice, ca cerintele sale legale pentru intrarea in vigoare a acestui acord au fost indeplinite.
    Art. 12
    Durata si denuntare
    1. Acest acord va ramane in vigoare pentru o perioada de 10 ani si va continua sa fie in vigoare pentru aceeasi perioada sau perioade, daca, cu un an inainte de expirarea perioadei initiale sau a oricarei alte perioade ulterioare, oricare parte contractanta nu notifica celeilalte parti contractante asupra intentiei sale de a denunta acordul.
    2. In cazul denuntarii, prevederile acestui acord vor continua sa se aplice pentru o perioada de 10 ani de la data expirarii acestui acord.
    Drept pentru care, subsemnatii, pe deplin autorizati de catre guvernele respective, au semnat acest acord.
    Incheiat la Zagreb la 8 iunie 1994, in doua exemplare originale in limbile romana, croata si engleza, fiecare text fiind egal autentic. In caz de divergenta, va prevala textul in limba engleza.

                    Pentru Guvernul Romaniei,
                    Nicolae Constantinescu,
                    secretar de stat la
                    Ministerul Finantelor

                    Pentru Guvernul Republicii Croatia,
                    Nadan Vidosevici,
                    ministrul economieiSmartCity5

COMENTARII la Legea 111/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 111 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 111/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu