E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 393 din 28 septembrie 2004

privind Statutul alesilor locali

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 912 din  7 octombrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre alesii locali, a drepturilor si obligatiilor ce le revin in baza mandatului incredintat.
    Art. 2
    (1) Prin alesi locali, in sensul prezentei legi, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.
    (2) Consilierii locali si consilierii judeteni, precum si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.
    (2) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii locale.
    Art. 4
    In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.

    CAP. 2
    Exercitarea mandatului de catre alesii locali

    SECTIUNEA 1
    Exercitarea mandatului de catre consilierii locali si consilierii judeteni

    Art. 5
    Consilierii locali si consilierii judeteni isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi.
    Art. 6
    (1) Consilierii validati intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului de la data declararii ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti. Persoana al carei mandat este supus validarii nu participa la vot.
    (3) Consilierii validati dupa sedinta de constituire a consiliului intra in exercitiul mandatului de consilier dupa depunerea juramantului.
    Art. 7
    (1) Consilierii locali si consilierii judeteni, ale caror mandate au fost validate, depun in fata consiliului local, respectiv a consiliului judetean, urmatorul juramant in limba romana: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului, judetului). Asa sa-mi ajute Dumnezeu." Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.
    (2) Consilierii locali si consilierii judeteni care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.
    Art. 8
    (1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar, respectiv de presedintele consiliului judetean.
    (2) Consilierii locali si consilierii judeteni primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
    (3) Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Cheltuielile pentru confectionarea acestora se suporta din bugetul local. Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
    Art. 9
    (1) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
    (2) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate;
    c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
    d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
    e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
    f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
    g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
    h) pierderea drepturilor electorale;
    i) deces.
    (3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, respectiv de consiliul judetean, prin hotarare, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) - e) hotararea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
    Art. 10
    Consilierii locali si consilierii judeteni pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, respectiv presedintele consiliului judetean, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.
    Art. 11
    (1) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.
    (2) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. e) nu se aplica in cazul in care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.
    (3) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. f) - h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.
    Art. 12
    (1) In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.
    (2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi insotit de actele justificative.

    SECTIUNEA a 2-a
    Exercitarea mandatului de catre primar

    Art. 13
    Primarul isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle ce ii revin pe intreaga durata a mandatului pentru care a fost ales.
    Art. 14
    (1) Primarul intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului dupa depunerea juramantului, al carui continut este prevazut la art. 7 alin. (1).
    (2) Dupa depunerea juramantului in cadrul unei ceremonii publice, primarului i se inmaneaza legitimatia, care va fi semnata de presedintele de sedinta, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are dreptul sa il poarte, potrivit legii, pe intreaga durata a mandatului, precum si esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
    (3) Modelul legitimatiei de primar, al semnului distinctiv si al esarfei se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (4) Esarfa va fi purtata in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora.
    (5) Legitimatia si insemnul de primar se pot pastra dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
    Art. 15
    (1) Calitatea de primar inceteaza la data depunerii juramantului de catre noul primar.
    (2) Calitatea de primar inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate;
    c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;
    d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
    e) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
    f) punerea sub interdictie judecatoreasca;
    g) pierderea drepturilor electorale;
    h) deces.
    Art. 16
    (1) In toate cazurile de incetare inainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constata incetarea mandatului primarului.
    (2) Ordinul va avea la baza un referat semnat de secretarul comunei sau al orasului, precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului.
    Art. 17
    (1) Primarul poate demisiona, anuntand in scris consiliul local si prefectul. La prima sedinta a consiliului, presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie, care se consemneaza in procesul-verbal si devin aplicabile dispozitiile art. 16.
    (2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, impreuna cu un extras din procesul-verbal al sedintei, se inainteaza Ministerului Administratiei si Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfasurarii alegerilor pentru un nou primar.
    (3) Prevederile art. 11 alin. (1) se aplica si in cazul primarului.
    (4) Primarul se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului in situatiile in care nu se poate prezenta efectiv la primarie din motive de sanatate sau din alte cauze, chiar daca acestea nu ii sunt imputabile. Prevederile art. 11 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (5) In cazurile prevazute la art. 15 alin. (2) lit. e) - g), incetarea mandatului poate avea loc numai dupa ramanerea definitiva si, dupa caz, irevocabila a hotararii judecatoresti.

    SECTIUNEA a 3-a
    Exercitarea mandatului de catre presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, de catre viceprimari si de catre delegatul satesc

    Art. 18
    (1) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, precum si viceprimarii intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca legal alesi, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Exercitarea mandatului de catre persoanele prevazute la alin. (1), cu exceptia viceprimarilor, inceteaza o data cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Viceprimarii nu pot fi in acelasi timp si consilieri.
    (3) Incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 9 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, pe aceeasi data, si a mandatului de presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean.
    (4) Mandatul de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 19
    Delegatul satesc isi exercita mandatul de la data alegerii sale, in conditiile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Expirarea mandatului delegatului satesc are loc o data cu alegerea unui alt delegat satesc, precum si in cazurile prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) si e) - i). Adunarea sateasca poate hotari oricand eliberarea din functie a delegatului satesc si alegerea unei alte persoane in aceasta functie.

    CAP. 3
    Protectia legala a alesilor locali

    Art. 20
    (1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.
    (2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.
    Art. 21
    Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
    Art. 22
    Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.
    Art. 23
    (1) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.
    (2) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei - sot, sotie si copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

    CAP. 4
    Grupurile de consilieri

    Art. 24
    (1) Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.
    (2) Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
    (3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.
    Art. 25
    Prevederile art. 24 alin. (1) se aplica si consilierilor independenti.
    Art. 26
    Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.
    Art. 27
    In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

    CAP. 5
    Drepturile alesilor locali

    Art. 28
    (1) Pe timpul exercitarii mandatului de primar, viceprimar, presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean se suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora in cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, mai putin educatorii si invatatorii, precum si cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta.
    Art. 29
    (1) In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate potrivit art. 28 alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.
    (2) Functiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitarii mandatului de catre titular.
    (3) In cazul in care, pe durata exercitarii mandatului de catre persoanele care ocupa functiile de alesi locali prevazute la art. 28 alin. (1), au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munca stabilite, corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 30
    (1) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, de presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire. La stabilirea clasei si gradului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.
    (2) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se va putea adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.
    Art. 31
    Timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, persoanelor prevazute la art. 28 alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi eliberate din functie pe motive ce nu le sunt imputabile.
    Art. 32
    La incetarea mandatului, primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calcularea sau, dupa caz, de recalcularea pensiei, luandu-se in calcul si indemnizatiile lunare primite, in conditiile legii.
    Art. 33
    Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.
    Art. 34
    (1) Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene nu li se acorda indemnizatie de sedinta.
    (2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din indemnizatia lunara a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin. (2), este de o sedinta ordinara de consiliu si 1 - 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.
    (4) In cazul consiliilor judetene, indemnizatia se acorda pentru o sedinta ordinara si pentru 1 - 2 sedinte ale comisiilor de specialitate, organizate la interval de doua luni, potrivit legii.
    (5) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) - (4) se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv judetene.
    (6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii.
    (7) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si delegatului satesc.
    Art. 35
    Primarii si viceprimarii, precum si presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
    Art. 36
    Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.
    Art. 37
    Consilierii si delegatul satesc, care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.
    Art. 38
    (1) Primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
    (2) Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii si presedintii consiliilor judetene au obligatia de a informa, in prealabil, consiliul local sau judetean, dupa caz, indicand durata acestora si perioada in care vor avea loc. In cazuri de urgenta, informarea se va face in prima sedinta de consiliu, organizata dupa terminarea concediului.
    (3) Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, se aproba de catre primar, respectiv de catre presedinte.
    Art. 39
    Durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, de presedinte si de vicepresedinte al consiliului judetean constituie vechime in munca si in specialitate si se ia in calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei.
    Art. 40
    Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local, a consiliului judetean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
    Art. 41
    Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean.
    Art. 42
    (1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.
    Art. 43
    (1) Dreptul de asociere este garantat alesilor locali.
    (2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.
    Art. 44
    (1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile, iar in cazul consilierilor judeteni este de 45 de zile de la data incheierii misiunii.
    (2) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

    CAP. 6
    Obligatiile alesilor locali

    Art. 45
    Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.
    Art. 46
    Consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
    Art. 47
    Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
    Art. 48
    Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.
    Art. 49
    Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
    Art. 50
    (1) Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
    (2) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.
    (3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei sau orasului, respectiv a secretarului general al judetului sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 51
    Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.
    Art. 52
    (1) Consilierii locali si consilierii judeteni, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in regulamentul de functionare.
    (2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare a consiliului.
    Art. 53
    Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.
    Art. 54
    (1) Primarii si viceprimarii sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, in termen de 3 zile de la validare, in cazul primarului, respectiv de la alegere, in cazul viceprimarului. Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene depun declaratia de avere in termen de 10 zile de la alegere, la Ministerul Administratiei si Internelor.
    (2) Prevederile legale in vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 7
    Raspunderea alesilor locali

    Art. 55
    Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.
    Art. 56
    (1) Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
    (2) In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.
    Art. 57
    (1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
    a) avertismentul;
    b) chemarea la ordine;
    c) retragerea cuvantului;
    d) eliminarea din sala de sedinta;
    e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
    f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1 - 2 sedinte.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.
    (3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
    Art. 58
    La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
    Art. 59
    (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.
    (2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.
    Art. 60
    (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
    (2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.
    Art. 61
    In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
    Art. 62
    (1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.
    (2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
    Art. 63
    Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.
    Art. 64
    Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
    Art. 65
    In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.
    Art. 66
    (1) Sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
    (2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.
    Art. 67
    Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. a) - d).
    Art. 68
    Sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzator presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier.
    Art. 69
    (1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) diminuarea indemnizatiei cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;
    d) eliberarea din functie.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean. In cazul presedintelui consiliului judetean, propunerea trebuie facuta de cel putin o treime din numarul consilierilor in functie si va fi temeinic motivata. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.
    (3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
    (4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul, presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
    (5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 70
    Impotriva sanctiunii prevazute la art. 69 alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.
    Art. 71
    Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 57 alin. (1), in cazul presedintilor si vicepresedintilor consiliului judetean, in calitatea acestora de consilier, nu are nici un efect asupra exercitarii de catre cei in cauza a mandatului incredintat de consiliu.
    Art. 72
    Aplicarea sanctiunii prevazute la art. 69 alin. (1) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al presedintelui sau al vicepresedintelui consiliului judetean.
    Art. 73
    Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 8
    Registrul de interese

    Art. 74
    (1) Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, respectiv la secretarul general al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.
    (3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.
    (4) Modelul declaratiei se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 75
    Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
    a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
    b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
    c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;
    d) o alta autoritate din care fac parte;
    e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
    f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.
    Art. 76
    In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica:
    a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;
    b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;
    c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii;
    d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei;
    e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
    f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
    g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;
    h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;
    i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;
    j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;
    k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali, sau prin hotarare a consiliului judetean, in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni.
    Art. 77
    (1) Consilierii judeteni si consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.
    (3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
    Art. 78
    Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
    Art. 79
    (1) Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit, in cazul consilierilor judeteni si al consilierilor locali;
    b) in termen de 15 zile de la depunerea juramantului, in cazul primarilor;
    c) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si al viceprimarilor.
    (2) Alesii locali in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor depune declaratia in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 74 alin. (4).
    Art. 80
    (1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
    (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, pana la data de 1 martie a fiecarui an, un exemplar al declaratiilor reactualizate.
    Art. 81
    Hotararile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 82
    (1) Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut la art. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.
    (2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
    (3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local, respectiv judetean.
    Art. 83
    Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 76 lit. j) sunt supuse confiscarii.
    Art. 84
    Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 85
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La aceeasi data se abroga:
    a) art. 53, art. 60, alin. (2) al art. 72, art. 80 si alin. (2) al art. 103 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) capitolul II din anexa nr. II/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile ulterioare;
    c) orice alte dispozitii contrare.
    (3) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, regulamentele de organizare si functionare a consiliilor locale si judetene vor fi modificate si completate potrivit prevederilor acesteia.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 393/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 393 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 393/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu