Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.997 din 21.12.2016

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1070 din 30 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor. Articolul 2(1) Sediul ANANP este în municipiul Bucureşti, sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 151.(2) Sigla şi însemnele proprii ale ANANP se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, la propunerea preşedintelui ANANP.(3) ANANP îşi asigură comunicarea publică şi transparenţa prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin crearea unei pagini web proprii. Capitolul II Conducerea, structura organizatorică şi personalul ANANP Articolul 3(1) Conducerea ANANP este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, şi un secretar general, numiţi şi eliberaţi prin decizie a prim-ministrului.(2) Preşedintele ANANP îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite şi poate delega atribuţii vicepreşedinţilor, în condiţiile legii.(3) În exercitarea funcţiei sale, preşedintele ANANP emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.(4) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor care revin ANANP şi reprezintă instituţia în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie.(5) Preşedintele ANANP numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANANP, în condiţiile legii.(6) Prin dispoziţie a preşedintelui ANANP pot fi înfiinţate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi din domeniul său de competenţă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Articolul 4(1) Structura organizatorică a ANANP este prevăzută în anexa nr. 1.(2) ANANP funcţionează cu un număr de 90 de posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.(3) În subordinea ANANP se organizează şi funcţionează instituţii publice cu rol de administrare a ariilor naturale protejate, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.(4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din cadrul ANANP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANANP, aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP. Articolul 5(1) Personalul ANANP este format din funcţionari publici şi personal contractual.(2) Salarizarea personalului ANANP se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. Articolul 6(1) În cadrul ANANP funcţionează Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate ştiinţifică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 95/2016, alcătuit din 11 membri, cu competenţă şi experienţă dovedită în domeniul conservării şi administrării ariilor naturale protejate.(2) Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP. Capitolul IIICompetenţe şi atribuţii ale ANANP Articolul 7ANANP are următoarele atribuţii specifice: a)propune proiectul de plan strategic de acţiune privind managementul reţelei de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia; b)propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acţiune privind managementul reţelei naţionale de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia; c)încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii; d)evaluează eficacitatea şi eficienţa modului de administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016; e)participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea şi monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum şi a metodologiei de evaluare şi aprobare a acestora; f)elaborează ghiduri de bună practică şi proceduri în domeniul de competenţă pentru administratori şi custozi; g)completează şi actualizează bazele de date privind reţeaua naţională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor protejate, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor; h)asigură accesul publicului la informaţii generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate şi serviciile oferite de acestea, speciile şi habitatele protejate, în condiţiile legii; i)completează şi actualizează baza de date naţională cu privire la starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul obţinerii de rapoarte privitoare la această stare. Articolul 8(1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în condiţiile legii.(2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 9(1) Bunul imobil care aparţine domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se transmite din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între cele două instituţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul culturii, Corina Şuteu Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Ministrul fondurilor europene, Dragoş Cristian Dinu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru ANEXA Nr. 1(Numărul de posturi, inclusiv demnitarii, este 90.) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

Nr. crt. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - aparat propriu Tipul mijlocului de transport (bucăţi) Numărul maxim Consumul maxim de carburant aprobat pentru un autovehicul (litri/lună)
1 Parc auto conducere autoturism 3 200
2 Parc auto comun*) autoturism 3 150

NOTE: 1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi. 2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. 3. Mijloacele de transport aerian şi naval pentru activităţi specifice, preluate în patrimoniu în condiţiile prezentei hotărâri, şi consumul de carburanţi aferent acestora se vor evidenţia în prezenta anexă pe măsura preluării. *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a bunului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 16462898 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116543 8.29.08 imobil Sediu ANPM - teren + clădire Stotală = 1.830 mp; lungime împrejmuire = 483 m; Sconstruită = 310 mp; Sdesfăşurată = 763 mp; clădire S+P+2; post de transfer (energie electrică); Sconstr = 42,25 mp; Sdesfăşurată = 72 mp; zidărie din cărămidă; acoperiş din carton bitum Sud - proprietate particulară; N - Lacul Morii; E - teren viran; V - canal colector şi Jandarmeria Comunei Roşu Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti, sectorul 6, Lacul Morii nr. 151 1995 4.627.493 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului CUI: 16462898 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale ProtejateSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 997/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 997 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu