Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.997 din 21.12.2016

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1070 din 30 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor. Articolul 2(1) Sediul ANANP este în municipiul Bucureşti, sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 151.(2) Sigla şi însemnele proprii ale ANANP se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, la propunerea preşedintelui ANANP.(3) ANANP îşi asigură comunicarea publică şi transparenţa prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin crearea unei pagini web proprii. Capitolul II Conducerea, structura organizatorică şi personalul ANANP Articolul 3(1) Conducerea ANANP este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, şi un secretar general, numiţi şi eliberaţi prin decizie a prim-ministrului.(2) Preşedintele ANANP îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite şi poate delega atribuţii vicepreşedinţilor, în condiţiile legii.(3) În exercitarea funcţiei sale, preşedintele ANANP emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.(4) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor care revin ANANP şi reprezintă instituţia în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie.(5) Preşedintele ANANP numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANANP, în condiţiile legii.(6) Prin dispoziţie a preşedintelui ANANP pot fi înfiinţate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi din domeniul său de competenţă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Articolul 4(1) Structura organizatorică a ANANP este prevăzută în anexa nr. 1.(2) ANANP funcţionează cu un număr de 90 de posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.(3) În subordinea ANANP se organizează şi funcţionează instituţii publice cu rol de administrare a ariilor naturale protejate, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.(4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din cadrul ANANP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANANP, aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP. Articolul 5(1) Personalul ANANP este format din funcţionari publici şi personal contractual.(2) Salarizarea personalului ANANP se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. Articolul 6(1) În cadrul ANANP funcţionează Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate ştiinţifică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 95/2016, alcătuit din 11 membri, cu competenţă şi experienţă dovedită în domeniul conservării şi administrării ariilor naturale protejate.(2) Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP. Capitolul IIICompetenţe şi atribuţii ale ANANP Articolul 7ANANP are următoarele atribuţii specifice: a)propune proiectul de plan strategic de acţiune privind managementul reţelei de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia; b)propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acţiune privind managementul reţelei naţionale de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia; c)încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii; d)evaluează eficacitatea şi eficienţa modului de administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016; e)participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea şi monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum şi a metodologiei de evaluare şi aprobare a acestora; f)elaborează ghiduri de bună practică şi proceduri în domeniul de competenţă pentru administratori şi custozi; g)completează şi actualizează bazele de date privind reţeaua naţională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor protejate, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor; h)asigură accesul publicului la informaţii generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate şi serviciile oferite de acestea, speciile şi habitatele protejate, în condiţiile legii; i)completează şi actualizează baza de date naţională cu privire la starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul obţinerii de rapoarte privitoare la această stare. Articolul 8(1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în condiţiile legii.(2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 9(1) Bunul imobil care aparţine domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se transmite din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între cele două instituţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul culturii, Corina Şuteu Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Ministrul fondurilor europene, Dragoş Cristian Dinu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru ANEXA Nr. 1(Numărul de posturi, inclusiv demnitarii, este 90.) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

Nr. crt. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - aparat propriu Tipul mijlocului de transport (bucăţi) Numărul maxim Consumul maxim de carburant aprobat pentru un autovehicul (litri/lună)
1 Parc auto conducere autoturism 3 200
2 Parc auto comun*) autoturism 3 150

NOTE: 1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi. 2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. 3. Mijloacele de transport aerian şi naval pentru activităţi specifice, preluate în patrimoniu în condiţiile prezentei hotărâri, şi consumul de carburanţi aferent acestora se vor evidenţia în prezenta anexă pe măsura preluării. *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a bunului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 16462898 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116543 8.29.08 imobil Sediu ANPM - teren + clădire Stotală = 1.830 mp; lungime împrejmuire = 483 m; Sconstruită = 310 mp; Sdesfăşurată = 763 mp; clădire S+P+2; post de transfer (energie electrică); Sconstr = 42,25 mp; Sdesfăşurată = 72 mp; zidărie din cărămidă; acoperiş din carton bitum Sud - proprietate particulară; N - Lacul Morii; E - teren viran; V - canal colector şi Jandarmeria Comunei Roşu Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti, sectorul 6, Lacul Morii nr. 151 1995 4.627.493 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului CUI: 16462898 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale ProtejateSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 997/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 997 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu