Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 980 din  4 octombrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 657 din 19 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit a) si ale art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata si modificata prin Legea nr. 28/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In aplicarea prezentei hotarari Serviciul de Informatii Externe emite norme metodologice in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Directorul Serviciului de
                         Informatii Externe,
                         Marcel Alexandru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Bunurile scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe, pot fi valorificate in starea fizica in care se afla sau ca materiale si piese rezultate in urma dezmembrarii lor, astfel:
    a) prin licitatie;
    b) prin valorificare directa fara organizare de licitatie, in cazul in care producatorul sau alt ofertant accepta schimbarea bunului cu altul nou avand aceiasi parametri sau in alte situatii aprobate de directorul Serviciului de Informatii Externe;
    c) prin transmitere fara plata la alte institutii publice, in conditiile legii.
    (2) Modalitatea de valorificare se aproba de directorul Serviciului de Informatii Externe, la propunerea structurilor cu atributii de inzestrare.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, prin bunuri se intelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte, de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia cladirilor si a terenurilor.
    Art. 3
    Fac obiectul valorificarii bunurile:
    - cu resursele de functionare (ani, ore, km etc.) indeplinite si care pentru refacerea resurselor necesita cheltuieli mai mari de 60% din valoarea de inlocuire;
    - cu resursele de functionare (ani, ore, km etc.) neindeplinite, daca acestea nu mai sunt necesare institutiei, daca sunt excedentare sau daca Serviciul de Informatii Externe nu mai are dreptul sa le foloseasca, dar care pot fi folosite in continuare de catre alte persoane juridice sau fizice;
    - care nu au putut fi improspatate sau cand pastrarea lor in depozite ar duce la deprecieri sau stari periculoase de orice fel, stabilite prin analize si incercari in laboratoare si in poligoane specializate, potrivit normelor care vor fi emise de ministere;
    - rezultate din dezmembrari, delaborari sau cele reziduale in urma tragerilor.
    Art. 4
    Bunurile care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorita caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate pot fi valorificate la intern sau extern prin agentii economici acreditati in productia si comercializarea unor asemenea bunuri, pe baza preturilor negociate intre parti.
    Art. 5
    Deseurile rezultate in urma delaborarilor se pot valorifica prin agenti economici romani producatori de munitii, prin negocierea pretului.
    Art. 6
    Bunurile aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe, dezafectate de dotarea specific militara, precum si cele care pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate pot fi valorificate prin licitatie publica deschisa cu strigare.
    Art. 7
    (1) Pentru bunurile a caror valorificare a fost aprobata se interzice efectuarea oricaror lucrari ce necesita consum de manopera si materiale pentru schimbarea starii tehnice in care se aflau la data intocmirii proceselor-verbale de scoatere din functiune.
    (2) Pentru bunurile propuse a fi valorificate nedezmembrate, precum si pentru materialele sau piesele rezultate in urma dezmembrarii Serviciul de Informatii Externe va publica anunturile de vanzare intr-o publicatie cu circulatie la nivel national, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru licitatie.
    Art. 8
    Anuntul privind vanzarea prin licitatie va contine urmatoarele informatii:
    a) denumirea si adresa structurii organizatoare a licitatiei, precum si locul unde pot fi vazute bunurile scoase din functiune sau, dupa caz, materialele si piesele care fac obiectul licitatiei;
    b) adresa, data si ora tinerii licitatiei pentru vanzarea bunurilor, precum si datele de desfasurare a urmatoarelor licitatii in caz de neadjudecare;
    c) numarul de telefon sau de fax la care se pot obtine informatii despre bunurile ce fac obiectul licitatiei, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca eventualii achizitori pentru a fi admisi la licitatie;
    d) pretul de pornire a licitatiei;
    e) cota garantiei de participare la licitatie.
    Art. 9
    La licitatiile pentru vanzarea bunurilor scoase din functiune sau, dupa caz, a materialelor ori pieselor rezultate in urma dezmembrarii acestora poate participa orice persoana fizica sau juridica care prezinta pana la data tinerii sedintei de licitatie urmatoarele documente:
    a) chitanta de achitare a taxei de participare la licitatie, eliberata de casieria structurii organizatoare;
    b) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului si de pe codul fiscal pentru persoane juridice romane sau copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice;
    c) dovada privind depunerea garantiei de participare la licitatie.

    CAP. 2
    Evaluarea bunurilor

    Art. 10
    Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare prin vanzare se face de catre o comisie de evaluare numita prin ordin al ordonatorului principal de credite, compusa din 3 - 5 membri, din care in mod obligatoriu vor face parte un reprezentant al structurii financiar-contabile si un reprezentant al structurii logistice.
    Art. 11
    (1) Comisia de evaluare astfel constituita intocmeste un raport de evaluare a bunurilor care urmeaza sa fie valorificate si propune pretul acestora. Pretul initial de vanzare si, dupa caz, preturile diminuate vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite.
    (2) La evaluarea bunurilor se vor avea in vedere procedura si criteriile stabilite prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe, precum si pretul pietei pentru bunuri de acelasi fel.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea licitatiilor

    Art. 12
    (1) Licitatiile se organizeaza de catre structura stabilita prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe.
    (2) Locul de desfasurare a licitatiei se va stabili de organizatorul acesteia, in functie de dispunerea structurilor gestionare ale bunurilor materiale si de cheltuielile ocazionate de aceasta activitate.
    Art. 13
    (1) Structura organizatoare numeste prin ordin de zi pe unitate, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie formata din minimum 3 membri, cu urmatoarea componenta:
    - presedintele si secretarul comisiei de licitatie, din partea structurii care organizeaza vanzarea prin licitatie;
    - alti reprezentanti, ca membri in comisia de licitatie, care trebuie sa fie specialisti cu experienta profesionala in domeniu si cu probitate morala.
    (2) Nu pot face parte din comisia de licitatie membrii comisiei de evaluare.
    Art. 14
    Nu pot participa la licitatie in calitate de cumparator membrii comisiilor de evaluare si ai comisiilor de licitatie si nici sotul (sotia), fratii (surorile), copiii, parintii, socrii sau cumnatii acestor membri.
    Art. 15
    (1) Garantia de participare la licitatie va fi stabilita de comisia de licitatie, va reprezenta 5 - 10% din valoarea bunurilor si va fi depusa in contul Serviciului de Informatii Externe ori va fi platita la casieria acestuia cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea desfasurarii licitatiei.
    (2) Garantia de participare se returneaza participantilor care nu si-au adjudecat bunul material licitat.
    Art. 16
    (1) Organizatorul licitatiei intocmeste urmatoarele documente:
    a) caietul de sarcini;
    b) fisa tehnica a bunului scos din functiune, intocmita de structura gestionara;
    c) raportul de evaluare;
    d) tabelul cuprinzand persoanele care participa la licitatie, intocmit de catre comisia de licitatie pe baza documentelor, a taxei de participare si a garantiei;
    e) anuntul publicitar.
    (2) Caietul de sarcini va cuprinde:
    a) obiectul licitatiei;
    b) cantitatea oferita;
    c) pretul de incepere a licitatiei, precum si valoarea salturilor de supralicitare;
    d) modalitatile de plata;
    e) termenul limita de prezentare a documentelor de catre licitatori;
    f) data si locul de desfasurare a licitatiei;
    g) modul de desfasurare a licitatiei;
    h) cuantumul garantiei care trebuie sa fie depusa de solicitanti pentru a fi admisi la licitatie;
    i) modelul de contract (ca anexa);
    j) o declaratie a licitatorului privind acceptarea modelului de contract;
    k) clauze asiguratorii privind:
    - pierderea garantiei de participare la licitatie, in cazul in care castigatorul licitatiei renunta la cumpararea bunului si refuza semnarea contractului de vanzare-cumparare;
    - neadmiterea la licitatie a persoanelor care nu prezinta toate documentele sau care prezinta documente incomplete;
    l) alte conditii si precizari pe care comisia de licitatie considera ca este necesar sa le introduca.
    Art. 17
    Caietul de sarcini si fisa tehnica se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea licitatiei.
    Art. 18
    Persoana care a achizitionat caietul de sarcini, denumita in continuare licitator, are dreptul sa examineze instructiunile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar in cazul in care are nevoie de lamuriri in legatura cu documentele prezentate, le solicita in scris organizatorului licitatiei. Acesta va raspunde in scris la toate solicitarile primite, inainte de termenul limita de depunere a documentelor de catre licitatori.
    Art. 19
    (1) Organizatorul licitatiei poate aduce modificari documentelor licitatiei, din proprie initiativa sau ca urmare a solicitarilor licitatorilor.
    (2) Modificarile la documentele licitatiei vor fi notificate in scris tuturor licitatorilor, prin telex sau fax, cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de termenul limita de depunere a documentelor.
    (3) Omiterea vreunei informatii in documentele licitatiei sau prezentarea unor documente necorespunzatoare fata de cele stabilite prin caietul de sarcini determina descalificarea licitatorului respectiv.
    Art. 20
    Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate, cu doua zile inainte de inceperea licitatiei, si va intocmi lista cuprinzand ofertantii acceptati, excluzandu-i de la participare pe cei care nu au indeplinit conditiile sau care nu au prezentat, in totalitate si la termenul stabilit, documentele cerute prin caietul de sarcini. Cu aceasta ocazie comisia de licitatie va verifica:
    - dosarele cu documentele licitatiei;
    - daca publicitatea s-a facut in mod corespunzator;
    - documentele privind calificarea participantilor la licitatie, cerute prin caietul de sarcini.
    Art. 21
    Licitatorilor care prezinta chitantele de plata a garantiei si a taxei de participare la licitatie li se va permite examinarea amanuntita a bunurilor materiale, fara punerea in functiune sau fara efectuarea probelor de rulaj (nu se admit consumuri de energie, de carburanti si lubrifianti sau de piese de schimb si materiale).
    Art. 22
    (1) Licitatiile se desfasoara sub conducerea comisiei de licitatie.
    (2) Sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei de licitatie.
    (3) In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt minimum 2 participanti, presedintele comisiei de licitatie anunta obiectul licitatiei, face prezenta participantilor si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia. Presedintele anunta pretul initial de vanzare de la care porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitatie.
    (4) Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari. Oferta trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta cu glas tare si clar suma oferita de licitator.
    (5) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea licitatiei in favoarea participantului care a oferit ultima suma.
    (6) Licitatia se declara inchisa dupa anuntarea verbala a castigatorului de catre presedintele comisiei de licitatie si dupa intocmirea procesului-verbal, care se semneaza de membrii comisiei de licitatie si de participantii la licitatie.
    (7) Procesul-verbal al licitatiei, impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea acesteia, se arhiveaza si se pastreaza timp de 10 ani la sediul structurii organizatoare a licitatiei, iar un exemplar se va trimite structurii gestionare, constituind baza legala a incheierii contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 23
    Participantii la licitatie pot formula contestatii in cazul in care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale si precizarile din caietul de sarcini referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Contestatiile se depun la sediul structurii organizatoare a licitatiei, in termen de doua zile lucratoare de la incheierea acesteia.
    Art. 24
    Structura organizatoare a licitatiei este obligata sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acesteia si sa comunice rezultatul in scris. In acest sens va fi numita o comisie formata din 2 - 4 membri, altii decat cei care fac parte din comisia de licitatie.
    Art. 25
    (1) In maximum 10 zile lucratoare de la adjudecare sau de la solutionarea contestatiilor persoana careia i s-a adjudecat bunul licitat va semna contractul de vanzare-cumparare si va achita pretul acestuia.
    (2) Daca persoana renunta la cumpararea bunului sau daca nu se prezinta in termen de 10 zile lucratoare pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare, pierde garantia depusa.
    Art. 26
    (1) In cazul in care nu s-au prezentat minimum 2 participanti la licitatie sau daca nici un ofertant dintre cei prezenti nu a oferit cel putin pretul de pornire, comisia de licitatie va incheia un proces-verbal de constatare, urmand ca licitatia sa se repete. Repetarea licitatiei se va face numai dupa trecerea a cel putin 15 zile lucratoare de la data precedentei licitatii, iar noul pret de pornire, diminuat potrivit normelor aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe, va fi aprobat de ordonatorul principal de credite.
    (2) In cazul in care nici de aceasta data nu se prezinta la licitatie minimum 2 participanti si nu se ofera cel putin pretul de pornire, licitatia se va relua dupa cel putin 15 zile lucratoare, iar pretul va fi diminuat cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Procentul de diminuare va fi stabilit prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe.
    (3) In situatia in care dupa a treia licitatie nu a fost oferit cel putin pretul de pornire a licitatiei, bunurile se vor valorifica conform celorlalte modalitati prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata si modificata prin Legea nr. 28/2001, precum si la art. 9 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale, aprobata prin Legea nr. 50/1999, cu modificarile ulterioare.
    (4) Procedurile de valorificare prin selectie de oferte sau prin negociere directa pot fi stabilite prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe.
    Art. 27
    (1) Bunurile care nu au fost vandute prin licitatie, selectie de oferte sau prin negociere directa, care nu au fost schimbate cu altele noi avand aceiasi parametri ori care nu au fost transmise fara plata altor institutii publice, in conditiile legii, pot fi valorificate nedezmembrate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, prin agenti economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile.
    (2) Pretul de valorificare se stabileste prin negociere directa, urmand ca acesta sa se consemneze intr-un proces-verbal de negociere.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Bunurile materiale de natura mijloacelor si/sau instalatiilor specifice activitatii Serviciului de Informatii Externe, scoase din functiune sau declasate, nu fac obiectul valorificarii conform prevederilor prezentului regulament, ele urmand sa fie casate potrivit normelor aprobate prin ordin al conducatorului acestei institutii.
    Art. 29
    Taxa de participare la licitatie se determina astfel incat sa nu depaseasca cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 980/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 980 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu