Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 973 din 15 iunie 2004

privind aprobarea Conditiilor si a procedurii de vanzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori in patrimoniul regiilor autonome

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 637 din 14 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 3^1 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Conditiile si procedura de vanzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista incheiate contracte de inchiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         CONDITIILE SI PROCEDURA
de vanzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista incheiate contracte de inchiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

    Art. 1
    (1) Consiliile locale, consiliile judetene, alte institutii sau autoritati publice si consiliile de administratie ale regiilor autonome au obligatia sa constituie comisii pentru vanzarea, la cererea utilizatorilor, a spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori in patrimoniul regiilor autonome, dupa caz, pentru care exista incheiate contracte de inchiriere si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.
    (2) Componenta si modul de organizare si functionare a comisiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin hotarare a consiliilor locale, consiliilor judetene, respectiv a consiliilor de administratie ale regiilor autonome sau a conducatorilor altor institutii ori autoritati publice.
    Art. 2
    (1) Consiliile de administratie ale regiilor autonome, primarii si presedintii consiliilor judetene, conducatorii altor institutii sau autoritati publice vor afisa la sediul propriu, pentru regia autonoma, consiliul local sau, dupa caz, consiliul judetean respectiv, institutia ori autoritatea publica, extrase din Hotararea Guvernului nr. 1.280/2003 privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.
    (2) In cazul municipiului Bucuresti, extrasele din hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1) se intocmesc pe sectoare, prin grija primarului general al municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    (1) Pentru fiecare spatiu destinat creatiei artistice, comisia prevazuta la art. 1 alin. (1) aproba pretul minim de vanzare, care nu poate fi mai mic decat cel propus prin raportul de evaluare.
    (2) Raportul de evaluare este elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, selectate prin licitatie publica organizata de comisie, in termen de 10 zile de la constituire. Anuntul de organizare a licitatiei publice pentru selectarea evaluatorului se afiseaza la sediul primariei, respectiv al consiliului judetean, si la sediul regiilor autonome si se publica intr-un cotidian central si in unul sau mai multe cotidiene locale. Comisia stabileste prin vot daca licitatia va avea ca obiect selectarea unui evaluator pentru toate spatiile aflate pe lista sau a mai multi evaluatori, pe grupe ori categorii de spatii, dupa caz, in functie de cererile utilizatorilor.
    Art. 4
    (1) Vanzarea spatiilor destinate creatiei artistice se face prin negociere directa, la cererea utilizatorilor care le foloseau efectiv la data intrarii in vigoare a Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, in baza unui contract de inchiriere.
    (2) Prin metoda negocierii directe spatiile destinate creatiei artistice nu se vand utilizatorilor care:
    a) au inregistrat restante la plata chiriei pe o perioada de cel putin 6 luni consecutive pe durata derularii contractului;
    b) nu au respectat clauzele contractuale, in sensul ca au subinchiriat spatiul sau acesta a fost divizat si s-au realizat asocieri cu alte persoane;
    c) au obligatii neachitate la bugetul general consolidat, la data vanzarii.
    Art. 5
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, solicitantii pot depune o cerere scrisa de cumparare la sediul vanzatorului: consiliul local al comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, consiliul judetean, alte institutii sau autoritati publice, regia autonoma, dupa caz, pe care o inainteaza comisiei in ordinea stricta a depunerii.
    (2) Cererea va cuprinde datele necesare identificarii spatiului si solicitantului, suprafata si destinatia spatiului, la aceasta anexandu-se copii de pe actele in baza carora este detinut spatiul.
    Art. 6
    (1) Cererile sunt analizate de comisie, care va hotari si va comunica raspunsul in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii. Cererile vor fi verificate de comisie, in mod obligatoriu, si la fata locului.
    (2) Dupa aprobarea cererii de cumparare se va proceda la stabilirea pretului prin negociere directa, pornindu-se de la pretul minim de vanzare, determinat potrivit art. 3.
    (3) La stabilirea pretului va fi avuta in vedere si dedusa, pe baza de acte justificative, valoarea investitiilor efectuate de cumparator, indiferent de natura acestora, daca au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spatiului si daca au fost executate pe baza unei autorizatii de construire, in conditiile legii.
    Art. 7
    Operatiunile de negociere si stabilire a pretului se consemneaza de catre comisie intr-un proces-verbal care se semneaza de toti membrii acesteia si se depune la sediul vanzatorului.
    Art. 8
    (1) Pe baza procesului-verbal intocmit de comisie se incheie contractul de vanzare-cumparare care se semneaza, din partea vanzatorului, de presedintele consiliului judetean, de primarul comunei, orasului, municipiului ori al sectorului municipiului Bucuresti, de catre conducatorul altor institutii sau autoritati publice ori de catre presedintele consiliului de administratie al regiei autonome, dupa caz, iar din partea cumparatorului, de catre persoanele autorizate potrivit legii.
    (2) In cazul in care cumparatorul nu poate achita integral pretul stabilit potrivit art. 6 alin. (2) si (3), vanzatorul poate stabili un sistem de plata in rate, prin negociere cu cumparatorul.
    (3) In cazul in care un cumparator se afla in situatia de a cumpara doua sau mai multe spatii destinate creatiei artistice, comisia aproba plata in rate doar pentru unul dintre spatii. Cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a beneficiat de plata in rate pentru cumpararea unui alt spatiu destinat creatiei artistice.
    (4) Vanzarea spatiilor destinate creatiei artistice cu plata in rate se face in urmatoarele conditii:
    a) avans de 25% din pretul de vanzare;
    b) rate lunare esalonate pe un termen de pana la 3 ani, fara acordarea unor termene de gratie;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 10% .
    (5) Comisia va solicita cumparatorului constituirea de garantii pentru asigurarea platii ratelor, cum ar fi:
    a) scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala romana sau de o banca comerciala straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;
    b) constituirea unei ipoteci pe spatiul care face obiectul vanzarii;
    c) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate romana, in conditiile Codului comercial, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre debitor.
    (6) Vanzatorul va comunica cumparatorului, cu 15 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.
    (7) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive sau in cazul nerespectarii prevederilor alin. (3), contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.
    Art. 9
    (1) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii vor dispune masurile necesare pentru asigurarea respectarii dispozitiilor legii, ale prezentelor conditii si proceduri de vanzare si a celorlalte reglementari legale in vigoare.
    (2) Prefectii vor veghea ca extrasele din Hotararea Guvernului nr. 1.280/2003, potrivit art. 2, sa cuprinda toate spatiile destinate creatiei artistice si vor verifica respectarea procedurilor si a termenelor prevazute de prezentele conditii si proceduri de vanzare.
    (3) Pe baza comunicarilor lunare ale presedintilor consiliilor judetene si ale primarilor, prefectii vor transmite Ministerului Administratiei si Internelor informari privind stadiul derularii procesului de vanzare a spatiilor destinate creatiei artistice.
    Art. 10
    O cota de 15% din sumele obtinute din vanzarea spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului, se va vira la bugetul de stat, dupa deducerea de catre vanzator a cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiilor respective, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, cheltuieli cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice respective, diferenta fiind virata la bugetele consiliilor locale, consiliilor judetene, altor institutii si autoritati publice sau regiilor autonome care au in administrare spatiile respective.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 973/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 973 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 973/2004
Hotărârea 1280 2003
privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
Legea 550 2002
privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu