E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 956 din 19 august 2009

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2010

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 633 din 24 septembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Nivelurile prevăzute în anexă pentru impozitul pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Art. 2. - (1) In vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.

(2) Nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009.

Art. 3. -Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Incepând cu data de 1 ianuarie 2010, Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

ANEXĂ

TABLOUL

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

I. Codul fiscal - titlul IX „Impozite şi taxe locale"

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual, în condiţiile art. 292, şi, respectiv, art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)

CAPITOLUL II

Impozitul şi taxa pe clădiri

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

123

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

CAPITOLUL III

Impozitul şi taxa pe teren

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha -

0

I

II

III

IV

V

A

8.921

7.408

6.508

5.640

766

613

B

7.408

5.600

4.540

3.832

613

460

C

5.600

3.832

2.874

1.821

460

306

D

3.832

1.821

1.519

1.060

300

153

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan

- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii -

Art. 258 alin. (4)                                                                                                    - lei/ha -

Nr. crt.

Zona

A

B

c

D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

24

18

16

13

2.

Păşune

18

16

13

11

3.

Fâneaţă

18

16

13

11

4.

Vie

40

30

24

16

5.

Livadă

46

40

30

24

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

16

13

7.

Teren cu ape

13

11

7

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan

Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

A

B

C

D

Categoria de folosinţă

1.

Teren cu construcţii

27

24

22

19

2.

Teren arabil

43

41

39

36

3.

Păşune

24

22

19

17

4.

Fâneaţă

24

22

19

17

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48

46

43

41

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6.

Livadă   pe    rod,    alta   decât   cea   prevăzută la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

X

X

X

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

X

CAPITOLUL IV

Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 263 alin. (2)

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

- lei/200 cm3

sau fracţiune din aceasta -

1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

36

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

72

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

145

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

Art. 263 alin. (4)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone1)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei,

pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei,

pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie

pneumatică

sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

1.

Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

2.

Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

3.

Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

4.

Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

II.

Vehicule cu 3 axe

1.

Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

2.

Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

3.

Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

472

454

589

4.

Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

727

589

908

5.

Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

1.129

908

1.412

6.

Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

1.129

908

1.412

III.

Vehicule cu 4 axe

1.

Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

478

589

598

2.

Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

478

747

598

933

3.

Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

747

1.185

933

1.481

4.

Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

5.

Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Art. 263 alin. (5)

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone2)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei,

pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie

pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie

pneumatică

sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2.

Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3.

Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

4.

Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

5.

Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

6.

Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

7.

Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

8.

Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

II.

Vehicule cu 2+2 axe

1.

Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

2.

Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

3.

Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

377

553

471

692

4.

Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

5.

Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

668

1.097

835

1.371

6.

Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1.097

1.522

1.371

1.902

7.

Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

8.

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

III.

Vehicule cu 2+3 axe

1.

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.211

1.686

1.514

2.107

2.

Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.686

2.291

2.107

2.863

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

1.

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.070

1.486

1.338

1.857

2.

Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.486

2.055

1.857

2.569

3.

Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2.055

3.040

2.569

3.800

V.

Vehicule cu 3+3 axe

1.

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

2.

Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

737

1.100

921

1.375

3.

Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.100

1.751

1.375

2.189

2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Impozit

- lei -

a) Până la 1 tonă inclusiv

8

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

d) Peste 5 tone

55

Art. 263 alin. (7)

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

3. Bărci cu motor

181

4. Nave de sport şi agrement*)

Intre 0 şi 964

5. Scutere de apă

181

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

482

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

783

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1.205

d) peste 4.000 CP

1.928

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

157

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

157

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv

241

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

422

CAPITOLUL V

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

a) până la 150 m2 inclusiv

4-5

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv

5-6

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

6-8

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

8-10

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

10-12

f) peste 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

Art. 267 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

Intre 0 şi 7 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

Intre 0 şi 7 lei inclusiv pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

Intre 0 şi 11 lei inclusiv pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

Intre 0 şi 13 lei inclusiv

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Intre 0 şi 8 lei inclusiv

Art. 268 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

1. în mediul rural

Intre 0 şi 13 lei inclusiv

2. în mediul urban

Intre 0 şi 69 lei inclusiv

Art. 268 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare

Intre 0 şi 17 lei inclusiv

Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

Intre 0 şi 28 lei inclusiv

pentru fiecare m2

sau fracţiune de m2

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

Intre 0 şi 69 lei inclusiv

Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Intre 0 şi 3.615 lei inclusiv

CAPITOLUL VI

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

Intre 0 şi 28 inclusiv

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

Intre 0 şi 20 inclusiv

CAPITOLUL VII

Impozitul pe spectacole

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

- lei/m2 -

a) în cazul videotecilor

Intre 0 şi 2 inclusiv

b) în cazul discotecilor

Intre 0 şi 3 inclusiv

CAPITOLUL XIII

Sancţiuni

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 294 alin. (3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei

Art. 294 alin. (4)

Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art. 294 alin. (6)

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b)- d),'cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.

Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Nr crt.

Extras din norma juridică

- lei-

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1.

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie,  cu excepţia acelor acte pentru  care se  plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2.

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin  art.  80  lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale

3.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei    Guvernului    nr.    92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

7.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8.

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului

13

9.

Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10.

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

11.

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12.

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1.

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

4

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

5

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

2.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

Nr. crt.

Extras din norma juridică

- lei-

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1.

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

X

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

5

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv

24

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile

c+e, d+e

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora Ie-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora Ie-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

52

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

2.

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3.

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

357

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date

1.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional  de   evidenţă   a   permiselor  de   conducere  şi   certificatelor  de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

4

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.  18/1991,  republicată, cu  modificările şi completările  ulterioare,  cu  excepţia celor pentru  terenurile agricole şi forestiere3)

13

3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 956/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 956 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu