Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 945 din 29 august 2002

privind aprobarea acordarii unui avans de 30% in anul 2002 producatorilor agricoli cultivatori de sfecla de zahar, pentru costul lucrarilor agricole de pregatire a terenului din toamna anului 2002 pentru productia de sfecla de zahar din anul 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 664 din  6 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 40 alin. (2) din Legea privind finantele publice nr. 72/1996, cu modificarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Producatorii agricoli organizati in exploatatii agricole in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, care detin si exploateaza terenuri agricole si valorifica pe piata produsele obtinute, beneficiaza de sprijinul direct al statului, prin facilitati financiare, in scopul imbunatatirii eficientei economice, al cresterii productiei si indicilor de calitate a produselor agricole.
    Art. 2
    (1) Se aproba acordarea unui avans de 30% din partea statului pentru costul lucrarilor agricole de pregatire a terenului din toamna anului 2002 pentru productia de sfecla de zahar din anul 2003. Avansul se acorda numai pentru suprafetele pentru care s-au incheiat cu fabricile de zahar contracte de preinsamantare si de garantare materiala.
    (2) Nivelul unitar al avansului de 30% din sustinerea directa pentru productia marfa la sfecla de zahar este de 2.025 mii lei/ha.
    (3) Valoarea totala a avansului acordat in toamna anului 2002 este de 183 miliarde lei si se suporta din bugetul de stat pe anul 2002 prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (4) Lucrarile ce se vor executa in toamna anului 2002 sunt: arat, discuit, nivelat si fertilizare de baza.
    Art. 3
    (1) Acordarea avansului din partea statului producatorilor agricoli cultivatori de sfecla de zahar se face intr-o singura etapa.
    (2) Pentru a beneficia de avans producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar trebuie sa prezinte la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti contracte de preinsamantare si de garantare materiala incheiate cu fabricile de zahar.
    (3) Pentru acordarea avansului producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar trebuie sa execute pe suprafetele contractate toate lucrarile de pregatire a terenului prevazute la art. 2 alin. (4).
    Art. 4
    Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotarari producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar trebuie sa formuleze o cerere-tip adresata directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, pe care o depun la primarie, conform anexei nr. 1.
    Art. 5
    (1) In baza cererii-tip adresate directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti se intocmesc dosare producatorilor agricoli cultivatori de sfecla de zahar, care cuprind datele de identificare, dimensiunea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturii sfeclei de zahar, contractul de preinsamantare si de garantare materiala si procesul-verbal de receptie cantitativa si valorica a lucrarilor agricole executate.
    (2) Inspectorii teritoriali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a intocmi documentatia prevazuta la alin. (1), pe baza datelor furnizate de producatorii agricoli, si sa o depuna in termen la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    (3) Dosarele intocmite de reprezentantii directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti se pastreaza in original la sediul acestora si se introduc intr-un program informativ care se activeaza, in functie de situatiile deosebite gasite in teritoriu, ori de cate ori este necesar.
    (4) Raspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse in dosarele producatorilor agricoli cultivatori de sfecla de zahar revine reprezentantilor directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    (5) Termenul limita pentru depunerea cererii-tip si a dosarelor de catre producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar este 1 octombrie 2002.
    (6) Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmeste situatia centralizatoare privind cererile pentru incasarea avansului, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, si o transmite la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Directia generala de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare.
    Art. 6
    Derularea fondurilor alocate ca avans pentru producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar in conformitate cu prevederile prezentei hotarari se face prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin banci sau, dupa caz, prin oficiile postale.
    Art. 7
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, dupa verificarea si aprobarea cererilor formulate de producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar pentru incasarea avansului de la bugetul de stat, intocmesc si transmit, pana la data de 10 octombrie 2002, Directiei generale de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor centralizatorul acestor cereri, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 8
    (1) In baza situatiei centralizatoare privind cererile formulate pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate pentru avans, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, transmisa de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare pe judete, se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 9
    Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, se alimenteaza conturile directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru incasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, intocmite de producatorii agricoli, efectueaza plata catre acestia astfel:
    a) pentru producatorii agricoli cu personalitate juridica, in conturi deschise la trezorerii sau banci comerciale;
    b) pentru producatorii agricoli persoane fizice, prin casieria directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti sau prin mandat postal;
    c) contravaloarea mandatului postal este suportata de beneficiar.
    Art. 10
    (1) Avansul va fi justificat de cultivatorii de sfecla de zahar, pana la data de 15 decembrie 2002, pe baza de documente care sa ateste utilizarea sumelor pentru realizarea lucrarilor de arat, discuit, nivelat si fertilizare de baza pe suprafetele a caror productie a fost contractata.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi depuse la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    (3) Sumele incasate si nejustificate pana la data de 15 decembrie 2002 vor fi virate la bugetul de stat.
    (4) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti vor urmari justificarea sumelor acordate si virarea sumelor necuvenite la bugetul de stat.
    Art. 11
    (1) Utilizarea de catre producatorii agricoli beneficiari ai sprijinului direct acordat de stat a sumelor alocate, in alte scopuri decat cele prevazute in prezenta hotarare, se sanctioneaza cu amenda civila de 30 milioane lei.
    (2) Sumele care au facut obiectul faptei prevazute la alin. (1) se restituie de cei in cauza la bugetul de stat, actualizate in functie de indicele inflatiei pentru perioada in care au fost folosite in alte scopuri.
    (3) Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat reprezentand sprijinul direct pe produs.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

    Producator agricol ........................
                        (date de identificare)
    Primaria Comunei ..........................
    Judetul ...................................
    Nr. ........... din........................

                                          Directia generala pentru agricultura
                                          si industrie alimentara a judetului
                                          ............/municipiului Bucuresti
                                          Nr. .............. din .............

                                 CERERE
pentru acordarea unui avans de 30% in anul 2002 producatorilor agricoli cultivatori de sfecla de zahar, pentru costul lucrarilor agricole de pregatire a terenului din toamna anului 2002 pentru productia de sfecla de zahar din anul 2003

    I. Producatorul agricol persoana fizica/juridica ....................................................... din comuna (orasul) ..................., judetul .................., reprezentat prin domnul/doamna ................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .... nr. .............., codul numeric personal ........................., solicit acordarea unui avans de 30% in anul 2002 pentru costul lucrarilor agricole de pregatire a terenului din toamna anului 2002 pentru productia de sfecla de zahar din anul 2003.
    II. Am incheiat contract de preinsamantare si de garantare materiala cu Fabrica de zahar ......................... din localitatea ...................., judetul .............., pentru suprafata de .........., cu o productie totala de .......... tone.
    III. Anexez la prezenta cerere contractul de preinsamantare si de garantare materiala, schita de amplasare a culturii de sfecla de zahar, adresa de la primarie privind executarea lucrarilor de pregatire a terenului.
    IV. In baza prezentei cereri solicit atribuirea avansului de 30% care sa imi acopere o parte din cheltuielile pe care le-am efectuat.
    V. Solicit decontarea sumelor atribuite ca avans de catre Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a judetului ................../municipiului Bucuresti prin:
    - trezorerie                                 denumire, cont
    - banca comerciala                           denumire, cont
    - oficiul postal                             denumire
    - casieria directiei generale pentru
      agricultura si industrie alimentara

    Raspund de exactitatea celor declarate.

                                               Numele si prenumele
                                                    (stampila)
                                             .......................

                                    Vizat

              Primar,                                 Secretar,
      .......................                 .......................

    ANEXA 2

    Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara
    a judetului ................/municipiului Bucuresti

                         SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a avansului de 30% in anul 2002 de catre producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar, pentru costul lucrarilor agricole de pregatire a terenului din toamna anului 2002 pentru productia de sfecla de zahar din anul 2003
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Producator agricol|               |         |   Productia  | Valoarea  |
|crt.|  cultivator de   |Cerere nr. ....|Suprafata|    - tone -  | totala a  |
|    | sfecla de zahar  |din ...........| - ha -  |______________| avansului |
|    |                  |               |         |estimata|marfa|- mii lei -|
|____|__________________|_______________|_________|________|_____|___________|
|____|__________________|_______________|_________|________|_____|___________|
|____|__________________|_______________|_________|________|_____|___________|
|____|__________________|_______________|_________|________|_____|___________|
|    | TOTAL:           |               |         |        |     |           |
|____|__________________|_______________|_________|________|_____|___________|

               Director general,                 Contabil-sef,
             ....................            .....................

    ANEXA 3

    MINISTERUL AGRICULTURII,
    ALIMENTATIEI SI PADURILOR

                                                        Se aproba
                                             Ordonator principal de credite
                                               ..........................

                         SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind sumele cuvenite producatorilor agricoli cultivatori de sfecla de zahar ca avans pentru costul lucrarilor agricole de pregatire a terenului in anul 2002 pentru productia de sfecla de zahar din anul 2003
 _____________________________________________________________________
|Nr. |         Judetul         |Suma cuvenita|       Observatii       |
|crt.|                         | - mii lei - |                        |
|____|_________________________|_____________|________________________|
|____|_________________________|_____________|________________________|
|____|_________________________|_____________|________________________|
|____|_________________________|_____________|________________________|
|    | TOTAL:                  |             |                        |
|____|_________________________|_____________|________________________|

                  Directia generala de patrimoniu public
                  si de gestiune a mijloacelor financiare

                             Director general,
                        ..........................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 945/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 945 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu