E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 941 din 29 august 2002

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 673 din 11 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, denumita in continuare ARCE, este organ de specialitate la nivel national in domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridica, autonomie functionala, organizatorica si financiara, in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu finantare din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Sediul central al ARCE este in municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr. 16, sectorul 1.
    (3) Filialele teritoriale, prevazute in anexa nr. 1, sunt unitati fara personalitate juridica, organizate in structura ARCE.
    (4) Patrimoniul ARCE este constituit din patrimoniul sediului central al ARCE si din patrimoniul filialelor teritoriale.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate ARCE are urmatoarele atributii si responsabilitati principale:
    a) elaborarea politicii nationale de utilizare eficienta a energiei impreuna cu Ministerul Industriei si Resurselor si supunerea ei spre aprobare Guvernului o data cu politica energetica nationala, ca parte a acesteia;
    b) implementarea si monitorizarea politicii nationale de eficienta energetica si a programelor de utilizare eficienta a energiei;
    c) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale in vederea utilizarii eficiente a energiei si a reducerii impactului negativ asupra mediului;
    d) participarea la elaborarea de norme si reglementari tehnice in scopul cresterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje de producere, transport, distributie si consum de energie pentru cladiri, precum si pentru alte domenii de activitate;
    e) certificarea conformitatii aparatelor, echipamentelor si utilajelor pe baza masuratorilor si incercarilor efectuate, conform prevederilor reglementarilor tehnice;
    f) autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice;
    g) coordonarea programelor de eficienta energetica finantate de institutii sau organizatii internationale in baza unor acorduri guvernamentale;
    h) evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de investitii in domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finantare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului;
    i) elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale;
    j) cooperarea cu institutiile abilitate in vederea realizarii balantelor energetice si formarii unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei, a realizarii unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica la nivel national;
    k) acordarea de consultanta gratuita autoritatilor administratiei publice locale in elaborarea si aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice, administratorilor cladirilor publice, ai celor cu destinatia de locuinta si agentilor economici;
    l) elaborarea si coordonarea programelor de pregatire si instruire, precum si atestarea personalului cu atributii in domeniul gestiunii energiei;
    m) avizarea impreuna cu ministerele de resort, dupa caz, a programelor proprii de eficienta energetica, intocmite de consumatori, in conditiile legii;
    n) asigurarea in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a supravegherii pietei pentru respectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica;
    o) promovarea surselor noi, regenerabile de energie: biomasa, eoliana, geotermala, minihidro, solara si altele.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a ARCE este prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) Salarizarea personalului ARCE se face potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice din sectorul bugetar.
    (3) Personalul existent al ARCE, preluat ca urmare a reorganizarii ARCE din forma de directie generala, se considera transferat in interesul serviciului in noua structura organizatorica, potrivit prevederilor prezentei hotarari, si isi pastreaza drepturile salariale avute la data transferarii.
    Art. 4
    (1) ARCE este condusa de un presedinte numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor, in conditiile legii. Presedintele ARCE este salarizat, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, la nivelul functiei de secretar general adjunct, iar vicepresedintele, la nivel de director general.
    (2) Presedintele reprezinta ARCE in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice din tara si strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele ARCE emite decizii. Deciziile de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Presedintele ARCE numeste prin decizie vicepresedintele, directorii, sefii de servicii si directorii filialelor teritoriale, in conditiile legii.
    (5) Incadrarea, promovarea, sanctionarea disciplinara si concedierea personalului ARCE se fac prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.
    (6) Presedintele poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta si altor persoane din cadrul ARCE.
    (7) Presedintele ARCE indeplineste, in conditiile legii, functia de ordonator tertiar de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale.
    (8) In cadrul structurii ARCE prin decizie a presedintelui se pot organiza filiale, servicii, birouri, laboratoare, necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (9) Functia de presedinte al ARCE inceteaza prin:
    a) demisie;
    b) imposibilitatea de exercitare a functiei, constand intr-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de zile consecutive;
    c) revocare de catre autoritatea care l-a numit;
    d) deces.
    Art. 5
    Functionarea si atributiile compartimentelor si filialelor ARCE se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ARCE, care se aproba prin decizie a presedintelui.
    Art. 6
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARCE se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare se realizeaza din tarife percepute pentru activitatile de autorizare, avizare, certificare, atestare, din contributii ale agentilor economici si ale organismelor internationale potrivit art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, precum si din orice alte sume realizate din activitati cu caracter specific prestate de ARCE, in conditiile legii.
    (3) Pentru desfasurarea activitatilor proprii ARCE poate folosi mijloace materiale si banesti primite de la persoane fizice si juridice conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 72/1996, cu modificarile ulterioare.
    (4) Tarifele si contributiile agentilor economici se propun de catre ARCE si se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) ARCE intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si resurselor.
    (6) Disponibilitatile banesti aflate in conturile ARCE la finele anului se reporteaza dupa regularizarea cu bugetul de stat si se utilizeaza de aceasta in anul urmator.
    Art. 7
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor sale ARCE colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    (2) ARCE are dreptul de a solicita informatii si documente de la persoane fizice sau juridice care au activitate in domeniul energetic.
    (3) Personalul ARCE are dreptul de acces in spatiile de proiectare, productie, incercari, verificare finala si de depozitare a aparatelor, echipamentelor si utilajelor cu rol in producere, transport, distributie si consum de energie, precum si in locurile in care acestea sunt utilizate.
    Art. 8
    ARCE are obligatia de a inainta Ministerului Industriei si Resurselor rapoarte semestriale si, la solicitare, informari periodice privind activitatea proprie.
    Art. 9
    Pentru activitatile specifice se aproba utilizarea de catre ARCE a parcului auto si a consumului de carburanti prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                          FILIALELE TERITORIALE
    ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE)
________________________________________________________________________________
 Nr.  Denumirea filialei     Raza de activitate
 crt. teritoriale
________________________________________________________________________________
   1. ARCE Bucuresti         Municipiul Bucuresti, judetele: Giurgiu, Teleorman
   2. ARCE Buzau             Judetele: Buzau, Vrancea
   3. ARCE Brasov            Judetele: Brasov, Covasna, Prahova
   4. ARCE Cluj-Napoca       Judetele: Cluj, Salaj, Maramures
   5. ARCE Constanta         Judetele: Constanta, Ialomita, Calarasi
   6. ARCE Craiova           Judetele: Dolj, Mehedinti, Gorj
   7. ARCE Deva              Judetele: Hunedoara, Arad
   8. ARCE Galati            Judetele: Galati, Braila, Tulcea
   9. ARCE Iasi              Judetele: Iasi, Vaslui, Bacau
  10. ARCE Oradea            Judetele: Bihor, Satu Mare
  11. ARCE Pitesti           Judetele: Arges, Dambovita, Olt
  12. ARCE Sibiu             Judetele: Sibiu, Alba, Valcea
  13. ARCE Suceava           Judetele: Suceava, Botosani, Neamt
  14. ARCE Targu Mures       Judetele: Mures, Bistrita-Nasaud, Harghita
  15. ARCE Timisoara         Judetele: Timis, Caras-Severin
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2*1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    AGENTIA ROMANA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
                             _____________________
                            |                     |
                            |     PRESEDINTE      |
    _____________________   |_____________________|    ______________________
   |      Serviciul      |             |              |       Serviciul      |
   |   BUGET, FINANTE,   |_____________|______________|      MANAGEMENT,     |
   |    CONTABILITATE    |             |              |LEGISLATIE, CONTENCIOS|
   |_____________________|   __________|__________    |______________________|
                            |                     |
                            |   VICEPRESEDINTE    |
                            |_____________________|
            ___________________________|____________________________
 __________|__________       __________|__________        __________|__________
| ARCE - SUPRAVEGHERE |     |                     |      |                     |
|       PIATA*)       |     |  ARCE - PROGRAME*)  |      | ARCE - AUTORIZARI*) |
|_____________________|     |_____________________|      |_____________________|
       |               ________|_______                   _______|_______
 ______|_____    _____|______    ______|_______    ______|_____    ______|_____
|  Serviciul |  |  Serviciul |  |   Serviciul  |  |  Serviciul |  |  Serviciul |
|Supraveghere|  | Politici si|  |   Cooperare  |  | Autorizare,|  |Certificare,|
|   piata    |  |  Programe  |  |Internationala|  |  Atestare  |  |  Avizare   |
|            |  |  Nationale |  |              |  |            |  |            |
|____________|  |____________|  |______________|  |____________|  |____________|
       |_________________________________________________|_______________|
      _______________________________|_____________________________________
    _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_
   | FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|
   | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10|| 11|| 12|| 13|| 14|| 15|
   |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___|

    *) Se organizeaza ca directii.

    ANEXA 3

                               NORMATIV
    privind parcul auto pentru Agentia Romana pentru Conservarea Energiei

    1. Autolaboratoare - cate un autolaborator pentru fiecare filiala
                         teritoriala
    2. Autoturisme     - cate un autoturism pentru fiecare filiala teritoriala,
                         in scopul realizarii activitatii de supraveghere a
                         pietei;
                       - un autoturism pentru conducerea Agentiei Romane pentru
                         Conservarea Energiei

    NOTA:
    Consumul lunar pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.
    Consumul lunar pentru fiecare autolaborator este de 250 l/autolaborator (benzina) sau de 150 l/autolaborator (motorina).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 941/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 941 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 941/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu