E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 941 din 29 august 2002

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 673 din 11 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, denumita in continuare ARCE, este organ de specialitate la nivel national in domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridica, autonomie functionala, organizatorica si financiara, in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu finantare din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Sediul central al ARCE este in municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr. 16, sectorul 1.
    (3) Filialele teritoriale, prevazute in anexa nr. 1, sunt unitati fara personalitate juridica, organizate in structura ARCE.
    (4) Patrimoniul ARCE este constituit din patrimoniul sediului central al ARCE si din patrimoniul filialelor teritoriale.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate ARCE are urmatoarele atributii si responsabilitati principale:
    a) elaborarea politicii nationale de utilizare eficienta a energiei impreuna cu Ministerul Industriei si Resurselor si supunerea ei spre aprobare Guvernului o data cu politica energetica nationala, ca parte a acesteia;
    b) implementarea si monitorizarea politicii nationale de eficienta energetica si a programelor de utilizare eficienta a energiei;
    c) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale in vederea utilizarii eficiente a energiei si a reducerii impactului negativ asupra mediului;
    d) participarea la elaborarea de norme si reglementari tehnice in scopul cresterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje de producere, transport, distributie si consum de energie pentru cladiri, precum si pentru alte domenii de activitate;
    e) certificarea conformitatii aparatelor, echipamentelor si utilajelor pe baza masuratorilor si incercarilor efectuate, conform prevederilor reglementarilor tehnice;
    f) autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice;
    g) coordonarea programelor de eficienta energetica finantate de institutii sau organizatii internationale in baza unor acorduri guvernamentale;
    h) evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de investitii in domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finantare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului;
    i) elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale;
    j) cooperarea cu institutiile abilitate in vederea realizarii balantelor energetice si formarii unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei, a realizarii unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica la nivel national;
    k) acordarea de consultanta gratuita autoritatilor administratiei publice locale in elaborarea si aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice, administratorilor cladirilor publice, ai celor cu destinatia de locuinta si agentilor economici;
    l) elaborarea si coordonarea programelor de pregatire si instruire, precum si atestarea personalului cu atributii in domeniul gestiunii energiei;
    m) avizarea impreuna cu ministerele de resort, dupa caz, a programelor proprii de eficienta energetica, intocmite de consumatori, in conditiile legii;
    n) asigurarea in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a supravegherii pietei pentru respectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica;
    o) promovarea surselor noi, regenerabile de energie: biomasa, eoliana, geotermala, minihidro, solara si altele.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a ARCE este prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) Salarizarea personalului ARCE se face potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice din sectorul bugetar.
    (3) Personalul existent al ARCE, preluat ca urmare a reorganizarii ARCE din forma de directie generala, se considera transferat in interesul serviciului in noua structura organizatorica, potrivit prevederilor prezentei hotarari, si isi pastreaza drepturile salariale avute la data transferarii.
    Art. 4
    (1) ARCE este condusa de un presedinte numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor, in conditiile legii. Presedintele ARCE este salarizat, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, la nivelul functiei de secretar general adjunct, iar vicepresedintele, la nivel de director general.
    (2) Presedintele reprezinta ARCE in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice din tara si strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele ARCE emite decizii. Deciziile de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Presedintele ARCE numeste prin decizie vicepresedintele, directorii, sefii de servicii si directorii filialelor teritoriale, in conditiile legii.
    (5) Incadrarea, promovarea, sanctionarea disciplinara si concedierea personalului ARCE se fac prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.
    (6) Presedintele poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta si altor persoane din cadrul ARCE.
    (7) Presedintele ARCE indeplineste, in conditiile legii, functia de ordonator tertiar de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale.
    (8) In cadrul structurii ARCE prin decizie a presedintelui se pot organiza filiale, servicii, birouri, laboratoare, necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (9) Functia de presedinte al ARCE inceteaza prin:
    a) demisie;
    b) imposibilitatea de exercitare a functiei, constand intr-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de zile consecutive;
    c) revocare de catre autoritatea care l-a numit;
    d) deces.
    Art. 5
    Functionarea si atributiile compartimentelor si filialelor ARCE se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ARCE, care se aproba prin decizie a presedintelui.
    Art. 6
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARCE se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare se realizeaza din tarife percepute pentru activitatile de autorizare, avizare, certificare, atestare, din contributii ale agentilor economici si ale organismelor internationale potrivit art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, precum si din orice alte sume realizate din activitati cu caracter specific prestate de ARCE, in conditiile legii.
    (3) Pentru desfasurarea activitatilor proprii ARCE poate folosi mijloace materiale si banesti primite de la persoane fizice si juridice conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 72/1996, cu modificarile ulterioare.
    (4) Tarifele si contributiile agentilor economici se propun de catre ARCE si se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) ARCE intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si resurselor.
    (6) Disponibilitatile banesti aflate in conturile ARCE la finele anului se reporteaza dupa regularizarea cu bugetul de stat si se utilizeaza de aceasta in anul urmator.
    Art. 7
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor sale ARCE colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    (2) ARCE are dreptul de a solicita informatii si documente de la persoane fizice sau juridice care au activitate in domeniul energetic.
    (3) Personalul ARCE are dreptul de acces in spatiile de proiectare, productie, incercari, verificare finala si de depozitare a aparatelor, echipamentelor si utilajelor cu rol in producere, transport, distributie si consum de energie, precum si in locurile in care acestea sunt utilizate.
    Art. 8
    ARCE are obligatia de a inainta Ministerului Industriei si Resurselor rapoarte semestriale si, la solicitare, informari periodice privind activitatea proprie.
    Art. 9
    Pentru activitatile specifice se aproba utilizarea de catre ARCE a parcului auto si a consumului de carburanti prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                          FILIALELE TERITORIALE
    ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE)
________________________________________________________________________________
 Nr.  Denumirea filialei     Raza de activitate
 crt. teritoriale
________________________________________________________________________________
   1. ARCE Bucuresti         Municipiul Bucuresti, judetele: Giurgiu, Teleorman
   2. ARCE Buzau             Judetele: Buzau, Vrancea
   3. ARCE Brasov            Judetele: Brasov, Covasna, Prahova
   4. ARCE Cluj-Napoca       Judetele: Cluj, Salaj, Maramures
   5. ARCE Constanta         Judetele: Constanta, Ialomita, Calarasi
   6. ARCE Craiova           Judetele: Dolj, Mehedinti, Gorj
   7. ARCE Deva              Judetele: Hunedoara, Arad
   8. ARCE Galati            Judetele: Galati, Braila, Tulcea
   9. ARCE Iasi              Judetele: Iasi, Vaslui, Bacau
  10. ARCE Oradea            Judetele: Bihor, Satu Mare
  11. ARCE Pitesti           Judetele: Arges, Dambovita, Olt
  12. ARCE Sibiu             Judetele: Sibiu, Alba, Valcea
  13. ARCE Suceava           Judetele: Suceava, Botosani, Neamt
  14. ARCE Targu Mures       Judetele: Mures, Bistrita-Nasaud, Harghita
  15. ARCE Timisoara         Judetele: Timis, Caras-Severin
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2*1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    AGENTIA ROMANA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
                             _____________________
                            |                     |
                            |     PRESEDINTE      |
    _____________________   |_____________________|    ______________________
   |      Serviciul      |             |              |       Serviciul      |
   |   BUGET, FINANTE,   |_____________|______________|      MANAGEMENT,     |
   |    CONTABILITATE    |             |              |LEGISLATIE, CONTENCIOS|
   |_____________________|   __________|__________    |______________________|
                            |                     |
                            |   VICEPRESEDINTE    |
                            |_____________________|
            ___________________________|____________________________
 __________|__________       __________|__________        __________|__________
| ARCE - SUPRAVEGHERE |     |                     |      |                     |
|       PIATA*)       |     |  ARCE - PROGRAME*)  |      | ARCE - AUTORIZARI*) |
|_____________________|     |_____________________|      |_____________________|
       |               ________|_______                   _______|_______
 ______|_____    _____|______    ______|_______    ______|_____    ______|_____
|  Serviciul |  |  Serviciul |  |   Serviciul  |  |  Serviciul |  |  Serviciul |
|Supraveghere|  | Politici si|  |   Cooperare  |  | Autorizare,|  |Certificare,|
|   piata    |  |  Programe  |  |Internationala|  |  Atestare  |  |  Avizare   |
|            |  |  Nationale |  |              |  |            |  |            |
|____________|  |____________|  |______________|  |____________|  |____________|
       |_________________________________________________|_______________|
      _______________________________|_____________________________________
    _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_
   | FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|| FT|
   | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10|| 11|| 12|| 13|| 14|| 15|
   |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___|

    *) Se organizeaza ca directii.

    ANEXA 3

                               NORMATIV
    privind parcul auto pentru Agentia Romana pentru Conservarea Energiei

    1. Autolaboratoare - cate un autolaborator pentru fiecare filiala
                         teritoriala
    2. Autoturisme     - cate un autoturism pentru fiecare filiala teritoriala,
                         in scopul realizarii activitatii de supraveghere a
                         pietei;
                       - un autoturism pentru conducerea Agentiei Romane pentru
                         Conservarea Energiei

    NOTA:
    Consumul lunar pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.
    Consumul lunar pentru fiecare autolaborator este de 250 l/autolaborator (benzina) sau de 150 l/autolaborator (motorina).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 941/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 941 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 941/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu