Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 578 din 28 noiembrie 2002

pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitatile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile si responsabilitatile acesteia, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 941/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 938 din 20 decembrie 2002


SmartCity3


    In conformitate cu atributiile Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei stabilite conform Hotararii Guvernului nr. 941/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Prescriptiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitatile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile si responsabilitatile acesteia, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 941/2002, prevazute in anexa.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prescriptiile tehnice aprobate conform art. 1 vor intra in vigoare la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul industriei si resurselor,
                                Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                             PRESCRIPTIILE TEHNICE
de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitatile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile si responsabilitatile acesteia, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 941/2002

    Art. 1
    In exercitarea atributiilor sale, in conformitate cu art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, ARCE elaboreaza prescriptiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute pentru activitatile proprii care asigura venituri extrabugetare, in conformitate cu art. 6 alin. (2) din aceeasi hotarare.
    Art. 2
    (1) Tarifele percepute de ARCE pentru activitatile de autorizare, avizare, certificare, atestare se stabilesc conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezentele prescriptii tehnice.
    (2) Aceste tarife se refera la urmatoarele activitati:
    a) autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, conform anexei nr. 1;
    b) atestarea personalului cu atributii in domeniul gestiunii energiei, conform anexei nr. 2;
    c) evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de eficienta energetica, cu finantare din veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea sistemului energetic, in conformitate cu legea bugetului de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului, conform anexei nr. 3;
    d) de evaluare si avizare a documentelor tehnico-economice care intra in componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantarii, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice, aprobate spre finantare din veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea sistemului energetic, in conformitate cu legea bugetului de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului, conform anexei nr. 4;
    e) avizarea programelor de eficienta energetica intocmite de catre consumatori, elaborate in conditiile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, conform anexei nr. 5.
    Art. 3
    (1) Tarifele prevazute in anexele nr. 1 - 5 se aplica in cazul in care activitatile corespunzatoare se executa in cadrul orelor normale de lucru.
    (2) Pentru perioadele de timp in care activitatile prevazute conform art. 2 alin. (2) se executa, la solicitarea scrisa a beneficiarilor, in afara orelor normale de lucru, tarifele prevazute in anexele nr. 1 - 5 se majoreaza astfel:
 _______________________________________________________
|    Perioada executarii activitatilor   |Majorare tarif|
|________________________________________|      (%)     |
|Zi lucratoare/nelucratoare|    Orele    |              |
|__________________________|_____________|______________|
|                          |17,00 - 22,00|      50%     |
|Zi lucratoare             |_____________|______________|
|                          |22,00 -  8,00|      75%     |
|__________________________|_____________|______________|
|                          | 8,00 - 17,00|     100%     |
|                          |_____________|______________|
|Zi nelucratoare           |17,00 - 22,00|     125%     |
|                          |_____________|______________|
|                          |22,00 -  8,00|     150%     |
|__________________________|_____________|______________|

    NOTA:
    Timpul normat nu reprezinta ore efective de lucru.

    Art. 4
    (1) Se defineste regimul de urgenta prin regimul de executare integrala a activitatilor prevazute conform art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e) intr-un interval de maximum 48 de ore de la data si ora inregistrarii la ARCE a cererii scrise a solicitantului (scrisoare, fax, telegrama).
    (2) In cazul in care beneficiarii solicita in scris efectuarea in regim de urgenta a activitatilor prevazute conform art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e), tarifele stabilite conform anexelor nr. 3, 4 si 5 se majoreaza cu 50% .
    Art. 5
    Efectuarea de catre ARCE a activitatilor mentionate la art. 2 alin. (2) se inregistreaza prin documente scrise corespunzatoare, care, dupa caz, pot fi procese-verbale, scrisori de insotire a unor documentatii vizate, avize tehnice, autorizatii sau certificate.
    Art. 6
    In cazul persoanelor juridice plata pentru activitatile mentionate la art. 2 alin. (2), precum si pentru alte activitati cu caracter specific executate de ARCE se face de catre beneficiarii activitatilor in termen de maximum 30 de zile de la data emiterii facturii de catre ARCE, in caz contrar aplicandu-se penalizari conform legislatiei in vigoare.
    Art. 7
    Sumele incasate pentru executarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (2) constituie venit care se utilizeaza pentru finantarea intregii activitati a ARCE. Soldurile aflate in conturile ARCE la finele anului se reporteaza dupa regularizarea cu bugetul de stat si se utilizeaza de ARCE in anul urmator.
    Art. 8
    Tarifele specificate in anexele nr. 1 - 5 se actualizeaza semestrial, in concordanta cu rata de schimb leu/euro stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 9
    Orice dispozitie contrara prezentei prescriptii se abroga.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele prescriptii tehnice.

    ANEXA 1
    la prescriptii

                                  TARIFE
pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice
___________________________________________________________________________
                  Tarif pentru eliberarea autorizatiei de auditor energetic
                                         - mii lei -
Solicitant        _________________________________________________________
                  Autorizatie              Prelungirea valabilitatii
                      noua                   autorizatiei existente
___________________________________________________________________________
Persoana fizica      32.500                         16.250
___________________________________________________________________________
Persoana juridica    97.400                         48.700
___________________________________________________________________________

    NOTE:
    1. Tariful include analizarea documentatiei inaintate de solicitant pentru eliberarea autorizatiei de auditor energetic de catre ARCE, intocmirea documentelor aferente autorizarii si monitorizarea realizarii bilanturilor energetice.
    2. Prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic se face conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, pe baza documentatiei necesare, insotita de o cerere scrisa, depuse de solicitant la ARCE cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de auditor energetic existente.
    3. In cazul suspendarii de catre ARCE a valabilitatii autorizatiei de auditor energetic, reinnoirea acesteia se tarifeaza la nivel de autorizatie noua.

    ANEXA 2
    la prescriptii

                                  TARIFE
pentru atestarea personalului cu atributii in domeniul gestiunii energiei
__________________________________________________________________
                                Tarif pentru eliberarea
                                atestatului de competenta
       Solicitant               in indeplinirea atributiilor
                                din domeniul gestiunii energiei
                                          - mii lei -
                                __________________________________
                                Atestat  Prelungirea valabilitatii
                                  nou      atestatului existent
___________________________________________________________________
Persoana fizica ce activeaza
pe baza de contract, in
calitate de responsabil cu
atributii in domeniul gestiunii
energiei, la un agent
economic al carui consum
total anual de energie este
mai mare de 1.000 tone
echivalent petrol/an (tep/an)    97.400            48.700
___________________________________________________________________

    NOTE:
    1. Tariful include analizarea documentatiei inaintate de solicitant pentru eliberarea atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei de catre ARCE, examinarea candidatului si intocmirea documentelor aferente autorizarii.
    2. Prelungirea valabilitatii atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei se face conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, pe baza documentatiei necesare, insotita de o cerere scrisa, depuse de solicitant la ARCE cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei existent.
    3. In cazul suspendarii de catre ARCE a valabilitatii atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei, reinnoirea acestuia se tarifeaza la nivel de atestat nou.

    ANEXA 3
    la prescriptii

                                TARIFE
pentru evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de eficienta energetica, cu finantare din veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea sistemului energetic, in conformitate cu legea bugetului de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului
__________________________________________________________________________
                                             Tarif pentru evaluarea si
                  Solicitant                 avizarea studiului de
                                             fezabilitate (procent din
                                             valoarea totala de investitie
                                             a proiectului de investitii)
__________________________________________________________________________
Agent economic care solicita avizarea
documentatiei tehnico-economice (la faza de
studiu de fezabilitate), aferenta executarii
unor lucrari de investitii cu caracter                       0,5%
de eficienta energetica
__________________________________________________________________________

    NOTE:
    1. Avizarea de catre ARCE a documentatiei tehnico-economice (la faza de studiu de fezabilitate), aferenta executarii unor lucrari de investitii cu caracter de eficienta energetica este obligatorie pentru cazul in care agentul economic beneficiar al obiectivului de investitii urmareste obtinerea finantarii din veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea sistemului energetic, in conformitate cu legea bugetului de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului.
    2. Tariful include analizarea documentatiei tehnico-economice depuse (la faza de studiu de fezabilitate), evaluarea tehnica a proiectului din punctul de vedere al eficientei energetice si avizarea propriu-zisa a acestuia.
    3. Tariful perceput este exprimat in procente din valoarea totala de investitie a proiectului de investitii, care trebuie precizata pe baza unui deviz general insusit de catre solicitant, pe propria raspundere.
    4. In cazul proiectelor a caror documentatie a fost executata de o firma straina si in cadrul carora urmeaza a fi importate instalatii, echipamente sau utilaje eficiente energetic, tariful se stabileste de catre ARCE, in valuta, in functie de durata alocata activitatii de analiza si avizare a documentatiei, la tariful de 100 euro/ora.

    ANEXA 4
    la prescriptii

                                    TARIF
de evaluare si avizare a documentelor tehnico-economice care intra in componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantarii, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice, aprobate spre finantare din veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea sistemului energetic, in conformitate cu legea bugetului de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului
___________________________________________________________________________
                                           Tarif pentru evaluare si avizare
                Solicitant                 (procent din programul total de
                                           finantare pe anul in curs)
___________________________________________________________________________
Agent economic solicitant al avizarii
documentatiei tehnico-economice care intra
in componenta dosarelor prezentate la
deschiderea finantarii, pentru obiectivele
de investitii cu caracter de crestere a
eficientei energetice, aprobate spre
finantare din veniturile cu destinatie                     5%
speciala pentru dezvoltarea sistemului
energetic, in conformitate cu legea
bugetului de stat, precum si din alte
surse interne si externe la dispozitia
Guvernului
___________________________________________________________________________

    NOTE:
    Tariful aplicat include plata urmatoarelor activitati specifice ce urmeaza a fi executate de specialistii ARCE:
    1. Participarea la coordonarea elaborarii documentelor aferente lucrarilor de investitii, prin verificarea documentatiilor (inclusiv a caietelor de sarcini si a contractelor) aferente selectiei de oferte sau licitatiei.
    2. Receptia partiala si finala la stadiul fizic al lucrarilor de investitii.
    3. Asistenta la intocmirea dosarelor aferente deschiderilor de finantare.
    4. Avizarea dosarelor aferente deschiderilor de finantare.

    ANEXA 5
    la prescriptii

                                    TARIFE
pentru avizarea programelor de eficienta energetica intocmite de catre consumatori, elaborate in conditiile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734/2002 din 8 octombrie 2002
_______________________________________________________________________
       Solicitant                                  Tarif pentru avizare
                                                        - mii lei -
_______________________________________________________________________
Autoritatile administratiei publice locale din
localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de          16.250
locuitori

Agentii economici al caror consum total anual de
energie este mai mare de 1.000 tone echivalent             32.500
petrol/an (tep/an)
_______________________________________________________________________

    NOTA:
    Tariful include analizarea si avizarea documentatiei inaintate de solicitant.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 578/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 578 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 578/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu