Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 896 din 20 august 2008

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 445/2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 627 din 28 august 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - Regimul juridic al frontierei interne cuprinde reglementările cu privire la eliminarea controlului la frontiera comună sau în aeroporturile ori porturile deschise traficului internaţional de persoane şi de mărfuri, pentru persoanele, mărfurile şi serviciile aparţinând statelor părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990."

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Regimul juridic al frontierelor interne se aplică la data stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene de eliminare a controalelor la frontierele interne."

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Regimul juridic al frontierei externe cuprinde reglementările cu privire la frontiera de stat din Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen şi legislaţia internă, care se aplică frontierelor comune terestre, aeroporturilor şi porturilor deschise traficului internaţional de persoane şi de mărfuri, în relaţia cu statele cu care România nu are regim de frontieră internă."

4.  La articolul 6, alineatul (6)se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Accesul, circulaţia şi desfăşurarea diferitelor activităţi în fâşia de protecţie a frontierei de stat, în terenul situat între aceasta şi linia de frontieră, în insulele şi ostroavele din apele de frontieră, precum şi în apele de frontieră se stabilesc, conform legii, prin hotărâre a consiliului local, cu consultarea prealabilă, dacă este cazul, a operatorilor economici sau a instituţiilor care desfăşoară activităţi specifice în această zonă şi cu avizul formaţiunii locale a poliţiei de frontieră."

5. La articolul 8, alineatele (1) şi (3)se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Trecerea peste frontiera de stat a persoanelor, a mijloacelor de transport cu care acestea se deplasează şi a bunurilor de folosinţă personală se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional şi punctele de mic trafic, denumite în continuare puncte de trecere, în condiţiile stabilite de lege.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(3) Punctele de trecere deschise traficului internaţional şi punctele de mic trafic sunt prevăzute în anexa nr. 1."

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - In cazurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen ori prin documentele bilaterale încheiate de România cu alte state, trecerea frontierei de stat se poate face prin alte locuri decât cele prevăzute în anexa nr. 1."

7.  La articolul 10 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) zona de tranzit, aşa cum aceasta este definită la art. 2 lit. n) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare."

8. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) In punctele de trecere a frontierei aeroportuare eliberarea permiselor de acces pentru zona supusă regimului de control al poliţiei de frontieră, aşa cum aceasta este definită la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va face numai cu avizul prealabil al şefului punctului de trecere a frontierei."

9. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) In perimetrul punctelor de trecere prevăzute la art. 8 alin. (3) se pot desfăşura şi alte activităţi decât cele legate de efectuarea controlului de frontieră, cu avizul prealabil al şefului direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al autorităţilor administraţiei publice locale şi al altor autorităţi prevăzute de lege, după caz.

(2) Condiţiile de eliberare a avizului prealabil de către şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau de către şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, precum şi obligaţiile persoanelor avizate sunt cele stabilite în anexa nr. 2."

10.  La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) După terminarea controlului de frontieră şeful punctului de trecere ia măsuri pentru verificarea zonei de tranzit. In situaţia în care sunt descoperite persoane aflate ilegal în această zonă, ia măsuri de verificare a situaţiei acestora. Străinii aflaţi în zonele de tranzit care nu îndeplinesc condiţiile de intrare în România sunt returnaţi pe teritoriul statului vecin sau sunt îmbarcaţi pe navele ori aeronavele de pe care au debarcat, în vederea returnării lor în statul de unde au fost îmbarcaţi, în condiţiile stabilite prin legislaţia privind regimul străinilor în România."

11. La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) In situaţia în care străinii aflaţi în zonele de tranzit, care nu îndeplinesc condiţiile de intrare în România, îşi manifestă dorinţa în scris sau verbal pentru acordarea unei forme de protecţie în România, şeful punctului de trecere procedează potrivit prevederilor Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Toate persoanele care trec frontiera de stat sunt supuse controlului minim pentru stabilirea identităţii. Cerinţele controlului minim se stabilesc de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen."

13. Articolul18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Străinii care provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt supuşi controalelor amănunţite la trecerea frontierei de stat, în condiţiile stabilite de Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen.

(2) Verificarea mijloacelor de transport, a mărfurilor şi bunurilor ce îl însoţesc se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României."

14.  La articolul 21, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Persoanelor care se bucură de dreptul comunitar la liberă circulaţie, menţionate la art. 2 pct. 5) din Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen, li se efectuează controlul minim pentru stabilirea identităţii, poliţistul de frontieră permiţând intrarea sau ieşirea acestora în/din ţară fără alte formalităţi.

(2) In aplicarea regimului de frontieră externă, după efectuarea controlului amănunţit potrivit art. 18, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege, poliţistul de frontieră permite intrarea sau ieşirea în/din ţară a persoanei şi, după caz, aplică ştampila de intrare sau de ieşire pe documentul de trecere a frontierei de stat sau pe formularul special destinat acestui scop, conform prevederilor art. 10 din Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen."

15.  La articolul 21, alineatul (3) se abrogă.

16.  După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

,,Art. 31. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

17. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

18.  După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 „Condiţii de eliberare a avizului prealabil de către şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau de către şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare şi obligaţiile persoanelor avizate", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la norme)

SITUAŢIA

punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi a zonelor libere

I. La frontiera româno-ungară

Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Petea, judeţul Satu Mare - rutier;

- Urziceni, judeţul Satu Mare - rutier;

- Carei, judeţul Satu Mare - feroviar;

- Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier;

- Episcopia Bihor, judeţul Bihor - feroviar;

- Borş, judeţul Bihor - rutier;

- Săcuieni, judeţul Bihor - rutier;

- Salonta, judeţul Bihor - rutier şi feroviar;

- Vărsând, judeţul Arad - rutier;

- Curtici, judeţul Arad - feroviar şi zonă liberă;

- Turnu, judeţul Arad - rutier;

- Nădlac, judeţul Arad - rutier;

- Tudor Vladimirescu, judeţul Arad - rutier;

- Cenad, judeţul Timiş - rutier.

II.  La frontiera româno-sârbă

1.  Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Jimbolia, judeţul Timiş - rutier şi feroviar;

- Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - rutier şi feroviar;

- Naidăş, judeţul Caraş-Severin - rutier;

- Moldova Veche, judeţul Caraş-Severin - portuar;

- Orşova, judeţul Mehedinţi - portuar;

- Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi - rutier;

- Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi - portuar;

- Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi - rutier.

2.  Puncte de mic trafic:

- Valcani, judeţul Timiş - rutier;

- Lunga, judeţul Timiş - rutier;

- Foeni I, judeţul Timiş - rutier;

- Foeni II, judeţul Timiş - rutier;

- Naidăş, judeţul Caraş-Severin - rutier;

- Moldova Veche, judeţul Caraş-Severin - portuar;

- Sviniţa, judeţul Mehedinţi - portuar;

- Gruia, judeţul Mehedinţi - portuar.

III.  La frontiera româno-bulgară

Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Calafat, judeţul Dolj - rutier (bac) şi portuar;

- Bechet, judeţul Dolj - rutier (bac) şi portuar;

- Corabia, judeţul Olt - portuar;

- Turnu Măgurele, judeţul Teleorman - portuar;

- Zimnicea, judeţul Teleorman - portuar;

- Giurgiu, judeţul Giurgiu - rutier şi feroviar;

- Olteniţa, judeţul Călăraşi - portuar;

- Călăraşi - Chiciu, judeţul Călăraşi - rutier (bac);

- Ostrov, judeţul Constanţa - rutier;

- Negru Vodă, judeţul Constanţa - rutier şi feroviar;

- Vama Veche, judeţul Constanţa - rutier.

IV  La frontiera româno-moldoveană

Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Galaţi, judeţul Galaţi - portuar;

- Galaţi, judeţul Galaţi- feroviar

- Galaţi, judeţul Galaţi - rutier;

- Oancea, judeţul Galaţi - rutier;

- Fălciu, judeţul Vaslui - feroviar;

- Albita, judeţul Vaslui - rutier;

- Iaşi, judeţul laşi - feroviar;

- Sculeni, judeţul laşi - rutier;

- Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani - rutier;

- Stânca, judeţul Botoşani - rutier.

La frontiera româno-ucraineană

1. Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Şiret, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Vicşani, judeţul Suceava - feroviar;

- Valea Vişeului, judeţul Maramureş - feroviar;

- Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş - rutier/pietonal;

- Câmpulung la Tisa, judeţul Maramureş - feroviar;

- Halmeu, judeţul Satu Mare - rutier şi feroviar

2. Puncte de mic trafic:

- Târna Mare, judeţul Satu Mare - rutier/pietonal;

- Sighet, judeţul Maramureş - pietonal;

- Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - pietonal;

- Ulma, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Vicovu de Sus, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Climăuţi, judeţul Suceava - pietonal;

- Vascăuţi, judeţul Suceava - pietonal;

- Racovăţ, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Galaţi, judeţul Galaţi - portuar;

- Isaccea, judeţul Tulcea - portuar;

- Chilia Veche, judeţul Tulcea - portuar;

- Plauru, judeţul Tulcea - portuar;

- Periprava, judeţul Tulcea - portuar.

VI. Puncte de trecere deschise traficului internaţional, situate în interiorul ţării:

- „Henri Coandă" Bucureşti - aeroportuar;

- Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu" - aeroportuar;

- Baia Mare, judeţul Maramureş - aeroportuar;

- Suceava, judeţul Suceava - aeroportuar;

- Iaşi, judeţul laşi - aeroportuar;

- Bacău, judeţul Bacău - aeroportuar;

- Caransebeş, judeţul Caraş-Severin - aeroportuar;

- Craiova, judeţul Dolj - aeroportuar;

- Tulcea, judeţul Tulcea - aeroportuar;

- Timişoara, judeţul Timiş - aeroportuar;

- Arad, judeţul Arad - aeroportuar;

- Oradea, judeţul Bihor - aeroportuar;

- Cluj-Napoca, judeţul Cluj - aeroportuar;

- Satu Mare, judeţul Satu Mare - aeroportuar;

- Târgu Mureş, judeţul Mureş - aeroportuar;

- Sibiu, judeţul Sibiu - aeroportuar;

- Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa - aeroportuar;

- Brăila, judeţul Brăila - portuar;

- Cernavoda, judeţul Constanţa - portuar;

- Tulcea, judeţul Tulcea - portuar;

- Sulina, judeţul Tulcea - portuar şi zonă liberă;

- Constanţa, judeţul Constanţa - portuar;

- Constanţa - Sud -Agigea, judeţul Constanţa - RO-RO, portuar şi zonă liberă;

- Mangalia, judeţul Constanţa - portuar;

- Midia, judeţul Constanţa - portuar.

VII. Zone libere Galaţi, judeţul Galaţi;

Constanţa - Sud -Agigea, judeţul Constanţa;

Basarabi, judeţul Constanţa;

Sulina, judeţul Tulcea;

Giurgiu, judeţul Giurgiu;

Curtici, judeţul Arad;

Brăila, judeţul Brăila.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la norme)

CONDIŢII

de eliberare a avizului prealabil de către şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau de către şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare şi obligaţiile persoanelor avizate

1. Competenţele de avizare

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi unităţile subordonate acestuia asigură avizarea activităţilor ce se desfăşoară în punctele de trecere a frontierei, altele decât cele legate de efectuarea controlului de frontieră, după cum urmează:

a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin structura de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare - pentru activităţile ce urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei organizate în aeroporturile deschise traficului internaţional;

b) direcţiile teritoriale ale poliţiei de frontieră - pentru activităţile ce urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei rutiere, portuare sau feroviare, aflate în zona de competenţă a acestor structuri.

2. Avizele şi conţinutul dosarului solicitării de avizare

Sunt supuse avizării, în condiţiile art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, toate activităţile care urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei, altele decât efectuarea controlului de frontieră, care prin natura lor nu afectează desfăşurarea activităţii specifice de control, ordinea publică, mediul înconjurător şi siguranţa traficului în punctele de trecere a frontierei de stat.

Avizele se acordă la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.

Dosarul solicitării de avizare trebuie să cuprindă:

a) cerere de solicitare a avizului;

b) statutul societăţii /copie, după caz;

c)  tabel nominal cu personalul care urmează să lucreze în perimetrul punctelor de trecere a frontierei şi datele de identificare ale acestora;

d) tabel cu autovehiculele ce urmează să intre în perimetrul punctelor de trecere a frontierei şi numerele de identificare ale acestora;

e)   dovada achitării taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare.

3. Analiza şi verificarea cererii de avizare

Cererile de avizare se depun şi se înregistrează la compartimentul secretariat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la compartimentele secretariat ale direcţiilor teritoriale ale poliţiei de frontieră. Verificarea oportunităţii desfăşurării activităţilor în punctele de trecere a frontierei se realizează de către ofiţeri desemnaţi din compartimentele operative.

La depunerea solicitărilor şi a documentaţiei necesare, compartimentele secretariat oferă solicitanţilor informaţiile necesare privind întocmirea sau, după caz, completarea dosarelor.

Evidenţa acordării avizelor se ţine, de către compartimentele secretariat ale structurilor indicate la pct. 1, într-un registru special destinat, structurat conform modelului prevăzut la pct. 7.

4. Condiţii care, în funcţie de natura activităţii ce urmează a fi desfăşurată, sunt impuse solicitantului avizului:

a)  în timpul serviciului, personalul angajat poartă în mod obligatoriu un ecuson cu numele, prenumele persoanei, respectiv ştampila şi semnătura angajatorului, însoţit de o fotografie;

b) accesul personalului angajat în incinta punctului de trecere a frontierei se face pe baza legitimaţiei de serviciu care este vizată trimestrial de către angajator;

c)  orice modificare de personal este comunicată organelor poliţiei de frontieră de către titularul avizului, în termen de 24 de ore de la producere;

d) se interzice accesul personalului angajat cu autoturisme proprietate personală sau proprietate a societăţii unde îşi desfăşoară activitatea dincolo de linia de control al documentelor de trecere a frontierei, pe sensul de ieşire din ţară;

e) împrejmuirea magazinului sau, după caz, a locului unde urmează a fi desfăşurată activitatea, cu mijloace adecvate, pentru a evita accesul persoanelor prin alte locuri decât cele destinate în acest sens;

f)   iluminarea magazinului sau, după caz, a locului de desfăşurare a activităţii pe timp de noapte, lateral, atât în faţa, cât şi în spatele acestuia;

g)  se interzice accesul personalului angajat la locul de desfăşurare a activităţii în afara orelor de program;

h) personalul angajat este obligat ca atât la intrarea, cât şi la ieşirea din serviciu să se prezinte pentru control la lucrătorul poliţiei de frontieră din punctul de acces.

5. Termene

Termenele de acordare a avizelor solicitate, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, încep să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentaţiei, numai dacă aceasta este completă şi conformă cu prevederile legale în vigoare.

Termenul de valabilitate a avizelor acordate este de un an.

6.  Retragerea avizelor

Şefii structurilor poliţiei de frontieră care au eliberat avizele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a organiza şi de a executa controlul modului de desfăşurare a activităţilor avizate.

In situaţiile în care, prin activitatea de control, este constatat faptul că nu se respectă condiţiile stabilite prin aviz, persoanele fizice sau juridice avizate sunt sancţionate contravenţional, în condiţiile art. 75 lit. e), coroborat cu art. 76 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

In situaţia în care se constată săvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de către şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, persoanele fizice sau juridice avizate sunt sancţionate cu amendă şi retragerea avizului, în condiţiile art. 76 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

7.  Modelul registrului de evidenţă a avizelor acordate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat:

Nr. crt.

Solicitant

(denumire/

adresă)

Data

depunerii

dosarului

complet

(nr. intrare)

Activitatea pentru care

solicită avizul sau aprobarea

Regimul de avizare solicitat (normal sau de urgenţă)

Taxa achitată

(nr. chitanţei/

data)

Modul de soluţionare

a solicitării

Perioada pentru care s-a acordat avizul sau

aprobarea

Data emiterii

Data expedierii

Observaţii

1.

2.

3.

4.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 896/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 896 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu