Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 890 din  4 august 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 732 din 11 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, sub indrumarea comisiilor judetene si a comisiei municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, vor urmari si vor lua masurile necesare pentru respectarea si aplicarea intocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale prezentului regulament.
    Art. 3
    Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor asigura realizarea atributiilor si responsabilitatilor stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si vor propune Guvernului masurile necesare.
    Art. 4
    Cheltuielile necesare pentru tiparirea titlurilor de proprietate se asigura de la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                REGULAMENT
privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a
proprietarilor

    CAP. 1
    Constituirea comisiilor

    Art. 1
    In scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, se compun si functioneaza conform prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului si sunt formate din:
    a) primar - presedintele comisiei;
    b) viceprimarul, iar in cazul municipiilor resedinta de judet, viceprimarul desemnat de consiliul local;
    c) secretarul unitatii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
    d) un specialist in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare sau un specialist in cadastru general, de regula din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura;
    e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanta agricola sau din aparatul de specialitate al consiliului local;
    f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si dezvoltarii rurale sau din aparatul de specialitate al institutiei prefectului ori al autoritatilor administratiei publice locale;
    g) seful ocolului silvic ori imputernicitul acestuia;
    h) 2 - 4 reprezentanti ai fostilor proprietari deposedati sau mostenitorii acestora care au solicitat terenuri in termenul legal, in functie de marimea comunei, orasului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisia locala, consiliul local convoaca o adunare a proprietarilor, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei pozitii in comisie, adunare care va fi legal constituita daca este prezenta majoritatea din numarul acestora. Hotararea privind alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisie se adopta cu majoritatea simpla, jumatate plus unu, din numarul celor prezenti. Reprezentantii proprietarilor pot fi revocati cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunarii pentru revocarea reprezentantilor proprietarilor trebuie sa fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre proprietari.
    (2) Desemnarea specialistilor si a reprezentantilor mentionati mai sus se face de conducerile unitatilor de care acestia apartin si se comunica in scris institutiei prefectului.
    (3) Cand situatia impune anumite clarificari, la lucrarile comisiei locale sunt invitate si alte persoane fizice sau reprezentantii unor persoane juridice interesate in actiunea de retrocedare a terenurilor.
    (4) Conducerea si coordonarea comisiei comunale, orasenesti sau municipale se asigura de catre primar. In cazul in care primarul este in imposibilitate de a-si exercita atributiile stabilite de prevederile legale si prin prezentul regulament ca urmare a situatiilor de boala, demisie sau suspendare, viceprimarul, membru in comisie, preia prerogativele acestuia. Comisia locala va stabili in prima sa sedinta in plen programul de lucru, astfel incat actiunea sa se desfasoare si sa se incheie in termenul prevazut de lege.
    (5) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea si controlul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
    Art. 3
    In Municipiul Bucuresti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in componenta prevazuta la art. 2, care indeplinesc atributiile prevazute la art. 5.
    Art. 4
    (1) Comisia judeteana sau a Municipiului Bucuresti este numita prin ordin al prefectului si va avea urmatoarea componenta:
    a) prefectul - presedintele comisiei;
    b) subprefectul desemnat de prefect - in caz de indisponibilitate determinata de boala, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;
    c) secretarul general al institutiei prefectului - secretarul comisiei;
    d) directorul directiei de contencios administrativ si controlul legalitatii;
    e) directorul general al oficiului judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
    f) reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului;
    g) directorul sucursalei teritoriale a Administratiei Nationale "Imbunatatiri Funciare" - R.A.;
    h) un reprezentant desemnat de consiliul judetean respectiv al Municipiului Bucuresti;
    i) inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau imputernicitul acestuia;
    j) directorul directiei silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sau imputernicitul acestuia;
    k) un reprezentant al Asociatiei Proprietarilor de Paduri din Romania;
    l) un reprezentant al Asociatiei Administratorilor de Paduri;
    m) un reprezentant al asociatiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;
    (2) In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialisti, delegati pe toata durata functionarii comisiei de catre conducatorii institutiilor, agentilor economici sau asociatilor prevazuti la alin. (1).

    CAP. 2
    Atributiile comisiilor

    Art. 5
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii principale:
    a) preiau si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu exceptia celor formulate de comune, orase sau municipii;
    b) verifica in mod riguros indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, solicitand in acest scop toate relatiile si datele necesare;
    c) stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente si consemneaza in scris acceptul fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia pentru punerea in posesie pe alt amplasament cand vechiul amplasament este atribuit in mod legal altor persoane;
    d) completeaza, in urma verificarilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice si juridice indreptatite;
    e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiile formulate de persoanele interesate;
    f) intocmesc situatii definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice si juridice indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafata si amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare intocmit;
    g) intocmesc situatii cu titlurile de proprietate eliberate in conditiile art. 27 alin (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cazurile in care proprietarii renunta la titlul de proprietate pentru intrarea in legalitate si inainteaza comisiei judetene propuneri de revocare a acestor titluri;
    h) inainteaza si prezinta spre aprobare si validare comisiei judetene situatiile definitive, impreuna cu documentatia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii;
    i) pun in posesie, prin delimitare in teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute, si le inmaneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;
    j) analizeaza lunar evolutia cauzelor in justitie in care comisia locala este parte si in functie de aceasta hotaraste si propune organului competent pozitia procesuala pentru termenele urmatoare;
    k) sesizeaza organele competente pentru sanctionarea membrilor comisiei, cand este cazul;
    l) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza primarul, care inainteaza sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare;
    m) exercita orice alte atributii ce le revin potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.
    Art. 6
    Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hartilor si planurilor la zi, precum si a altor materiale necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora;
    b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea pe comune, orase si municipii a membrilor din comisia judeteana;
    c) verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti si municipale, in special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora;
    d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile locale;
    e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, impreuna cu proiectele de delimitare si parcelare;
    f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
    g) solutioneaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere;
    h) analizeaza propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate in conditiile art. 27 alin. (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica temeinicia acestor propuneri si hotarasc in consecinta;
    i) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza prefectul, care va promova actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) analizeaza lunar evolutia cauzelor in justitie in care comisia judeteana respectiv comisia Municipiului Bucuresti este parte si decide asupra masurilor ce trebuie luate;
    k) atribuie si dispun delimitarea in teren, completarea proceselor-verbale de punere in posesie a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publica ce le revin;
    l) preiau si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in cazul persoanelor care solicita reconstituirea dreptului de proprietate privata pe raza teritoriala a mai multor localitati din judet; in aceste cazuri comisia judeteana va indeplini, in mod corespunzator, si atributiile prevazute la literele b), c), d) si h) de mai sus;
    m) exercita orice alte atributii ce le revin potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.

    CAP. 3
    Functionarea comisiilor

    Art. 7
    (1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta majoritatii membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, dupa caz, a viceprimarului.
    (2) Lucrarile de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.
    (3) Fiecare membru are un singur vot. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui decide.
    Art. 8
    (1) Comisiile judetene sau a Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii membrilor acestora.
    (2) Hotararile comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti si ale celor comunale, orasenesti sau municipale se adopta cu votul majoritatii membrilor lor si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.
    (3) Pentru adoptarea hotararilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare si vor lua act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini.
    (4) Fiecare membru are un singur vot. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui decide.

    CAP. 4
    Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

    Art. 9
    (1) Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii membri ai cooperativelor agricole de productie si pentru celelalte persoane prevazute de lege se desfasoara de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luandu-se in considerare suprafata terenurilor aduse in cooperative, preluate de acestea in baza unor legi speciale, sau in orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declaratii ale martorilor.
    (2) In baza prevederilor art. 23 si 24 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localitatilor pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, se inscriu in proprietatea detinatorilor actuali, in limita suprafetelor primite in acest scop de la fostele cooperative agricole de productie sau de la fostele consilii populare.
    (3) Fostii proprietari sau mostenitorii acestora vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta valoric din terenurile intravilane sau, in lipsa, extravilane, ce au apartinut detinatorilor prevazuti la alin. (1) sau ascendentilor acestora, din rezerva comisiei locale sau, dupa caz, din terenul proprietate privata a comunei, orasului sau a municipiului, acceptata de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora.
    Art. 10
    (1) In situatiile in care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat in aceeasi localitate sau intr-o localitate invecinata. Oferta va fi trimisa persoanelor indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire iar termenul in care raspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. In cazul in care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia nu accepta amplasamentul oferit, comisia locala va trebui sa formuleze o alta oferta in termen de 30 de zile, daca persoanele indreptatite nu opteaza pentru primirea de despagubiri.
    (2) In situatia in care intr-o anumita localitate nu mai exista suficient teren in rezerva comisiei de fond funciar care sa fie atribuit in proprietate fostilor proprietari deposedati sau mostenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localitati care vor pune la dispozitie terenurile ramase disponibile.
    Art. 11
    (1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai multi mostenitori cererea se poate face si in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei.
    (2) In cerere se vor mentiona urmatoarele date si elemente: numele si prenumele solicitantului si ale parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafata de teren la care se socoteste indreptatit, precum si orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.
    (3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, daca exista; in toate cazurile, certificat de nastere, certificat de deces al autorului, in cazul mostenitorilor, precum si orice alte acte din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.
    (4) Totodata la cerere se va anexa declaratia prevazuta la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Cererea, impreuna cu actele prevazute la alin. (3), se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, inauntrul termenului prevazut de lege.
    (6) In cazul in care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare in original si cate o copie xerox, semnata pentru conformitate, ramanand la comisie numai copiile acestora.
    (7) Cand cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria raspundere de catre solicitant.
    (8) In cazul in care dupa inregistrarea cererii, fostul proprietar prezinta probe doveditoare inainte de punerea in posesie, pentru suprafete mai mari avute in proprietate, reconstituirea se face pentru intreaga suprafata dovedita.
    (9) In toate cazurile cererea poate fi solutionata si fara prezenta solicitantului, daca acesta nu si-a exprimat in scris dorinta de a participa la solutionare. Prezenta solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, precum si la punerea in posesie.
    (10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele depuse in baza Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma procedura prevazuta de acestea.
    Art. 12
    Stabilirea suprafetei de teren din intravilan si extravilan, adusa in cooperativa de membrii cooperatori sau, dupa caz, preluata de cooperativa in orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Suprafetele de teren se inscriu in anexa nr. 1.
    Art. 13
    (1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii cooperatori, in viata la momentul intrarii in vigoare a legii, se face pe numele persoanelor indreptatite, iar pentru cooperatorii decedati, pe numele mostenitorilor. Cand sunt mai multi mostenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor mostenitorilor.
    (2) In situatia in care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de mostenitori, cererile mostenitorilor legali vor fi luate in considerare, prin excludere, in urmatoarea ordine de preferinta:
    a) cele ale descendentilor directi (copii, nepoti, stranepoti), singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor, excluzandu-i pe toti ceilalti mostenitori; copiii ii exclud pe nepoti si acestia pe stranepoti, in afara de cazul in care nepotii sau, dupa caz, stranepotii vin la mostenire in locul parintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legala;
    b) cele ale colateralilor privilegiati (frati, surori si descendentii acestora - copiii si nepotii acestora) si ale ascendentilor de gradul I (parinti), impreuna sau singuri si, dupa caz, in concurs cu sotul supravietuitor, excluzandu-i pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat; fratii si surorile ii exclud pe descendentii lor; acestia din urma pot veni la mostenire in locul tatalui sau al mamei (frate sau sora) in cazul in care acestia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legala;
    c) cele ale ascendentilor de gradul II (bunici), singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor;
    d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, matusi), excluzandu-i pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat, singuri sau, dupa caz, in concurs cu sotul supravietuitor;
    e) cele ale mostenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocatie succesorala, singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor.
    (3) Sotul supravietuitor vine singur la mostenire daca nu exista nici unul dintre gradele de mostenitor prevazute mai sus.
    (4) In cazul in care exista mostenitori testamentari care formuleaza cereri, ei vor fi trecuti, de asemenea, in titlul de proprietate impreuna cu ceilalti mostenitori legali care au vocatie, potrivit documentelor prezentate, urmand ca raporturile dintre ei sa fie solutionate potrivit dreptului comun.
    (5) Fostii membri cooperatori, in viata, fie ca au adus sau nu au adus terenuri in cooperativa, sunt inscrisi cu suprafata stabilita de comisie in tabelele cuprinse in anexele nr. 2a) si 2b), iar mostenitorii cooperatorilor decedati sunt inscrisi cu suprafata stabilita in tabelul prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 14
    La cererea proprietarilor sau mostenitorilor prevazuti la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile locale inainteaza prefectului in termen de 15 de la inregistrarea cererii, planurile parcelare si fisa de punere in posesie pentru eliberarea titlului de proprietate.
    Art. 15
    In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale fostilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverinte de proprietate si se afla in posesia terenurilor, in conditiile art. 27 alin. (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia judeteana va revoca titlurile de proprietate emise abuziv si va elibera titluri de proprietate persoanelor indreptatite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de cadastru si publicitate imobiliara informatii cu privire la actele juridice inregistrate in cartea funciara cu privire la acel teren. Birourile de cadastru si publicitate imobiliara vor furniza aceste informatii in maxim 10 zile. Cererile celor in drept vor fi solutionate de catre comisia judeteana in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Art. 16
    Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat si li s-a atribuit la data improprietaririi teren arabil, precum si, dupa caz, mostenitorii lor, cu exceptia celor care l-au instrainat, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabelul prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 17
    Veteranilor de razboi prevazuti in Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si categoriilor de persoane prevazute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, li se atribuie, in conditiile legii, in proprietate terenuri din extravilan sau, dupa caz, in intravilan, aflate la dispozitia comisiei locale si se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 5.
    Art. 18
    Persoanelor fizice cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, ale caror terenuri sunt comasate in actualul perimetru al cooperativei si nu au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane si vor fi inscrise in tabelul prevazut in anexa nr. 6. Daca terenurile au fost atribuite in mod legal acestea vor putea primi teren pe alt amplasament sau despagubiri.
    Art. 19
    In localitatile cu cetateni romani apartinand minoritatii germane sau in cele in care locuiesc persoane care au fost deportate ori stramutate, deposedate de terenuri, se vor atribui in proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau mostenitorilor lor, terenuri, in conditiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 18/1991. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se inscriu in tabelul cuprins in anexa nr. 7.
    Art. 20
    (1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa agricola de productie sau in asociatii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafata de teren in proprietate din terenurile prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca fac dovada ca sunt stabilite in localitate sau daca declara in scris ca nu detin in proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri dupa finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate daca mai exista terenuri disponibile; persoanele si suprafata stabilita de comisie se inscriu in tabelul cuprins in anexa nr. 8a).
    (2) In acelasi mod se procedeaza si in cazul persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 14 - 16 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se inscriu in tabelul cuprins in anexa nr. 8b).
    Art. 21
    (1) Pentru determinarea suprafetelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14 - 16 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia va insuma suprafetele propuse a se atribui, inscrise in tabelele prevazute in anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafata rezultata va fi echivalata cu suprafata cooperativei inscrisa in cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.
    (2) In situatia in care rezulta o rezerva de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia in proprietatea persoanelor indreptatite prevazute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul initial, din aceeasi localitate sau din alte localitati. Dupa validarea cererii de reconstituire de catre comisia competenta, terenurile acestea vor fi puse la dispozitia comisiei care efectueaza punerea in posesie.
    Art. 22
    Personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, prevazute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, caruia i se atribuie teren cu prioritate in proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscrie in tabelul prevazut in anexa nr. 9.
    Art. 23
    (1) Familiile carora urmeaza sa li se atribuie teren in localitatile cu excedent de suprafata agricola si cu deficit de forta de munca, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificari si completari, dupa finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele indreptatite, se inscriu cu suprafetele stabilite in tabelul prevazut in anexa nr. 10a).
    (2) Familiile din alte localitati din cadrul judetului ori din alte judete, carora urmeaza sa li se atribuie teren in conditiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 10b).
    (3) In acest scop comisiile judetene vor aduce la cunostinta prin mass-media suprafetele de teren agricol ce constituie excedent.
    Art. 24
    Suprafetele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 11.
    Art. 25
    (1) Terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridica, cu exceptia asociatiilor cu profil zootehnic care se vor infiinta, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 12a). Dupa stabilirea suprafetei ce revine fiecarui titular si validarea de catre comisiile judetene a optiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi pusi in posesia terenurilor, grupat in cadrul asociatiei.
    (2) Pentru asociatiile de tip privat cu personalitate juridica de profil zootehnic, care se infiinteaza conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile necesare bazei furajere se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 12b), urmand ca la punerea in posesie sa se procedeze potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Terenurile care devin proprietatea societatilor comerciale pe actiuni infiintate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste, se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 12c).
    Art. 26
    (1) Terenurile cu vegetatie forestiera - paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni impadurite - care au apartinut persoanelor fizice se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafata egala cu cea trecuta in proprietatea statului, si se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 13.
    (2) Aceste terenuri vor fi puse la dispozitie de unitatile silvice care le detin.
    (3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate in baza Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se face in conformitate cu prevederile cap. VIII.
    Art. 27
    (1) Dupa definitivarea tabelelor prevazute in anexele nr. 2 - 20 si dupa aprobarea lor prin proces-verbal de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale, acestea vor fi afisate in loc vizibil la sediul consiliului local pentru luarea la cunostinta de catre cei interesati. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mentiunea datei afisarii.
    (2) Persoanele care nu au domiciliul in localitatea respectiva vor fi instiintate de catre comisia locala prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (3) Persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale pot face, in termen de 10 zile de la afisare, contestatie adresata comisiei judetene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orasenesti sau municipale, care este obligat sa o inregistreze si sa o inainteze prin delegat la secretarul comisiei judetene in termen de 3 zile.
    (4) In cazul persoanelor care nu au domiciliul in localitatea respectiva, termenul dreptului de contestatie se socoteste de la primirea instiintarii de catre comisia locala prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (5) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, imediat dupa expirarea termenelor prevazute mai sus, vor inainta documentatia comisiilor judetene.
    (6) Comisia judeteana va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orasenesti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii in legatura cu stabilirea dreptului de proprietate, precum si contestatiile celor care s-au considerat nemultumiti de modul de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisia comunala, oraseneasca sau municipala.
    (7) Dupa analizare, comisia judeteana, prin hotarare, va solutiona contestatiile, va valida sau va invalida propunerile, in termen de 30 zile de la primire, si le va transmite prin delegat, in termen de 3 zile, comisiilor locale, care le vor afisa imediat la sediul consiliului local si vor comunica sub semnatura persoanelor care au formulat contestatii hotararea comisiei judetene.
    (8) De la data comunicarii sub semnatura persoanele nemultumite pot face plangere impotriva hotararii comisiei judetene la judecatorie in termen de 30 de zile.
    Art. 28
    (1) In paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevazute de lege comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor stabili suprafata izlazurilor comunale care se formeaza din suprafata izlazului aflat in prezent in administrarea consiliilor locale, din suprafata provenita din izlazul care a fost dat in folosinta unor cooperative agricole de productie prevazute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din suprafata provenita din izlazurile comunale, care a fost transmisa unor unitati de stat prevazute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In comunele compuse din mai multe localitati suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.
    (2) Terenurile prevazute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, prin ordin al prefectului trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 14.
    Art. 29
    (1) Pentru familiile din zona montana, care se incadreaza in prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la consiliile locale se va constitui o comisie formata din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judetene pentru zona montana si 5 - 10 gospodari si intelectuali care se bucura de prestigiu in localitatea respectiva.
    (2) Comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza in plen cererile primite si va stabili familiile indreptatite sa primeasca in proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea in proprietate a acestor terenuri.
    (3) In vederea atribuirii in proprietate pentru fiecare familie stabilita de comisia locala se intocmeste o documentatie care contine hotararea comisiei comunale, consemnata intr-un proces-verbal, schita topografica a terenului propus pentru improprietarire, cu mentionarea suprafetei totale si pe categorii de folosinta, precum si cererea celui in cauza. Suprafetele atribuite in proprietate se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 15. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obligatia sa se inscrie cu suprafata respectiva in cadastrul funciar, in registrul agricol si, dupa caz, in cartea funciara si la organul financiar local.
    Art. 30
    (1) Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decat cele de expropriere, si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat sau, dupa caz, mostenitorii acestora, in conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, devin, la cerere, actionari la societatile comerciale infiintate conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare din fostele unitati agricole de stat. Aceste persoane pot primi in conditiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicata, la cerere, o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafetei de 5.000 mp de familie se face in situatia in care proprietarilor sau mostenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafata minima din alte suprafete de teren, potrivit legii. Numarul de actiuni primite impreuna cu suprafata atribuita nu va putea depasi valoarea a 10 ha teren de familie, in echivalent arabil. Persoanele care se incadreaza in aceasta categorie se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 16.
    (2) Suprafata de teren pana la 10 ha de familie, transformata in actiuni proportional, in echivalent arabil, stabilita in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, va fi retrocedata in natura conform Legii nr. 1/2000. In cazul in care proprietarii deposedati au detinut suprafete mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri pana la limita a 50 ha.
    Art. 31
    (1) Persoanelor sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, al caror teren agricol, pana la intrarea in vigoare a legii fondului funciar, era in proprietatea statului si administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevazute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicata. Persoanele care se incadreaza in aceasta categorie se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 17.
    (2) Pentru suprafata de peste 10 ha de familie, in echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi restituita in natura diferenta pana la 50 ha de proprietar deposedat.
    Art. 32
    (1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinta in echivalent arabil, este prevazuta in anexa nr. 18.
    (2) Echivalentul arabil se aplica si detinatorului terenului din perimetrul caruia se reconstituie proprietatea.
    (3) In cazurile in care echivalarea prevazuta la alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili diferentele de suprafata pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda in conditiile legilor fondului funciar.

    CAP. 5
    Punerea in posesie a proprietarilor si emiterea titlurilor de proprietate

    Art. 33
    (1) Delimitarea si parcelarea pe proprietari se fac pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi din cadrul actualei unitati administrativ-teritoriale.
    (2) La parcelarea terenului in sisteme de irigatii se va tine seama de metoda de udare cu echipamentele existente si de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta si rationala a acestora.
    (3) Astfel, in cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua in considerare unitatea de suprafata deservita de un hidrant.
    (4) La stabilirea limitelor loturilor se recomanda ca latura mica sa fie pe antena, latura mare sa fie egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafata parcelei sa coincida cu suprafata deservita de o aripa de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafete.
    (5) Pentru proprietatile de mici dimensiuni utilizarea rationala a sistemului de irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
    (6) Pentru suprafetele prevazute sa fie irigate prin scurgere la suprafata (brazde, fasii) se vor avea in vedere orografia terenului, posibilitatea aplicarii udarii pe intreaga suprafata si, respectiv, modalitatile de evacuare a apei in exces.
    (7) Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea proprietatilor se vor lua in considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care sa asigure atat exploatarea agricola, cat si intretinerea lucrarilor hidroameliorative.
    (8) Pe terenurile in panta, la parcelare se va avea in vedere respectarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanti, drumuri agricole si alte lucrari).
    (9) Cand nu sunt executate lucrari de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cat posibil, cu latura lunga in sensul curbelor de nivel, astfel incat sa permita executarea lucrarilor de pregatire a solului pentru insamantari, precum si intretinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de nivel, in scopul prevenirii si combaterii eroziunii solului.
    (10) Delimitarea zonelor de protectie aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, inclusiv celor de gospodarire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform normelor legale in vigoare.
    Art. 34
    (1) Punerea in posesie cu terenuri agricole a persoanelor indreptatite, pe baza de masuratori topografice, se va efectua in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre specialisti in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare si cadastru general. In situatia in care volumul lucrarilor depaseste posibilitatile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestari de servicii de catre specialisti in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare si cadastru general ai agentilor economici. Persoanele care au formulat plangeri la judecatorie vor fi puse de catre comisii, in posesie, provizoriu, cu suprafetele stabilite pe baza hotararii comisiei judetene, pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
    Dupa pronuntarea hotararii judecatoresti, punerea in posesie se va face tinandu-se seama de dispozitiile acesteia.
    (2) In cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedati, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietatii pe toate laturile, comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii, formulata in scris, intocmeste planurile parcelare si inainteaza in termen de 10 zile documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate.
    (3) Din rezerva constituita potrivit legii comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor putea atribui in completare terenuri, daca din hotararea judecatoreasca rezulta aceasta.
    (4) Punerea in posesie se face prin intocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevazute in anexa nr. 19, si prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza proprietarului impreuna cu schita terenului.
    (5) In acest scop autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor incunostinta in scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul in localitate sau in alte localitati si carora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea in posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitate autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor afisa la sediul lor data punerii in posesie, utilizand totodata orice alte mijloace de comunicare.
    (6) Persoanele care din diferite motive sunt in imposibilitate de a se prezenta la data punerii in posesie pot imputernici prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa "Pentru punere in posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare in primire a terenului.
    (7) La inmanarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea incunostintarilor vor fi achitate, pe baza de chitanta, de persoanele care primesc titlurile.
    (8) Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne care se asigura de fiecare proprietar.
    Art. 35
    (1) In temeiul art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile locale, in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile judetene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in termen legal.
    (2) Comisia judeteana reanalizeaza aceste cereri si in cazul in care hotaraste reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar elibereaza acestuia titlul de proprietate.
    Art. 36
    (1) Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat in anexa nr. 20. Documentatiile se trimit in doua exemplare, dintre care unul se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si publicitate imobiliara. Formularele cuprinzand titlul de proprietate se tiparesc pe hartie speciala format A3, ca imprimat cu regim special, in carnete a cate 100 de file. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Administratiei si Internelor si se vor difuza comisiilor judetene in functie de necesitati. Titlul de proprietate pentru cetatenii in viata se emite persoanelor indreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, in care se nominalizeaza toti solicitantii indreptatiti, urmand ca pentru iesirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeaza cu tus negru si se numeroteaza incepand de la nr. 1 in fiecare judet. In titlu se vor inscrie numele si prenumele titularului, precum si initiala tatalui. In cazul in care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire si alti mostenitori, potrivit celor prevazute la art. 15 alin. (2) si (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafata atribuita persoanelor care au detinut terenuri in proprietate sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, precum si in cazurile prevazute la art. 22 din aceeasi lege.
    (2) Titlul de proprietate se semneaza de prefect, secretarul general al institutiei prefectului, ca secretar, si de directorul general al oficiului de cadastru si publicitate imobiliara. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmana sub semnatura titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului judetean de cadastru si publicitate imobiliara.
    (3) In acest sens comisiile vor intocmi un registru care va cuprinde numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului.
    (4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta in mod corespunzator.
    (5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri la judecatorie in baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa si se vor elibera dupa pronuntarea hotararii judecatoresti irevocabile.
    (6) Procedura privind delimitarea, intocmirea planului parcelar, punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate in baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, se face conform dispozitiilor cap. VIII.
    (7) In cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub conditia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a declaratiei de pierdere sau distrugere, si purtarii mentiunii "duplicat", dupa incunostintarea scrisa a comisiei judetene.
    (8) Titlurile de proprietate se vor emite si in favoarea proprietarilor care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27, alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Celelalte dispozitii din prezentul regulament se vor aplica in mod corespunzator.
    Art. 37
    In situatia in care mai raman terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral si, daca nu vor fi solicitate de catre alte comisii locale in baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local in administrare, urmand sa fie folosite in conformitate cu prevederile legii. Inscrierea acestor suprafete se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita si va marca pe plan si in teritoriu terenurile societatilor comerciale, ale asociatiilor de tip privat, izlazurile comunale si terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora in conditiile prevazute de lege. Totodata va delimita si va marca pe plan si in teritoriu suprafata ce se va atribui in folosinta, care se preda consiliului local.
    Art. 38
    Dupa punerea in posesie a tuturor proprietarilor oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara va redacta un plan de situatie cu noua parcelare a teritoriului si cu numerotarea topografica corespunzatoare, in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal consiliului local al comunei, orasului sau municipiului.

    CAP. 6
    Dispozitii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

    Art. 39
    (1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.
    (2) In acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate in termen legal, schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.
    (3) Pentru terenurile agricole comisiile locale impreuna cu oficiile judetene de cadastru si publicitate imobiliara, pe baza analizei documentatiilor prezentate la alin. (2), stabilesc daca vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane si poate fi retrocedat, delimitandu-se pe planul de situatie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    (4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili daca vechiul amplasament, identificat in conformitate cu documentatiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal si poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate sa prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (harti amenajistice, extrase de pe amenajament etc.) in termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale.
    Art. 40
    (1) Comisiile locale vor inregistra intr-un registru separat acordurile dintre proprietarii investitiilor si fostii proprietari deposedati sau mostenitorii acestora, incheiate in baza art. 4, alin. (1^1) - (1^9) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In situatia prevazuta la art. 4, alin. (1^7) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul care a platit contravaloarea terenului fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora va prezenta comisiei de fond funciar dovada efectuarii platilor (chitante, ordine de virament bancar etc). Comisia va verifica daca au fost indeplinite toate obligatiile prevazute de acordul incheiat intre parti si va emite investitorului un act de confirmare. Investitorul isi va putea intabula dreptul de proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar si a confirmarii primite de la comisia de fond funciar.
    Art. 41
    (1) Persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta dintre suprafata primita de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, se vor inscrie in anexa nr. 22.
    (2) Persoanelor fizice carora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu exista suprafete de teren agricol, reconstituirea li se face in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, iar in situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despagubiri si se vor inscrie in anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 42
    (1) Persoanele carora li se stabileste dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscriu in anexa nr. 24.
    (2) Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) si ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 6 alin. (1), (1^1) si (1^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, comisia locala va completa anexa nr. 24 si o va inainta comisiei judetene pentru validare.
    (3) Dupa validarea anexei nr. 24 fostilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate in localitatile in care exista terenuri agricole, aflate la dispozitia comisiilor locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului din acelasi judet sau din judetele invecinate. In aceste situatii se vor elibera titluri de proprietate in conditiile legii.
    (4) In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii, si se vor inscrie in anexa nr. 23.
    (5) Atat in cazul terenurilor agricole cat si in cazul celor forestiere valoarea probanta a actelor doveditoare este aceeasi.
    Art. 43
    (1) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice prevazuti la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste anexa nr. 24a).
    (2) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice prevazuti la art. 4 alin (1^1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste anexa nr. 24b).
    (3) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice prevazuti la art. 4 alin (1^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste anexa nr. 24c).
    (4) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice prevazuti la art. 4 alin (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cand despagubirile sunt platite de investitor, se intocmeste anexa nr. 24d). Cand despagubirile sunt platite de stat se intocmeste anexa nr. 23.
    Art. 44
    In anexa nr. 25 se inscriu persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 45
    (1) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doi solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat in orice mod de cooperativa sau de stat, se vor restitui in natura ambilor solicitanti, in limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se inscriu in anexa nr. 26.
    (2) In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despagubit in conditiile legii si vor fi inscrisi in anexa nr. 23.
    (3) In cazul lipsei resurselor se acorda despagubiri, potrivit legii, ambilor proprietari si vor fi inscrisi in anexa nr. 23.
    Art. 46
    Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu in conditiile Legii nr. 18/1991; in caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru intreaga suprafata.

    CAP. 7
    Retrocedarea terenurilor agricole

    Art. 47
    (1) In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare si conform art. 9 si 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedarii drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, se vor preda pe baza de protocol comisiilor locale, in vederea eliberarii titlurilor de proprietate si punerii in posesie a celor indreptatiti, in cel mult 30 zile de la comunicarea hotararii insotita de documentatia care a stat la baza acesteia.
    (2) Comisia judeteana comunica hotararea si documentatia necesara, in termen de 10 zile de la validarea propunerii, comisiei locale de fond funciar.
    Art. 48
    (1) In anexa nr. 27 se inscriu persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, si carora li se restituie in natura suprafete agricole, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    (2) In situatia in care li s-a stabilit calitatea de actionar la alte societati comerciale, foste I.A.S., decat acolo unde a fost situat terenul, punerea in posesie se face, in functie de optiune, pe vechiul amplasament, daca este liber, iar in situatia in care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice indreptatite, se stabileste un nou amplasament.
    Art. 49
    (1) In anexa nr. 28 se inscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol, care trec in proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificarile ulterioare.
    (2) Comasarile realizate de Agentia Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac fara a se tine seama de organizarea administrativ teritoriala, si sunt validate de Comisiile Judetene pe raza carora se afla terenurile.
    Art. 50
    In anexa nr. 29 se inscriu persoanele fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol si carora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 51
    Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, si a procedurilor prevazute de aceasta.
    Art. 52
    Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni calendaristice, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, situatiile centralizatoare pe comune si pe total judet, prevazute in anexele nr. 22 - 49, va comunica stadiul acestora, precum si al realizarii aplicarii prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, inclusiv punerea in posesie si emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de masuri si, dupa caz, de stabilire a raspunderii pentru primarii care impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege.
    Art. 53
    In anexa nr. 30 se inscriu persoanele fizice prevazute la art. 37 - 39 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata primita si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 54
    In anexa nr. 23 se inscriu persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda despagubiri.
    Art. 55
    In anexa nr. 31 se inscriu persoanele juridice indreptatite sa li se acorde despagubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, in cazul in care restituirea in natura nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 56
    In anexa nr. 32 se inscriu structurile reprezentative ale unitatilor de cult, care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 57
    In anexa nr. 33 se inscriu structurile reprezentative ale unitatilor de cult carora li se constituie dreptul de proprietate conform alin. (1^1) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 58
    In anexa nr. 34 se inscriu unitatile de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolile generale din mediul rural si institutiile publice de ocrotire a copiilor, carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, in limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 59
    In anexa nr. 35 se inscriu unitatile de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic si scolile generale din mediul rural, carora li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 50 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 60
    In anexa nr. 36 se inscriu suprafetele proprietate de stat prevazute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 8
    Retrocedarea terenurilor forestiere

    Art. 61
    (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafetele de teren cu destinatie forestiera cuprinse in amenajamentele silvice si din terenurile cu destinatie agricola acoperite cu vegetatie forestiera (pasuni impadurite, tufarisuri, zavoaie si altele asemenea). Reconstituirea se va face avand in vedere structura de proprietate existenta la momentul deposedarii abuzive a acestor terenuri de catre regimul comunist.
    (2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate.
    (3) Persoanele fizice, cetateni romani, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate, se inscriu in anexa nr. 37, impreuna cu datele referitoare la suprafata si amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 62
    Persoanele fizice care solicita reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafete de teren care fac obiectul art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscriu in anexa nr. 38.
    Art. 63
    (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se in intregime suprafata avuta in proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins in anexa nr. 39.
    (2) In cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formuleaza de catre reprezentantul legal al formei asociative.
    (3) In cazul formelor asociative care se infiinteaza dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament cererea de reconstituire se formuleaza de catre comisia ad-hoc al formei asociative.
    Art. 64
    (1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, manastirile, infiintate pana la data intrarii in vigoare a legii, care solicita reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscriu in anexa nr. 40.
    (2) Diferenta de suprafata neatribuita din fondul cultelor religioase, dupa improprietarirea unitatilor de cult, conform art. 29 alin (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificata, se reconstituie in forma de proprietate si structura de administrare existente la momentul preluarii padurilor de catre stat.
    (3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta prevazuta la alin. (2) se face de catre comisia judeteana competenta. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor si regulamentelor din perioada 1921 - 1945, actualizate cu legislatia in vigoare, potrivit art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 65
    Comunele, orasele si municipiile care au detinut in proprietate terenuri forestiere si care solicita reconstituirea dreptului de proprietate se inscriu in anexa nr. 41, impreuna cu datele stabilite de comisia judeteana, referitoare la suprafata si amplasament. Padurile date in folosinta comunelor in baza Hotararii Consiliului de Ministri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii catre acestea.
    Art. 66
    (1) Constructiile prevazute la art. 31 alin (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, trec in proprietatea persoanelor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se afla imobilele, se inscriu intr-un registru special, consemnate in procesul-verbal de punere in posesie care devine anexa la titlul de proprietate.
    (2) Constructiile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, prin unitatile sale, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament. Listele cu bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar in termen de 10 zile de la inventariere.
    (3) Dupa identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari si verificarea listelor prevazute la alin. (3) comisiile locale transmit documentatia comisiei judetene, pentru validare, in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii.
    (4) In cazul prevazut la art. 6 lit. l) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate direct comisiei judetene.
    (5) Punerea in posesie a terenurilor si a constructiilor se va face in termen de 30 zile de la validare.
    Art. 67
    (1) Constructiile prevazute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau mostenitorilor acestora in starea in care au fost preluate. Investitiile facute de detinatorul actual se suporta de catre proprietar, in masura in care nu au fost amortizate.
    (2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investitiilor sau poate solicita alt amplasament.
    Art. 68
    (1) Sediile ocoalelor silvice si terenurile pe care acestea se afla trec in proprietatea privata a persoanelor care au redobandit terenuri in proprietate daca suprafata care se retrocedeaza este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice si daca pastreaza destinatia acestora.
    (2) Schimbarea destinatiei sediului in cazul in care situatia avuta in vedere la retrocedare nu s-a schimbat - existenta terenului forestier, deservirea majoritatii acestui teren, alte asemenea situatii - obliga pe proprietarul terenului la plata pretului actualizat al constructiei catre fostul detinator care a facut investitia.
    Art. 69
    (1) Persoanele fizice si juridice inscrise in anexele nr. 37, 40, 41 si nr. 38, carora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate si care nu pot fi puse in posesie pe amplasamente situate in competenta teritoriala a comisiei locale, se vor inscrie de catre comisia judeteana in anexa nr. 42.
    (2) Stabilirea noului amplasament se face de catre comisia judeteana in apropierea vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de mostenitorii acestuia, in conditiile prevazute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Persoanele fizice si juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea in posesie pe vechiul amplasament se inscriu impreuna cu datele corespunzatoare in anexa nr. 43.
    Art. 70
    Anexele nr. 37, 40, 41 si nr. 38 se semneaza de catre presedintele comisiei locale, secretarul acesteia si de seful ocolului silvic.
    Art. 71
    (1) Punerea in posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Detinatorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedarii pune la dispozitie comisiilor locale sau judetene, dupa caz, terenurile validate, in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite, in termen de ce mult 30 de zile de la validarea cererilor de catre comisia judeteana.
    Art. 72
    Punerea in posesie a proprietarilor - persoane fizice si juridice - in cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locala sau de comisia judeteana, dupa caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice si a masuratorilor topografice. Comisia va comunica reprezentantilor detinatorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii in posesie care nu poate fi mai tarziu de 30 de zile de la data validarii.
    Art. 73
    (1) Comisiile comunale, orasenesti si municipale incunostinteaza in scris, cu confirmare de primire, persoanele carora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea in posesie, in termen de 15 zile de la comunicarea validarii de catre comisia judeteana. Totodata, amplasamentul si data punerii in posesie se afiseaza si la sediul primariei.
    (2) Persoanele care din diferite motive sunt in imposibilitate sa se prezinte la data stabilita pentru punerea in posesie pot imputernici, prin procura speciala si autentica, cu mentiunea "Pentru punerea in posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere in posesie.
    (3) Cu ocazia punerii in posesie a proprietarilor persoane fizice acestia semneaza procesul-verbal de punere in posesie, prevazut in anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelara aferenta din amenajamentul silvic in vigoare sau, dupa caz, pentru suprafetele situate in terenurile cu destinatie agricola, din amenajamentele silvopastorale.
    (4) Daca cel indreptatit nu se prezinta personal sau prin imputernicit in vederea preluarii efective a terenului forestier, acesta ramane temporar in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.
    Art. 74
    Punerea in posesie a persoanelor juridice se face in prezenta reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic si vanatoare. La punerea in posesie participa in mod obligatoriu personalul silvic gestionar si imputernicitii persoanelor juridice detinatoare, precum si ai celor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere in posesie. La cerere, persoana fizica sau imputernicitul persoanei juridice care a fost pusa in posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelara aferenta prevazuta in amenajamentele silvice sau silvopastorale, dupa caz.
    Art. 75
    (1) Dupa operatiunile de validare si punere in posesie, pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana emite titluri de proprietate conform modelului prezentat in anexa nr. 45. Documentatiile pentru emiterea titlului de proprietate se intocmesc in doua exemplare, dintre care unul se retine la comisia judeteana, iar celalalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tiparesc prin grija Ministerului Administratiei si Internelor si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, pe hartie speciala format A3, ca imprimat cu regim special, in carnete a cate 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei judetene pe baza de protocol si proces-verbal de predare-primire.
    (2) Titlul de proprietate se semneaza de prefect, de secretarul general al institutiei prefectului si de directorul general al oficiului judetean de cadastru si publicitate imobiliara. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmana sub semnatura persoanelor fizice indreptatite sau reprezentantilor imputerniciti ai persoanelor juridice. In acest sens comisiile deschid un registru care sa cuprinda numele si prenumele titularului titlului de proprietate si semnatura primitorului.
    (3) Partea nedetasabila a titlului de proprietate - cotorul - se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului judetean de cadastru si publicitate imobiliara, care va transmite in termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic si vanatoare.
    (4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri la judecatorie conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se va elibera dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti si dupa punerea in posesie.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 76
    (1) In anexa nr. 46 se inscriu persoanele fizice si persoanele juridice care au formulat cereri in baza Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In anexa nr. 47 se inscriu fostii proprietari sau mostenitorii acestora, carora li se restituie terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.
    Art. 77
    In anexa nr. 48 se inscriu persoanele fizice carora li se stabileste dreptul de proprietate potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 78
    In anexa nr. 49 se inscriu persoanele fizice carora li se stabileste dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 79
    (1) In toate cazurile prevazute de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile comunale, orasenesti sau municipale si cele judetene vor verifica existenta cererilor si actele doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte.
    (2) Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare persoanele fizice si juridice indreptatite se inscriu de catre comisiile locale in anexele nr. 22 - 49 in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    (3) Anexele prevazute la alin. (2) se afiseaza in locuri vizibile la sediul primariilor localitatilor, pentru informarea celor interesati, in cadrul aceluiasi termen.
    (4) Cererile insotite de actele doveditoare, impreuna cu anexele prevazute la alin. (2), se inainteaza de presedintele comisiei locale la comisia judeteana pentru verificarea si validarea acestora, in termen de cel mult 45 zile de la data inregistrarii de catre petent.
    Art. 80
    (1) Persoanele nemultumite vor proceda conform dispozitiilor procedurale prevazute la art. 51 - 59 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Plangerea formulata potrivit art. 53 - 56 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suspenda executarea.
    Art. 81
    (1) Primarul, in calitate de presedinte si secretarul comisiei locale sunt obligati sa comunice fostilor proprietari toate informatiile privind persoanele care au obtinut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora.
    (2) Neindeplinirea in termen de 30 zile a obligatiei prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 RON la 30.000 RON.
    Art. 82
    (1) Arhivele Nationale, prin filialele judetene, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile judetene, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, prin directiile silvice si Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, Agentia Domeniilor Statului, precum si alte institutii detinatoare de documente privind drepturile de proprietate ale fostilor proprietari sau preluarea de catre stat a terenurilor funciare proprietate privata sunt obligate sa permita, la cerere, consultarea arhivei, sa elibereze persoanelor interesate copii de pe actele continand asemenea informatii in termen de 30 zile.
    (2) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) de catre functionarii investiti cu aceste atributii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 RON la 10.000 RON.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre prefect pentru angajatii din cadrul structurilor care functioneaza la nivelul judetului si de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pentru angajatii institutiilor care functioneaza la nivel national.
    Art. 83
    (1) Unitatile agricole care au terenuri in administrare sunt obligate sa cultive terenurile agricole pana la predarea efectiva a acestora persoanelor indreptatite.
    (2) Predarea efectiva se face si in cursul anului agricol daca partile convin asupra recuperarii cheltuielilor de productie de pe terenurile in cauza.
    (3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitatile agricole vor fi sanctionate in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 84
    Anexele nr. 1 - 49 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               TABEL NOMINAL
cuprinzand membrii cooperatori care au adus teren - in extravilan si intravilan - in cooperativa agricola de productie si persoanele carora li s-a preluat de cooperativa teren in orice mod

________________________________________________________________________________
               Suprafata agricola
N              adusa sau preluata               din care:
r.             in cooperativa,       ---------------------------- Total     Obs.
   Numele si        - ha -           Arabil  Vii   Livezi Pajisti teren
c  prenumele                         - ha - - ha - - ha -  - ha - neagricol
r            TOTAL,                  ------ ------ ------ -------  - ha -
t.           din care: Extra- Intra-  E  I   E  I   E  I   E   I
                       vilan  vilan
________________________________________________________________________________
0      1        2        3      4     5  6   7  8   9  10  11  12    13      14
________________________________________________________________________________


  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se trec toti membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren in cooperativa si persoanele carora li s-au preluat in orice mod terenuri de catre aceasta.
    In coloana 2 se inscrie suprafata totala de teren agricol adusa in cooperativa agricola de productie, rezultata din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora, din orice alte probe prevazute de lege, inclusiv din declaratiile martorilor, iar in coloanele 3 si 4, suprafata din extravilan si cea din intravilan, care prin insumare trebuie sa corespunda cu suprafata inscrisa in coloana 2.
    In coloanele 5 - 12 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloana 3 (extravilan) si coloana 4 (intravilan).
    In coloana 13 se inscriu eventualele suprafete neagricole care erau situate in perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse in cooperativa (de exemplu: ravene, rape, tufarisuri, palcuri de arboret, drumuri si altele asemenea).
    E = extravilan.
    I = intravilan.

    ANEXA 2a)
    la regulament

                               TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii membri cooperatori, in viata, care au adus pamant in cooperativa agricola de productie in suprafete mai mari de 0,5 ha de persoana indreptatita (sot - sotie) si care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate

________________________________________________________________________________
 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17
________________________________________________________________________________
   TOTAL:
________________________________________________________________________________
     0 = Nr. crt.;
     1 = Nr. crt. din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament;
     2 = Numele si prenumele;
     3 = Suprafata agricola cu care s-a inscris in cooperativa agricola de productie (ha);
     4 = Suprafata agricola solicitata in proprietate (ha);
     5 = Total;

     6 - 7 = Suprafata agricola stabilita in proprietate conform legii (ha), din care:
     6 - E;
     7 - I;

     8 - 9 = Arabil (ha), din care:
     8 - E;
     9 - I;

    10 - 11 = Vii (ha), din care:
    10 - E;
    11 - I;

    12 - 13 = Livezi (ha), din care:
    12 - E;
    13 - I;

    14 - 15 = Pajisti (ha), din care:
    14 - E;
    15 - I;

    16 = Total teren neagricol (ha);
    17 = Diferenta (ha).

    NOTA:
    In coloana 1 se trece numarul curent pe care il are solicitantul in tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament.
    In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care solicita in scris, in termenul prevazut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.
    In coloana 3 se trece suprafata agricola conform tabelului cuprins in anexa nr. 1 la regulament.
    In coloana 4 se trece suprafata agricola solicitata.
    In coloana 5 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, conform legii, de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha in echivalent arabil de familie), in coloana 6, suprafata din extravilan, iar in coloana 7, suprafata din intravilan.
    In coloanele 8 - 15 se inscriu suprafetele, pe categorii de folosinta, din extravilan si intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 5, 6 si 7.
    In coloana 16 se trece suprafata totala de teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).
    In coloana 17 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 5 din coloana 3.

    ANEXA 2b)
    la regulament

                               TABEL NOMINAL
cuprinzand membrii cooperatori, in viata, care au adus in cooperativa agricola de productie sub 0,5 ha de teren de persoana indreptatita (sot - sotie), si cooperatorii care nu au adus pamant in cooperativa si care solicita in scris stabilirea de terenuri in proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt. din anexa nr. 1
    B - Numele si prenumele
    C - Suprafata agricola cu care s-a inscris in cooperativa - ha -
________________________________________________________________________________
N. A  B  C  Suprafata agricola
r.          stabilita in                  din care:
            proprietate conform ---------------------------- Total     Diferenta
c           legii,              Arabil  Vii   Livezi Pajisti teren       - ha -
r               - ha -          - ha - - ha - - ha -  - ha - neagricol
t.          TOTAL,              ------ ------ ------ -------  - ha -
            din care:   E   I    E  I   E  I   E  I   E   I
________________________________________________________________________________
0  1  2  3     4        5   6    7  8   9  10  11 12  13  14    15          16
________________________________________________________________________________


 TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se trece numarul curent din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament, pe care il are solicitantul care a adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot - sotie) in cooperativa agricola de productie.
    In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care au adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot - sotie) si in continuare celor care nu au adus pamant in cooperativa.
    In coloana 3 se trece suprafata agricola adusa in cooperativa, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la regulament.
    In coloana 4 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren in echivalent arabil de persoana indreptatita (sot - sotie).
    In coloana 5 se trece suprafata atribuita in extravilan, iar in coloana 6, suprafata din intravilan (E = extravilan; I = intravilan).
    In coloanele 7 - 14 se inscriu suprafetele, pe categorii de folosinta, din extravilan si din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 4, 5 si 6.
    In coloana 16 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 3 din coloana 4.

    ANEXA 3
    la regulament

                               TABEL NOMINAL
cuprinzand mostenitorii cooperatorilor decedati, care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate

________________________________________________________________________________
 0    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16  17  18
________________________________________________________________________________
 1. a)
________________________________________________________________________________
    b)
________________________________________________________________________________
    c)
________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se va trece numarul curent corespunzator persoanei decedate, din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament.
    In coloana 2 se trec numele si prenumele cooperatorului decedat care la inscriere in cooperativa agricola de productie a adus teren in cooperativa. Datele se iau din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament.
    In coloana 3 se trece suprafata agricola din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament.
    In coloana 4 se trec numele si prenumele mostenitorilor care, in termenul prevazut de lege, au cerut sa li se stabileasca dreptul de proprietate. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia se inscriu intr-o singura rubrica [a), b), c)].
    In coloana 5 se trece suprafata solicitata de mostenitori.
    In coloana 6 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, in conditiile prevazute de lege.
    In coloana 7 se trece suprafata stabilita in extravilan.
    In coloana 8 se trece suprafata stabilita in intravilan (E = extravilan; I = intravilan).
    In coloanele 9 - 16 se trec suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si intravilan.
    In coloana 17 se trece suprafata totala de teren neagricol.
    In coloana 18 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 6 din coloana 3.

    ANEXA 4
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si "Mihai Viteazul cu Spade", precum si, dupa caz, mostenitorii lor care nu au in proprietate alte terenuri, cu exceptia celor care au avut teren, dar l-au instrainat, carora li se stabileste, la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Decoratia acordata si numarul brevetului
________________________________________________________________________________
                  Suprafata  Suprafata
N                 agricola   agricola             din care:
r. Numele si      solicitata stabilita   ----------------------------   Total
   prenumele  A     - ha -   de comisie  Arabil  Vii   Livezi Pajisti   teren
c                                in      - ha - - ha - - ha -  - ha -  neagricol
r                            extravilan,                                - ha -
t.                             - ha -
________________________________________________________________________________
0      1      2       3          4         5      6      7       8        9
________________________________________________________________________________

 TOTAL:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorii celor decedati ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au solicitat in scris sa li se atribuie in proprietate 10.000 mp teren in echivalent arabil

_____________________________________________________________________________
                             Suprafata agricola          din care:
                             ce se atribuie in  -----------------------------
Nr.   Numele si  Domiciliul  proprietate,       Arabil  Vii   Livezi Pajisti
crt.  prenumele              conform legii,     - ha - - ha - - ha -  - ha -
                                  - ha -
_____________________________________________________________________________
  0       1          2              3             4      5      6       7
_____________________________________________________________________________

  TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se trec numele si prenumele persoanelor invalide si ale mostenitorilor celor decedati ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au cerut sa li se atribuie teren in proprietate in extravilan.
    In coloana 2 se va inscrie domiciliul.
    In coloana 3 se trece suprafata agricola atribuita in proprietate, respectiv pana la 10.000 mp.
    In coloanele 4 - 7 se trec suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata din coloana 3.

    ANEXA 6
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, mostenitorii acestora si ale caror terenuri sunt comasate sau preluate fara titlu in perimetrul acestor cooperative si nu au fost compensati cu alte terenuri, si care solicita in scris restituirea acestora

____________________________________________________________________________
                 Suprafata  Suprafata agricola          din care:
Nr.   Numele si  agricola   care se restituie  -----------------------------
crt.  prenumele  comasata   in proprietate,    Arabil  Vii   Livezi Pajisti
                  - ha -         - ha -        - ha - - ha - - ha -  - ha -
____________________________________________________________________________
  0       1         2              3             4      5      6       7
____________________________________________________________________________

  TOTAL:
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se inscriu numele si prenumele proprietarilor particulari sau, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, ale caror terenuri din extravilan au fost comasate fara a li se da teren in schimb si care au solicitat, in termenul prevazut de lege, restituirea terenurilor respective.
    In coloana 2 se trece suprafata agricola care a fost comasata.
    In coloana 3 se trece suprafata agricola totala care se restituie in proprietate.
    In coloanele 4 - 7 se trec suprafetele pe categorii de folosinta.

    ANEXA 7
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele prevazute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita in scris atribuirea de terenuri in proprietate

____________________________________________________________________________
                 Suprafata agricola          din care: Alte
Nr.   Numele si  ce se atribuie in  ----------------------------  terenuri
crt.  prenumele  proprietate,       Arabil  Vii   Livezi Pajisti  neagricole
                      - ha -        - ha - - ha - - ha -  - ha -    - ha -
____________________________________________________________________________
  0      1            2               3      4      5       6         7
_____________________________________________________________________________

  TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se trec la inceput numele si prenumele cetatenilor romani apartinand minoritatii germane si, in continuare, ale celorlalte persoane prevazute la art. 17 din lege.
    In coloana 2 se inscrie suprafata ce se atribuie in proprietate.
    In coloanele 3 - 6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta agricola.
    In coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.

    ANEXA 8a)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele care au calitatea de cooperator, dar care au lucrat in orice mod ca angajati in cooperativa sau in asociatii intercooperatiste in ultimii 3 ani, si solicita in scris sa primeasca in proprietate teren, in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

______________________________________________________________________
                 Suprafata agricola              din care:
Nr.   Numele si  ce se atribuie in  ----------------------------------
crt.  prenumele  proprietate,       Arabil    Vii     Livezi   Pajisti
                      - ha -        - ha -   - ha -   - ha -    - ha -
______________________________________________________________________
 0        1             2             3        4        5         6
______________________________________________________________________

  TOTAL:
______________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol in proprietate, corespunzator prevederilor legii.
    In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
    In coloanele 3 - 6 se trec suprafetele pe categorii de folosinta.

    ANEXA 8b)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele care au fost deportate si care nu beneficiaza de dispozitiile art. 14 - 16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita in scris atribuirea de terenuri agricole in proprietate

____________________________________________________________________________
                 Suprafata agricola          din care:
Nr.   Numele si  ce se atribuie in  ----------------------------  Observatii
crt.  prenumele  proprietate,       Arabil  Vii   Livezi Pajisti
                    - ha -          - ha - - ha - - ha -  - ha -
____________________________________________________________________________
  0      1            2               3      4      5       6         7
_____________________________________________________________________________

  TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.
    In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
    In coloanele 3 - 6 se trec suprafetele pe categorii de folosinta.

    ANEXA 9
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, caruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol in proprietate, conform art. 19 alin. (1), art. 21 si art. 118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Specialitatea
________________________________________________________________________________
                               Suprafata  Suprafata           din care:
                     Unitatea  agricola   agricola  ----------------------------
Nr.   Numele si  A   in care   solicitata stabilita Arabil  Vii   Livezi Pajisti
crt.  prenumele      a activat   - ha -      de     - ha - - ha - - ha -  - ha -
                                          comisie,
                                           - ha -
________________________________________________________________________________
  0       1      2       3         4         5        6      7      8       9
________________________________________________________________________________

  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10a)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand familiile cu pamant putin din localitatile cu excedent de terenuri agricole, care solicita in scris sa li se atribuie in proprietate terenuri in completare pana la 10 ha

__________________________________________________________
   0       1     2     3     4     5      6     7      8
__________________________________________________________

  TOTAL:
__________________________________________________________
    0 = Nr. crt.;
    1 = Numele si prenumele;
    2 = Suprafata agricola atribuita conform tabelelor prevazute in anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 si 8 la regulament (ha);
    3 = Suprafata agricola solicitata (ha);
    4 = Suprafata agricola totala atribuita (ha),
    din care:
    5 = Arabil (ha);
    6 = Vii (ha);
    7 = Livezi (ha);
    8 = Pajisti (ha).

    NOTA:
    In coloana 1 se trec numele si prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.
    In coloana 2 se trece suprafata totala atribuita, prevazuta in una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 si 8 la regulament, in care a fost incadrat initial.
    In coloana 3 se trece suprafata solicitata in plus.
    In coloana 4 se trece suprafata agricola totala atribuita (inclusiv cea din coloana 2).
    In coloanele 5 - 8 se trec suprafetele atribuite pe categorii de folosinta.

    ANEXA 10 b)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand familiile cu pamant din alte localitati, care solicita in scris atribuirea de terenuri in proprietate pana la 10 ha, in echivalent arabil, in zonele cu excedent de suprafata, in conformitate cu prevederile legii

_______________________________________________________________
   0       1     2     3     4     5      6     7      8    9
_______________________________________________________________

  TOTAL:
_______________________________________________________________
    0 = Nr. crt.;
    1 = Numele si prenumele;
    2 = Domiciliul;
    3 = Suprafata agricola solicitata (ha);
    4 = Suprafata agricola atribuita in proprietate (ha),
    din care:
    5 = Arabil (ha);
    6 = Vii (ha);
    7 = Livezi (ha);
    8 = Pajisti (ha);
    9 = Observatii.

    NOTA:
    In coloana 1 se trec numele si prenumele celui care solicita atribuirea de teren.
    In coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
    In coloana 3 se trece suprafata agricola solicitata.
    In coloana 4 se trece suprafata atribuita in proprietate.
    In coloanele 5 - 8 se inscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosinta.

    ANEXA 11
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural care solicita in scris terenuri agricole in proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea      Comuna    Suprafata   Suprafata           din care:
crt. parohiei,      (satul)   agricola    agricola  ----------------------------
     schitului sau  unde isi  solicitata  stabilita Arabil  Vii   Livezi Pajisti
     manastirii     are         - ha -       de     - ha - - ha - - ha -  - ha -
     solicitante    sediul                comisie,
                                           - ha -
________________________________________________________________________________
 0       1             2          3          4        5      6      7       8
________________________________________________________________________________

  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 12a)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Total terenuri neagricole - ha -
    B - Total general - ha -
    C - Observatii
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea     Numele si  Suprafata         din care:
crt. asociatiei    prenumele  agricola  ----------------------------  A   B   C
     de tip        membrilor  total,    Arabil   Vii  Livezi Pajisti
     privat cu     asociatiei  - ha -   - ha - - ha - - ha -  - ha -
     personalitate
     juridica*)
________________________________________________________________________________
 0        1             2        3        4      5      6       7     8   9   10
________________________________________________________________________________

  TOTAL:
________________________________________________________________________________
    *) Se inscriu terenurile asociatiilor de tip privat, cu exceptia terenurilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.

    ANEXA 12b)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea     Numele si  Suprafata    din care:    Total      Total
crt. asociatiei    prenumele  agricola  --------------  terenuri   general  Obs.
     de tip        membrilor  total,    Arabil Pajisti  neagricole - ha -
     privat cu     asociatiei  - ha -   - ha -  - ha -    - ha -
     personalitate
     juridica
________________________________________________________________________________
 0        1            2         3        4       5        6        7       8
________________________________________________________________________________  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 12c)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Total terenuri neagricole - ha -
    B - Total general - ha -
    C - Observatii
________________________________________________________________________________
N. Denumirea  Profilul  Numele si Suprafata         din care:
r. societatii    de     prenumele agricola  ---------------------------- A  B  C
   comerciale productie           total,    Arabil   Vii  Livezi Pajisti
c  pe actiuni                      - ha -   - ha - - ha - - ha -  - ha -
r
t.
________________________________________________________________________________
0       1         2         3        4        5      6      7       8    9 10 11
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 13
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii proprietari si mostenitorii acestora, carora li se atribuie, la cerere, in proprietate teren cu vegetatie forestiera, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Suprafata    Suprafata   Unitatea amenajistica sau,   Observatii
crt. prenumele  detinuta in  stabilita   dupa caz, tarlaua si parcela
                proprietate  de comisie  care se atribuie
                  - ha -       - ha -             - ha -
________________________________________________________________________________
  0      1          2           3                  4                      5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 4 se trece denumirea unitatii amenajistice sau, dupa caz, tarlaua si parcela din planul de situatie amenajistic sau cadastral.
    In coloana 5 se trece categoria de folosinta existenta pe teren, inscrisa in evidenta cadastrului funciar.
    Suprafata de teren cu vegetatie forestiera impreuna cu cea agricola nu poate depasi 10 ha de familie, in echivalent arabil.

    ANEXA 14
    la regulament

                                   TABEL
cuprinzand reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date in administrarea consiliilor locale

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Total, din care:
________________________________________________________________________________
N     Suprafata       Suprafata        Suprafata ce               Suprafata
r.    existenta in    ce se preia      se preia din               totala a
      administrarea   din folosinta    terenurile                 izlazului
c     consiliului     cooperativelor   transmise                  comunal
r     local           agricole         unitatilor                 reconstituit
t.                                     de stat
         - ha -          - ha -             - ha -                       - ha -
   A -------------- A -------------- A ---------------  Total     --------------
     Arabil Pajisti   Arabil Pajisti    Arabil Pajisti  general,  Arabil Pajisti
                                                        din
                                                        care:
________________________________________________________________________________
0  1    2      3    4    5      6    7     8       9      10        11      12
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In comunele compuse din mai multe localitati suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.

    ANEXA 15
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand familiile carora li se atribuie, la cerere, terenuri in zona montana, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.   Numele si  Suprafata agricola        din care:        Alte
crt.  prenumele  ce se atribuie in  ----------------------  terenuri  Observatii
                 proprietate,       Arabil  Pajisti Livezi  neagricole
                    - ha -          - ha -  - ha -  - ha -    - ha -
________________________________________________________________________________
  0      1             2               3       4        5       6          7
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 16
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au fost preluate de unitatile agricole de stat si pentru care primesc actiuni in conditiile prevazute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si carora li se atribuie o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, in conditiile art. 42 din aceeasi lege

________________________________________________________________________________
N  Numele si  Suprafata  Suprafata  Suprafata Suprafata Denumirea     Observatii
r. prenumele  ce a fost  de         agricola  agricola, unitatii
              preluata   5.000 mp   stabilita total     agricole
c              - ha -    atribuita  pentru    - ha -    de stat in
r                        in         cei care            administrarea
t.                       echivalent primesc             careia se
                         arabil de  actiuni             afla terenul
                         familie    - ha -
________________________________________________________________________________
0     1           2         3          4       5 = 3+4        6            7
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
    In coloana 2 se inscrie suprafata ce a fost preluata.
    In coloana 3 se inscrie suprafata atribuita.
    In coloana 4 se inscrie suprafata agricola pentru care se primesc actiuni.
    In coloana 5 se inscrie suprafata agricola totala, care insa nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau pentru toti mostenitorii autorului lor, chiar daca terenul se afla in administrarea mai multor unitati agricole de stat.

    ANEXA 17
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri agricole au intrat in proprietatea statului si se afla in administrarea consiliilor locale, care se restituie in conditiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.   Numele si  Suprafata totala             din care:
crt.  prenumele  agricola stabilita -------------------------------  Observatii
                 sa se restituie,   Arabil   Vii    Livezi  Pajisti
                    - ha -          - ha -  - ha -  - ha -  - ha -
________________________________________________________________________________
  0      1             2               3      4      5       6          7
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
    In coloana 2 se inscrie suprafata agricola totala stabilita, care nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau pentru toti mostenitorii autorului lor.

    ANEXA 18
    la regulament

                              CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinta in echivalent arabil

________________________________________________________________________________
 Categoria de folosinta            Coeficientul de transformare in arabil
                                   a categoriilor de folosinta agricola
________________________________________________________________________________
 Arabil                 1 ha/1 ha
 Pasune                 1 ha pasune este egal cu 1 ha arabil cand pasunea poate
                        fi transformata in arabil din punct de vedere al
                        calitatii solului si al reliefului.
                        In cazul in care pasunea difera de terenul arabil
                        limitrof prin calitatea solului, relief si alti factori
                        care diminueaza potentialul de productie, echivalenta in
                        arabil va fi stabilita de comisie intre 1 si 0,4 ha
                        arabil pentru 1 ha pasune.
 Fanete                 1 ha fanete este egal cu 1 ha arabil cand fanetele pot
                        fi transformate in arabil din punct de vedere al
                        calitatii solului si al reliefului.
                        In cazul in care fanetele difera de terenul arabil
                        limitrof prin calitatea solului si alti factori care
                        diminueaza potentialul de productie, echivalenta in
                        arabil va fi stabilita de comisie intre 1 si 0,5 ha
                        arabil pentru 1 ha fanete.
 Vie hibrida            1 ha vie hibrida este egal cu 1 ha arabil.
 Vie nobila             1 ha vie nobila poate fi echivalat de catre comisie cu
                        1 - 4 ha arabil, in functie de calitatea solului,
                        relief, numarul de butuci/ha, varsta plantatiei,
                        podgoria consacrata si potentialul de productie al
                        plantatiei.
 Livada clasica         1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat de
                        comisie cu 1 - 2 ha arabil, in functie de calitatea
                        solului, relief, numarul de pomi/ha, varsta plantatiei,
                        speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate si
                        potentialul de productie al plantatiei.
 Livada intensiva si    1 ha livada intensiva si superintensiva poate fi
 superintensiva         echivalat de comisie cu 1 - 3,5 ha arabil, in functie de
                        calitatea solului, sistemul de amenajare, numarul de
                        pomi/ha, varsta plantatiei, speciile de pomi, bazinele
                        pomicole consacrate, potentialul de productie.
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1 ha cu vegetatie forestiera, primit la cererea celor indreptatiti, in conditiile prevazute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicata, se ia in calcul in raport de 1/1 cu terenul arabil.
    Suprafetele de vii, livezi, pasuni si fanete care au fost aduse sau preluate in cooperativa si au fost transformate in arabil se echivaleaza in arabil cota 1/1.

    ANEXA 19
    la regulament

    Judetul ............................
    Comuna .............................

                 PROCES-VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. ..........

    Incheiat astazi,............... 200..., cu ocazia punerii in posesie a proprietarului .......................... (mostenitorilor defunctului/defunctei) .............................., conform anexei nr. ......., suprafata ..................... ha, anexei nr. ......., suprafata ..................... ha

    A. Suprafata primita in extravilan

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria    |Nr. topografic|Suprafata|      Vecinatati     |           |
|crt.| de folosinta |______________|_________|_____________________| Observatii|
|    |              |Tarla |Parcela| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest|           |
|    |              |(sola)|       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 1. | Arabil       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii          |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Pasuni       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fanete       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Alte terenuri|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    | neagricole   |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    | TOTAL:       |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

    B. Suprafata primita in intravilan

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria    |Nr. topografic|Suprafata|      Vecinatati     |           |
|crt.| de folosinta |______________|_________|_____________________| Observatii|
|    |              |Tarla |Parcela| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest|           |
|    |              |(sola)|       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 1. | Arabil       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii          |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Pasuni       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fanete       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Curti,       |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|    | constructii  |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 7. | Alte terenuri|      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|    | neagricole   |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    | TOTAL:       |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

    TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
    din care:
    Arabil ...................... ha .......... mp
    Vii ......................... ha .......... mp
    Livezi ...................... ha .......... mp
    Pasuni ...................... ha .......... mp
    Fanete ...................... ha .......... mp
    Curti, constructii .......... ha .......... mp
    Alte terenuri neagricole .... ha .......... mp

               Primar,                          Secretar,
            .............                     .............

        Specialist in masuratori                Proprietar,
              topografice,                     .............
             ..............

    ANEXA 20
    la regulament

                                  ROMANIA

                COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI
                     DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

    Judetul ....................     Codul | | | | | | | | | | | | | | | | | |
    Nr. ........................

                            TITLU DE PROPRIETATE
    Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orasenesti sau municipale si a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,

                                 DECLARAM

    Cetateanul/Cetateana ......................................, (mostenitorii defunctului/defunctei) ......................, din satul ...................., comuna/orasul .............., municipiul ..............., judetul ..........., primeste in proprietate o suprafata totala de ...... ha ..... mp, din care:
    - prin reconstituirea dreptului de proprietate ...... ha ...... mp;
    - prin constituirea dreptului de proprietate ........ ha ...... mp,
    situata pe teritoriul comunei .................., structurata si amplasata conform celor mentionate pe verso.
    Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile si obligatiile ce decurg din lege.

    Prefect,   Secretar,    Directia generala          Oficiul judetean de
   .......... ..........    pentru agricultura si      cadastru, geodezie
                            industrie alimentara       si cartografie

                              Director general,           Director,
                           .......................     ..................

    Data .................

    (verso)
                     SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE

    A. Suprafata primita in extravilan

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria    |Nr. topografic|Suprafata|      Vecinatati     |           |
|crt.| de folosinta |______________|_________|_____________________| Observatii|
|    |              |Tarla |Parcela| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest|           |
|    |              |(Sola)|       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 1. | Arabil       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii          |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Pasuni       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fanete       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Paduri       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 7. | Alte terenuri|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    | neagricole   |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    | TOTAL:       |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

    B. Suprafata primita in intravilan

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria    |Nr. topografic|Suprafata|      Vecinatati     |           |
|crt.| de folosinta |______________|_________|_____________________| Observatii|
|    |              |Tarla |Parcela| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest|           |
|    |              |(Sola)|       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|           |
|    |              |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|           |
| 1. | Arabil       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii          |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Pasuni       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fanete       |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Curti,       |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|    | constructii  |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 7. | Alte terenuri|      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|    | TOTAL:       |      |       |    |    |     |    |    |     |           |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

    TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
    din care:
    Arabil ...................... ha .......... mp
    Vii ......................... ha .......... mp
    Livezi ...................... ha .......... mp
    Pasuni ...................... ha .......... mp
    Fanete ...................... ha .......... mp
    Paduri ...................... ha .......... mp
    Curti, constructii .......... ha .......... mp
    Alte terenuri ............... ha .......... mp

    ANEXA 21
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand suprafetele de teren ramase neatribuite, care se administreaza de consiliul local

________________________________________________________________________________
Nr.  Tarlaua si  Suprafata            din care: Alte       Observatii
crt. parcela     totala,   ------------------------------  terenuri
     din planul  - ha -    Arabil  Vii    Livezi  Pajisti  neagricole
     de situatie           - ha - - ha -  - ha -   - ha -   - ha -
________________________________________________________________________________
  0       1          2        3      4      5        6         7           8
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In coloana 8 se evidentiaza folosinta existenta a terenurilor neagricole inscrise in coloana 7.

    ANEXA 22
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
                      Suprafata de teren agricol adusa sau preluata
                          in cooperativa agricola de productie
                                       - ha -
                      _____________________________________________
Nr.   Numele                                    din care:             Observatii
crt.  si prenumele       TOTAL,   _________________________________
                                   reconstituit        diferenta
                                      10 ha            solicitata
________________________________________________________________________________
 0          1              2            3                  4               5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 23
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren suficient agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda diferenta de teren/despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, precum si in cazurile in care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.      Numele si       Suprafata       Diferenta de teren/      Observatii
crt.     prenumele       neretrocedata   Despagubiri cuvenite
                            - ha -
________________________________________________________________________________
 0           1                2                  3                     4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

             Primar,                 Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
     .....................                Oficiul judetean de cadastru,
                                        geodezie si cartografie (delegat)
                                              Directorul institutiei,
                                     .......................................

    ANEXA 24
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completari ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata               Observatii
crt.                                   - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                       2                       3
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 24a)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice si juridice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii, sau de alta natura, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevazut de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele/Denumire     Suprafata             Observatii
crt.                                     - ha -
________________________________________________________________________________
 0                    1                     2                     3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 24b)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativele piscicole sau alte forme asociative prevazute la art. 26 alin. (1), ale caror terenuri au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se afla amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevazut de art. 4 alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata               Observatii
crt.                                   - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                       2                       3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 24c)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice sau juridice, ale caror terenuri au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si pe care s-au efectuat investitii, neamortizate pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevazut de art. 4 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata               Observatii
crt.                                   - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                       2                       3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 24d)
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice sau juridice, ale caror terenuri au trecut in proprietatea statului in mod abuziv, de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevazut de art. 4 alin. (1)^3 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata               Observatii
crt.                                   - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                       2                       3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                             Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 25
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie, si carora li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
                           Suprafata de teren agricol de pana la
                           10 ha de familie detinuta in proprietate
                                          - ha -
Nr.  Numele si prenumele   ________________________________________  Observatii
crt.                                          din care:
                           TOTAL,   ______________________________
                                    reconstituit     diferenta
                                    cu reducere      solicitata
________________________________________________________________________________
 0          1                2           3                4              5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 26
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand suprafetele de teren revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice forma de cooperativa, care se vor restitui in natura ambilor solicitanti, in limita resurselor de teren existente, conform prevederilor art. 6 alin. 2^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata               Observatii
crt.                                   - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                       2                       3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

    ANEXA 27
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, carora li se restituie in natura suprafete agricole, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata               Observatii
crt.                                   - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                       2                       3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,              Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
           ...............          Oficiul judetean de cadastru, geodezie si
                                             cartografie (delegat)

                                            Directorul institutiei,
                                          ..........................

    ANEXA 28
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol, care trec in proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.     Denumirea institutiei           Suprafata                Observatii
crt.                                      - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                         2                       3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                            Secretar,
              .................                 ..................

                      Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
                     Oficiul judetean de cadastru, geodezie si
                              cartografie (delegat)

                             Directorul institutiei,
                           ...........................

    ANEXA 29
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, carora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata               Observatii
crt.                                   - ha -
________________________________________________________________________________
 0                1                       2                       3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,                           Secretar,
         ..................                   .................

                      Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
                     Oficiul judetean de cadastru, geodezie si
                              cartografie (delegat)

                             Directorul institutiei,
                           ...........................

    ANEXA 30
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice prevazute la art. 37, 38 si 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si   Suprafata de teren solicitata de la 10 ha la 50 ha,  Observatii
crt. prenumele                      din care pentru:
               ______________________________________________________
               persoane      persoane      persoane      persoane
               fizice        fizice cu     fizice cu     fizice care
               prevazute     drepturi la   drepturi la   au calitatea
               la art. 37    institutele   regiile       de locator
               si 38 din     si            autonome si   conform
               Legea         statiunile    la            art. 25 din
               nr. 18/1991,  de cercetare  societatile   Legea
               republicata,  si productie  nationale cu  nr. 16/1994,
               carora li     agricola, in  profil        cu
               s-a stabilit  conformitate  agricol, in   modificarile
               calitatea     cu Legea      conformitate  si
               de actionar   nr. 46/1992   cu Legea      completarile
                                           nr. 46/1992   ulterioare
________________________________________________________________________________
  0     1           2              3             4             5           6
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

               Primar,
     .........................        Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
                                     Oficiul judetean de cadastru, geodezie si
                                               cartografie (delegat)
                                              Directorul institutiei,
                                         ................................

    ANEXA 31
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele juridice indreptatite sa li se acorde despagubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, in cazul in care restituirea in natura nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.      Persoana        Suprafata          Despagubiri        Observatii
crt.     juridica        neretrocedata      cuvenite
                            - ha -
________________________________________________________________________________
 0           1                2                  3                  4
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

             Primar,                 Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
     .....................                Oficiul judetean de cadastru,
                                        geodezie si cartografie (delegat)
                                              Directorul institutiei,
                                     .......................................

    ANEXA 32
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand structurile reprezentative ale unitatilor de cult, care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea unitatii de cult         Suprafata         Observatii
crt.                                            - ha -
________________________________________________________________________________
 0                     1                          2                  3
________________________________________________________________________________
  a) Centre eparhiale                       pana la 100 ha
     -
     -
  b) Protoierii                             pana la 50 ha
     -
     -
  c) Manastiri si schituri                  pana la 50 ha
     -
     -
  d) Parohii si filii                       pana la 10 ha
     -
________________________________________________________________________________

  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                          Secretar,
         ........................          ..........................

                   Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
                        Oficiul judetean de cadastru,
                     geodezie si cartografie (delegat)

                          Directorul institutiei,
                    ...................................

    ANEXA 33
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand structurile reprezentative ale unitatilor de cult nou-infiintate, carora li se constituie dreptul de proprietate in limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local, conform alin. (1^1) al art. 23 din aceeasi lege

________________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea unitatii de cult         Suprafata         Observatii
crt.                                            - ha -
________________________________________________________________________________
 0                       1                         2                 3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

            Primar,                     Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
    .......................                   Oficiul judetean de cadastru,
                                            geodezie si cartografie (delegat)

                                                 Directorul institutiei,
                                             ..............................

    ANEXA 34
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolile generale din mediul rural si institutiile publice de ocrotire a copiilor, carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, in limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea      Suprafata avuta    Suprafata restituita    Observatii
crt.     unitatii       in proprietate     in proprietate
                             - ha -               - ha -
________________________________________________________________________________
  0          1                  2                    3                  4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                          Secretar,
         ........................          ..........................

                   Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
        Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

                          Directorul institutiei,
                    ...................................

    ANEXA 35
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic si scolile generale din mediul rural, carora li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea      Suprafata     Suprafata      Suprafata      Observatii
crt.     unitatii       avuta in      restituita in  atribuita in
                        proprietate   proprietate    folosinta
                           - ha -       - ha -          - ha -
________________________________________________________________________________
  0          1               2            3              4              5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                          Secretar,
         ........................          ..........................

    ANEXA 36
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand suprafetele proprietatilor de stat prevazute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea proprietatii de stat si       Suprafata       Observatii
crt.      modul de provenienta a terenurilor        - ha -
________________________________________________________________________________
  0                        1                          2                3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                          Secretar,
         ........................          ..........................

                   Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
        Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)

                          Directorul institutiei,
                    ...................................

    ANEXA 37
    la regulament

    Localitatea .............
    Judetul .................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii proprietari si mostenitorii acestora, persoane fizice, carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suprafata de padure reconstituita anterior - ha -
    B - Total, din care:
    C - in terenuri cu destinatie forestiera
    D - in terenuri cu destinatie agricola
    E - Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
    F - Identificarea in cadastrul agricol a terenurilor cu destinatie agricola
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si   Numele si   Suprafata   Suprafata  A Diferenta  Informatii
crt. prenumele   prenumele   terenurilor acceptata    de         asupra
     autorului   persoanelor forestiere  de           suprafata  amplasamentului
     (persoana   solicitante avuta in    comisie      ce urmeaza
     deposedata)             proprietate  - ha-       sa fie
                               - ha -                 primita
                                                       - ha -
                             ____________________     __________________________
                               B    C      B   C       B  C  D      E     F
________________________________________________________________________________
  0      1            2        3    4      5   6   7   8  9  10     11    12
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Primar,          Secretar,          Seful ocolului silvic,
      ................  ................       ......................

    ANEXA 38
    la regulament

    Judetul ...........................
    Comuna ............................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice si juridice care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care si-au schimbat folosinta initiala a terenului, potrivit art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Parcela
________________________________________________________________________________
N  Denumirea  Folosinta Suprafata  Folosinta  Amplasament Optiuni     Observatii
r. persoanei  initiala  solicitata actuala a  propus in   despagubiri
   juridice   a           - ha -   terenului  teren cu
c  sau        terenului                       folosinta
r  numele si  solicitat                       agricola
t. prenumele
   persoanei
   fizice                                     -----------
                                              Tarla   A
________________________________________________________________________________
 0      1         2          3          4       5     6        7           8
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Primar,           Secretar,        Seful ocolului silvic,
      ................   ................        ................

    ANEXA 39
    la regulament

    Localitatea .............
    Judetul .................

                             TABEL NOMINAL
cuprinzand fosti membri persoane juridice, precum si persoane fizice si mostenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti, paduri comunale provenite din paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora), carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, conform art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele membrului formei asociative
    B - Numele si prenumele persoanelor solicitante
    C - TOTAL, din care:
    D - in terenuri cu destinatie forestiera
    E - in terenuri cu destinatie agricola
    F - Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
    G - Identificarea in cadastrul agricol a terenurilor cu destinatie agricola
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea    A  Suprafata     B  Suprafata    Informatii         Observatii
crt. formei          terenurilor      terenurilor  asupra
     asociative      forestiere       forestiere,  amplasamentului*)
     care a          detinuta in      acceptata
     avut in         indiviziune      de comisie
     proprietate     de membrul         - ha -
     terenuri        formei
     forestiere      asociative*)
                     ____________    _______________________________
                      C   D   E        C   D   E      F       G
________________________________________________________________________________
 0        1       2   3   4   5    6   7   8   9     10       11         12
________________________________________________________________________________
                                                      x        x
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    TOTAL                          X
    FORMA ASOCIATIVA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

            Primar,          Secretar,        Seful ocolului silvic,
       ................   ................       ................
------------
    *) Marimea suprafetei se calculeaza in conformitate cu precizarile art. 28 alin. (3) din regulament.
    *) Informatiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecarei forme asociative inscrise in tabel.

    ANEXA 40
    la regulament

    Localitatea .............
    Judetul .................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand unitatile de cult si institutiile de invatamant carora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - TOTAL, din care:
    B - in terenuri cu destinatie forestiera
    C - in terenuri cu destinatie agricola
    D - Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea      Suprafata    Suprafata   Informatii               Observatii
crt. unitatii de    rezultata    terenurilor asupra
     cult sau a     din acte a   forestiere  amplasamentului
     institutiei    terenurilor  acceptata
     de invatamant  forestiere,  de comisie
     care a         detinuta      - ha -
     solicitat      anterior (la
     reconstituirea deposedare)
     dreptului de      - ha -
     proprietate    _________________________________________________
                     A   B   C    A   B  C       D     Identificarea
                                                       in cadastrul
                                                       agricol a
                                                       terenurilor
                                                       cu destinatie
                                                       agricola
________________________________________________________________________________
 0        1          2   3   4    5   6   7       8             9          10
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

         Primar,             Secretar,          Seful ocolului silvic,
     ................     ................         ................

    ANEXA 41
    la regulament

    Localitatea ............
    Judetul ................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand comunele, orasele sau municipiile carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - TOTAL, din care:
    B - in terenuri cu destinatie forestiera
    C - in terenuri cu destinatie agricola
    D - Identificarea in amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea      Suprafata    Suprafata   Informatii               Observatii
crt. comunei/       rezultata    terenurilor asupra
     orasului/      din acte a   forestiere  amplasamentului
     municipiului   terenurilor  acceptata
     indreptatit    forestiere,  de comisie
     la             detinuta      - ha -
     reconstituirea anterior (la
     dreptului de   deposedare)
     proprietate       - ha -
                    _________________________________________________
                     A   B   C    A   B  C       D     Identificarea
                                                       in cadastrul
                                                       agricol a
                                                       terenurilor
                                                       cu destinatie
                                                       agricola
________________________________________________________________________________
 0        1          2   3   4    5   6   7       8             9          10
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

         Primar,             Secretar,          Seful ocolului silvic,
    ................      ................         ................

    ANEXA 42
    la regulament

    Judetul ................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice si juridice carora li se reconstituie dreptul de proprietate pe amplasamente situate in afara limitelor de competenta ale comisiilor locale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul hotararii de validare a comisiei judetene
    B - Numarul anexei din documentatia comisiei locale
    C - Numarul pozitiei din anexa la documentatia comisiei locale
    D - Comuna
    E - Tarla
    F - Parcela
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea Denumirea  A B C  Suprafata Motivatia       Amplasament in
crt. persoanei comisiei          validata  nerespectarii   limitele judetului,
     juridice  locale             - ha -   amplasamentului stabilit de
     sau                                   initial         comisia judeteana
     numele si                                             ___________________
     prenumele                                             Cadastru Cadastru
     persoanei                                             general  forestier
     fizice                                                _____________________
                                                           D  E  F  Ocol   UP UA
                                                                    silvic
________________________________________________________________________________
 0      1          2      3 4 5     6           7          8  9 10    11   12 13
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

          Primar,            Secretar,          Seful ocolului silvic,
      ................   ................         ................

    ANEXA 43
    la regulament

    Judetul ...............
    Comuna ................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice si juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea in posesie pe vechiul amplasament si care urmeaza sa primeasca despagubiri

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul hotararii de validare a comisiei judetene
    B - Numarul pozitiei din anexa la hotararea comisiei judetene
    C - Baza juridica de acordare a despagubirilor
    D - Observatii
    E - Comuna
    F - Tarla
    G - Parcela
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea  A B  Suprafata Amplasament initial    C  Sursa     Modalitati D
crt. persoanei       validata  stabilit de               de        de plata
     juridice         - ha -   comisia comunala          finantare
     sau                       ______________________
     numele si                 Cadastru  Cadastru
     prenumele                 general   forestier
     persoanei                 ______________________
     fizice                    E  F  G   Ocol   UP UA
                                         silvic
________________________________________________________________________________
  0      1      2 3     4      5  6  7     8    9  10 11    12       13       14
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

          Primar,            Secretar,          Seful ocolului silvic,
      ................   ................         ................

    ANEXA 44
    la regulament

    Judetul ...............
    Comuna ................

                PROCES-VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. ..............
                           incheiat astazi, ................

    Subsemnatii: .............................................., in calitate de primar, ...................., in calitate de secretar, ........................, in calitate de specialist in masuratori topografice, .........................., in calitate de reprezentant al detinatorului legal al terenului ce se preda, si .................................., in calitate de proprietar (posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........... nr. ................, eliberat/eliberata de Politia ......................)/reprezentant legal (Imputernicirea nr. ...................., legalizata la Biroul notarial ......................), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafetei de ........... ha teren forestier, validata de comisia judeteana prin Hotararea/hotararile nr. ................, la pozitia .............. din anexa nr. ............ (nr. ................... la pozitia ...................... din anexa nr. ......................).
    Categoria terenului, amplasamentul cadastral si vecinatatile acestuia sunt prezentate in tabelul de mai jos:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tarla
    B - Parcela
    C - Detinatori
________________________________________________________________________________
Nr.  Categorii de terenuri Suprafata Ocolul   Amplasamentul   Vecinatati ale
crt.                                 silvic   cadastral       amplasamentului
                                            _________________ cadastral general
                                            general forestier
                           _________        _________________ __________________
                             ha  mp          A  B    UP  UA   Punct        C
                                                              cardinal
________________________________________________________________________________
 0              1            2   3     4     5  6    7    8      9         10
________________________________________________________________________________
  1. Teren forestier
     inscris in
     amenajamentul silvic
________________________________________________________________________________
  2. Pasune impadurita
________________________________________________________________________________
  3. Alte terenuri cu
     vegetatie forestiera
________________________________________________________________________________
  TOTAL suprafata pusa
  in posesie:
________________________________________________________________________________

    Predarea s-a facut in urma unei inspectii de fond la care a participat proprietarul/reprezentantul legal care va asigura paza terenului forestier, iar in prezent nu exista cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.
    Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafetei primite s-au folosit urmatoarele: ..........................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Domnul/doamna ............................................, in calitate de proprietar/reprezentant legal, declara ca a luat cunostinta de prevederile legale referitoare la obligatia respectarii regimului silvic. De la aceasta data paza si administrarea terenului preluat vor fi asigurate de proprietar in conformitate cu prevederile legale.
    Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 4 exemplare (doua pentru comisia locala, unul pentru proprietar si unul pentru detinatorul legal).

        Primar,         Secretar,       Specialist in masuratori topografice,
   ...............   ...............       ...............................

      Reprezentant al detinatorului
     legal al terenului ce se preda,        Proprietar/Reprezentant legal,
     ...............................       ...............................

    ANEXA 45
    la regulament

                                ROMANIA

    COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

    Judetul ..................      Codul ..................

    Nr. ......................

    Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constituita in baza Ordinului prefectului nr. ............./......, analizand propunerile comisiei comunale/orasenesti/municipale, in baza prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, emite urmatorul

                           TITLU DE PROPRIETATE

    Persoana fizica/Persoana juridica ......................................... (mostenitorii defunctului/defunctei) .............................., avand domiciliul/sediul in comuna (satul)/orasul/municipiul ........................., judetul/sectorul ....................., primeste in proprietate o suprafata totala de ................. ha ............ mp, teren cu vegetatie forestiera, din care: ............... ha .......... mp, din fondul forestier national (cu destinatie forestiera); ........... ha ......... mp, din afara fondului forestier national (cu destinatie agricola), situata pe teritoriul comunei/orasului/municipiului/sectorului .................., structurata si amplasata conform celor mentionate pe verso si pusa in posesie conform Procesului-verbal nr. ................/............ .
    Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile si obligatiile ce decurg din Constitutia Romaniei si din legislatia cu specific silvic in vigoare.

         Prefect,       Secretar general,      Inspectoratul silvic teritorial
      ..............  ....................             Inspector-sef,
                                                ...........................

             Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie

                             Director general,
                     ...............................

    Data ..................

                     SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tarla
    B - Parcela
    C - Detinatori
                                                                     (verso)
________________________________________________________________________________
Nr.       Categorii        Suprafata  Ocolul    Amplasamentul    Vecinatati ale
crt.      de terenuri                 silvic    cadastral        amplasamentului
                                              _________________  cadastral
                                              general forestier  general
                           _________          _________________  _______________
                             ha  mp            A  B    UP  UA    Punct       C
                                                                 cardinal
________________________________________________________________________________
 0              1            2   3      4      5  6    7    8       9       10
________________________________________________________________________________
  1. Teren forestier
     inscris in
     amenajamentul silvic
________________________________________________________________________________
  2. Pasune impadurita
________________________________________________________________________________
  3. Alte terenuri cu
     vegetatie forestiera
     necuprinse in
     amenajamentul silvic
________________________________________________________________________________
  TOTAL suprafata pusa
  in posesie:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 46
    la regulament

                             TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice si persoanele juridice care au formulat cereri in baza Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si art. 33 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.   Numele si prenumele persoanelor   Suprafata solicitata       Observatii
crt.  fizice si juridice                        - ha -
________________________________________________________________________________
  0                  1                            2                      3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                          Secretar,
         ........................          ..........................

    ANEXA 47
    la regulament

                                TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii proprietari sau mostenitorii acestora, carora li se restituie la cerere terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.         Numele si prenumele              Suprafata           Observatii
crt.                                          - ha -
________________________________________________________________________________
  0                  1                           2                   3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                          Secretar,
         ........................          ..........................

    ANEXA 48
    la regulament

                                TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata si li se vor acorda la cerere terenurile respective, in limita suprafetelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.          Numele si prenumele             Suprafata           Observatii
crt.                                          - ha -
________________________________________________________________________________
  0                   1                          2                   3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                  Primar,                          Secretar,
         ........................          ..........................

    ANEXA 49
    la regulament

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li se stabileste dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele    Suprafata restituita    Despagubiri    Observatii
crt.                                - ha -
________________________________________________________________________________
  0            1                       2                   3              4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

            Primar,                Agentia Domeniilor Statului (sucursala)
   ..........................     Oficiul judetean de cadastru, geodezie si
                                           cartografie (delegat)

                                           Directorul institutiei,
                                         ..........................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 890/2005

 
15.03.2013 12:33:16  Anonim  a scris :
Sunt validat din anul 1991 cu suprafata de 1000 mp pe anexa nr.1 destinata pentru constructia unei locuinte,neavand loc pentru constructie, eu am lucrat ca inginer la CAP, casatorit si stabilit in comuna, dar toti primarii care s-au succedat pana in prezent au refuzat sa ma puna in posesie si sa elibereze titlul de proprietate.Astept raspuns
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu