E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 886 din 28 octombrie 1999

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 546 din  8 noiembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Procedurile privind programarea controlului fiscal si criteriile de selectare a contribuabililor, precum si Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 1.379/1998 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 24 iulie 1998.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In cuprinsul prezentelor instructiuni Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare, va fi denumita in continuare ordonanta.

    CAP. 2
    Drepturile si obligatiile organelor de control fiscal

    Art. 2
    Pentru aplicarea art. 6 lit. b) din ordonanta:
    (1) Organul fiscal va formula, in scris, solicitarea catre contribuabil, in cazul in care se solicita raspunsul, in scris, al acestuia.
    (2) In cazul in care contribuabilul nu raspunde in termen de 10 zile, se va consemna refuzul in procesul-verbal si se vor aplica sanctiunile prevazute de ordonanta.
    Art. 3
    Pentru aplicarea art. 6 lit. f) din ordonanta:
    (1) Dovada retinerii, in scopul protejarii impotriva distrugerii sau instrainarii, a oricarui document sau element material o constituie actul intocmit de organul de control fiscal, in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul de control fiscal.
    (2) Actul se intocmeste in doua exemplare, semnate de contribuabil si de organul de control fiscal, dintre care un exemplar ramane la contribuabil si un exemplar, la organul de control fiscal.
    (3) In cazul in care conducerea organului fiscal aproba prelungirea perioadei de retinere a documentelor sau elementelor materiale, organul de control fiscal va instiinta contribuabilul si va transmite acestuia o copie de pe aprobare.
    Art. 4
    Pentru aplicarea art. 6 lit. g) din ordonanta:
    (1) Persoana desemnata de contribuabil sa insoteasca organul de control fiscal trebuie sa cunoasca activitatea desfasurata de contribuabil, precum si modul de intocmire si de arhivare a documentelor contabile.
    (2) Accesul organului de control fiscal este permis si in afara programului normal de lucru al contribuabilului, daca sunt indeplinite, simultan, urmatoarele doua conditii:
    a) exista autorizarea scrisa a conducatorului organului de control fiscal. Aceasta autorizare se obtine in baza referatului intocmit de inspector, prin care se motiveaza solicitarea accesului in afara programului normal de lucru al contribuabilului;
    b) se obtine acordul contribuabilului. Acordul trebuie exprimat in scris de catre contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia, va fi inregistrat la registratura contribuabilului si se va anexa la actul incheiat cu ocazia controlului.
    Art. 5
    Pentru aplicarea art. 7 din ordonanta:
    (1) Sistemele automate de prelucrare a datelor utilizate pentru tinerea evidentelor contabile si a oricaror alte evidente trebuie sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea controlului fiscal.
    (2) Conditiile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil sunt stabilite prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425 din 3 martie 1998*) pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.
    (3) Contribuabilul raspunde de indeplinirea de catre sistemul de prelucrare a datelor a conditiilor minimale stabilite de Ministerul Finantelor.
------------
    *) Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998.

    Art. 6
    Pentru aplicarea art. 8 din ordonanta:
    (1) Solicitarea de informatii se face in scris si cuprinde:
    a) denumirea organului de control fiscal care face solicitarea;
    b) persoana, organul sau institutia careia i se adreseaza solicitarea;
    c) datele de identificare cunoscute ale contribuabilului despre care sunt solicitate informatii;
    d) actele, evidentele sau datele care fac obiectul solicitarii;
    e) termenul in care se solicita furnizarea informatiilor;
    f) semnatura conducatorului organului, de control fiscal.
    (2) Toate datele si informatiile primite de organul de control fiscal in baza art. 8 din ordonanta sunt supuse secretului fiscal.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile contribuabililor

    Art. 7
    Pentru aplicarea art. 11^1 din ordonanta:
    (1) Inainte de desfasurarea unei actiuni de control fiscal organul de control fiscal va proceda la instiintarea contribuabililor cu privire la selectarea si programarea lor in vederea controlului, prin transmiterea unui aviz de verificare.
    (2) Avizul de verificare va cuprinde:
    - denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal;
    - numele si prenumele sau denumirea contribuabilului;
    - adresa sediului, domiciliului sau a resedintei contribuabilului;
    - codul fiscal si numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    - baza legala a transmiterii avizului de verificare si a desfasurarii controlului fiscal;
    - data la care este programat sa se desfasoare controlul fiscal;
    - impozitele care vor fi cuprinse in verificare;
    - perioada fiscala care urmeaza sa fie supusa controlului fiscal;
    - semnatura conducatorului unitatii fiscale.
    De asemenea, in avizul de verificare se va mentiona obligatia contribuabililor de a pune la dispozitie organelor de control fiscal toate documentele si evidentele contabile, precum si de a asigura conditiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a controlului fiscal.
    (3) Avizul de verificare va fi insotit de un extras din Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului, care va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentelor instructiuni.
    (4) Avizul de verificare va fi comunicat contribuabililor prin posta, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal.
    (5) Pentru motive intemeiate contribuabilul poate solicita amanarea, cu maximum 30 de zile lucratoare, a datei de incepere a controlului fiscal.
    (6) Solicitarea contribuabilului este adresata, in scris, organului fiscal competent, in termen de 5 zile de la primirea si semnarea avizului de verificare, si trebuie sa contina:
    - numele si prenumele sau denumirea contribuabilului;
    - adresa sediului, domiciliului sau a resedintei contribuabilului;
    - denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal;
    - numarul avizului de verificare primit;
    - motivele pentru care se solicita amanarea controlului fiscal;
    - eventualele justificari pentru sustinerea motivelor invocate;
    - data pana la care se solicita amanarea.
    (7) In cazul in care contribuabilul prezinta motive intemeiate pentru amanarea controlului fiscal, solicitarea se considera acceptata. Organul de control fiscal va transmite contribuabilului un aviz de verificare care va cuprinde data la care a fost reprogramat controlul fiscal. Data stabilita de organul de control fiscal trebuie sa fie ulterioara celei solicitate de contribuabil.
    (8) Prezentarea la contribuabil se va face numai pe baza unei imputerniciri scrise (ordin de deplasare), emisa de conducatorul unitatii fiscale competente sa efectueze controlul fiscal.
    (9) Imputernicirea trebuie sa contina:
    - denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului fiscal;
    - datele de identificare a inspectorului (inspectorilor) care urmeaza sa efectueze controlul fiscal: numele, prenumele, numarul legitimatiei de serviciu;
    - datele de identificare a contribuabilului care urmeaza sa fie controlat: denumirea, codul fiscal, adresa;
    - data inceperii controlului fiscal;
    - semnatura conducatorului unitatii fiscale.
    Art. 8
    Pentru aplicarea art. 12 lit. c) din ordonanta:
    Pe intreaga durata a controlului fiscal contribuabilii au dreptul sa beneficieze de asistenta de specialitate, acordata de juristi, experti contabili, contabili autorizati etc., ori de cate ori sunt solicitati de organele de control fiscal sa furnizeze informatii, explicatii si justificari.
    Art. 9
    Pentru aplicarea art. 12^1 din ordonanta:
    (1) Contribuabilul care solicita, din proprie initiativa, sa fie controlat trebuie sa adreseze in scris organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul sau in a carui evidenta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe o cerere cuprinzand motivatia solicitarii.
    (2) Cererea va fi solutionata in functie de motivatia prezentata de contribuabil, de gradul de risc fiscal prezentat de contribuabil, de incadrarea in criteriile de selectare a contribuabililor pentru control fiscal, precum si in functie de orice alte date si informatii detinute de organul de control fiscal.
    (3) In cazul in care cererea a fost aprobata, organul de control fiscal va comunica un aviz de verificare. In cazul in care cererea a fost respinsa, contribuabilul va fi instiintat, in scris, despre aceasta.

    CAP. 4
    Reguli de procedura

    Art. 10
    Pentru aplicarea art. 19 din ordonanta:
    (1) Datele suplimentare, necunoscute organelor de control fiscal la data efectuarii controlului fiscal la un contribuabil, pot aparea in situatii cum sunt:
    a) efectuarea unor controale fiscale incrucisate asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte si contribuabilul in cauza;
    b) obtinerea, pe parcursul actiunilor de control efectuate la alti contribuabili, a unor date sau informatii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului intr-o perioada care a fost deja supusa controlului fiscal;
    c) solicitari ale organelor de urmarire penala in cadrul cercetarii cazurilor de evaziune fiscala;
    d) informatii obtinute de la terti, de natura sa modifice sau sa influenteze, in mod semnificativ, rezultatele controlului fiscal anterior.
    (2) Reverificarea unei perioade impozabile se realizeaza numai la initiativa organelor de control fiscal si nu la solicitarea contribuabililor, acestia din urma avand dreptul de a contesta deciziile organelor de control fiscal.
    (3) Organul de control fiscal solicita, pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut in ordonanta, reverificarea unei perioade impozabile prin intocmirea unui referat in care sunt prezentate motivele solicitarii. Referatul este supus aprobarii conducatorului organului de control fiscal.
    Art. 11
    Pentru aplicarea art. 20 din ordonanta:
    (1) Toate datele si informatiile culese de inspector in timpul desfasurarii controlului fiscal se consemneaza, in mod obligatoriu, in procese-verbale de control, in note de constatare sau in procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupa caz.
    (2) Procesul-verbal de control este un document bilateral, intocmit in doua exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului si un exemplar ramane la contribuabil.
    (3) Continutul procesului-verbal de control trebuie redactat astfel incat acesta sa poata fi citit independent de alte documente si sa nu dea posibilitatea mai multor interpretari.
    (4) Procesul-verbal de control trebuie sa aiba o structura unica pentru toate verificarile efectuate.
    (5) Procesul-verbal de control va fi structurat pe 4 capitole, astfel:
    Capitolul I va cuprinde date referitoare la:
    - unitatea fiscala care a dispus controlul fiscal;
    - datele inspectorului care a efectuat controlul fiscal: numele, prenumele, functia, numarul legitimatiei de serviciu, numarul imputernicirii in baza careia a efectuat controlul;
    - obiectivul (obiectivele) controlului fiscal;
    - perioada supusa controlului fiscal;
    - durata desfasurarii controlului fiscal;
    - tipul de verificare efectuata.
    Capitolul II va cuprinde date generale despre contribuabil, si anume:
    - datele de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal:
      - denumirea;
      - numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului;
      - numarul codului fiscal;
      - adresa sediului social;
    - datele de identificare a sucursalelor sau a filialelor, daca este cazul;
    - forma de proprietate;
    - tipul activitatii desfasurate, utilizand clasificarea activitatilor din economia nationala (Nomenclatorul CAEN);
    - cifra de afaceri, conform ultimului bilant contabil aprobat;
    - capitalul subscris si cel varsat;
    - persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului in timpul desfasurarii controlului fiscal;
    - persoana care raspunde de conducerea evidentelor contabile;
    - persoana desemnata de contribuabil sa il reprezinte pe durata controlului fiscal;
    - numerele conturilor bancare, precum si bancile la care acestea sunt deschise;
    - datele privind clientii si furnizorii stabili cu care contribuabilul are relatii de afaceri.
    Capitolul III, care reprezinta, de fapt, partea principala a procesului-verbal, va cuprinde constatarile efective ale inspectorului si va fi structurat pe impozitele care au facut obiectul verificarii.
    Pentru fiecare impozit in parte vor fi avute in vedere urmatoarele elemente:
    - baza legala pentru stabilirea, calcularea si varsarea impozitului;
    - constatarile inspectorului, prezentate in mod concret, clar si precis, cu privire la modul de stabilire, calculare si varsare a obligatiei fiscale;
    - dispozitiile legale incalcate, cu mentionarea numarului si a datei actului normativ, precum si a articolului, alineatului etc.;
    - consecintele fiscale ale constatarilor:
      - diferentele de impozite stabilite, cauzele care au condus la calculul acestora (dispozitii legale incalcate, cu nominalizarea acestora, erori de calcul etc.). Calculul detaliat al acestora va fi prezentat intr-o anexa la prezentul proces-verbal;
      - majorarile de intarziere stabilite, calculul detaliat al acestora urmand a fi prezentat intr-o anexa la prezentul proces-verbal;
      - contraventiile constatate, cu precizarea prevederilor legale incalcate, a amenzilor aplicate si a bazei legale pentru aplicarea acestora, precum si a numarului procesului-verbal de constatare a contraventiilor incheiat;
    - termenul de plata stabilit pentru achitarea fiecarui debit constatat;
    - justificari, explicatii si puncte de vedere ale contribuabilului cu privire la debitele stabilite, in cazul in care acesta si le-a exprimat;
    - numele, prenumele si functia persoanelor raspunzatoare (in cazul in care sunt antrenate raspunderi), justificarile si explicatiile scrise ale acestora, precum si punctul de vedere al organului de control fiscal cu privire la aceste motivatii;
    - eventuale masuri dispuse sau recomandari facute contribuabilului pentru remedierea deficientelor si intrarea in legalitate;
    - platile efectuate de contribuabil, in timpul si ca urmare a controlului fiscal, daca este cazul.
    In cazul in care nu s-au constatat abateri care sa genereze calcularea de diferente se va face mentiunea corespunzatoare.
    Capitolul IV al procesului-verbal de control va cuprinde:
    - situatia sintetica a constatarilor efectuate (diferente de impozite si taxe stabilite, majorari de intarziere calculate, amenzi si penalitati aplicate, compensari efectuate etc.);
    - alte date si informatii care ar putea fi relevante;
    - mentiunea ca toate documentele puse la dispozitie inspectorului au fost restituite.
    Procesul-verbal de control va cuprinde o serie de anexe, si anume:
    a) o anexa generala in care vor fi sintetizate, pentru fiecare impozit in parte:
    - diferentele de impozit stabilite;
    - majorarile de intarziere calculate;
    - amenzile si penalitatile aplicate;
    b) anexe, pentru fiecare impozit, cu calculul detaliat al tuturor obligatiilor stabilite, inclusiv majorarile de intarziere corespunzatoare;
    c) copiile de pe procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, daca este cazul;
    d) notele de constatare intocmite, daca este cazul;
    e) documente, acte sau copii de pe acestea, precum si note explicative sau informative;
    f) actul (actele) intocmit de organul de control fiscal, care reprezinta dovada retinerii documentelor sau a elementelor materiale;
    g) acordul scris pentru accesul organului de control fiscal in afara programului normal de lucru al contribuabilului, daca este cazul.
    (6) Procesul-verbal de control va fi semnat de inspectorul care a efectuat controlul fiscal, caruia ii revine responsabilitatea pentru constatarile inscrise in acesta, precum si de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia.
    (7) Toate exemplarele procesului-verbal de control impreuna cu anexele sale se inregistreaza la registratura contribuabilului controlat, imediat dupa semnarea lui de catre cei indreptatiti, dandu-se acelasi numar si aceeasi data pe fiecare exemplar inregistrat.
    (8) Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, procesul-verbal de control reprezinta titlul de creanta pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de catre contribuabil si cele legal datorate, inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile stabilite.
    (9) Diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului fiscal se platesc in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii rezultatelor controlului.
    (10) Data comunicarii catre contribuabil a rezultatelor controlului fiscal este considerata data semnarii de catre acesta sau de reprezentantul sau legal a procesului-verbal de control.
    (11) In cazul in care contribuabilul sau reprezentantul sau legal refuza semnarea procesului-verbal de control, rezultatele controlului fiscal vor fi comunicate printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data primirii de catre contribuabil a scrisorii constituind data comunicarii.
    (12) Procesul-verbal de control fiscal va fi inregistrat la registratura organului de control fiscal competent in termen de 3 zile de la incheierea controlului fiscal.
    (13) Constatarile cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile se consemneaza in nota de constatare.
    (14) Nota de constatare se intocmeste si in cazul in care, in timpul controlului fiscal, se fac constatari a caror reconstituire sau dovedire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau ori de cate ori organul de control fiscal considera necesar.
    (15) In cazul in care exista divergente intre organul de control fiscal si contribuabil, referitoare la constatarile efectuate, stabilirea realitatii faptelor va fi realizata in prezenta unor martori.
    (16) In nota de constatare se inscriu situatiile de fapt constatate, precum si masurile operative pentru remedierea deficientelor constatate.
    (17) Nota de constatare se semneaza de organul de control fiscal, de contribuabil sau de un angajat al acestuia ori, dupa caz, de martori.
    (18) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte a caror constatare si sanctionare sunt de competenta organelor fiscale, in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul constatarii si sanctionarii contraventiilor.
    (19) La expirarea termenului fixat pentru efectuarea platii obligatiilor bugetare stabilite prin actul de control, organul de control fiscal va intocmi si va transmite organelor de executare silita titlurile executorii ori celelalte documente necesare pentru inceperea executarii silite, astfel:
    a) pentru diferentele dintre obligatiile determinate de platitor si cele legal datorate, reprezentand impozite, taxe, contributii, majorari de intarziere, titlul executoriu reprezentat de dispozitia de urmarire (cod M.F. 14.13.31.99);
    b) pentru sanctiunile contraventionale, titlul executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare a contraventiilor, ramas definitiv prin neexercitarea caii de atac, sau de dispozitivul instantei prin care a fost respinsa plangerea contravenientului;
    c) pentru impozitele, taxele, contributiile si majorarile de intarziere stabilite de platitor, dar neachitate la scadenta, se va comunica organului de executare silita cuantumul acestora, in vederea intocmirii titlului executoriu.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 886/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 886 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu