E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1168 din  2 octombrie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 726 din 17 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Procedurile privind programarea controlului fiscal si criteriile de selectare a contribuabililor, precum si Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 886/1999 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.
    Art. 2
    Sunt supuse controlului fiscal persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatii fiscale, denumite in continuare contribuabili.
    Controlul fiscal poate fi de fond, tematic sau inopinat.
    Controlul fiscal de fond se va efectua, de regula, pe ani fiscali incheiati.

    CAP. 2
    Drepturile si obligatiile organelor de control fiscal

    Art. 3
    Pentru aplicarea art. 6 lit. a) din ordonanta:
    (1) In cazul efectuarii controlului fiscal prin sondaj, se va specifica in actul de control perioada supusa sondajului, care nu poate fi mai mica de o luna calendaristica din cadrul unui trimestru. Sondajul se va efectua asupra documentelor, mentionandu-se plafonul valoric pana la care s-a verificat. Cand se constata abateri de natura evaziunii fiscale, controlul se va efectua asupra tuturor documentelor financiar-contabile.
    (2) Pentru perioadele verificate ce depasesc un trimestru dintr-un an fiscal, controlul prin sondaj se va efectua pentru cel putin o luna calendaristica din fiecare trimestru.
    Art. 4
    Pentru aplicarea art. 6 lit. b) din ordonanta:
    In cazul in care contribuabilii nu raspund in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, se va consemna aceasta in procesul-verbal de control si se vor aplica sanctiunile prevazute de ordonanta.
    Art. 5
    Pentru aplicarea art. 6 lit. m) din ordonanta:
    (1) Persoana desemnata de contribuabil sa insoteasca organul de control fiscal trebuie sa cunoasca activitatea desfasurata de contribuabil.
    (2) Accesul organului de control fiscal este permis si in afara programului normal de lucru al contribuabilului, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele doua conditii:
    a) exista autorizarea scrisa a conducatorului organului de control fiscal. Aceasta autorizatie se obtine in baza referatului intocmit de echipa de control fiscal, prin care se motiveaza solicitarea accesului in afara programului normal de lucru al contribuabilului;
    b) se obtine acordul scris al contribuabilului. Acordul va fi inregistrat la registratura contribuabilului si se va anexa la actul de control incheiat.
    Art. 6
    Pentru aplicarea art. 7 din ordonanta:
    (1) Sistemele de prelucrare automata a datelor utilizate pentru tinerea evidentelor contabile si a altor evidente trebuie sa indeplineasca conditiile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, stabilite prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, cu modificarile ulterioare.
    (2) Contribuabilul raspunde de indeplinirea de catre sistemul de prelucrare a datelor a conditiilor minimale stabilite de Ministerul Finantelor Publice si va asigura o persoana de specialitate pentru prezentarea informatiilor solicitate de organul de control fiscal.
    Art. 7
    Pentru aplicarea art. 8 din ordonanta:
    (1) Informatiile solicitate in scris vor cuprinde:
    a) denumirea unitatii de control fiscal solicitante;
    b) persoana, unitatea sau institutia careia i se adreseaza solicitarea;
    c) datele de identificare ale contribuabilului pentru care sunt solicitate informatii;
    d) actele, evidentele sau datele care fac obiectul solicitarii;
    e) data limita pana la care sa fie furnizate informatiile cerute;
    f) semnatura organului de control fiscal.
    (2) Toate datele si informatiile primite de unitatea de control fiscal in baza art. 8 din ordonanta sunt supuse secretului fiscal.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile contribuabililor

    Art. 8
    Pentru aplicarea art. 11^1 din ordonanta:
    (1) Inaintea inceperii actiunilor de control fiscal de fond, unitatea de control fiscal va proceda la instiintarea contribuabililor cu privire la selectarea si programarea lor in vederea controlului, prin transmiterea unui aviz de verificare.
    (2) In cazul verificarilor efectuate la sucursalele si/sau punctele de lucru ale unui contribuabil, dispersate teritorial, avizul de verificare se va transmite atat acestora, cat si la sediul social al contribuabilului.
    (3) Avizul de verificare va cuprinde:
    a) denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal;
    b) numele si prenumele sau denumirea contribuabilului, inclusiv a sucursalelor/punctelor de lucru;
    c) adresa sediului social, domiciliul sau resedinta contribuabilului;
    d) codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    e) baza legala a desfasurarii controlului fiscal;
    f) data la care este programat sa inceapa controlul fiscal;
    g) impozitele, taxele si contributiile care vor fi verificate;
    h) perioada care urmeaza sa fie supusa controlului fiscal;
    i) semnatura conducatorului unitatii fiscale.
De asemenea, in avizul de verificare se va mentiona obligatia contribuabililor de a pune la dispozitia organelor de control fiscal toate documentele si evidentele contabile, precum si de a asigura spatiul de lucru, precum si toate celelalte conditii necesare pentru desfasurarea controlului fiscal.
    (4) Avizul de verificare va fi insotit de un extras din Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului fiscal, aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (5) Avizul de verificare va fi comunicat contribuabililor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal prin urmatoarele mijloace: prin posta cu confirmare de primire, prin curier, cu inmanare sub semnatura si cu numar de inregistrare la contribuabil.
    (6) Solicitarea contribuabilului de amanare a controlului fiscal va fi adresata, in scris, unitatii fiscale competente, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului de verificare, si trebuie sa contina motivele pentru care se solicita aceasta si data pana la care se solicita.
    (7) In cazul in care contribuabilul prezinta motive intemeiate pentru amanarea controlului fiscal, unitatea de control fiscal va comunica contribuabilului data la care a fost reprogramat controlul fiscal.
    (8) Prezentarea la contribuabil se va face numai pe baza delegatiei de control, emisa de conducatorul unitatii fiscale competente sa efectueze controlul fiscal, si a legitimatiei de serviciu.
    (9) Imputernicirea trebuie sa contina:
    a) denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului fiscal;
    b) datele de identificare ale organelor de control care urmeaza sa efectueze controlul fiscal: numele, prenumele, numarul legitimatiei de control fiscal;
    c) datele de identificare ale contribuabilului care urmeaza sa fie controlat: denumirea/numele si prenumele, codul unic de inregistrare/codul numeric personal, adresa;
    d) data inceperii controlului fiscal;
    e) semnatura conducatorului unitatii fiscale.
    (10) Controlul inopinat se efectueaza de organele de control fiscal cu atributii in acest sens si se exercita operativ, iar in raport de constatari se vor efectua controale de fond sau tematice.
    Art. 9
    Pentru aplicarea art. 12 lit. c) din ordonanta:
    Pe intreaga durata a controlului fiscal contribuabilii au dreptul sa beneficieze de asistenta de specialitate, prin experti contabili, contabili autorizati, consultanti fiscali etc., sau de asistenta juridica ori de cate ori sunt solicitati de organele de control fiscal sa furnizeze informatii, explicatii si justificari. Acestia trebuie sa fie imputerniciti de catre contribuabil.

    CAP. 4
    Reguli de procedura

    Art. 10
    Pentru aplicarea art. 19 din ordonanta:
    (1) Datele suplimentare, necunoscute organelor de control fiscal la data efectuarii controlului fiscal la un contribuabil, care motiveaza decizia de reverificare a unei anumite perioade, pot rezulta in situatii cum sunt:
    a) efectuarea unor controale fiscale incrucisate asupra documentelor justificative si/sau contabile ale unui grup de contribuabili din care face parte si contribuabilul in cauza;
    b) obtinerea pe parcursul actiunilor de control fiscal efectuate la alti contribuabili a unor date sau informatii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului, intr-o perioada care a fost deja supusa controlului fiscal;
    c) solicitari ale organelor de urmarire penala in cadrul cercetarii cazurilor de evaziune fiscala;
    d) informatii obtinute de la terti, de natura sa modifice sau sa influenteze, in mod semnificativ, rezultatele controlului fiscal anterior.
    (2) Reverificarea unei perioade impozabile se realizeaza numai din initiativa organelor de control fiscal si nu la solicitarea contribuabililor, acestia din urma avand dreptul de a contesta deciziile organelor de control fiscal.
    (3) Organul de control fiscal solicita, pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut in ordonanta, reverificarea unei perioade impozabile prin intocmirea unui referat in care sunt prezentate motivele solicitarii. Referatul este supus aprobarii conducatorului organului de control fiscal.
    Art. 11
    Pentru aplicarea art. 20 din ordonanta:
    (1) Toate constatarile efectuate in timpul desfasurarii controlului fiscal se consemneaza, in mod obligatoriu, in procese-verbale de control, in note de constatare sau in procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupa caz.
    (2) Procesul-verbal de control este un document bilateral, intocmit in doua exemplare, din care un exemplar pentru unitatea fiscala, iar celalalt pentru contribuabil.
    (3) Continutul procesului-verbal de control trebuie redactat astfel incat acesta sa poata fi citit independent de alte documente si sa nu dea posibilitatea mai multor interpretari.
    (4) Procesul-verbal de control va fi structurat pe 4 capitole, astfel:

    Capitolul I va cuprinde date referitoare la:
    a) unitatea fiscala care a dispus controlul fiscal;
    b) datele organelor de control care au efectuat controlul fiscal: numele, prenumele, functia, numarul legitimatiei de control, numarul delegatiei de control;
    c) obiectul controlului fiscal;
    d) perioada supusa controlului fiscal;
    e) durata si locul desfasurarii controlului fiscal;
    f) tipul de verificare efectuata (totala sau prin sondaj), de fond, tematica sau inopinata.

    Capitolul II va cuprinde date generale despre contribuabil, si anume:
    1. datele de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal:
    a) denumirea/numele si prenumele;
    b) codul unic de inregistrare/codul numeric personal;
    c) adresa sediului social/domiciliul/resedinta;
    2. datele de identificare a sucursalelor sau punctelor de lucru, daca este cazul;
    3. forma de proprietate;
    4. felul activitatii desfasurate, utilizand Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, actualizata;
    5. cifra de afaceri, conform ultimului bilant contabil aprobat;
    6. capitalul social subscris si cel varsat;
    7. persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului in timpul desfasurarii controlului fiscal;
    8. persoana care raspunde de conducerea contabilitatii;
    9. persoana desemnata de contribuabil sa il reprezinte pe durata controlului fiscal;
    10. conturile bancare, precum si societatile comerciale bancare la care acestea sunt deschise;
    11. denumirea clientilor si furnizorilor mai importanti cu care contribuabilul are relatii de afaceri;
    12. date privind istoricul firmei: patronii, actionarii, cesiuni etc.

    Capitolul III, care reprezinta partea principala a procesului-verbal, va cuprinde constatarile efective ale organelor de control fiscal, structurate pe obligatiile fiscale (impozite, taxe, contributii la fonduri speciale) care au facut obiectul verificarii.
    Pentru fiecare obligatie fiscala vor fi avute in vedere urmatoarele elemente:
    a) baza legala pentru stabilirea, calcularea si varsarea impozitului;
    b) constatarile organului de control fiscal, prezentate in mod concret, clar si precis, cu privire la modul de stabilire, calculare si varsare a obligatiei fiscale;
    c) dispozitiile legale incalcate, cu mentionarea articolului, alineatului etc.;
    d) consecintele fiscale ale constatarilor;
    e) diferentele de obligatii fiscale stabilite, cauzele care le-au generat. Calculul detaliat al acestora va fi prezentat intr-o anexa la procesul-verbal;
    f) dobanzile, majorarile de intarziere, penalitatile de intarziere si alte penalitati stabilite in conditiile legii, calculul detaliat al acestora urmand a fi prezentat intr-o anexa la procesul-verbal;
    g) contraventiile constatate, cu precizarea prevederilor legale incalcate, amenzile aplicate si baza legala pentru aplicarea acestora, precum si a numarului procesului-verbal de constatare a contraventiilor incheiat;
    h) termenul de plata a obligatiilor fiscale constatate;
    i) justificari, explicatii si puncte de vedere ale contribuabilului cu privire la debitele stabilite, in cazul in care acesta si le-a exprimat;
    j) numele, prenumele si functia persoanelor raspunzatoare (in cazul in care sunt antrenate raspunderi), justificarile si explicatiile scrise ale acestora, precum si punctul de vedere al organului de control fiscal cu privire la aceste motivatii;
    k) eventualele masuri dispuse sau recomandari facute contribuabilului pentru remedierea deficientelor si intrarea in legalitate;
    l) platile efectuate de contribuabil in timpul si ca urmare a controlului fiscal, daca este cazul;
    m) daca in timpul controlului fiscal sau la finalizarea acestuia se constata ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi instraineze patrimoniul, organul de control fiscal are obligatia sa intocmeasca Decizia privind masurile asiguratorii, prevazuta in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat.
    In cazul in care nu s-au constatat abateri care sa genereze calcularea de diferente, se va face mentiunea corespunzatoare.

    Capitolul IV al procesului-verbal de control va cuprinde:
    a) situatia sintetica a constatarilor efectuate (diferente de impozite si taxe stabilite, dobanzi calculate, amenzi si penalitati aplicate, propuneri in vederea efectuarii de compensari etc.);
    b) alte date si informatii care ar putea fi relevante;
    c) mentiunea ca toate documentele puse la dispozitie organului de control au fost restituite;
    d) o anexa generala in care vor fi sintetizate, pentru fiecare obligatie fiscala: diferentele de impozit stabilite, majorarile de intarziere, dobanzile, penalitatile de intarziere si alte penalitati calculate, potrivit legii;
    e) anexe, pentru fiecare obligatie fiscala, cu calculul detaliat pentru fiecare dintre acestea, inclusiv majorarile de intarziere, dobanzile corespunzatoare, penalitatile de intarziere si alte penalitati calculate, potrivit legii;
    f) copiile proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, daca este cazul;
    g) notele de constatare intocmite, daca este cazul;
    h) documente sau copii de pe acestea, precum si note explicative;
    i) actul intocmit de organul de control fiscal, care reprezinta dovada retinerii documentelor sau a altor bunuri;
    j) acordul scris pentru accesul organului de control fiscal in afara programului normal de lucru al contribuabilului, daca este cazul.
    (5) Procesul-verbal de control va fi semnat de organul de control care a efectuat controlul fiscal, caruia ii revine responsabilitatea pentru constatarile inscrise in acesta, precum si de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia.
    (6) Ambele exemplare ale procesului-verbal de control, impreuna cu anexele sale, se inregistreaza la registratura contribuabilului controlat, imediat dupa semnarea lor de catre cei indreptatiti, dandu-se acelasi numar si aceeasi data pe fiecare exemplar.
    (7) Potrivit prevederilor art. 4 lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, procesul-verbal reprezinta titlu de creanta prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru obligatii bugetare reprezentand impozite si taxe, contributii, fonduri speciale, dobanzi, majorari de intarziere, penalitati de intarziere si penalitati, stabilite de organele competente pe baza evidentelor si documentelor verificate.
    (8) Diferentele de impozite si taxe, dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora, stabilite cu ocazia controlului fiscal, se platesc la termenele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (9) Data comunicarii catre contribuabil a rezultatelor controlului fiscal este considerata data semnarii procesului-verbal de control de catre contribuabil sau de reprezentantul sau legal.
    (10) In cazul in care contribuabilul sau reprezentantul sau legal refuza semnarea procesului-verbal de control, rezultatele controlului fiscal vor fi comunicate acestuia printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data primirii de catre contribuabil a scrisorii constituind data comunicarii.
    (11) Procesul-verbal de control fiscal va fi inregistrat la registratura unitatii fiscale care a dispus controlul, in termen de 3 zile lucratoare de la incheierea controlului fiscal.
    (12) Procesul-verbal de control se inregistreaza in Registrul unic de control existent la contribuabil.
    (13) Nota de constatare se intocmeste si in cazul in care, in timpul controlului fiscal, se fac constatari a caror reconstituire ori dovedire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau ori de cate ori organul de control fiscal considera necesar.
    (14) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte ale caror constatare si sanctionare sunt de competenta organelor fiscale, in conformitate cu legislatia in vigoare privind regimul contraventiilor.
    (15) Pentru urmarirea efectuarii platii obligatiilor bugetare stabilite prin actul de control, organul de control fiscal va transmite actul de control incheiat si celelalte documente unitatii fiscale unde este inregistrat contribuabilul.

                                     *

    Pentru impozitele, taxele, contributiile, majorarile de intarziere, penalitatile de intarziere, alte penalitati legale si dobanzile calculate de platitor, dar neachitate la scadenta, organul de control fiscal va comunica unitatii fiscale unde este inregistrat contribuabilul cuantumul acestora, in vederea urmaririi incasarii, potrivit legii.
    Pentru sanctiunile contraventionale titlul executoriu il reprezinta procesul verbal de constatare a contraventiilor, ramas definitiv prin neexercitarea caii de atac, sau hotararea judecatoreasca prin care a fost respinsa plangerea contravenientului, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1168/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1168 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu