Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1486 din  3 decembrie 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Instructiunile pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 886/1999,
    avand in vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului fiscal, prevazuta in anexa nr. 1 din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia generala organizare, resurse umane si financiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din minister, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                           MINISTRUL FINANTELOR,
                           DECEBAL TRAIAN REMES

    ANEXA 1

    CARTA DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR CONTRIBUABILILOR PE TIMPUL DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL

    In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor si taxelor pe care acestia le datoreaza bugetului de stat.
    Controlul fiscal este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, avand ca scop verificarea sinceritatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.
    Stimate contribuabil,

    PE TIMPUL DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL, AVETI URMATOARELE DREPTURI:

    1. Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de control
    Inaintea desfasurarii unei actiuni de control, veti fi instiintat despre aceasta actiune, printr-un "Aviz de verificare" transmis de organul fiscal, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea actiunii de control.
    Prin avizul de verificare veti fi instiintat cu privire la:
    - organul fiscal care va efectua verificarea - de regula, cel in a carui evidenta sunteti inregistrat;
    - data la care este programat sa se desfasoare controlul;
    - obiectivele controlului - impozitele si taxele care vor fi supuse verificarii;
    - perioada fiscala ce urmeaza a fi verificata. Organul fiscal poate verifica situatia dumneavoastra in perioada de prescriptie, care, conform legislatiei in vigoare, este de 5 ani.
    In cazul in care controlul are un caracter inopinat sau se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale dumneavoastra, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
    2. Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a controlului
    Pentru motive intemeiate, puteti solicita conducatorului unitatii fiscale care a dispus controlul, modificarea datei de incepere a acestuia, cu maximum 30 de zile lucratoare.
    Solicitarea dumneavoastra trebuie sa fie adresata, in scris, organului de control fiscal care v-a trimis Avizul de verificare, in termen de 5 zile de la primirea si semnarea avizului si trebuie sa contina:
    - numele si prenumele sau denumirea contribuabilului;
    - adresa sediului, domiciliului sau a resedintei contribuabilului;
    - denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal;
    - numarul avizului de verificare primit;
    - motivele pentru care se solicita amanarea controlului fiscal;
    - eventualele justificari pentru sustinerea motivelor invocate;
    - data pana la care se solicita amanarea inceperii controlului.
    Daca ati prezentat motive intemeiate solicitarea se considera acceptata, iar organul de control va va transmite un nou aviz de verificare, in care va mentiona data la care a fost reprogramat controlul.
    3. Dreptul de a fi informat in legatura cu drepturile si obligatiile pe care le aveti, in timpul controlului
    Inainte de inceperea controlului, veti fi informat despre drepturile si obligatiile pe care le aveti in timpul desfasurarii controlului, prin extrasul din Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului, care va va fi transmis odata cu Avizul de verificare.
    4. Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa verificarii
    Cu ocazia efectuarii unui control fiscal organul de control fiscal va verifica numai impozitele si perioadele impozabile care nu au fost verificate cu ocazia unor controale anterioare.
    Totusi, in cazul in care, dupa incheierea unui control fiscal, apar date suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuarii controlului si care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia, conducatorul organului fiscal poate decide reverificarea unei anumite perioade.
    In acest caz, organul de control fiscal poate verifica din nou, impozitele sau perioadele impozabile care v-au fost deja verificate, cu ocazia unui control anterior.
    5. Dreptul de a primi o dovada scrisa in cazul retinerii unor documente sau elemente materiale.
    Daca organul de control fiscal va retine orice document sau element material, care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea obligatiilor dvs. fiscale, aveti dreptul de a solicita o dovada scrisa si semnata. In dovada trebuie sa fie specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul de control fiscal.
    Retinerea documentelor sau elementelor materiale se face pe o perioada de maximum 30 zile.
    Perioada de retinere poate fi prelungita pana la 90 de zile, cu aprobarea conducerii organului de control fiscal. In acest caz veti fii instiintat de organul de control si vi se va transmite o copie de pe aprobare.
    6. Dreptul sa solicitati legitimarea inspectorilor
    Aveti dreptul sa solicitati inspectorilor care se prezinta la locul desfasurarii controlului imputernicirea (ordinul de deplasare) in baza careia vor efectua controlul.
    Imputernicirea (ordinul de deplasare) trebuie sa contina:
    - denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului;
    - datele de identificare ale inspectorilor care urmeaza sa efectueze controlul: numele, prenumele, numarul legitimatiei de serviciu;
    - datele de identificare ale contribuabilului ce urmeaza a fi verificat;
    - data inceperii controlului;
    - semnatura conducatorului unitatii fiscale.
    7. Dreptul ca activitatea dvs. sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului
    Organele fiscale au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor dumneavoastra curente.
    8. Dreptul la informare
    Pe intreaga durata a desfasurarii controlului fiscal aveti dreptul sa fiti informat asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare
    9. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii
    Daca pe timpul desfasurarii controlului, organele de control fiscal solicita informatii, explicatii si justificari, aceste solicitari trebuie sa va fie adresate dvs., in cazul in care sunteti disponibil.
    10. Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate
    Pe intreaga durata a controlului fiscal aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate acordata de juristi, experti contabili, contabili autorizati, etc., ori de cate ori sunteti solicitati de organele de control fiscal sa furnizati informatii, explicatii si justificari.
    11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal
    Aveti dreptul sa fiti protejat pe linia secretului fiscal.
    Informatiile pe care le furnizati dumneavoastra organelor de control fiscal, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii controlului sunt protejate pe linia secretului fiscal.
    In acest sens, functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor si al organelor sale subordonate, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
    12. Dreptul de a cunoaste rezultatele controlului
    La incheierea controlului, organul de control fiscal are obligatia sa va prezinte rezultatele controlului, care sunt consemnate in Procesul-verbal de control.
    13. Dreptul de a contesta masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal
    Aveti dreptul sa contestati masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal.
    1. In prima instanta puteti formula obiectiuni, care se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor controlului, la organul care a incheiat procesul-verbal.
    Aveti dreptul de a primi raspunsul la obiectiunile formulate, in termen de 15 zile de la inregistrarea acestora, prin hotarare motivata, semnata de seful organului de control fiscal care a intocmit procesul verbal.
    2. Daca raspunsul primit la obiectiuni nu corespunde parerii dumneavoastra, aveti dreptul de a depune contestatie impotriva hotararii, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii acesteia de la organul fiscal care a emis hotararea, dar nu mai mult de 20 de zile de la data comunicarii.
    Contestatiile sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.
    Contestatia se solutioneaza de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei, prin dispozitie motivata, semnata de directorul general.
    3. Impotriva dispozitiei date de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, puteti face plangere la Ministerul Finantelor in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia.
    Plangerea este supusa unei taxe de timbru de 1% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.
    Ministerul Finantelor va solutiona plangerea dvs., prin decizie motivata, in termen de 60 de zile de la primirea acesteia.
    Plangerea adresata Ministerului Finantelor o veti depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    Sumele platite cu titlu de taxe de timbru aferente contestatiei sau plangerii, vi se vor restitui, la cerere, integral sau partial, in raport cu admiterea integrala sau partiala a acestora.
    4. Impotriva deciziei Ministerului Finantelor puteti face actiune, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecatoreasca prevazuta in legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor contestate.
    Daca legea speciala nu precizeaza instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze actiunea, o veti transmite spre solutionare curtii de apel in a carei raza teritoriala aveti sediul sau domiciliul, dupa caz.
    5. Impotriva sentintei curtii de apel sau a judecatoriei puteti face recurs la Curtea Suprema de Justitie sau la tribunal, dupa caz, in termen de 15 zile de la comunicare.

    PE TIMPUL DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL AVETI URMATOARELE OBLIGATII:

    1. Obligatia de a permite accesul organului de control fiscal in incintele de afaceri
    Aveti obligatia de a permite accesul organului de control fiscal in orice incinta de afaceri a dvs. sau in orice alte incinte sau locuri in care exista bunuri impozabile sau se desfasoara activitati producatoare de venituri.
    Aceasta obligatie va revine numai in cursul programului dvs. normal de lucru.
    Totusi, in cazul in care organul de control fiscal va prezinta autorizarea scrisa a conducerii sale pentru a intra in incintele dvs. de afaceri, acest lucru se poate realiza numai cu acordul dvs.
    Acordul trebuie sa-l exprimati in scris, sa-l inregistrati la registratura dvs. si sa fie anexat la actul incheiat cu ocazia controlului.
    2. Obligatia de a pune la dispozitia organelor fiscale toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate
    In vederea efectuarii controlului fiscal aveti obligatia sa puneti la dispozitia organelor fiscale toate documentele tehnico-operative si contabile, orice fel de documente legal justificative care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal al impozitelor.
    Documentele neprezentate, cu rea credinta, in timpul desfasurarii controlului nu vor fi luate in considerare ulterior, cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii si plangeri impotriva actelor de control.
    3. Obligatia de a pastra si arhiva evidentele contabile intr-un mod adecvat si de a le pastra la sediul social declarat
    Aveti obligatia sa pastrati evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal, pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite.
    Trebuie sa pastrati si sa arhivati, intr-un mod adecvat, evidentele contabile si documentele justificative, pentru a permite desfasurarea normala a controlului fiscal.
    4. Obligatia a furniza organului fiscal informatiile solicitate
    In cazul in care vi se solicita, in scris, informatii, justificari sau explicatii referitoare la declaratiile sau documentele supuse controlului, aveti obligatia sa raspundeti la aceasta solicitare in termen de 3 zile de la primirea solicitarii.
    5. Obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal
    In cazul in care primiti o solicitare in scris de la organul fiscal, prin care vi se comunica data, ora, locul si scopul unei intalniri, aveti obligatia sa va prezentati la sediul organului fiscal.
    6. Obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal
    Aveti obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor organelor fiscale si acordarea sprijinului necesar pentru exercitarea acestor drepturi.
    7. Obligatia de a plati diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului
    Sunteti obligat ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii rezultatelor controlului, sa platiti diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului.
    Data comunicarii catre dumneavoastra a rezultatelor controlului este considerata data semnarii de catre dumneavoastra sau reprezentantul dumneavoastra legal, a procesului verbal de control.
    Daca refuzati semnarea procesului verbal de control, rezultatele controlului va vor fi comunicate printr o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data primirii de catre dumneavoastra a scrisorii constituind data comunicarii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1486/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1486 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu