Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1486 din  3 decembrie 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Instructiunile pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 886/1999,
    avand in vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului fiscal, prevazuta in anexa nr. 1 din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia generala organizare, resurse umane si financiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din minister, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                           MINISTRUL FINANTELOR,
                           DECEBAL TRAIAN REMES

    ANEXA 1

    CARTA DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR CONTRIBUABILILOR PE TIMPUL DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL

    In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor si taxelor pe care acestia le datoreaza bugetului de stat.
    Controlul fiscal este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, avand ca scop verificarea sinceritatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.
    Stimate contribuabil,

    PE TIMPUL DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL, AVETI URMATOARELE DREPTURI:

    1. Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de control
    Inaintea desfasurarii unei actiuni de control, veti fi instiintat despre aceasta actiune, printr-un "Aviz de verificare" transmis de organul fiscal, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea actiunii de control.
    Prin avizul de verificare veti fi instiintat cu privire la:
    - organul fiscal care va efectua verificarea - de regula, cel in a carui evidenta sunteti inregistrat;
    - data la care este programat sa se desfasoare controlul;
    - obiectivele controlului - impozitele si taxele care vor fi supuse verificarii;
    - perioada fiscala ce urmeaza a fi verificata. Organul fiscal poate verifica situatia dumneavoastra in perioada de prescriptie, care, conform legislatiei in vigoare, este de 5 ani.
    In cazul in care controlul are un caracter inopinat sau se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale dumneavoastra, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
    2. Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a controlului
    Pentru motive intemeiate, puteti solicita conducatorului unitatii fiscale care a dispus controlul, modificarea datei de incepere a acestuia, cu maximum 30 de zile lucratoare.
    Solicitarea dumneavoastra trebuie sa fie adresata, in scris, organului de control fiscal care v-a trimis Avizul de verificare, in termen de 5 zile de la primirea si semnarea avizului si trebuie sa contina:
    - numele si prenumele sau denumirea contribuabilului;
    - adresa sediului, domiciliului sau a resedintei contribuabilului;
    - denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal;
    - numarul avizului de verificare primit;
    - motivele pentru care se solicita amanarea controlului fiscal;
    - eventualele justificari pentru sustinerea motivelor invocate;
    - data pana la care se solicita amanarea inceperii controlului.
    Daca ati prezentat motive intemeiate solicitarea se considera acceptata, iar organul de control va va transmite un nou aviz de verificare, in care va mentiona data la care a fost reprogramat controlul.
    3. Dreptul de a fi informat in legatura cu drepturile si obligatiile pe care le aveti, in timpul controlului
    Inainte de inceperea controlului, veti fi informat despre drepturile si obligatiile pe care le aveti in timpul desfasurarii controlului, prin extrasul din Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului, care va va fi transmis odata cu Avizul de verificare.
    4. Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa verificarii
    Cu ocazia efectuarii unui control fiscal organul de control fiscal va verifica numai impozitele si perioadele impozabile care nu au fost verificate cu ocazia unor controale anterioare.
    Totusi, in cazul in care, dupa incheierea unui control fiscal, apar date suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuarii controlului si care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia, conducatorul organului fiscal poate decide reverificarea unei anumite perioade.
    In acest caz, organul de control fiscal poate verifica din nou, impozitele sau perioadele impozabile care v-au fost deja verificate, cu ocazia unui control anterior.
    5. Dreptul de a primi o dovada scrisa in cazul retinerii unor documente sau elemente materiale.
    Daca organul de control fiscal va retine orice document sau element material, care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea obligatiilor dvs. fiscale, aveti dreptul de a solicita o dovada scrisa si semnata. In dovada trebuie sa fie specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul de control fiscal.
    Retinerea documentelor sau elementelor materiale se face pe o perioada de maximum 30 zile.
    Perioada de retinere poate fi prelungita pana la 90 de zile, cu aprobarea conducerii organului de control fiscal. In acest caz veti fii instiintat de organul de control si vi se va transmite o copie de pe aprobare.
    6. Dreptul sa solicitati legitimarea inspectorilor
    Aveti dreptul sa solicitati inspectorilor care se prezinta la locul desfasurarii controlului imputernicirea (ordinul de deplasare) in baza careia vor efectua controlul.
    Imputernicirea (ordinul de deplasare) trebuie sa contina:
    - denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului;
    - datele de identificare ale inspectorilor care urmeaza sa efectueze controlul: numele, prenumele, numarul legitimatiei de serviciu;
    - datele de identificare ale contribuabilului ce urmeaza a fi verificat;
    - data inceperii controlului;
    - semnatura conducatorului unitatii fiscale.
    7. Dreptul ca activitatea dvs. sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului
    Organele fiscale au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor dumneavoastra curente.
    8. Dreptul la informare
    Pe intreaga durata a desfasurarii controlului fiscal aveti dreptul sa fiti informat asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare
    9. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii
    Daca pe timpul desfasurarii controlului, organele de control fiscal solicita informatii, explicatii si justificari, aceste solicitari trebuie sa va fie adresate dvs., in cazul in care sunteti disponibil.
    10. Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate
    Pe intreaga durata a controlului fiscal aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate acordata de juristi, experti contabili, contabili autorizati, etc., ori de cate ori sunteti solicitati de organele de control fiscal sa furnizati informatii, explicatii si justificari.
    11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal
    Aveti dreptul sa fiti protejat pe linia secretului fiscal.
    Informatiile pe care le furnizati dumneavoastra organelor de control fiscal, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii controlului sunt protejate pe linia secretului fiscal.
    In acest sens, functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor si al organelor sale subordonate, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
    12. Dreptul de a cunoaste rezultatele controlului
    La incheierea controlului, organul de control fiscal are obligatia sa va prezinte rezultatele controlului, care sunt consemnate in Procesul-verbal de control.
    13. Dreptul de a contesta masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal
    Aveti dreptul sa contestati masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal.
    1. In prima instanta puteti formula obiectiuni, care se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor controlului, la organul care a incheiat procesul-verbal.
    Aveti dreptul de a primi raspunsul la obiectiunile formulate, in termen de 15 zile de la inregistrarea acestora, prin hotarare motivata, semnata de seful organului de control fiscal care a intocmit procesul verbal.
    2. Daca raspunsul primit la obiectiuni nu corespunde parerii dumneavoastra, aveti dreptul de a depune contestatie impotriva hotararii, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii acesteia de la organul fiscal care a emis hotararea, dar nu mai mult de 20 de zile de la data comunicarii.
    Contestatiile sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.
    Contestatia se solutioneaza de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei, prin dispozitie motivata, semnata de directorul general.
    3. Impotriva dispozitiei date de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, puteti face plangere la Ministerul Finantelor in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia.
    Plangerea este supusa unei taxe de timbru de 1% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.
    Ministerul Finantelor va solutiona plangerea dvs., prin decizie motivata, in termen de 60 de zile de la primirea acesteia.
    Plangerea adresata Ministerului Finantelor o veti depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    Sumele platite cu titlu de taxe de timbru aferente contestatiei sau plangerii, vi se vor restitui, la cerere, integral sau partial, in raport cu admiterea integrala sau partiala a acestora.
    4. Impotriva deciziei Ministerului Finantelor puteti face actiune, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecatoreasca prevazuta in legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor contestate.
    Daca legea speciala nu precizeaza instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze actiunea, o veti transmite spre solutionare curtii de apel in a carei raza teritoriala aveti sediul sau domiciliul, dupa caz.
    5. Impotriva sentintei curtii de apel sau a judecatoriei puteti face recurs la Curtea Suprema de Justitie sau la tribunal, dupa caz, in termen de 15 zile de la comunicare.

    PE TIMPUL DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL AVETI URMATOARELE OBLIGATII:

    1. Obligatia de a permite accesul organului de control fiscal in incintele de afaceri
    Aveti obligatia de a permite accesul organului de control fiscal in orice incinta de afaceri a dvs. sau in orice alte incinte sau locuri in care exista bunuri impozabile sau se desfasoara activitati producatoare de venituri.
    Aceasta obligatie va revine numai in cursul programului dvs. normal de lucru.
    Totusi, in cazul in care organul de control fiscal va prezinta autorizarea scrisa a conducerii sale pentru a intra in incintele dvs. de afaceri, acest lucru se poate realiza numai cu acordul dvs.
    Acordul trebuie sa-l exprimati in scris, sa-l inregistrati la registratura dvs. si sa fie anexat la actul incheiat cu ocazia controlului.
    2. Obligatia de a pune la dispozitia organelor fiscale toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate
    In vederea efectuarii controlului fiscal aveti obligatia sa puneti la dispozitia organelor fiscale toate documentele tehnico-operative si contabile, orice fel de documente legal justificative care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal al impozitelor.
    Documentele neprezentate, cu rea credinta, in timpul desfasurarii controlului nu vor fi luate in considerare ulterior, cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii si plangeri impotriva actelor de control.
    3. Obligatia de a pastra si arhiva evidentele contabile intr-un mod adecvat si de a le pastra la sediul social declarat
    Aveti obligatia sa pastrati evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal, pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite.
    Trebuie sa pastrati si sa arhivati, intr-un mod adecvat, evidentele contabile si documentele justificative, pentru a permite desfasurarea normala a controlului fiscal.
    4. Obligatia a furniza organului fiscal informatiile solicitate
    In cazul in care vi se solicita, in scris, informatii, justificari sau explicatii referitoare la declaratiile sau documentele supuse controlului, aveti obligatia sa raspundeti la aceasta solicitare in termen de 3 zile de la primirea solicitarii.
    5. Obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal
    In cazul in care primiti o solicitare in scris de la organul fiscal, prin care vi se comunica data, ora, locul si scopul unei intalniri, aveti obligatia sa va prezentati la sediul organului fiscal.
    6. Obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal
    Aveti obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor organelor fiscale si acordarea sprijinului necesar pentru exercitarea acestor drepturi.
    7. Obligatia de a plati diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului
    Sunteti obligat ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii rezultatelor controlului, sa platiti diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului.
    Data comunicarii catre dumneavoastra a rezultatelor controlului este considerata data semnarii de catre dumneavoastra sau reprezentantul dumneavoastra legal, a procesului verbal de control.
    Daca refuzati semnarea procesului verbal de control, rezultatele controlului va vor fi comunicate printr o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data primirii de catre dumneavoastra a scrisorii constituind data comunicarii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1486/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1486 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu