Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.852 din 24.08.2011

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor lor de familie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 19 septembrie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor lor de familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 29 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă forma şi conţinutul certificatului de înregistrare şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe, prevăzute în anexele nr. 2-6. 3. La articolul 3 , alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Materialele necesare producerii cărţilor de rezidenţă şi cărţilor de rezidenţă permanentă prevăzute la art. 1 alin. (2) se achiziţionează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi se distribuie cu titlu gratuit Oficiului Român pentru Imigrări.(3) Confecţionarea cărţilor de rezidenţă şi cărţilor de rezidenţă permanentă prevăzute la art. 1 alin. (2) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.(4) Contravaloarea cărţilor de rezidenţă şi cărţilor de rezidenţă permanentă prevăzute la art. 1 alin. (2) se constituie venit la bugetul de stat. 4. La anexa nr. 1 , titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene 5. La anexa nr. 1, la articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 Prezentele norme metodologice reglementează modul de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă. 6. La anexa nr. 1, la articolul 2 , alineatul (1) se abrogă. 7. La anexa nr. 1, la articolul 2 , partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea obţinerii vizei de intrare în România, membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene trebuie să prezinte: 8. La anexa nr. 1, la articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)paşaportul sau cartea de identitate a cetăţeanului Uniunii Europene, în copie şi în original, sau copia unuia dintre aceste documente în situaţia în care cetăţeanul Uniunii Europene se află deja pe teritoriul României. 9. La anexa nr. 1, la articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) documente din care rezultă că solicitantul de viză urmează să îl însoţească pe cetăţeanul Uniunii Europene al cărui membru de familie este sau să se alăture acestuia, pe teritoriul României. În cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene este înregistrat cu rezidenţă pe teritoriul României, este suficientă prezentarea copiei documentului care atestă acest lucru; 10. La anexa nr. 1, la articolul 2 , după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Refuzul eliberării vizei se comunică solicitantului în scris, iar comunicarea trebuie să conţină prezentarea motivelor care au stat la baza refuzului, informaţii privind autoritatea unde poate fi contestată decizia şi termenul de depunere a contestaţiei. 11. La anexa nr. 1, la articolul 3 , alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene şi nu deţine viza de intrare pe teritoriul României, deşi există obligativitatea deţinerii acesteia, trebuie să prezinte organelor poliţiei de frontieră, după caz, documentele prevăzute la art. 2 alin. (2). Nu este necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c1) în situaţia în care străinul este însoţit de cetăţeanul Uniunii Europene al cărui membru de familie este. După prezentarea acestora, organele poliţiei de frontieră acordă, potrivit legislaţiei în vigoare, fără plată, viza de intrare pe teritoriul României. 12. La anexa nr. 1, articolul 4 se abrogă. 13. La anexa nr. 1, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) În scopul obţinerii documentelor care atestă rezidenţa pe teritoriul României, cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora vor depune, la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, următoarele:a)o cerere tip, conform modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Român pentru Imigrări; b)paşaportul valabil sau cartea de identitate valabilă, în cazul cetăţeanului Uniunii Europene; c)copia cărţii de identitate/documentului de călătorie şi copia documentului care atestă rezidenţa pe teritoriul naţional a cetăţeanului Uniunii Europene, în cazul membrilor de familie ai acestora; d)documente prin care să dovedească scopul pentru care solicită luarea în evidenţă; e)dovada achitării taxelor. (2) În aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă, cetăţenii Uniunii Europene pot face dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă prin orice mijloc de probă care atestă neechivoc situaţii ca de exemplu:a)sunt înscrişi la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă; b)au încheiat o înţelegere privind medierea muncii cu un furnizor de servicii specializate în acest domeniu; c)au susţinut sau urmează să susţină un interviu pentru ocuparea unui loc de muncă; d)şi-au exprimat, prin utilizarea mijloacelor de comunicare în masă, intenţia de a găsi un loc de muncă. 14. La anexa nr. 1 , la articolul 6 , după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins: (11) În aplicarea art. 15 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, dovada statutului de lucrător poate fi făcută prin prezentarea următoarelor documente, după caz: a)pentru angajare - contractul de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator în original şi în copie; b)pentru detaşare - contractul de detaşare, adresă de detaşare traduse şi legalizate în condiţiile legii şi adresă din partea filialei/societăţii din România prin care să confirme faptul că este detaşat pe perioada stipulată în contractul de detaşare; c)pentru activităţi comerciale - certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC; d)pentru activităţi economice - certificat constatator eliberat de ONRC din care să rezulte că solicitantul poate desfăşura activitatea economică; e)pentru activităţi profesionale - autorizaţie sau aviz în original şi copie eliberat conform legii speciale; f)pentru activităţi în cadrul unor programe de voluntariat - contract de voluntariat încheiat cu organizaţia-gazdă, în conformitate cu dispoziţiile legii speciale; g)pentru activităţi religioase - avizul Secretariatului de Stat pentru Culte, în original, şi adresă din partea organizaţiei-gazdă prin care se confirmă că persoana în cauză desfăşoară activităţi religioase în cadrul acesteia, dacă avizul nu cuprinde această precizare; h)alte documente care să ateste statutul de lucrător în condiţiile legii, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-g). (12) În situaţia în care la momentul solicitării înregistrării rezidenţei, cetăţeanul Uniunii Europene nu poate face dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul venitului minim garantat, potrivit alin. (1), se analizează situaţia personală a acestuia, luându-se în considerare şi alte aspecte, precum: mijloace de întreţinere oferite de o altă persoană, bunuri deţinute de către acesta care pot produce mijloace de întreţinere ori alte situaţii de fapt care dovedesc neechivoc faptul că cetăţeanul Uniunii Europene are asigurat traiul zilnic. (13) În aplicarea art. 15 lit. b) şi c) şi art. 16 alin. (2) şi (21) din ordonanţa de urgenţă, dovada asigurării de sănătate poate fi făcută prin: a)documente care atestă calitatea de asigurat în sistemul naţional de asigurări de sănătate din România, respectiv card european de sănătate, carnet de asigurat, alte documente care atestă această calitate; b)documente care atestă calitatea de asigurat în sistemele naţionale de asigurări de sănătate din alte state membre, respectiv cardul european de asigurări sociale de sănătate sau orice alt formular care deschide dreptul la asistenţă medicală, emis în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 166 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; c)asigurări de sănătate încheiate cu societăţile de asigurări private care acoperă, pe teritoriul României, cel puţin riscurile acoperite de asigurările de sănătate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România. Nu sunt acceptate asigurările de sănătate încheiate în scop turistic. 15. La anexa nr. 1, la articolul 6 , după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul parteneriatului neînregistrat, cetăţeanul Uniunii Europene va da o declaraţie pe propria răspundere cu privire la existenţa parteneriatului la care va anexa documente sau alte dovezi care să ateste relaţia de convieţuire. În declaraţia pe propria răspundere vor fi făcute menţiuni cu privire la faptul că partenerii locuiesc împreună şi că niciunul dintre aceştia nu este căsătorit. 16. La anexa nr. 1, la articolul 8 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care nici după expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1) nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea dreptului de rezidenţă, formaţiunea competentă a Oficiului Român pentru Imigrări comunică solicitantului, în scris, refuzul eliberării certificatului de înregistrare. Comunicarea trebuie să conţină prezentarea precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în cauză, informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia şi termenul de introducere a acţiunii. 17. La anexa nr. 1, la articolul 9 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) paşaportul valabil sau cartea de identitate valabilă, în cazul cetăţeanului Uniunii Europene; 18. La anexa nr. 1, la articolul 9 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)dovada achitării taxei de eliberare a documentului. 19. La anexa nr. 1, la articolul 9 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La preschimbarea cărţii de rezidenţă permanentă, solicitantul trebuie să depună următoarele:a)cerere-tip; b)paşaportul valabil sau cartea de identitate valabilă, în cazul cetăţeanului Uniunii Europene; c)cartea de rezidenţă permanentă; d)dovada achitării taxei pentru eliberarea unui nou document. 20. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea rezidenţei permanente, refuzul eliberării cărţii de rezidenţă permanentă se comunică solicitantului în scris, de către formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a soluţionat cererea. Comunicarea trebuie să conţină prezentarea precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în cauză, informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia şi termenul de introducere a acţiunii. 21. La anexa nr. 1, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Decizia de părăsire a teritoriului României se emite numai după analizarea amănunţită a situaţiei persoanei în cauză şi numai în cazul în care aceasta nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 13, 21 sau 211 din ordonanţa de urgenţă.(2) Decizia de părăsire a teritoriului României se redactează în două exemplare, în limba română şi într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene, şi va conţine prezentarea precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în cauză, informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia, termenul de introducere a acţiunii şi termenul în care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României.(3) Comunicarea deciziei de părăsire a teritoriului se realizează de către Oficiul Român pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale prin remiterea unui exemplar al acesteia. Remiterea se poate face prin înmânarea exemplarului, sub semnătură, atunci când persoana este prezentă, sau prin trimiterea prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa la care aceasta a declarat că locuieşte, atunci când persoana nu este prezentă.(4) În cazul în care remiterea nu este posibilă, comunicarea deciziei de părăsire a teritoriului se face prin afişarea unui exemplar al acesteia la sediul Oficiului Român pentru Imigrări sau al formaţiunilor sale teritoriale. Se prezumă că remiterea nu este posibilă în următoarele situaţii:a)persoana refuză să primească exemplarul înmânat sau trimis prin poştă; b)persoana nu mai locuieşte la adresa declarată; c)persoana nu a făcut cunoscută adresa la care locuieşte. 22. La anexa nr. 1, articolul 12 se abrogă. 23. La anexa nr. 1, la articolul 13 , alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În situaţiile în care în momentul depistării persoana în cauză nu posedă document de călătorie, precum şi în situaţia în care escortarea nu se poate executa imediat din motive obiective se aplică prevederile art. 242 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. 24. La anexa nr. 1, la articolul 17 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţiile în care în momentul depistării persoana în cauză nu posedă document de călătorie, precum şi în situaţia în care escortarea nu se poate executa imediat din motive obiective, se aplică, după caz, prevederile art. 251 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 25. La anexa nr. 1, articolul 20 se abrogă. 26. La anexa nr. 1, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21 Oficiul Român pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale, eliberează, la cerere, următoarele tipuri de documente: a)certificat de înregistrare - cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni; b)carte de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care au drept de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni; c)carte de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, care au drept de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni; d)carte de rezidenţă permanentă - cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă permanentă în România; e)carte de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care au drept de rezidenţă permanentă în România; f)carte de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, care au drept de rezidenţă permanentă în România. 27. La anexa nr. 1, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) În situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (21) din ordonanţa de urgenţă şi în situaţia furtului documentelor eliberate de autorităţile române în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă, formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări efectuează modificările necesare în evidenţe şi eliberează persoanei în cauză un nou document de rezidenţă.(2) Pentru eliberarea unui nou document de rezidenţă, solicitantul trebuie să depună următoarele:a)cerere tip; b)paşaportul valabil sau cartea de identitate valabilă, în cazul cetăţeanului Uniunii Europene; c)în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, dovada modificării survenite; d)în situaţia furtului documentelor eliberate de autorităţile române în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă, dovada declarării furtului la organul de poliţie competent teritorial; e)în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (21) din ordonanţa de urgenţă, declaraţia pe propria răspundere dată la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări; f)alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă pe teritoriul României, dacă au intervenit schimbări în ceea ce priveşte scopul rezidenţei faţă de cererea anterioară; g)dovada achitării taxei pentru eliberarea unui nou document. 28. La anexa nr. 1, articolul 25 se abrogă. 29. La anexa nr. 1, după articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 26, cu următorul cuprins: Articolul 26 Dispoziţiile prezentelor norme metodologice cu privire la cetăţenii Uniunii Europene şi la membrii de familie ai acestora se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv membrilor de familie ai acestora. 30. La anexa nr. 2 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Certificatul de înregistrare - Conţinutul documentuluiCertificatul de înregistrare cuprinde următoarele date: a)codul ţării (ROU); b)denumirea documentului (CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE); c)codul numeric personal; d)seria - pretipărită; e)numele şi prenumele; f)data şi locul naşterii; g)cetăţenia; h)adresa din România; i)formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis documentul; j)numărul de înregistrare al documentului; k)valabilitatea documentului; l)ştampila autorităţii emitente. 31. La anexa nr. 3 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Cartea de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii cuprinde următoarele date: a)codul ţării (ROU); b)denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂŢEAN AL UNIUNII); c)codul numeric personal; d)seria şi numărul documentului; e)numele şi prenumele; f)sexul; g)data şi locul naşterii; h)cetăţenia; i)adresa din România; j)formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis documentul; k)valabilitatea documentului; l)fotografia titularului. 32. La anexa nr. 3 , la alineatul (2), liniuţa a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:

Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de rezidenţă. 33. La anexa nr. 3 , la alineatul (2), partea introductivă a liniuţei a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:

Elemente de particularizare a cărţii de rezidenţă: 34. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 35. La anexa nr. 4 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Cartea de rezidenţă permanentă - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă permanentă cuprinde următoarele date: a)codul ţării (ROU); b)denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PERMANENTĂ); c)codul numeric personal; d)seria şi numărul documentului; e)numele şi prenumele; f)sexul; g)data şi locul naşterii; h)statul membru de origine; i)adresa din România; j)formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis documentul; k)valabilitatea documentului; l)fotografia titularului. 36. La anexa nr. 5 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Cartea de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii cuprinde următoarele date: a)codul ţării (ROU); b)denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂŢEAN AL UNIUNII); c)codul numeric personal; d)seria şi numărul documentului; e)numele şi prenumele; f)sexul; g)data şi locul naşterii; h)cetăţenia; i)adresa din România; j)formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis documentul; k)valabilitatea documentului; l)fotografia titularului. 37. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor lor de familie, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1.051 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu p. Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu, secretar de stat Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006)(1) Cartea de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene cuprinde următoarele date: a)codul ţării (ROU); b)denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂŢEAN AL CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE); c)codul numeric personal; d)seria şi numărul documentului; e)numele şi prenumele; f)sexul; g)data şi locul naşterii; h)cetăţenia; i)adresa din România; j)formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis documentul; k)valabilitatea documentului; l)fotografia titularului. (2) Forma şi dimensiunile documentului:

Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm lăţime, 0,7 mm grosime şi structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de rezidenţă.

Elemente de particularizare a cărţii de rezidenţă:

drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziţionat în zona mediană a documentului;

stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziţionată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.

Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare verde.

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

poziţionare: partea inferioară a documentului;

dimensiuni: lungime: 102 mm; lăţime 17 mm.

Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi franceză.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006)(1) Cartea de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene cuprinde următoarele date: a)codul ţării (ROU); b)denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂŢEAN AL CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE); c)codul numeric personal; d)seria şi numărul documentului; e)numele şi prenumele; f)sexul; g)data şi locul naşterii; h)cetăţenia; i)adresa din România; j)formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis documentul; k)valabilitatea documentului; l)fotografia titularului. (2) Forma şi dimensiunile documentului

Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm lăţime, 0,7 mm grosime şi structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de rezidenţă permanentă.

Elemente de particularizare a cărţii de rezidenţă permanentă:

drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziţionat în zona mediană a documentului;

stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziţionată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.

Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare verde.

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

poziţionare: partea inferioară a documentului;

dimensiuni: lungime: 102 mm; lăţime 17 mm.

Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi franceză.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 852/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 852 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu