Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 851 din 18 octombrie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare si decontare a primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 512 din 22 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind modul de acordare si decontare a primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul agriculturii
                      si alimentatiei,
                      Stefan Pete,
                      secretar de stat

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       NORME METODOLOGICE
privind modul de acordare si decontare a primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern, beneficiaza de o prima de 300 lei/kg grau STAS producatorii agricoli care au livrat grau de panificatie din recolta anului 1999, incepand cu data de 20 iunie 1999, agentilor economici cu activitate de morarit si/sau de panificatie si agentilor economici de tip "Comcereal", "Cerealcom" si "Romcereal", in vederea folosirii acestuia pentru consumul intern.
    2. Prima de 300 lei/kg se acorda pentru cantitatile de grau livrate de producatorii agricoli, recalculate in echivalent STAS-813-1968, respectiv greutate hectolitrica 75 kg, umiditate 14% si corpuri straine 3% .
    3. Plata primei de 300 lei/kg se acorda in limita cantitatii de 2.000 mii tone grau de panificatie STAS livrat din recolta anului 1999.
    4. Prima de 300 lei/kg grau STAS se acorda producatorilor agricoli de catre directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti prin bancile comerciale pentru producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care au cont deschis la banci, sau prin oficiile postale pentru producatorii agricoli persoane fizice care nu au cont deschis la banci.
    5. Calitatea de producator agricol se probeaza prin inscrisuri justificative care atesta incadrarea producatorilor agricoli prevazuti la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/1999.
    6. Decontarea primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli care au livrat grau de panificatie din recolta anului 1999 se face pe baza unei cereri pentru incasarea primei intocmite de acestia, potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.
    7. Cererea pentru incasarea primei de 300 lei/kg de la bugetul de stat va fi inaintata directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti in vederea verificarii si aprobarii si va fi insotita de inscrisuri justificative care sa ateste:
    a) calitatea de producator agricol;
    b) adeverinta eliberata de primarie, prin care sa faca dovada ca a cultivat o suprafata de teren de pe care a fost recoltata cantitatea livrata;
    c) copia de pe factura sau borderoul de achizitie;
    d) adeverinta eliberata de agentul economic caruia i-a fost livrat graul, din care sa rezulte ca acesta este destinat consumului intern.
    8. Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, dupa verificarea si aprobarea cererilor pentru incasarea primei, centralizeaza datele in situatia centralizatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, pe care o transmite in termen de doua zile Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in vederea alimentarii conturilor.
    9. In baza situatiei centralizatoare transmise de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei intocmeste cererea de deschidere de credite bugetare catre Ministerul Finantelor la capitolul 67.01 "Agricultura si silvicultura", titlul "Prime".
    Cererea de deschidere de credite va fi insotita de situatia centralizata la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti a cererilor privind incasarea de la bugetul de stat a primei pentru graul de panificatie, acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4.
    10. Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea de credite de catre Ministerul Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se alimenteaza conturile directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor de incasare a primei aprobate de acestea, efectueaza plata primei de 300 lei/kg astfel:
    a) producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care au cont deschis la bancile comerciale, prin virament in conturile acestora;
    b) producatorilor agricoli, persoane fizice, care nu au cont deschis la bancile comerciale, prin mandat postal. Contravaloarea mandatului postal este suportata de beneficiarul primei.
    11. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Denumirea agentului economic ..........................
    Sediul ................................................
    Codul fiscal ..........................................
    Numarul de inregistrare in registrul comertului .......
    Contul nr. ............................................
    Banca .................................................

                                 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI
                                 INDUSTRIE ALIMENTARA A JUDETULUI ........./
                                 MUNICIPIULUI BUCURESTI
                                           Verificat si aprobat,
                                      Pentru suma de .......... lei
                                             la data de ......
                                 Director general,         Contabil-sef,
                                 .................         .............

                               CERERE
pentru incasarea de la bugetul de stat de catre producatorii agricoli, persoane juridice, a primei pentru graul de panificatie livrat in perioada ............., acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999
___________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea       Documentul       Cantitatea  Prima           Valoarea
crt. agentului       pentru              STAS     unitara         primei de
     economic care   justificarea        (kg)     de primit       incasat
     a cumparat      livrarii                     de la           de la
     graul de        graului nr. ...              bugetul         bugetul
     panificatie in  din data de ...              de stat         de stat
     perioada .....                               (lei/kg STAS)   - lei -
                                                                  (col. 3 x
                                                                  col. 4)
___________________________________________________________________________
 0        1               2                3           4              5
___________________________________________________________________________
 1.
 2.
 3.
 .
 .
 .
___________________________________________________________________________
     TOTAL:
___________________________________________________________________________

    Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca pana in prezent nu am incasat de la bugetul de stat prima de 300 lei/kg grau STAS, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999, si am luat cunostinta de faptul ca, daca, in urma verificarilor efectuate de organele abilitate, datele din prezenta cerere nu corespund realitatii, aceasta atrage, in conditiile legii, restituirea primei incasate nejustificat de la bugetul de stat, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

        Manager (Director general),        Director economic (Contabil-sef),
       ............................        .................................
          (numele si prenumele)                 (numele si prenumele)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI
                                 INDUSTRIE ALIMENTARA A JUDETULUI ........./
                                 MUNICIPIULUI BUCURESTI
                                           Verificat si aprobat,
                                      Pentru suma de .......... lei
                                             la data de ......
                                 Director general,         Contabil-sef,
                                 .................         .............

                             CERERE
pentru incasarea de la bugetul de stat de catre producatorii agricoli, persoane fizice, a primei pentru graul de panificatie livrat in perioada ..............., acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999

    Subsemnatul ........................................., legitimat cu actul de
                   (numele, initiala tatalui, prenumele)
identitate seria ........ nr. ......., eliberat de politia ....................,
                                                           (comuna, oras, judet)
cu domiciliul in ..............................., str. ............... nr. ....,
                  (comuna, orasul, municipiul)
judetul ..............., in calitate de producator agricol, am cultivat si am recoltat in anul 1999 o suprafata de .......... ha cu grau, suprafata ce se afla
amplasata in raza localitatii ................, judetul ............ Din aceasta
                              (orasul, comuna)
cantitate am livrat urmatorilor agenti economici, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999, urmatoarele cantitati de grau:
___________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea       Documentul       Cantitatea  Prima           Valoarea
crt. agentului       pentru              STAS     unitara         primei de
     economic care   justificarea        (kg)     de primit       incasat
     a cumparat      livrarii                     de la           de la
     graul de        graului nr. ...              bugetul         bugetul
     panificatie in  din data de ...              de stat         de stat
     perioada .....                               (lei/kg STAS)   - lei -
                                                                  (col. 3 x
                                                                  col. 4)
___________________________________________________________________________
 0        1               2                3           4              5
___________________________________________________________________________
 1.
 2.
 3.
 .
 .
 .
___________________________________________________________________________
     TOTAL:
___________________________________________________________________________

    Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca pana in prezent nu am incasat de la bugetul de stat prima de 300 lei/kg grau STAS, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999, si am luat cunostinta de faptul ca, daca, in urma verificarilor efectuate de organele abilitate, datele din prezenta cerere nu corespund realitatii, aceasta atrage, in conditiile legii, restituirea primei incasate nejustificat de la bugetul de stat, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

         Data ............                   Semnatura ...............

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI INDUSTRIE ALIMENTARA
    A JUDETULUI ......./MUNICIPIULUI BUCURESTI

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
a cererilor pentru incasarea de la bugetul de stat a primei de 300 lei/kg grau de panificatie de catre producatorii agricoli, persoane fizice si juridice, in perioada .............., conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999
_______________________________________________________________________________
Nr.   Specificare          Cantitatea      Prima unitara      Valoarea primei
crt.                       pentru care     de primit de la    de primit de la
                           s-a aprobat     bugetul de stat    bugetul de stat
                           acordarea        (lei/kg STAS)         - lei -
                           primei de                          (col. 2 x col. 3)
                           300 lei/kg
                           grau STAS
                              (kg)
_______________________________________________________________________________
 0          1                   2                  3                   4
_______________________________________________________________________________
 1. Producatori agricoli,
    persoane juridice -
    total
 2. Producatori agricoli,
    persoane fizice -
    total
_______________________________________________________________________________
    TOTAL:
_______________________________________________________________________________

            Director general,                   Contabil-sef,
          ....................               ...................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

                             SITUATIA
centralizata la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti a cererilor privind incasarea de la bugetul de stat a primei pentru graul de panificatie, acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999
______________________________________________________________________
 Nr.  Judetul     Cantitatea      Prima de la        Valoarea primei
 crt.             livrata       bugetul de stat          - lei -
                  si incasata      (lei/kg)          (col. 2 x col. 3)
                   (kg STAS)
______________________________________________________________________
  0      1             2               3                     4
______________________________________________________________________
  1.                                  300
  2.                                  300
  3.                                  300
  .                                   .
  .                                   .
  .                                   .
______________________________________________________________________
     TOTAL:
______________________________________________________________________

                      Ordonator principal de credite,
                          ......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 851/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 851 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu