E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 845 din 31 iulie 2002

privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 23 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, se organizeaza si functioneaza ca autoritate nationala de securitate in domeniul protectiei informatiilor clasificate, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului Romaniei.
    (2) ORNISS asigura implementarea unitara, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte.
    (3) ORNISS exercita atributii de reglementare, autorizare, evidenta si control in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate si ale Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 353/2002, scop in care:
    a) organizeaza evidenta listelor si a informatiilor secrete de stat, a termenelor de mentinere in nivelul de clasificare, a personalului verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat si a registrelor de autorizari de la institutiile care detin sau care utilizeaza informatii clasificate;
    b) elaboreaza norme, instructiuni si proceduri pentru protectia informatiilor nationale clasificate si, respectiv, a informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita in continuare NATO;
    c) asigura respectarea standardelor nationale si, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;
    d) coopereaza cu institutiile publice care au atributii de coordonare si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
    e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informatii nationale clasificate;
    f) elibereaza certificate individuale de securitate pentru acces la informatii NATO clasificate si pentru participarea la activitati organizate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice;
    g) stabileste cerintele de securitate pentru incaperile si containerele speciale, mecanismele de inchidere, sistemele de cifru si incuietori si autorizeaza utilizarea lor pentru pastrarea informatiilor secrete de stat, potrivit legii;
    h) organizeaza si coordoneaza activitatile de pregatire a structurilor si functionarilor de securitate la persoanele juridice care gestioneaza informatii clasificate;
    i) elibereaza, in conditiile prevazute de standardele nationale, autorizatii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrari de arte plastice pe teritoriul Romaniei, in obiective sau locuri de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate;
    j) asigura, prin intermediul agentiilor specializate, implementarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate si a Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, referitoare la protectia informatiilor stocate in cadrul sistemelor de prelucrare automata a datelor;
    k) coordoneaza implementarea unitara la nivel national a masurilor de protectie a informatiilor clasificate din domeniul industrial;
    l) elibereaza autorizatii si certificate de securitate industriala in conformitate cu standardele in domeniu;
    m) organizeaza evidenta autorizatiilor si a certificatelor de securitate industriala la nivel national.
    Art. 2
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ORNISS este abilitat sa solicite informatiile necesare de la conducatorii autoritatilor si a institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public sau privat.
    (2) Conducatorii autoritatilor si ai institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligatia de a pune la dispozitie ORNISS datele si informatiile referitoare la protectia informatiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) ORNISS este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Directorul general prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, anual si ori de cate ori este nevoie, informari privind activitatea desfasurata de ORNISS.
    (3) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare si reprezinta ORNISS in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (4) In exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite decizii potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (5) Salarizarea directorului general se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Pe langa directorul general functioneaza ca organ consultativ Consiliul de coordonare.
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului de coordonare se aproba prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a ORNISS este prezentata in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul inspectoratelor si al Directiei tehnice se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi din structura ORNISS este de 80, exclusiv directorul general.
    (4) Statul de functii al ORNISS se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, in limita numarului maxim de posturi aprobat.
    (5) Inspectoratele si Directia tehnica sunt conduse de adjuncti ai directorului general numiti in functie de acesta, potrivit legii, la propunerea Consiliului de coordonare.
    (6) Atributiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare care se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general.
    Art. 6
    (1) Personalul de specialitate din cadrul ORNISS are calitatea de functionar public si nu poate face parte din partide politice.
    (2) Incadrarea si salarizarea personalului ORNISS se face in conditiile legii.
    Art. 7
    In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, ORNISS administreaza si foloseste spatii corespunzatoare, echipamente si sisteme de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor.
    Art. 8
    ORNISS are in dotare un parc auto stabilit potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 9
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ORNISS se asigura integral de la bugetul de stat.
    (2) Fondurile necesare in anul 2002 pentru finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in limita sumei de 3.800.000 mii lei, conform detalierii din anexa nr. 2.
    Art. 10
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari ORNISS va elabora si va supune spre aprobare primului-ministru regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 11
    Atributiile Autoritatii Nationale de Securitate stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate vor fi preluate de ORNISS in cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    La data incheierii procesului de preluare a atributiilor prevazute la art. 11 se abroga Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                         Alexandru-Radu Timofte

                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         George Cristian Maior,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Mihnea Motoc,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                              ORGANIGRAMA
    Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
                       _________________________________
                      |                                 |
                      |         PRIMUL-MINISTRU         |
                      |_________________________________|
                                        |
                  ______________________|____________________
                 |            OFICIUL REGISTRULUI            |
                 | NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT |
                 |___________________________________________|
                                        |
           _____________________________|_____________________________
          |                    |                   |                  |
 _________|________   _________|_______   _________|_______   ________|________
|  Inspectoratul   | |  Inspectoratul  | |  Inspectoratul  | |                 |
|pentru informatii | |pentru informatii| | general pentru  | |                 |
|    nationale     | |     externe     | |  acreditare si  | | Directia tehnica|
|   clasificate    | |   clasificate   | |    cooperare    | |                 |
|__________________| |_________________| |_________________| |_________________|
 |                    |                   |                   |
 |   ______________   |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |  |   Evidenta   |  |__|  Protectia  |  |__|   Agentii   |  |_|   Acorduri   |
 |  | listelor si  |  |  |personalului |  |  |   INFOSEC   |  | |internationale|
 |__|informatiilor |  |  |_____________|  |  |_____________|  | |______________|
 |  |   secrete    |  |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |  |   de stat    |  |__|  Protectia  |  |__| Securitate  |  |_|  Contencios  |
 |  |______________|  |  |   fizica    |  |  | industriala |  | |administrativ |
 |   ______________   |  |_____________|  |  |_____________|  | |______________|
 |  |   Evidenta   |  |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |__|verificarilor |  |  |  Registrul  |  |  |             |  |_|    Relatii   |
 |  |si avizarilor |  |__|   central   |  |__| Secretariat |  | |    publice   |
 |  |de securitate |  |  |_____________|     |_____________|  | |______________|
 |  |______________|  |   _____________                       |  ______________
 |   ______________   |  |             |                      |_|              |
 |  |   Evidenta   |  |__| Secretariat |                      | |Resurse umane |
 |__| registrelor  |     |_____________|                      | |______________|
 |  |      si      |                                          |  ______________
 |  |autorizatiilor|                                          | | Compartiment |
 |  |______________|                                          |_|  financiar-  |
 |   ______________                                           | |   logistic   |
 |__| Informare si |                                          | |______________|
 |  | documentare  |                                          |  ______________
 |  |______________|                                          | |              |
 |   ______________                                           |_|  Secretariat |
 |  |              |                                            |______________|
 |__|  Secretariat |
    |              |
    |______________|

    ANEXA 2

                                  NECESARUL
de fonduri pentru organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat in anul 2002

                                                - mii lei -
    _______________________________________________________
                  Indicatori                         Suma
    _______________________________________________________
    Capitolul 51.01 "Autoritati publice"          3.800.000
      Cheltuieli curente                          2.500.000
        Cheltuieli de personal                    1.500.000
        Cheltuieli materiale si servicii          1.000.000
      Cheltuieli de capital                       1.300.000
    _______________________________________________________
    Subcapitolul 05 "Autoritati executive"        3.800.000
    _______________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 845/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 845 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu