E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 845 din 31 iulie 2002

privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 23 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, se organizeaza si functioneaza ca autoritate nationala de securitate in domeniul protectiei informatiilor clasificate, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului Romaniei.
    (2) ORNISS asigura implementarea unitara, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte.
    (3) ORNISS exercita atributii de reglementare, autorizare, evidenta si control in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate si ale Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 353/2002, scop in care:
    a) organizeaza evidenta listelor si a informatiilor secrete de stat, a termenelor de mentinere in nivelul de clasificare, a personalului verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat si a registrelor de autorizari de la institutiile care detin sau care utilizeaza informatii clasificate;
    b) elaboreaza norme, instructiuni si proceduri pentru protectia informatiilor nationale clasificate si, respectiv, a informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita in continuare NATO;
    c) asigura respectarea standardelor nationale si, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;
    d) coopereaza cu institutiile publice care au atributii de coordonare si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
    e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informatii nationale clasificate;
    f) elibereaza certificate individuale de securitate pentru acces la informatii NATO clasificate si pentru participarea la activitati organizate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice;
    g) stabileste cerintele de securitate pentru incaperile si containerele speciale, mecanismele de inchidere, sistemele de cifru si incuietori si autorizeaza utilizarea lor pentru pastrarea informatiilor secrete de stat, potrivit legii;
    h) organizeaza si coordoneaza activitatile de pregatire a structurilor si functionarilor de securitate la persoanele juridice care gestioneaza informatii clasificate;
    i) elibereaza, in conditiile prevazute de standardele nationale, autorizatii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrari de arte plastice pe teritoriul Romaniei, in obiective sau locuri de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate;
    j) asigura, prin intermediul agentiilor specializate, implementarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate si a Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, referitoare la protectia informatiilor stocate in cadrul sistemelor de prelucrare automata a datelor;
    k) coordoneaza implementarea unitara la nivel national a masurilor de protectie a informatiilor clasificate din domeniul industrial;
    l) elibereaza autorizatii si certificate de securitate industriala in conformitate cu standardele in domeniu;
    m) organizeaza evidenta autorizatiilor si a certificatelor de securitate industriala la nivel national.
    Art. 2
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ORNISS este abilitat sa solicite informatiile necesare de la conducatorii autoritatilor si a institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public sau privat.
    (2) Conducatorii autoritatilor si ai institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligatia de a pune la dispozitie ORNISS datele si informatiile referitoare la protectia informatiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) ORNISS este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Directorul general prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, anual si ori de cate ori este nevoie, informari privind activitatea desfasurata de ORNISS.
    (3) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare si reprezinta ORNISS in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (4) In exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite decizii potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (5) Salarizarea directorului general se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Pe langa directorul general functioneaza ca organ consultativ Consiliul de coordonare.
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului de coordonare se aproba prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a ORNISS este prezentata in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul inspectoratelor si al Directiei tehnice se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi din structura ORNISS este de 80, exclusiv directorul general.
    (4) Statul de functii al ORNISS se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, in limita numarului maxim de posturi aprobat.
    (5) Inspectoratele si Directia tehnica sunt conduse de adjuncti ai directorului general numiti in functie de acesta, potrivit legii, la propunerea Consiliului de coordonare.
    (6) Atributiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare care se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general.
    Art. 6
    (1) Personalul de specialitate din cadrul ORNISS are calitatea de functionar public si nu poate face parte din partide politice.
    (2) Incadrarea si salarizarea personalului ORNISS se face in conditiile legii.
    Art. 7
    In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, ORNISS administreaza si foloseste spatii corespunzatoare, echipamente si sisteme de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor.
    Art. 8
    ORNISS are in dotare un parc auto stabilit potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 9
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ORNISS se asigura integral de la bugetul de stat.
    (2) Fondurile necesare in anul 2002 pentru finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in limita sumei de 3.800.000 mii lei, conform detalierii din anexa nr. 2.
    Art. 10
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari ORNISS va elabora si va supune spre aprobare primului-ministru regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 11
    Atributiile Autoritatii Nationale de Securitate stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate vor fi preluate de ORNISS in cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    La data incheierii procesului de preluare a atributiilor prevazute la art. 11 se abroga Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                         Alexandru-Radu Timofte

                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         George Cristian Maior,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Mihnea Motoc,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                              ORGANIGRAMA
    Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
                       _________________________________
                      |                                 |
                      |         PRIMUL-MINISTRU         |
                      |_________________________________|
                                        |
                  ______________________|____________________
                 |            OFICIUL REGISTRULUI            |
                 | NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT |
                 |___________________________________________|
                                        |
           _____________________________|_____________________________
          |                    |                   |                  |
 _________|________   _________|_______   _________|_______   ________|________
|  Inspectoratul   | |  Inspectoratul  | |  Inspectoratul  | |                 |
|pentru informatii | |pentru informatii| | general pentru  | |                 |
|    nationale     | |     externe     | |  acreditare si  | | Directia tehnica|
|   clasificate    | |   clasificate   | |    cooperare    | |                 |
|__________________| |_________________| |_________________| |_________________|
 |                    |                   |                   |
 |   ______________   |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |  |   Evidenta   |  |__|  Protectia  |  |__|   Agentii   |  |_|   Acorduri   |
 |  | listelor si  |  |  |personalului |  |  |   INFOSEC   |  | |internationale|
 |__|informatiilor |  |  |_____________|  |  |_____________|  | |______________|
 |  |   secrete    |  |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |  |   de stat    |  |__|  Protectia  |  |__| Securitate  |  |_|  Contencios  |
 |  |______________|  |  |   fizica    |  |  | industriala |  | |administrativ |
 |   ______________   |  |_____________|  |  |_____________|  | |______________|
 |  |   Evidenta   |  |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |__|verificarilor |  |  |  Registrul  |  |  |             |  |_|    Relatii   |
 |  |si avizarilor |  |__|   central   |  |__| Secretariat |  | |    publice   |
 |  |de securitate |  |  |_____________|     |_____________|  | |______________|
 |  |______________|  |   _____________                       |  ______________
 |   ______________   |  |             |                      |_|              |
 |  |   Evidenta   |  |__| Secretariat |                      | |Resurse umane |
 |__| registrelor  |     |_____________|                      | |______________|
 |  |      si      |                                          |  ______________
 |  |autorizatiilor|                                          | | Compartiment |
 |  |______________|                                          |_|  financiar-  |
 |   ______________                                           | |   logistic   |
 |__| Informare si |                                          | |______________|
 |  | documentare  |                                          |  ______________
 |  |______________|                                          | |              |
 |   ______________                                           |_|  Secretariat |
 |  |              |                                            |______________|
 |__|  Secretariat |
    |              |
    |______________|

    ANEXA 2

                                  NECESARUL
de fonduri pentru organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat in anul 2002

                                                - mii lei -
    _______________________________________________________
                  Indicatori                         Suma
    _______________________________________________________
    Capitolul 51.01 "Autoritati publice"          3.800.000
      Cheltuieli curente                          2.500.000
        Cheltuieli de personal                    1.500.000
        Cheltuieli materiale si servicii          1.000.000
      Cheltuieli de capital                       1.300.000
    _______________________________________________________
    Subcapitolul 05 "Autoritati executive"        3.800.000
    _______________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 845/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 845 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu