E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 845 din 31 iulie 2002

privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 23 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, se organizeaza si functioneaza ca autoritate nationala de securitate in domeniul protectiei informatiilor clasificate, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului Romaniei.
    (2) ORNISS asigura implementarea unitara, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte.
    (3) ORNISS exercita atributii de reglementare, autorizare, evidenta si control in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate si ale Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 353/2002, scop in care:
    a) organizeaza evidenta listelor si a informatiilor secrete de stat, a termenelor de mentinere in nivelul de clasificare, a personalului verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat si a registrelor de autorizari de la institutiile care detin sau care utilizeaza informatii clasificate;
    b) elaboreaza norme, instructiuni si proceduri pentru protectia informatiilor nationale clasificate si, respectiv, a informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita in continuare NATO;
    c) asigura respectarea standardelor nationale si, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;
    d) coopereaza cu institutiile publice care au atributii de coordonare si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
    e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informatii nationale clasificate;
    f) elibereaza certificate individuale de securitate pentru acces la informatii NATO clasificate si pentru participarea la activitati organizate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice;
    g) stabileste cerintele de securitate pentru incaperile si containerele speciale, mecanismele de inchidere, sistemele de cifru si incuietori si autorizeaza utilizarea lor pentru pastrarea informatiilor secrete de stat, potrivit legii;
    h) organizeaza si coordoneaza activitatile de pregatire a structurilor si functionarilor de securitate la persoanele juridice care gestioneaza informatii clasificate;
    i) elibereaza, in conditiile prevazute de standardele nationale, autorizatii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrari de arte plastice pe teritoriul Romaniei, in obiective sau locuri de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate;
    j) asigura, prin intermediul agentiilor specializate, implementarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate si a Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, referitoare la protectia informatiilor stocate in cadrul sistemelor de prelucrare automata a datelor;
    k) coordoneaza implementarea unitara la nivel national a masurilor de protectie a informatiilor clasificate din domeniul industrial;
    l) elibereaza autorizatii si certificate de securitate industriala in conformitate cu standardele in domeniu;
    m) organizeaza evidenta autorizatiilor si a certificatelor de securitate industriala la nivel national.
    Art. 2
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ORNISS este abilitat sa solicite informatiile necesare de la conducatorii autoritatilor si a institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public sau privat.
    (2) Conducatorii autoritatilor si ai institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligatia de a pune la dispozitie ORNISS datele si informatiile referitoare la protectia informatiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) ORNISS este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Directorul general prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, anual si ori de cate ori este nevoie, informari privind activitatea desfasurata de ORNISS.
    (3) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare si reprezinta ORNISS in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (4) In exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite decizii potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (5) Salarizarea directorului general se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Pe langa directorul general functioneaza ca organ consultativ Consiliul de coordonare.
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului de coordonare se aproba prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a ORNISS este prezentata in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul inspectoratelor si al Directiei tehnice se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi din structura ORNISS este de 80, exclusiv directorul general.
    (4) Statul de functii al ORNISS se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, in limita numarului maxim de posturi aprobat.
    (5) Inspectoratele si Directia tehnica sunt conduse de adjuncti ai directorului general numiti in functie de acesta, potrivit legii, la propunerea Consiliului de coordonare.
    (6) Atributiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare care se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general.
    Art. 6
    (1) Personalul de specialitate din cadrul ORNISS are calitatea de functionar public si nu poate face parte din partide politice.
    (2) Incadrarea si salarizarea personalului ORNISS se face in conditiile legii.
    Art. 7
    In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, ORNISS administreaza si foloseste spatii corespunzatoare, echipamente si sisteme de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor.
    Art. 8
    ORNISS are in dotare un parc auto stabilit potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 9
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ORNISS se asigura integral de la bugetul de stat.
    (2) Fondurile necesare in anul 2002 pentru finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in limita sumei de 3.800.000 mii lei, conform detalierii din anexa nr. 2.
    Art. 10
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari ORNISS va elabora si va supune spre aprobare primului-ministru regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 11
    Atributiile Autoritatii Nationale de Securitate stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate vor fi preluate de ORNISS in cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    La data incheierii procesului de preluare a atributiilor prevazute la art. 11 se abroga Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                         Alexandru-Radu Timofte

                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         George Cristian Maior,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Mihnea Motoc,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                              ORGANIGRAMA
    Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
                       _________________________________
                      |                                 |
                      |         PRIMUL-MINISTRU         |
                      |_________________________________|
                                        |
                  ______________________|____________________
                 |            OFICIUL REGISTRULUI            |
                 | NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT |
                 |___________________________________________|
                                        |
           _____________________________|_____________________________
          |                    |                   |                  |
 _________|________   _________|_______   _________|_______   ________|________
|  Inspectoratul   | |  Inspectoratul  | |  Inspectoratul  | |                 |
|pentru informatii | |pentru informatii| | general pentru  | |                 |
|    nationale     | |     externe     | |  acreditare si  | | Directia tehnica|
|   clasificate    | |   clasificate   | |    cooperare    | |                 |
|__________________| |_________________| |_________________| |_________________|
 |                    |                   |                   |
 |   ______________   |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |  |   Evidenta   |  |__|  Protectia  |  |__|   Agentii   |  |_|   Acorduri   |
 |  | listelor si  |  |  |personalului |  |  |   INFOSEC   |  | |internationale|
 |__|informatiilor |  |  |_____________|  |  |_____________|  | |______________|
 |  |   secrete    |  |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |  |   de stat    |  |__|  Protectia  |  |__| Securitate  |  |_|  Contencios  |
 |  |______________|  |  |   fizica    |  |  | industriala |  | |administrativ |
 |   ______________   |  |_____________|  |  |_____________|  | |______________|
 |  |   Evidenta   |  |   _____________   |   _____________   |  ______________
 |__|verificarilor |  |  |  Registrul  |  |  |             |  |_|    Relatii   |
 |  |si avizarilor |  |__|   central   |  |__| Secretariat |  | |    publice   |
 |  |de securitate |  |  |_____________|     |_____________|  | |______________|
 |  |______________|  |   _____________                       |  ______________
 |   ______________   |  |             |                      |_|              |
 |  |   Evidenta   |  |__| Secretariat |                      | |Resurse umane |
 |__| registrelor  |     |_____________|                      | |______________|
 |  |      si      |                                          |  ______________
 |  |autorizatiilor|                                          | | Compartiment |
 |  |______________|                                          |_|  financiar-  |
 |   ______________                                           | |   logistic   |
 |__| Informare si |                                          | |______________|
 |  | documentare  |                                          |  ______________
 |  |______________|                                          | |              |
 |   ______________                                           |_|  Secretariat |
 |  |              |                                            |______________|
 |__|  Secretariat |
    |              |
    |______________|

    ANEXA 2

                                  NECESARUL
de fonduri pentru organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat in anul 2002

                                                - mii lei -
    _______________________________________________________
                  Indicatori                         Suma
    _______________________________________________________
    Capitolul 51.01 "Autoritati publice"          3.800.000
      Cheltuieli curente                          2.500.000
        Cheltuieli de personal                    1.500.000
        Cheltuieli materiale si servicii          1.000.000
      Cheltuieli de capital                       1.300.000
    _______________________________________________________
    Subcapitolul 05 "Autoritati executive"        3.800.000
    _______________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 845/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 845 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu