Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 794 din 25 iulie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 592 din 12 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 13 septembrie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002*) pentru recuperarea arieratelor bugetare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, autoritatile administratiei publice locale pot acorda inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri restante ale bugetelor locale, dupa cum urmeaza:
    a) amanari si esalonari la plata pentru orice fel de impozite, taxe si alte venituri restante ale bugetelor locale;
    b) scutiri si reduceri la plata pentru impozite, taxe si alte venituri restante ale bugetelor locale. Pentru impozite si taxe scutirile si reducerile la plata se pot acorda numai daca actele normative care reglementeaza venitul respectiv prevad expres posibilitatea acordarii unor asemenea inlesniri la plata;
    c) amanari, esalonari, scutiri si reduceri la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, calculate pentru neplata in termen a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale.
    (2) Esalonarile la plata pot fi acordate pe o perioada de cel mult 5 ani, cu termen de gratie de pana la 6 luni cuprins in perioada de esalonare, iar amanarile la plata, pana cel mult la data de 29 decembrie a anului fiscal in curs.
    (3) Nu se acorda inlesniri la plata sumelor reprezentand obligatii restante la bugetul local, stabilite prin acte de control, in cazul faptelor ce constituie infractiuni de evaziune fiscala, daca instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive in legatura cu aceste fapte. In aplicarea criteriului de performanta prevazut la pct. 14 din anexa la ordonanta de urgenta, potrivit caruia "contribuabilul a fost sanctionat pentru evaziune fiscala", se au in vedere situatiile in care debitorul a fost sanctionat contraventional pentru evaziune fiscala sau situatiile in care debitorul, desi a fost trimis in judecata pentru infractiune de evaziune fiscala, nu exista la data cererii hotarare definitiva.
    (4) In cazul persoanelor juridice, nu beneficiaza de inlesniri la plata:
    a) debitorii care in urma analizei criteriilor obtin un punctaj final egal sau mai mic de 14 puncte pentru obligatiile la bugetul local restante la data de 31 decembrie 2001;
    b) debitorii al caror principal obiect de activitate il reprezinta organizarea jocurilor de noroc, asa cum este reflectat in ultimul bilant contabil anual.
    (5) Numarul de luni de esalonare la plata a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, care includ si perioada de gratie, pentru persoane juridice, se stabileste in conformitate cu prevederile art. 13 din ordonanta de urgenta, astfel:
    a) in situatia realizarii unui punctaj intermediar limitelor prevazute la art. 13 din ordonanta de urgenta, numarul de luni de esalonare se stabileste proportional cu acesta, prin rotunjire in favoarea debitorului;
    b) in situatia in care debitorul opteaza pentru o perioada de esalonare mai mica decat perioada rezultata pe baza punctajului sau cu o perioada de gratie mai mica de 6 luni ori fara perioada de gratie, conventia si graficul se stabilesc in functie de solicitarea debitorului.
    (6) Pentru obligatiile la bugetul local reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor locale, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de orice fel, datorate si neachitate la termenele legale de plata dupa data de 1 ianuarie 2002 de catre debitori, se acorda numai esalonare sau amanare la plata.
    (7) Pentru obligatiile la bugetul local datorate de persoanele juridice, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor locale, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data depunerii cererii, precum si pentru majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente acestora, calculate si datorate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, pe baza punctajului final, debitorii beneficiaza de inlesniri la plata, astfel:
    a) in situatia realizarii unui punctaj final mai mare de 14 puncte se acorda inlesnirile prevazute la art. 10 din ordonanta de urgenta;
    b) daca dupa data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata si pana la data aprobarii acesteia debitorii achita 30% din obligatiile la bugetul local, restante la data de 31 decembrie 2001, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, acestia beneficiaza de esalonarea la plata a diferentei de 70% din obligatiile la bugetul local si de scutirea de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente acestora, calculate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta. Suma achitata de debitor trebuie sa reprezinte 30% din totalul obligatiilor restante la bugetul local ce fac obiectul cererii de acordare a inlesnirilor la plata, inclusiv penalitati si amenzi. Pentru debitorii care solicita inlesniri la plata, inclusiv pentru sucursalele si punctele de lucru stabile inregistrate ca platitoare de impozite si taxe, suma reprezentand 30% din totalul obligatiilor restante, ce trebuie achitata pana la data aprobarii cererii, se refera la obligatiile la bugetul local aferente fiecarei unitati platitoare;
    c) debitorii care au toate obligatiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a inlesnirilor la plata vor beneficia de scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor datorate pana la data de 31 decembrie 2001, calculate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, daca obtin peste 63 de puncte. Debitorii beneficiaza de reducerea cu 50% a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, daca obtin un punctaj cuprins intre 29 si 63 de puncte;
    d) prevederile lit. c) se aplica si debitorilor in cazul in care au in derulare inlesniri la plata ce au ca obiect numai majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere, scutirea acordandu-se pentru suma ramasa de plata la data depunerii cererii;
    e) debitorii care au in derulare esalonari la plata pentru impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor locale, precum si pentru majorari de intarziere si penalitati de intarziere, acordate in baza reglementarilor legale anterioare, si care isi achita in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta debitele ramase de plata din esalonare, precum si majorarile stabilite conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, recalculate pana la data achitarii debitelor, beneficiaza de scutirea de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere ramase de plata din esalonare, cu conditia sa faca dovada ca la data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata nu mai au alte obligatii de plata la bugetul local, neachitate la termenele legale de plata.
    (8) Stabilirea punctajului corectat necesar pentru acordarea inlesnirilor la plata pentru persoanele juridice, in conditiile art. 10 si 14 din ordonanta de urgenta, se face pe baza punctajului obtinut conform anexei la ordonanta de urgenta, corectat in minus conform prevederilor art. 8 din ordonanta de urgenta, la care, dupa caz, se pot adauga 40 de puncte, in conditiile art. 9 alin. (2) din aceeasi ordonanta de urgenta.
    (9) In aplicarea prevederilor art. 8 din ordonanta de urgenta se fac urmatoarele precizari pentru persoanele juridice:
    a) in disponibilitatile banesti in lei si in valuta existente in conturile bancare la data scadentei obligatiilor la bugetul local restante nu se cuprind sumele necesare platii salariilor;
    b) prin activitati pentru care incasarea contravalorii marfii sau a serviciului prestat se face anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestarii serviciului, se intelege activitatile principale ale debitorului desfasurate in domeniile: comert cu amanuntul, alimentatie publica, activitati hoteliere si alte prestari de servicii catre populatie.
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale pentru persoanele juridice

    Art. 2
    (1) Competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale le au consiliile locale, consiliile locale de sector, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, in functie de destinatia bugetara a venitului pentru plata caruia s-a solicitat inlesnirea.
    (2) Dosarul complet, intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, precum si propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata sunt inaintate de catre seful acestui compartiment primarului, primarului general sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz.
    (3) Consiliul local, consiliul local de sector, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, va adopta hotarari de aprobare, de respingere sau de modificare si completare, dupa caz, a cererii de acordare a inlesnirilor la plata respectivului impozit, a taxei sau a altui venit al bugetului local.
    (4) Solicitantul inlesnirii la plata impozitului, taxei sau a altui venit al bugetului local va fi instiintat in scris despre hotararea consiliului local, consiliului local de sector, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului judetean, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia.
    (5) Solicitantul se va prezenta in termen de 3 zile lucratoare de la aducerea la cunostinta a inlesnirilor aprobate la compartimentul de specialitate si va contrasemna conventia alaturi de conducatorul compartimentului de specialitate.
    (6) Refuzul de a semna conventia de acordare a inlesnirilor atrage anularea hotararii de acordare a inlesnirilor, contribuabilul neavand dreptul de a mai solicita alte inlesniri la plata obligatiilor bugetelor locale o perioada de 12 luni.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale pentru persoanele juridice

    Art. 3
    (1) Inlesnirile la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale se acorda numai pe baza de cerere de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local, depusa la compartimentul de specialitate in a carui raza administrativa se afla bunurile impozabile.
    (2) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata respectivului impozit, a taxei sau a altui venit al bugetului local, depusa de catre debitorii, persoane juridice, va cuprinde:
    a) elementele de identificare a debitorului, respectiv denumirea/numele acestuia sau a/al reprezentantului fiscal, sediul/domiciliul, anul infiintarii, codul fiscal/codul numeric personal/codul de identificare fiscala, numele si calitatea celor care reprezinta debitorul in relatiile cu tertii, numarul de telefon/fax al acestora, certificatul de inmatriculare la registrul comertului;
    b) statut/contract de societate, cu actele aditionale la zi;
    c) sumele datorate sau neachitate la bugetul local, pentru care se solicita inlesniri la plata, precum si destinatia bugetara a acestora (pe tipuri de obligatii si pe ani calendaristici);
    d) perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum si data scadentei acestora;
    e) natura inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de plata a debitelor pentru care se solicita inlesnirea, felul inlesnirilor solicitate (numarul de luni pentru care se solicita esalonarea, din care perioada de gratie sau perioada de amanare, dupa caz, suma totala pentru care se solicita inlesniri la plata, din care pe tipuri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor locale, defalcate pe ani calendaristici, si, separat, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente acestora), numarul contului/conturilor de disponibilitati si societatile comerciale bancare la care sunt deschise;
    f) modul de respectare a eventualelor inlesniri la plata, daca este cazul, si o succinta prezentare a masurilor cuprinse in programul de restructurare, respectiv de redresare financiara a debitorilor, persoane juridice, in legatura cu stingerea obligatiilor restante la bugetul local, respectiv la bugetul de stat;
    g) cauze care au condus la neachitarea obligatiilor la bugetul local.
    (3) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata ale debitorilor, persoane juridice, trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:
    a) copie de pe ultima situatie financiara anuala, compusa din bilant si contul de profit si pierdere;
    b) situatia creditelor curente, contractate si nerambursate;
    c) situatia privind soldurile conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si depozitele bancare, inclusiv pe unitati platitoare, la data scadentei obligatiilor restante la bugetul local, pentru care se solicita inlesnire la plata;
    d) copie de pe ultima balanta de verificare;
    e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie sa cuprinda mentiunile la zi cu privire la structura actionariatului/asociatilor, la mobilitatea sediului si/sau a actionariatului/asociatilor, inclusiv cele referitoare la declansarea procedurii de reorganizare sau de faliment potrivit dispozitiilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare;
    f) copie de pe codul fiscal/codul unic de inregistrare fiscala al debitorului, persoana juridica, precum si al tuturor sucursalelor si punctelor de lucru inregistrate ca platitoare de impozite si taxe;
    g) copie de pe programul de restructurare sau de pe programul de redresare financiara, insotita de extrasul din procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor, respectiv a asociatilor, in care s-a discutat si s-a aprobat programul de restructurare sau de redresare financiara. Pentru debitorii, persoane juridice, care au ca actionar majoritar statul roman, programul de restructurare sau programul de redresare financiara trebuie insusit, dupa caz, de ministerul de resort sau de institutiile publice implicate in procesul de privatizare, care au in administrare unitatea economica respectiva;
    h) situatia privind creantele de incasat de la clienti si/sau debitori, conform evidentelor contabile, vechimea acestora, masurile de urmarire intreprinse, numarul litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata si sumele datorate, stadiul acestor litigii, precum si situatia privind clientii neincasati pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creantelor, cu exemplificarea principalilor clienti si/sau debitori;
    i) situatia clientilor neincasati cu care societatea are legaturi de capital direct sau prin asociatul/actionarul principal;
    j) situatia privind avansurile acordate furnizorilor, cu exemplificarea principalilor furnizori, din care situatia furnizorilor si valoarea avansurilor acordate acestora pentru care societatea are legaturi de capital direct sau prin asociatul/actionarul principal;
    k) declaratia debitorului privind cota de participare a acestuia la capitalul social al altor societati comerciale, societati sau companii nationale, dupa caz, precum si suma investita;
    l) copie de pe ultimul act de control intocmit de organele competente ale administratiei publice locale; in situatia in care prin actul de control s-au constatat diferente de impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor locale, se va prezenta si o nota cuprinzand totalul obligatiilor la bugetul local aferente perioadei supuse controlului, declarate de debitor;
    m) situatia privind incadrarea in criteriile de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala ce se analizeaza la acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul local in vederea justificarii tipului de inlesnire solicitata;
    n) situatia privind obligatiile restante, cuprinzand obligatiile catre toate bugetele, datorate si neachitate la data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata;
    o) orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii, pe baza carora sa se poata calcula/verifica punctajul rezultat din incadrarea in criteriile prevazute in anexa la ordonanta de urgenta;
    p) comunicarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind statutul juridic si economico-financiar, daca este cazul;
    r) orice alte documente solicitate de compartimentul de specialitate.
    (4) Debitorii, persoane juridice, pot depune orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (5) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata respectivului impozit, a taxei si a altui venit al bugetului local, impreuna cu documentele prevazute la art. 3 se constituie intr-un dosar care se depune de catre debitor la compartimentul de specialitate al consiliului local, consiliului local de sector, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau al consiliului judetean, dupa caz, in functie de destinatia bugetara a venitului pentru plata caruia s-a solicitat inlesnirea.
    (6) In situatia in care debitorii considera ca se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta, documentatia acestora trebuie sa cuprinda, dupa caz, si urmatoarele:
    a) memoriul motivat din care sa rezulte ca debitorii care au o importanta economico-sociala zonala sau nationala semnificativa se incadreaza in aceasta categorie;
    b) procesele-verbale de constatare a pierderilor suferite in urma calamitatilor naturale, in copie, intocmite de comisiile constituite in acest scop, in conformitate cu prevederile legale, pana la data depunerii de catre debitor a cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (7) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de catre debitori, persoane fizice independente sau asociatii familiale fara personalitate juridica, pentru obligatii datorate bugetului local, altele decat cele datorate in nume propriu, trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:
    a) copie de pe autorizatia de functionare sau de pe actul constitutiv (contract de asociere), dupa caz;
    b) declaratie privind venitul incasat, inregistrat in ultimul an fiscal;
    c) copie de pe ultimul act de control intocmit de organele competente ale administratiei publice locale;
    d) alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata se inregistreaza intr-un registru special pentru debitori, persoane juridice, si, separat, pentru debitori, persoane fizice si asociatii fara personalitate juridica.
    (2) Verificarea obligatiilor restante la bugetul local, care fac obiectul cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, se efectueaza pe baza datelor din evidenta analitica pe platitori de la nivelul organelor fiscale teritoriale la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe si/sau a unui document de verificare intocmit de organele de colectare la sediul social al debitorului, pe baza datelor din ultima balanta de verificare, precum si a proceselor-verbale de calcul al majorarilor de intarziere si al penalitatilor de intarziere.
    (3) Atunci cand exista diferente intre sumele solicitate de debitori si cele stabilite de organele fiscale teritoriale ca fiind datorate se procedeaza la punerea de acord a acestora printr-un control de fond, dupa care organul fiscal confirma obligatiile pentru care se acorda inlesniri la plata, cererea completandu-se in mod corespunzator.
    (4) Daca prin cerere debitorul solicita reducerea sau scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, iar din analiza criteriilor rezulta ca debitorul nu are un punctaj care sa il indreptateasca sa obtina inlesnirile solicitate, i se acorda inlesnirea la plata corespunzatoare punctajului obtinut.
    (5) Informatiile necesare stabilirii punctajului in baza criteriilor prevazute in anexa la ordonanta de urgenta se preiau din ultimul bilant contabil anual si din anexele la acesta, intocmite de debitor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si depuse la organele fiscale teritoriale, precum si din documentele si declaratiile anexate la cererea de acordare a inlesnirilor la plata, conform art. 3.
    (6) Documentatia intocmita de debitori, persoane juridice sau asociatii fara personalitate juridica, depusa la organul fiscal la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, se completeaza cu referatul intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Pentru cererile depuse in baza art. 28 din ordonanta de urgenta organul fiscal la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe locale va intocmi un referat prin care confirma achitarea debitelor ramase de plata din esaloane si a majorarilor stabilite in conformitate cu art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Recalcularea majorarilor pana la data achitarii integrale a debitelor ce au facut obiectul esalonarii se face de organul fiscal la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    (7) In cazul obligatiilor ce fac obiectul cererilor de acordare a inlesnirilor la plata ale debitorilor prevazuti la art. 3 alin. (2) din prezentele norme metodologice, organul fiscal respectiv va solicita organelor fiscale la care sucursalele sau punctele de lucru stabile sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe intocmirea unor referate prin care se certifica cuantumul obligatiilor restante la bugetul de stat ale acestora si care cuprind si informatii referitoare la criteriile prevazute la pct. 8, 10, 11, 13 si 14 din anexa la ordonanta de urgenta.
    (8) Pentru debitorii care beneficiaza de prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta organele fiscale locale, ale sectoarelor, judetene sau ale municipiului Bucuresti, dupa caz, vor intocmi referatul motivat prevazut la art. 9 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pe baza datelor din memoriul debitorului sau a procesului-verbal de constatare a pierderilor suferite ca urmare a calamitatilor naturale, dupa caz.
    (9) Pentru cererile debitorilor de importanta zonala sau care au suferit pierderi ca urmare a calamitatilor naturale referatul intocmit conform alin. (8) se supune spre avizare comisiei de dialog social constituite la nivelul prefecturii.
    (10) Pentru cererile debitorilor de importanta nationala semnificativa referatele intocmite conform alin. (8) se supun spre avizare comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administratiei Publice.
    (11) Documentatia intocmita de debitori, persoane fizice, care desfasoara activitati independente, depusa la organul fiscal de domiciliu, va fi completata, dupa caz, cu copii de pe contul fiscal personal pe ultimii 2 ani, precum si cu actul constatator intocmit cu ocazia verificarii pe teren a cererii de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, din care sa rezulte:
    a) situatia starii materiale a contribuabilului (bunuri imobile si mobile ale debitorului si ale membrilor familiei sale);
    b) posibilitati de incasare a debitului;
    c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii.
    Art. 5
    (1) Inlesnirile la plata se acorda de organele competente prevazute la art. 2 prin incheierea cu debitorii a unor conventii de plata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice pentru persoane juridice, si modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente si asociatii familiale.
    (2) Conventia cuprinde, printre altele, tipul obligatiilor si suma acestora, care fac obiectul inlesnirilor la plata, natura inlesnirilor acordate, perioada de acordare, conditiile ce trebuie indeplinite pentru mentinerea valabilitatii inlesnirii, cuantumul majorarilor ce trebuie achitate, precum si graficele de esalonare la plata care fac parte integranta din aceasta.
    (3) Conventia si graficele se intocmesc in 3 exemplare originale, unul pentru debitor, unul pentru consiliul local, consiliul local de sector, consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, care a aprobat inlesnirea, si unul pentru organul fiscal la care debitorul a depus cererea.
    Art. 6
    Termenele de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata sunt dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 15 zile lucratoare, calculate de la data inregistrarii cererii, organul fiscal finalizeaza instrumentarea cererii si o remite primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general, dupa caz, pentru a o inainta consiliului local, consiliului local de sector, consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    b) consiliul local, consiliul local de sector, consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, are obligatia de a se pronunta in termen de 10 zile lucratoare calculate de la data inregistrarii cererii;
    c) in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii consiliului local, consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, aceasta se comunica debitorului, pe baza de scrisoare recomandata;
    d) in cazul in care cererea a fost solutionata favorabil, debitorul are obligatia de a se prezenta, in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea hotararii, la organul fiscal si de a contrasemna conventia alaturi de conducatorul compartimentului fiscal de specialitate.
    Art. 7
    Inlesnirile la plata obligatiilor datorate bugetului local se acorda in urmatoarele conditii:
    A. Constituirea de catre debitori, persoane juridice, in termen de 60 de zile calendaristice de la semnarea conventiei, a unei garantii, astfel:
    a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii esalonate si majorari calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul esalonarilor la plata;
    b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea debitelor amanate si majorarile calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor;
    c) pana la termenul primei rate de plata din esalonare, respectiv pana la termenul de plata in cazul amanarilor, debitorul va face dovada ca nu mai are obligatii neachitate la bugetul local, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere, altele decat cele care fac obiectul inlesnirilor la plata;
    d) garantia poate fi constituita atat in numerar la trezoreria organului fiscal la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cat si sub forma unei scrisori de garantie bancara;
    e) garantia poate fi utilizata pentru stingerea atat a ratelor, cat si a obligatiilor curente in cazurile in care debitorul este in imposibilitate de a le achita la termenele prevazute in grafic sau la scadenta, dupa caz, cu conditia reintregirii garantiei pana la urmatorul termen de plata din esalonare. In cazul scrisorii de garantie utilizarea efectiva a garantiei se face la solicitarea organului fiscal teritorial, adresata bancii emitente a scrisorii de garantie bancara pe baza cererii debitorului care invoca imposibilitatea de plata. Atunci cand s-a constituit garantie in numerar la trezorerie, aceasta se utilizeaza la cererea debitorului, adresata organului fiscal teritorial, atat in situatiile mentionate mai sus, cat si pentru plata ultimelor rate din esalonare. Cererea debitorului de a i se utiliza garantia se va depune la organul fiscal inaintea termenului de plata a obligatiei, astfel incat incasarea ratelor prin utilizarea garantiei sa se realizeze cu respectarea intocmai a graficului;
    f) in cazul pierderii valabilitatii inlesnirii la plata organul fiscal teritorial va executa garantia in contul obligatiilor ramase neachitate.
    B. De la data incheierii conventiei de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local pentru sumele esalonate sau amanate, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva. Pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata majorarile datorate conform legii se achita lunar. Pana la data incheierii conventiei se calculeaza si se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere.
    C. Pe perioada derularii inlesnirilor la plata debitorii sunt obligati sa isi achite obligatiile curente la bugetul local cu termene scadente, incepand cu data de intai a lunii urmatoare incheierii conventiei. In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile curente la bugetul local, pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente. Obligatiile curente la bugetul local, cu scadenta dupa data de 1 octombrie a anului fiscal, impreuna cu eventualele majorari de intarziere si penalitati de intarziere trebuie achitate pana cel tarziu la data de 29 decembrie a anului fiscal.
    D. Pe perioada derularii inlesnirilor la plata debitorii nu vor participa la nici o procedura de privatizare organizata de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, in vederea cumpararii de actiuni la alte societati comerciale sau achizitionarii de alte valori mobiliare ori parti sociale.
    E. Pe perioada derularii inlesnirilor la plata debitorii vor transmite organului fiscal teritorial la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe orice intentie de instrainare de active pe toata perioada derularii inlesnirii la plata, cu exceptia debitorilor care se incadreaza in prevederile art. 21 din ordonanta de urgenta. Organul fiscal va putea aproba instrainarea de active, cu conditia incasarii contravalorii acestora in contul obligatiilor bugetare pentru care s-au obtinut inlesniri la plata.
    Art. 8
    Diferentele de majorari de intarziere si penalitati de intarziere, ramase de plata in sarcina debitorilor dupa acordarea reducerilor prevazute in ordonanta de urgenta, se datoreaza incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care s-a achitat ultima rata din esalonare si se considera obligatie cu termen de plata in anul curent.
    Art. 9
    (1) Nerespectarea conventiilor incheiate, respectiv a termenelor de plata si a conditiilor in care s-au acordat inlesnirile la plata, atrage anularea acestora, inceperea imediata sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate. Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere scutite de plata in conformitate cu prevederile art. 12 din ordonanta de urgenta se inregistreaza in contabilitatea debitorilor, in cuantumul mentionat in conventie, si se recupereaza la bugetul local conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) O noua cerere de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului local in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor acordate anterior in baza aceluiasi act normativ.
    Art. 10
    (1) Conventiile incheiate in conformitate cu art. 6 din ordonanta de urgenta intra in vigoare de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost semnate.
    (2) Incepand cu data incheierii conventiei, pentru obligatiile datorate bugetului local pentru care s-au aprobat inlesniri la plata executarea silita nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.
    Art. 11
    (1) De inlesnirile la plata prevazute la art. 1 din ordonanta de urgenta, pentru obligatiile reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente acestora, calculate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, beneficiaza si debitorii aflati in procedura de reorganizare judiciara conform legii.
    (2) La cererea debitorului, in proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de inlesnire la plata care se solicita sa fie acordata pentru obligatiile datorate bugetului local.
    (3) Dupa confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul-sindic, conform prevederilor legale in materie, cererea si documentatia intocmite de administrator sau de administrator si debitor, dupa caz, vor fi incuviintate de judecatorul-sindic si vor fi depuse la organul fiscal la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    (4) Conventia incheiata cu organul fiscal de debitorii prevazuti la alin. (1) va fi semnata de administratorul societatii debitoare, iar in cazul in care activitatea debitorului este condusa in parte de administrator, in conformitate cu atributiile stabilite in sarcina acestuia conform art. 10 lit. c) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conventia va fi semnata de administrator si de reprezentantul legal al debitorului.
    (5) Pentru constituirea garantiei solicitate de organul fiscal, in conformitate cu prevederile art. 18 din ordonanta de urgenta, debitorul sau administratorul, dupa caz, va solicita judecatorului-sindic confirmarea acesteia.
    (6) Pe perioada derularii inlesnirii la plata debitorii pot instraina active cu informarea organului fiscal, iar sumele vor fi distribuite conform Legii nr. 64/1995, republicata.
    (7) Nerespectarea planului de reorganizare poate conduce, in cazul in care administratorul sau oricare dintre creditori o cere, la deschiderea procedurii falimentului si atrage pierderea valabilitatii sau anularea, dupa caz, a inlesnirii acordate, de la data pronuntarii de catre judecatorul-sindic.
    Art. 12
    Orice suma de restituit de la bugetul local, reprezentand impozite, taxe, contributii sau alte venituri ale bugetului local, se compenseaza din oficiu cu sume reprezentand obligatii datorate bugetului local, esalonate sau amanate la plata, inclusiv cu majorarile calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate in luna in care se face compensarea. Compensarea se efectueaza cu ratele din esalonare in ordinea termenelor de plata. Organul fiscal la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe intocmeste un nou grafic, respectand numarul de rate ramase din esalonare. Organul fiscal care efectueaza compensarea va comunica debitorului pana la urmatorul termen de plata suma compensata, ratele din esalonare care au fost stinse, precum si noul grafic de plata. Majorarile calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se recalculeaza de organul fiscal la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, la cererea acestuia.

    CAP. 4
    Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale pentru persoanele fizice

    Art. 13
    (1) Competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale le au consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale de sector sau consiliile judetene, dupa caz, in functie de destinatia bugetara a venitului pentru plata caruia s-a solicitat inlesnirea.
    (2) Dosarul complet, intocmit de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, precum si propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata sunt inaintate de catre seful acestui compartiment primarului, primarului general sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz.
    (3) Consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, va adopta hotarari de aprobare, de respingere sau de modificare si completare, dupa caz, a cererii de acordare a inlesnirilor la plata respectivului impozit, a taxei si a altui venit al bugetului local.
    (4) Solicitantul inlesnirii la plata impozitului, taxei si a altui venit al bugetului local va fi instiintat in scris despre hotararea consiliului local, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului judetean, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia.
    Art. 14
    (1) Inlesnirile la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale se acorda numai pe baza de cerere de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local.
    (2) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata respectivului impozit, a taxei sau a altui venit al bugetului local va cuprinde:
    a) elementele de identificare a contribuabilului;
    b) sumele datorate sau neachitate la bugetul local, pentru care se solicita inlesniri la plata, precum si destinatia bugetara a acestora;
    c) perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum si data scadentei acestora;
    d) natura inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de plata a debitelor pentru care se solicita inlesnirea;
    e) modul de respectare a eventualelor inlesniri la plata, daca este cazul.
    (3) Debitorii, persoane fizice, pot depune orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    Art. 15
    Cererea de acordare a inlesnirilor la plata respectivului impozit, a taxei si a altui venit al bugetului local, impreuna cu documentele prevazute la art. 14 se constituie intr-un dosar care se depune de catre debitor la consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliul local de sector sau la consiliul judetean, dupa caz, in functie de destinatia bugetara a venitului pentru plata caruia s-a solicitat inlesnirea.
    Art. 16
    (1) Inlesnirile la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite a debitului, cat si in timpul efectuarii acesteia.
    (2) Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor locale asupra carora s-au emis hotarari de aprobare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, de la data comunicarii acestor hotarari.
    Art. 17
    (1) Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale vor fi avute in vedere urmatoarele:
    a) rezultatele verificarilor efectuate de compartimentele de specialitate ale fiecarei autoritati a administratiei publice locale vor fi cuprinse intr-o nota de constatare in care vor fi prezentate, in principal:
    - realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local respectiv;
    - respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara;
    - existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor restante;
    - orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de modificare si completare a cererii;
    b) prevederile din legile speciale, potrivit carora se pot acorda, de la caz la caz, reduceri si scutiri de la plata impozitelor si a taxelor;
    c) documentele justificative prezentate de platitor;
    d) propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, elaborata de compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale respective;
    e) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.
    (2) Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la autoritatea administratiei publice locale la care s-a depus.
    (3) Dosarul privind cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale se claseaza daca acesta nu poate fi intocmit in mod complet, respectiv daca nu cuprinde toate elementele prevazute la art. 14, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: netinerea la zi a evidentei contabile, refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de compartimentul de specialitate in vederea definitivarii dosarului etc. Clasarea si motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termen de 5 zile de la clasarea dosarului.
    Art. 18
    De la data comunicarii hotararii de aprobare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale se calculeaza majorari conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Diferentele de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului local, precum si majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente acestora, constatate in urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale administratiei publice locale, se achita conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 20
    (1) Pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor datorate bugetului local, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, se datoreaza majorari in conformitate cu art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Majorarile mentionate la alin. (1) nu fac obiectul inlesnirilor la plata reglementate de prevederile ordonantei de urgenta.
    Art. 21
    Corespondenta dintre criteriile prevazute in anexa la ordonanta de urgenta si informatiile din bilanturile contabile sau din situatiile financiare, dupa caz, intocmite de debitori, persoane juridice, este prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 22
    Organele abilitate sa acorde inlesniri la plata, indiferent de nivelul de competenta, vor organiza evidenta cererilor de acordare a inlesnirilor la plata si a inlesnirilor la plata acordate.
    Art. 23
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata depuse si nesolutionate inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi actualizate si solutionate conform prevederilor acestora.
    (2) Inlesnirile la plata acordate anterior se deruleaza in continuare in conditiile prevazute de actele normative in baza carora au fost acordate, cu exceptia celor care se incadreaza in prevederile art. 28 din ordonanta de urgenta.
    (3) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, acordate in baza prevederilor legale anterioare ordonantei de urgenta, indiferent de data pierderii acestora, pot solicita acordarea de inlesniri la plata in conditiile ordonantei de urgenta, cu incadrarea in prevederile acesteia si cu conditia achitarii majorarilor datorate in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, calculate pana la data pierderii acestora.
    Art. 24
    (1) Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate, respectiv a termenelor de plata, a cuantumului si conditiilor stipulate, precum si constatarea declararii de catre debitor a unor date si informatii neconforme cu realitatea conduc la pierderea valabilitatii acestora, la calcularea majorarilor de intarziere conform legii, incepand cu data la care aceste termene si/sau conditii nu au fost respectate, precum si la inceperea sau continuarea, dupa caz, a procedurii de executare silita.
    (2) O noua cerere de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fata de bugetele locale poate fi depusa numai dupa 12 luni de la data constatarii nerespectarii inlesnirii anterioare.
    Art. 25
    Daca debitorul solicita, prin cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, reducerea sau scutirea de la plata majorarilor de intarziere, iar din analiza intregului dosar intocmit rezulta ca acordarea acestor inlesniri nu este oportuna, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, consiliul judetean poate hotari sa acorde o alta inlesnire, respectiv amanare sau esalonare.
    Art. 26
    Ajutoarele de stat mai mari de 50 miliarde lei, acordate in conditiile ordonantei de urgenta, vor fi notificate Consiliului Concurentei de catre Ministerul Administratiei Publice in conformitate cu reglementarile legale privind acordarea ajutorului de stat.
    Art. 27
    In situatia divizarii debitorului care beneficiaza de inlesniri la plata, acesta este obligat sa prezinte organului fiscal teritorial la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe protocolul de predare-primire, precum si propunerile de defalcare a graficului de esalonare pe baza caruia organul fiscal teritorial procedeaza la intocmirea noilor grafice de esalonare pe entitati rezultate din divizare.
    Art. 28
    (1) Compartimentele de specialitate din cadrul consiliilor locale, consiliilor locale de sector, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliilor judetene, dupa caz, vor tine o evidenta speciala si vor urmari modul de respectare a inlesnirilor acordate la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale.
    (2) De asemenea, compartimentele prevazute la alin. (1) au obligatia sa organizeze evidenta necesara in vederea transmiterii catre Oficiul Concurentei a informatiilor referitoare la inventarul ajutoarelor de stat, potrivit reglementarilor legale privind acordarea ajutorului de stat.
    (3) Compartimentele prevazute la alin. (1) au obligatia sa tina o evidenta separata pentru reducerile sau scutirile, acordate conform unor prevederi legale speciale, la plata impozitelor si taxelor locale datorate de persoane fizice: veterani de razboi, detinuti politici, raniti in revolutie, persoane cu handicap si altele.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                               CORESPONDENTA
dintre indicatorii care stau la baza criteriilor prevazute in anexa la ordonanta de urgenta si informatiile cuprinse in bilanturile contabile
 ______________________________________________________________________________
|                                     |      Persoane juridice care aplica     |
|                                     |  Reglementarile contabile armonizate   |
|          Denumire indicator         |   cu Directiva a IV-a a Comunitatilor  |
|                                     |  Economice Europene si cu Standardele  |
|                                     |     Internationale de Contabilitate    |
|                                     |________________________________________|
|                                     |     formular      | nr. rand | coloana |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Cifra de afaceri                    | Cont de profit si |    01    |    2    |
|                                     | pierdere (cod 20) |          |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total datorii (datorii bugetare +   |      Bilant       |    47    |    2    |
| datorii pe termen scurt)            |                   |          |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Active circulante                   |      Bilant       |    37    |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Datorii totale sub 1 an             |      Bilant       |    47    |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total active                        |      Bilant       |  20 + 37 |    2    |
|                                     |                   |   + 38   |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total datorii                       |      Bilant       |  47 + 58 |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
 ______________________________________________________________________________
|                                     |  Persoane juridice care aplica situatii|
|                                     |financiare anuale simplificate (inclusiv|
|                                     |   microintreprinderile care intocmesc  |
|         Denumire indicator          |             aceste situatii)           |
|                                     |________________________________________|
|                                     |     formular      | nr. rand | coloana |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Cifra de afaceri                    | Cont de profit si |    03    |    2    |
|                                     | pierdere (cod 20) |          |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total datorii (datorii bugetare +   |Situatia creantelor|    47    |    2    |
| datorii pe termen scurt)            |   si datoriilor   |          |         |
|                                     |     (col 23)      |          |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Active circulante                   |      Bilant       |    37    |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Datorii totale sub 1 an             |Situatia creantelor|    47    |    2    |
|                                     |   si datoriilor   |          |         |
|                                     |     (col 23)      |          |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total active                        |      Bilant       |    43    |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total datorii                       |      Bilant       |    76    |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
 ______________________________________________________________________________
|                                     |   Microintreprinderi (care intocmesc   |
|                                     |situatii financiare dupa modelul aprobat|
|         Denumire indicator          |        prin O.M.F.P. nr. 1880/2001)    |
|                                     |________________________________________|
|                                     |     formular      | nr. rand | coloana |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Cifra de afaceri                    | Cont de profit si |    01    |    2    |
|                                     | pierdere (cod 20) |          |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total datorii (datorii bugetare +   |      Bilant       |    16    |    2    |
| datorii pe termen scurt)            |                   |          |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Active circulante                   |      Bilant       |    11    |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Datorii totale sub 1 an             |      Bilant       |    16    |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total active                        |      Bilant       |  04 + 11 |    2    |
|                                     |                   |   + 12   |         |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|
| Total datorii                       |      Bilant       |  16 + 22 |    2    |
|_____________________________________|___________________|__________|_________|

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    MODEL (persoane juridice)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Consiliul Local/Judetean/al Mun. Bucuresti         SOCIETATEA COMERCIALA
    Organ fiscal: ..................                   ADRESA ______________
                                                       CF/CUI ______________

                   CONVENTIA Nr. ........ din ..........

    intre ........................ si Societatea Comerciala ...................
    Urmare cererii nr. ________ din data de _________ a S.C. _________________, inregistrata la ___________________ sub nr. __________ si transmisa la ______________ sub nr. _____________, prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul de stat si pe baza analizei documentatiei conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 si Ordinului Ministrului Administratiei Publice ....................... pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul local, s-au aprobat urmatoarele:
    - esalonarea la plata pe ____ luni, cu ____ luni perioada de gratie a urmatoarelor obligatii:
 ____________________________________________________________________
|         Tipul obligatiei bugetare esalonate         |  Suma (lei)  |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 1                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 2                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa locala 1                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa locala 2                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente impozitului ....... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente impozitului ..... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente taxei locale ...... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente taxei locale .... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati                                          |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Amenzi                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Altele ......                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| TOTAL                                               |              |
|_____________________________________________________|______________|

    - amanarea la plata pana la _______________ (cel mult pana la data de 29 decembrie a anului fiscal in curs) a urmatoarelor obligatii:
 ____________________________________________________________________
|         Tipul obligatiei bugetare esalonate         |  Suma (lei)  |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 1                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 2                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa locala 1                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa locala 2                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente impozitului ....... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente impozitului ..... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente taxei locale ...... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente taxei locale .... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati                                          |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Amenzi                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Altele ......                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| TOTAL                                               |              |
|_____________________________________________________|______________|

    Majorarile calculate in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu completarile si modificarile sale ulterioare, pentru debitele esalonate si/sau amanate la plata reprezinta ___________________ lei.
    Graficul de esalonare la plata este prezentat in ANEXA care face parte integranta din prezenta conventie.
    Amanarea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere in suma totala de _______________________ lei pana la ultimul termen de plata din grafic.
    In situatia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care aceasta a fost acordata, dupa ultimul termen de plata din esalonare, debitorul beneficiaza de reducerea cu ___%/scutirea la plata a la majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, reprezentand _________________ lei, astfel:
 ______________________________________________________________________________
|                                                     |  Suma   |     Suma     |
|                 Tipul obligatiei                    | amanata | reprezentand |
|                                                     |         |  reducerea   |
|                                                     |         |  /scutirea   |
|                                                     |         |  (50%, 75%,  |
|                                                     |         |   100%) in   |
|                                                     |         |  conditiile  |
|                                                     |         |     legii    |
|_____________________________________________________|_________|______________|
| Majorari de intarziere aferente impozitului ....... |         |              |
|_____________________________________________________|_________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente impozitului ..... |         |              |
|_____________________________________________________|_________|______________|
| Majorari de intarziere aferente taxei locale ...... |         |              |
|_____________________________________________________|_________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente taxei locale .... |         |              |
|_____________________________________________________|_________|______________|
| ... .                                               |         |              |
|_____________________________________________________|_________|______________|
| TOTAL                                               |         |              |
|_____________________________________________________|_________|______________|

    Scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, in conditiile art. 12, 14 si 28, dupa caz.
 ____________________________________________________________________
|            Obligatia                 | Art. 12 | Art. 14 | Art. 28 |
|______________________________________|_________|_________|_________|
| Majorari de intarziere pentru ...... |         |         |         |
|______________________________________|_________|_________|_________|
| Penalitati de intarziere pentru .... |         |         |         |
|______________________________________|_________|_________|_________|
| ......... .                          |         |         |         |
|______________________________________|_________|_________|_________|
| Total                                |         |         |         |
|______________________________________|_________|_________|_________|

    Inlesnirea la plata a obligatiilor la bugetul local se acorda cu urmatoarele conditii:
    a) constituirea de catre debitor, a unei garantii in suma de ______________ lei conform art. 7 din normele metodologice;
    b) pana la termenul primei rate de plata din esalonare, respectiv pana la termenul de plata in cazul amanarilor, debitorul va face dovada ca nu mai are obligatii neachitate la bugetul local, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere, altele decat cele care fac obiectul inlesnirilor la plata;
    c) de la data incheierii conventiei de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local, pentru sumele esalonate sau amanate, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva. Pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata, majorarile datorate conform legii se achita lunar. Pana la data incheierii conventiei se calculeaza si se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere;
    d) pe perioada derularii inlesnirilor la plata, debitorul este obligat sa-si achite obligatiile curente la bugetul local cu termene scadente incepand cu data de intai a lunii urmatoare incheierii conventiei. In cazul in care debitorul nu achita la scadenta obligatiile curente la bugetul local, poate efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente. Obligatiile curente la bugetul local cu scadenta dupa data de 01 octombrie a anului fiscal, impreuna cu eventualele majorari de intarziere si penalitati de intarziere trebuie achitate pana cel tarziu la data de 29 decembrie a anului fiscal.
    e) Pe perioada derularii inlesnirilor la plata, debitorul nu poate participa la nici o procedura de privatizare organizata de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, in vederea cumpararii de actiuni la alte societati comerciale sau la achizitionarea de alte valori mobiliare ori parti sociale.
    f) Pe perioada derularii inlesnirilor la plata, debitorul va transmite organului fiscal teritorial unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, orice intentie de instrainare de active cu exceptia debitorului care se incadreaza in prevederile art. 21 din ordonanta de urgenta. Organul fiscal va putea aproba instrainarea de active cu conditia incasarii contravalorii acestora in contul obligatiilor bugetului local pentru care s-au obtinut inlesniri la plata.

    Nerespectarea prezentei conventii, respectiv a termenelor de plata si a conditiilor in care s-au acordat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, inceperea imediata sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate. Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere amanate la plata in vederea reducerii/scutirii in conformitate cu art. 10 se storneaza din contul de ordine si evidenta in care au fost inregistrate.
    Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere scutite de la plata in conformitate cu prevederile art. 12 din ordonanta de urgenta, se inregistreaza in contabilitatea debitorului in cuantumul mentionat in conventie.

    O noua cerere pentru acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor bugetului local in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor acordate anterior in baza aceluiasi act normativ.

        ORGANUL FISCAL CARE ACORDA                       DEBITOR,
           INLESNIREA LA PLATA,

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    MODEL (pers. fiz. autoriz. D.L. 54/1990)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Consiliul Local/Judetean/al Mun. Bucuresti         SOCIETATEA COMERCIALA
    Organ fiscal: .................                    ADRESA ______________
                                                       CF/CUI ______________

                   CONVENTIA Nr. ........ din ..........
           Intre .................. si A.F. P.F. ................. .

    Urmare cererii nr. ______________ din data de _______________ a debitorului _________________, inregistrata la ___________________ sub nr. ______________ si transmisa la ______________ sub nr. _____________, prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul local si pe baza analizei documentatiei conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 si Ordinului Ministrului Administratiei Publice .................. pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat administrate de Ministerul Finantelor Publice, s-au aprobat urmatoarele:
    - esalonarea la plata pe ____ luni, cu ____ luni perioada de gratie cuprinse in perioada de esalonare, a urmatoarelor obligatii:
 ____________________________________________________________________
|         Tipul obligatiei bugetare esalonate         |  Suma (lei)  |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 1                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 2                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa 1                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa 2                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente impozitului ....... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente impozitului ..... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente taxei ............. |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente taxei ........... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati ..............                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Amenzi                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Altele ......                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| TOTAL                                               |              |
|_____________________________________________________|______________|

    - amanarea la plata pana la _______________ (cel mult pana la data de 29 decembrie a anului fiscal in curs) a urmatoarelor obligatii:
 ____________________________________________________________________
|         Tipul obligatiei bugetare esalonate         |  Suma (lei)  |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 1                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Impozit 2                                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa 1                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Taxa 2                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente impozitului ....... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente impozitului ..... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Majorari de intarziere aferente taxei ............. |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati de intarziere aferente taxei ........... |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Penalitati ..............                           |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Amenzi                                              |              |
|_____________________________________________________|______________|
| Altele ......                                       |              |
|_____________________________________________________|______________|
| TOTAL                                               |              |
|_____________________________________________________|______________|

    Majorarile calculate in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu completarile si modificarile sale ulterioare, pentru debitele esalonate si/sau amanate la plata reprezinta ________________ lei.
    Graficul de esalonare la plata este prezentat in ANEXA care face parte integranta din prezenta conventie.

    Reducerea/scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, astfel:
 _____________________________________________________
|            Obligatia                   | SUMA (lei) |
|________________________________________|____________|
| Majorari de intarziere pentru: ....... |            |
|________________________________________|____________|
| Penalitati de intarziere pentru: ..... |            |
|________________________________________|____________|
| ......... .                            |            |
|________________________________________|____________|
|               TOTAL                    |            |
|________________________________________|____________|

    Inlesnirea la plata a obligatiilor la bugetul local se acorda cu urmatoarele conditii:
    a) ____________________________
    b) ____________________________
    c) ____________________________
    Nerespectarea prezentei conventii, respectiv a termenelor de plata si a conditiilor in care s-au acordat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, inceperea imediata sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    O noua cerere pentru acordarea unor inlesniri la plata a obligatiilor bugetului local in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor acordate anterior in baza aceluiasi act normativ.

          ORGANUL COMPETENT CARE                          DEBITOR,
        ACORDA INLESNIREA LA PLATA,

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    MODEL

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Organul fiscal _______________
    (care aproba cererea)
                                                         Avizat,

                                 REFERAT
privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul local, restante la 31 decembrie 2001

    I. DATE DE IDENTIFICARE

    Cererea nr. ___________________________ din data de _______________________
    Inregistrata la ________________ cu nr. ___________ din data de ___________
    Debitorul _________________________________________________________________
    Adresa ____________________________________________________________________
    Cod fiscal/Cod unic de inregistrare/Cod numeric personal/Cod de identificare fiscala ________________________________ (codurile fiscale ale sucursalelor si punctelor de lucru, dupa caz, se prezinta intr-o anexa)
    Organ fiscal unde debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe _________________________________

    II. DATE DE ANALIZA

    1. Data infiintarii debitorului (zz/ll/aa) ________________
    2. Vechime arierate (anul) ________________________________
    3. Total datorii (bugetare +
       pe termen scurt si mediu)                       ________________ lei
    4. Cifra de afaceri                                ________________ lei
    5. Active circulante                               ________________ lei
    6. Datorii totale sub 1 an                         ________________ lei
    7. Total active                                    ________________ lei
    8. Total datorii                                   ________________ lei
    9. Numar de declaratii depuse in ultimele
       24 de luni                                      ________________ numar
   10. Diferente de obligatii bugetare
       constatate prin control fiscal                  ________________ lei
   11. Total impozite declarate in cursul
       perioadei verificate                            ________________ lei
   12. Total obligatii bugetare                        ________________ lei
   13. Are obligatii neachitate in contul                                _
       impozitelor cu stopaj la sursa?                               Da |_|
                                                                     Nu |_|
                                                                         _
   14. A beneficiat de inlesniri?                                    Nu |_|
                                                          Da respectate |_|
                                                        Da nerespectate |_|
   15. Situatia achitarii debitelor anului curent:
   15.1. Sume achitate in contul obligatiilor
         anului curent                                 ________________ lei
   15.2. Total obligatii cu termene de plata in
         anul curent                                   ________________ lei
                                                                         _
                                                             neachitate |_|
                                                    achitat pana la 30% |_|
                                               achitat intre 30% si 65% |_|
                                               achitat intre 65% si 90% |_|
                                                      achitat peste 90% |_|
   16. Situatia achitarii integrale a debitelor                          _
       din anii precedenti:                                          Da |_|
                                                                     Nu |_|
                                                                         _
   17. A fost sanctionat pentru evaziune fiscala?                    Da |_|
                                                                     Nu |_|
                                                                         _
   18. Situatia capitalurilor proprii:                         Negative |_|
                                                               Pozitive |_|

   19. Mobilitatea contribuabilului                                      _
       d.p.d.v. al sediului:              sediu stabil in ultimii 5 ani |_|
                                           o schimbare in ultimii 5 ani |_|
                             2 sau mai multe schimbari in ultimii 5 ani |_|
   20. Mentiuni la Registrul Comertului privind schimbarea
       actionarului/asociatului principal:                               _
                      nici o schimbare sau o schimbare in ultimii 5 ani |_|
                             2 sau mai multe schimbari in ultimii 5 ani |_|
   21. A avut relatii contractuale cu unitati economice
       cu finantare bugetara si nu a incasat la termen                   _
       contravaloarea acestora?                                      Da |_|
                                                                     Nu |_|
   22. La data scadentei obligatiilor bugetare a avut
       disponibilitati banesti care acopereau in                         _
       intregime nivelul obligatiilor?                               Da |_|
                                                                     Nu |_|
   23. Desfasoara in principal activitati pentru
       care incaseaza contravaloarea marfii sau a
       serviciului prestat anticipat ori la data
       transferului dreptului de proprietate,                            _
       respectiv a prestarii serviciului?                            Da |_|
                                                                     Nu |_|
   24. A inregistrat clienti neincasati si avansuri
       acordate furnizorilor cu care societatea
       comerciala sau actionarii/asociatii acesteia
       sunt in relatii de dependenta, relatia de
       dependenta fiind cea stabilita in situatia
       in care persoana fizica ori juridica este
       actionar/asociat semnificativ in ambele
       societati comerciale, pe perioada care au                         _
       acumulat obligatii bugetare restante?                         Da |_|
                                                                     Nu |_|
   25. A platit dividende actionarilor/asociatilor,
       altii decat institutiile publice implicate
       in procesul de privatizare, in perioada in                        _
       care au acumulat obligatii bugetare restante?                 Da |_|
                                                                     Nu |_|
   26. Are importanta economico-social nationala
       sau zonala semnificativa sau au fost afectati
       de calamitati naturale in perioada in care                        _
       au inregistrat obligatii bugetare restante?                   Da |_|
                                                                     Nu |_|
   27. Principalul obiect de activitate il reprezinta                    _
       organizarea jocurilor de noroc?                               Da |_|
                                                                     Nu |_|
   28. A fost sanctionat penal pentru infractiuni de                     _
       evaziune fiscala?                                             Da |_|
                                                                     Nu |_|
   29. Sume solicitate
 _____________________________________________________________
|      Obligatia       | Debite | Majorari de |   Penalitati  |
|                      |        | intarziere  | de intarziere |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Impozitul .......... |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Taxa .....           |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
|                      |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
|                      |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Amenzi               |        |      X      |       x       |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Penalitati           |        |      x      |       X       |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Total                |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|

   30. Sume achitate de la data depunerii cererii (conform art. 12 din ordonanta de urgenta)
 _____________________________________________________________
|      Obligatia       | Debite | Majorari de |   Penalitati  |
|                      |        | intarziere  | de intarziere |
|______________________|________|_____________|_______________|
|                      |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
|                      |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
|                      |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
|                      |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Amenzi               |        |      X      |       x       |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Penalitati           |        |      x      |       X       |
|______________________|________|_____________|_______________|
| Total                |        |             |               |
|______________________|________|_____________|_______________|

    NOTA
    Datele prevazute la pct. 9, 13, 14, 15, 16, 29 si 30 din acest capitol se prezinta pe fiecare unitate platitoare de impozite si taxe cu precizarea organului fiscal unde aceasta este inregistrata platitor de impozite si taxe.

            Organul fiscal care primeste si analizeaza cererea
            __________________________________________________

            Intocmit                                   Verificat

     Nume, prenume, functia                     Nume, prenume, functia

    Data _________________

    III. CALCULUL PUNCTAJULUI:

    a) pe baza criteriilor
    1) Vechimea contribuabilului (data de incepere
       a activitatii; la societatile rezultate din
       divizare, vechimea o da unitatea din care
       s-a divizat noua societate) ................. puncte: __________________
    2) Raportul dintre vechimea arieratelor si
       vechimea contribuabilului ................... puncte: __________________
    3) Mobilitatea contribuabilului din punct de
       vedere al sediului .......................... puncte: __________________
    4) Mentiuni la Registrul Comertului privind
       schimbarea actionarului/asociatului
       principal ................................... puncte: __________________
    5) Indatorare financiara ....................... puncte: __________________
    6) Lichiditate globala ......................... puncte: __________________
    7) Solvabilitate ............................... puncte: __________________
    8) Date privind declaratiile de impozite, taxe
       si contributii .............................. puncte: __________________
    9) Raportul dintre diferentele de obligatii
       bugetare constatate prin control fiscal si
       totalul impozitelor declarate in cursul
       perioadei verificate (pe feluri de impozite)
       ............................................. puncte: __________________
   10) Obligatii neachitate in contul impozitelor
       cu stopaj la sursa: ......................... puncte: __________________
   11) Daca a beneficiat anterior de inlesniri ..... puncte: __________________
   12) A avut relatii contractuale cu unitati
       economice cu finantare bugetara si nu a
       incasat la termen contravaloarea acestora
       ............................................. puncte: __________________
   13) Situatia achitarii debitelor anului curent
       ............................................. puncte: __________________
   14) A fost sanctionat pentru evaziune fiscala ... puncte: __________________
   15) Raportul dintre suma totala solicitata
       pentru inlesniri la plata (debite si
       majorari de intarziere si penalitati de
       intarziere) si cifra de afaceri ............. puncte: __________________
                                                     TOTAL   __________________

    b) Corectarea punctajului
    1) cu minus 10 puncte in situatia in care la
       data scadentei obligatiilor bugetare
       disponibilitatile banesti ale debitorului
       acopereau in intregime nivelul obligatiilor
       ............................................. puncte: __________________
    2) cu minus 40 puncte debitorii care desfasoara
       in principal activitati pentru care incaseaza
       contravaloarea marfii sau a serviciului
       prestat anticipat sau la data transferului
       dreptului de proprietate, respectiv, a
       prestarii serviciului ....................... puncte: __________________
    3) cu minus 20 puncte pentru debitorii care pe
       perioada pentru care au acumulat obligatii
       bugetare restante, inregistreaza clienti
       neincasati si avansuri acordate furnizorilor
       cu care societatea sau actionarii/asociatii
       acesteia sunt in relatii de dependenta,
       relatia de dependenta fiind cea stabilita
       in situatia in care o persoana fizica sau
       juridica este actionar/asociat semnificativ
       in ambele societati ......................... puncte: __________________
    4) cu minus 20 puncte pentru debitorii care
       inregistreaza capitaluri proprii negative ... puncte: __________________
    5) cu minus 10 puncte pentru debitorii care in
       perioada in care au acumulat obligatii
       bugetare restante au platit dividende
       actionarilor/asociatilor, altii decat
       institutiile publice implicate in procesul
       de privatizare .............................. puncte: __________________
             TOTAL PUNCTAJ CORECTAT ................ puncte: __________________

    c) Punctaj aditional
       cu plus 40 de puncte daca debitorul obtine un
       punctaj corectat mai mic de 14 puncte, dar
       are o importanta economico-sociala zonala sau
       nationala semnificativa sau a fost afectat de
       calamitati naturale in perioada in care a
       inregistrat obligatii bugetare restante ..... puncte: __________________
             TOTAL PUNCTAJ FINAL ................... puncte: __________________

    IV. Numarul de luni de esalonare la plata
        obligatiilor bugetare, inclusiv perioada
        de gratie, determinat pe baza raportului
        procentual dintre totalul obligatiilor
        bugetare si cifra de afaceri ............... luni: ____________________

    V. CONCLUZII

    1. esalonarea la plata pe o perioada de ___________ luni, cu __________ luni perioada de gratie cuprinse in perioada de esalonare, a obligatiilor datorate bugetului local, astfel:
 _______________________________________________________
|Nr. |        Denumirea obligatiei         | Suma (lei) |
|crt.|                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | impozitul ...                       |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | maj. de int. pentru ...             |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | penalitati de intarziere pentru ... |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | taxa ............                   |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | maj. de int. ...                    |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | penalitati pentru ...........       |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | amenzi pentru ..........            |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | TOTAL GENERAL                       |            |
|____|_____________________________________|____________|

    2. Amanari la plata pana la ________________, astfel:
 _______________________________________________________
|Nr. |        Denumirea obligatiei         | Suma (lei) |
|crt.|                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | impozitul ...                       |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | maj. de int. pentru ...             |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | penalitati de intarziere pentru ... |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | taxa ............                   |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | maj. de int. ...                    |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | penalitati pentru ...........       |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | amenzi pentru ..........            |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    |                                     |            |
|____|_____________________________________|____________|
|    | TOTAL GENERAL                       |            |
|____|_____________________________________|____________|

    3. Amanarea in vederea reducerii sau scutirii, dupa caz, pana la ultimul termen de plata din esalonare a majorarilor de intarziere si penalitatilor de intarziere, astfel:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Obligatia       |     Suma      | Reducere | Reducere | Reducere |
|crt.|                        | amanata (lei) |    50%   |    75%   |   100%   |
|____|________________________|_______________|__________|__________|__________|
|    | majorari de intarziere |               |          |          |          |
|    | pentru: |               |          |          |          |
|    | ...................... |               |          |          |          |
|____|________________________|_______________|__________|__________|__________|
|____|________________________|_______________|__________|__________|__________|
|    | penalitati de          |               |          |          |          |
|    | intarziere pentru:     |               |          |          |          |
|    | ...................... |               |          |          |          |
|____|________________________|_______________|__________|__________|__________|
|____|________________________|_______________|__________|__________|__________|
|    | TOTAL GENERAL          |               |          |          |          |
|____|________________________|_______________|__________|__________|__________|

    Nota:
    Reducerea cu 50%, 75% si respectiv 100% se marcheaza cu "X" in coloana corespunzatoare.

    4. Scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, in conditiile art. 12, 14 si 28, dupa caz.
 ____________________________________________________________________
|Nr. |        Obligatia       |  Art. 12   |  Art. 14   |  Art. 28   |
|crt.|                        | Sume (lei) | Sume (lei) | Sume (lei) |
|____|________________________|____________|____________|____________|
|    | majorari de intarziere |            |            |            |
|    | pentru: |            |            |            |
|    | ...................... |            |            |            |
|____|________________________|____________|____________|____________|
|____|________________________|____________|____________|____________|
|    | penalitati de          |            |            |            |
|    | intarziere pentru:     |            |            |            |
|    | ...................... |            |            |            |
|____|________________________|____________|____________|____________|
|____|________________________|____________|____________|____________|
|    | TOTAL GENERAL          |            |            |            |
|____|________________________|____________|____________|____________|

    5. Majorarile calculate in conformitate cu art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 pentru debitele esalonate la plata conform pct. 1 de mai sus, sunt in suma de ........................ lei.
    6. Garantia stabilita pentru perioada de esalonare/amanare este de ................ lei.

              Intocmit                             Verificat,
       Nume, prenume, functia                  (sef compartiment)
                                                 Nume, prenume

    NOTA:
      Organele fiscale care primesc si analizeaza cererile de acordare a inlesnirilor la plata completeaza numai capitolele I si II si semneaza pentru intocmire;
      Organele fiscale care acorda inlesniri la plata verifica documentatia si modul de completare a capitolelor I si II, preiau datele in produsul informatic si editeaza referatul in forma completa.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 794/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 794 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu