Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.792 din 01.11.2017

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 08 noiembrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, cu sediul în comuna Mărăcineni, Str. Mărului nr. 402, judeţul Argeş, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are înregistrată la nr. MFP 101721 suprafaţa de teren de 599,24 ha aparţinând domeniului public al statului, la care se adaugă suprafaţa de teren măsurată de 13,30 ha, rezultând 612,54 ha, domeniul public al statului, din care se scad:

7,6564 ha, cuprinse în anexa nr. 7 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

40,35 ha, cuprinse în anexa nr. 8 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

0,3037 ha, predate conform Deciziei civile nr. 1.663/R din 31.10.2007, emisă de Tribunalul Argeş;

0,04 ha, donate pentru Cimitirul Penticostal conform Contractului de donaţie întocmit de Notariatul de Stat al Regiunii Piteşti din 20 decembrie 1954, care nu sunt cuprinse în Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că suprafaţa de teren rămasă în domeniul public al statului este de 564,19 ha. Suprafaţa totală de 249,30 ha retrocedată la comisiile locale în baza legilor fondului funciar rămâne înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 101721 şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată. (3) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001. (4) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110, Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; d)diviziunea 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor; e)diviziunea 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a."; grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; f)diviziunea 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; grupa 351 Producţia, transportul şi distribuirea energiei electrice; clasa 3513 Distribuţia energiei electrice; clasa 3514 Comercializarea energiei electrice; grupa 352 Producţia gazelor, distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte; clasa 3522 Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte; clasa 3523 Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte; g)diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; h)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; i)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specialitate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializare; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; j)diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări; k)diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare; l)diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; m)diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; n)diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate; o)diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie: activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultantă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice; p)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; q)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 741 Activităţi de design specializat; clasa 7410 Activităţi de design specializat; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; r)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; s)diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică; ş)diviziunea 82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; t)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 853 Învăţământ secundar; clasa 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior non universitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; ţ)diviziunea 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9102 Activităţi ale muzeelor; u)diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale, clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.; v)diviziunea 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; grupa 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; clasa 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.
(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni reorganizat se preia de noua unitate fără concurs. (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este de 120. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel. Articolul 11(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul general al instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director general. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii. (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Conducerea executivă a institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii, în condiţiile legii. Articolul 15Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora; b)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2; c)transferul bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti; d)adăugarea la nr. M.F. 101721 a suprafeţei de teren de 13,30 ha rezultată din măsurătorile cuprinse în planurile cadastrale şi scăderea suprafeţei totale de teren de 48,35 ha, din care: 7,6564 ha, cuprinse în anexa nr. 7 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 40,35 ha, cuprinse în anexa nr. 8 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 0,3037 ha, predate conform Deciziei civile nr. 1.663/R din 31.10.2007, emisă de Tribunalul Argeş, 0,04 ha donate pentru Cimitirul Penticostal conform Contractului de donaţie întocmit de Notariatul de Stat al Regiunii Piteşti din 20 decembrie 1954. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 18 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni - C.U.I. 198049 1. Bunurile din domeniul public al statului

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. MF Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101560 8.28.10 Secţie înmulţire meristeme Laboratoare S = 1.293 mp un nivel Sector complex şi depozit fructe Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1985 825.834 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
101618 8.28.03 Pavilion laborator cercetare - sediu Clădire trei nivele S = 2.341 mp Sediul central Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1972 3.615.614 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
101657 8.28.12 Locuinţe familişti, vile Două nivele, 4 apartamente S = 146 mp Sediu locuinţe Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1968 228.207 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
101721 8.05.03 Total suprafaţă teren agricol 564,19 ha Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 2005 61.544.253 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 2.2 în administrare imobil
TOTAL 66.213.908

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 1 Terenuri, S totală 45,8701 ha, din care S = 7,6564 ha, cf. anexei nr. 7.3 şi S = 38,2137 ha, cf. anexei nr. 8.3 3.371.961 în administrare
2 2 Construcţii 10.463.722 în administrare
3 3 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii - în administrare
4 4 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale - în administrare
Total 13.835.683

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - grupa 2 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă netă la 31.12.2016
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS-24811387-2017 PR 101341 Pavilion central, depozit Sc = 3995 mp; Su = 3215 mp; P, fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1983 2.137.762
2. INVPPS-24811445-2017 PR 101359 Hală şi şopron ferma Leordeni F6 Sc = 557 mp; Scurte = 3000 mp; P, fundaţie Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România 1994 198566
3. INVPPS-24811389-2017 PR 101529 Hală sortare Sc = 701 mp; Su = 650 mp; P, fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1983 504120
4. INVPPS-24811383-2017 PR 101368 Gospodărie gaze lichefiate Sc = 32,40 mp; Su = 30 mp; P, fundaţie zidărie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1983 31614
5. INVPPS-24811433-2017 PR 101611 Amenajare spaţiu sortare - depozit fructe Sc = 250 mp Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1990 84965
6. INVPPS-24811385-2017 PR 101578 Cabina la pod-basculă Sc = 67 mp; Su = 60 mp; P, fundaţie zidărie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 52514
7. INVPPS-24811435-2017 PR 101642; Clădire atelier mecanic Sc = 1170 mp; S curte = 5610 mp; P, fundaţie zidărie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1973 342106
8. INVPPS-24811435-2017 PR 101645; Clădire produs acetilenă Sc = 16 mp; P, fundaţie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1973 12537
9. INVPPS-24811431-2017 PR101556 Punct termic post trafo, gestiune 30 Sc = 280 mp Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1985 72040
10. INVPPS-24811399-2017 PR 101710 Hală pregătire material săditor Ferma 2 Sc = 432 mp; S curte = 1500 mp Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 106080
11. INVPPS-24811395-2017 PR 101714 Baracă dormitor F1 Sc = 256 mp; Su = 240 mp; P, fundaţie zidărie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1970 11716
12. INVPPS-24811391-2017 PR 101713 Baracă dormitor F1 Sc = 415 mp; Su = 385 mp; S curte = P, fundaţie zidărie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1973 90420
13. INVPPS-24811393-2017 PR 101716 Platformă ecologică Ferma 1 Vc = 7 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România, 1997 3290
14. INVPPS-24811445-2017 PR 101361 Sere înmulţire Ferma 6 Sc = 2700 mp; S curte = 2000 mp, P, fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1970 87535
15. INVPPS-24811445-2017 PR 101363 Spaţii depozitare + magazie - Ferma 6 Sc = 320 mp; Su = 280 mp; S curte = 1000 mp; P, fundaţie Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România 1993 16146
16. INVPPS-24811445-2017 PR 101365 Cantină 25 de locuri Ferma 6 Sc = 280 mp; S curte = 13,777 mp; P, fundaţie beton Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România 1993 378263
17. INVPPS-24811445-2017 PR 101367 Clădire staţie pompare (bazin, puţ, eşafodaj) Ferma 6 Sc = 20 mp; S curte = 2908 mp; P Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România 1983 140637
18. INVPPS-24811399-2017 PR 101369 Adăpost animale Ferma 2 Sc = 248 mp; S curte = 600 mp; P Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 50580
19. INVPPS-24811399-2017 PR 101389 Solare reci Ferma 2 Sc = 405 mp; S curte = 500 mp; P Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1991 9405
0 1 2 3 4 5 6
20. INVPPS-24811401-2017 PR 101433 Grup social Ferma 2 Sc = 205 mp; Su = 180 mp; S curte = 7.372 mp; P+1, fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1960 36555
21. INVPPS-24811381-2017 PR 101451 Cabină la pod bascula Ferma 3 Sc = 51 mp; Su = 45 mp; S curte = 250 mp; P, fundaţie zidărie Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România 1988 62434
22. INVPPS-24811381-2017 PR 101458 Şopron sortat fructe Ferma 3 Sc = 648 mp; Su = 630 mp; S curte = 1500 mp; P Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România 1988 103200
23. INVPPS-24811381-2017 PR 101465 Şopron îngrăşăminte Ferma 3 Sc = 216 mp; Su = 210 mp; S curte = 200 mp; P Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România 1988 34506
24. INVPPS-24811381-2017 PR 101473 Centru de producţie Ferma 3 Sc = 240 mp; Su = 200 mp; S curte = 1580 mp; P +1, fundaţie Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România 1988 101670
25. INVPPS-24811381-2017 PR 101532 Platformă tehnologică ferma 3 Sc = 1728 mp; Su = 1710 mp; S curte = 2500 mp; P, fundaţie Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România 1988 70230
26. INVPPS-24811403-2017 PR 101495 Depozit fructe Ferma 4 Sc = 240 mp; S curte = 3320 mp; P Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1986 195456
27. INVPPS-24811399-2017 PR 101621 Solare reci Ferma 2 Sc = 405 mp; S curte = 3283 mp Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1991 9405
28. INVPPS-24811407-2017 PR 101566 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 198 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România, 1987 87138
29. INVPPS-24811409-2017 PR 101537 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 214 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 94179
30. INVPPS-24811411-2017 PR 101576 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 198 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 87138
31. INVPPS-24811413-2017 PR 101573 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 214 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 94179
32. INVPPS-24811415-2017 PR 101589 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 198 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 87138
33. INVPPS-24811417-2017 PR 101591 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 214 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 94179
34. INVPPS-24811419-2017 PR 101596 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 198 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 87138
35. INVPPS-24811421-2017 PR 101592 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 214 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 94179
36. INVPPS-24811423-2017 PR 101600 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 198 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 87138
37. INVPPS-24811425-2017 PR 101626 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 214 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1987 94179
38. INVPPS-24811427-2017 PR 101602 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 198 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1990 87138
39. INVPPS-24811429-2017 PR 101607 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30 Sc = 214 mc Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 2006 94179
40. INVPPS-24811437-2017 PR 101661 Locuinţe familişti, vile, Gestiune 8 Sc = 140 mp; Su = 197,20 mp; S curte = 1.124 mp; Sd = 279 mp; P+1 fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1973 199793
41. INVPPS-24811437-2017 PR 101666 Locuinţe familişti, vile, Gestiune 8 Sc = 181 mp; Su = 202,98 mp; S curte = 1.125 mp; Sd = 362 mp; P+1 fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1973 256056
42. INVPPS-24811437-2017 PR 101671 Locuinţe familişti, vile, Gestiune 8 Sc = 159 mp; Su = 188,60 mp; S curte = 1.125 mp; Sd = 318 mp; P + 1, fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1973 227642
43. INVPPS-24811439-2017 PR 101679 Bloc locuinţe 30 de apartamente, Gestiune 8 Sc = 472 mp; Sd = 2360 mp; S curte = 2.391 mp; S + P + 4 fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1982 408195
44. INVPPS-24811441-2017 PR 101704 Bloc locuinţe 76 garsoniere, Gestiune 8 Sc = 598,90 mp; S curte = 8.467,10 mp; S + P + 4 fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1982 234706
45. INVPPS-24811443-2017 PR 101681 Extindere clădire sediu, Gestiune 8 Sc = 487,8 mp; P + 1 fundaţie beton Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1991 668679
46. INVPPS-24811397-2017 PR 101654 Depozit pesticide Gestiune 8 Sc = 483 mp; Su = 450 mp, P fundaţie zidărie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1982 58845
47. - Seră diagnostic virologie Sc = cca. 365 mp; compartimentare pentru testări virologie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 2016 529609
48. - Seră rece Sc = 370 mp Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 2016 273855
49. - Seră rece Sc = 370 mp Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 2016 273855
50. - Seră rece Sc = 370 mp Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 2016 273855
51. - Solar Sc = 250 mp; stâlpi, arce şi contravânturi metalice Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România, 2016 130148
52. - Solar Sc = 250 mp; stâlpi, arce şi contravânturi metalice Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 2016 130148
53. INVPPS- 24811405-2017 Seră Sc = 1.655 mp; P fundaţie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1985 383341
54. INVPPS-24811405-2017 Seră Sc = 1655 mp; P fundaţie Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România 1985 383341
Total 10.463.722

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni - C.U.I. 198049, care trec în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. MF Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101545 8.28.13 Magazie materiale Parter, S = 45 mp Sector cercetare înmulţire Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1971 47 PV 7130/1971, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 în administrare imobil
101590 8.28.10 Solar format puieţi Spaţii acoperite cu PAFS, pentru înrădăcinat butaşi verzi, S = 95 mp Sector cercetare înmulţire Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1978 7.413 PV 5835/1978, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1058/ 30.10.2012 în administrare imobil
101614 8.28.10 Izolator republican (clonă) Testare biologică plante, S = 600 mp Sediul central Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1983 937 PV 8068/1983, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 în administrare imobil
101682 8.28.10 Solar format puieţi Spaţii acoperite cu PAFS, pentru înrădăcinat butaşi, S = 95 mp Sector cercetare înmulţire Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1978 7.413 PV 5835/1978, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 în administrare imobil
101690 8.28.10 Casă de vegetaţie Solarii pentru înrădăcinat butaşi, S = 60 mp Sector cercetare înmulţire Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1971 253 PV 5100/1971, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 în administrare imobil
101694 8.28.10 Casă de vegetaţie Solare pentru înrădăcinat butaşi, S = 60 mp Sector cercetare înmulţire Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1971 253 PV 5100/1971, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 în administrare imobil
101698 8.28.10 Clădire ceaţă Centrală instalaţie ceaţă, S = 36 mp Sector cercetare înmulţire Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1973 410 PV 6403/1973, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 în administrare imobil
101699 8.28.10 Solar format puieţi Spaţii acoperite cu PAFS, pentru înrădăcinat butaşi verzi, S = 95 mp Sector cercetare înmulţire Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. - 1978 7.413 PV 5835/1978, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 în administrare imobil

ANEXA Nr. 3Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni - C.U.I. 198049, care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti, potrivit art. 54 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. MF Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101249 8.28.13 Clădire cantină Clădire 2 nivele, S = 97 mp Ferma 5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1980 114.946 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
101257 8.28.10 Microfermă 25 de capete Clădire, parter S = 300 mp Ferma F5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1989 201.724 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101287 8.28.10 Hală sortat fructe Spaţiu sortare, depozitare fructe, S = 250 mp Ferma F5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1972 89.923 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
101334 8.28.10 Şopron fructe Spaţiu sortare şi depozitare fructe, S = 240 mp Ferma F5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1984 40 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
101336 8.29.06 Clădire birou administraţie Parter, S = 232 mp Ferma F5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1949 62 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
101344 8.28.12 Locuinţă familişti Parter, 2 apartamente, S = 180 mp Ferma F5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1968 124.169 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
101356 8.28.03 Clădire laboratoare + locuinţă paznic Parter, S = 101 mp Ferma F5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1949 72 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
101370 8.28.12 Locuinţe familişti Parter, 2 apartamente, S = 180 mp Ferma F5 Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. - 1968 125.226 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. în administrare - imobil
TOTAL 656.195SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 792/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 792 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu