Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 792 din 14 iunie 1960    * Republicata

pentru aplicarea Decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor si a taxelor neachitate in termen si a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste, precum si cu privire la executarea confiscarii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 144 din 15 decembrie 1969


SmartCity3


    *) Republicarea de fata - cu care ocazie s-a dat articolelor o noua numerotare si s-au actualizat denumirile organelor de stat si ale organizatiilor socialiste  a fost dispusa prin art. 4 din H.C.M. nr. 2104/1969, publicata in Buletinul Oficial nr. 120 din 4 noiembrie 1969.

    Dispozitii generale
    Art. 1
    Urmarirea silita a veniturilor si a celorlalte bunuri ale persoanelor fizice, pentru realizarea impozitelor si taxelor neachitate in termen, a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste constatate prin titluri executorii, precum si masurile privind executarea confiscarii, se aduc la indeplinire de organele financiare de sector al municipiului Bucuresti, cele municipale, orasenesti si comunale, de executorii judecatoresti si de executorii organizatiilor socialiste creditoare.
    Art. 2
    Organele financiare de sector al municipiului Bucuresti, cele municipale, orasenesti si comunale isi aduc la indeplinire sarcinile privind executarea silita prin inspectori, agenti fiscali si alti angajati delegati sa faca incasari, precum si prin incasatori platiti cu remiza din incasari.
    Art. 3
    Executorii organizatiilor socialiste executa titlurile constatand creante banesti de orice valoare ale acestor organizatii.
    Prin executori ai organizatiilor socialiste se inteleg:
    a) angajatii, inclusiv remizierii, care in baza unor dispozitii legale sau a aprobarii date de ministrul justitiei cu avizul ministrului finantelor, au atributia de a executa titlurile constatand orice creante banesti ale organizatiilor socialiste unde functioneaza;
    b) angajatii, inclusiv remizierii, carora unitatile socialiste le dau - pe baza unor dispozitii speciale ale legii - atributia de a executa titluri constatand anumite categorii de drepturi banesti.
    Executorilor prevazuti in prezentul articol li se vor putea da, prin intelegere intre organizatiile socialiste creditoare, atributii privind realizarea drepturilor mai multor organizatii socialiste chiar din sisteme diferite.
    Executorii organizatiilor socialiste prevazuti la lit. a lucreaza sub controlul executorilor judecatoresti in a caror raza teritoriala functioneaza.
    Art. 4
    Modul cum se intocmesc actele prin care se constata in mod valabil efectuarea platilor pentru datorii ce se executa potrivit Decretului nr. 221/1960 va fi stabilit prin instructiuni date de ministrul finantelor.
    Masuri asiguratorii
    Art. 5
    Organizatiile socialiste creditoare sunt obligate sa ceara luarea masurilor de asigurare. In procesele penale, se vor conforma prevederilor codului de procedura penala. In actiunile civile, luarea masurilor de asigurare se va cere odata cu introducerea actiunii.
    Organizatiile socialiste sunt obligate sa faca investigatiile necesare si sa comunice, dupa caz, instantei judecatoresti sau organului care aplica masurile de asigurare, toate datele obtinute in vederea identificarii bunurilor urmaribile ori a persoanei in mina careia urmeaza a se infiinta poprirea.
    Cand, cu ocazia aplicarii masurilor de asigurare, se constata existenta unor venituri urmaribile nepoprite ori a unor imobile urmaribile cu privire la care nu s-a luat inscriptie ipotecara, organul de executare va incunostinta despre aceasta instanta care va lua de indata, din oficiu, masurile de asigurare corespunzatoare.
    Tot astfel se va proceda cand instanta constata direct necesitatea completarii masurilor de asigurare.
    Art. 6
    Instanta judecatoreasca care a incuviintat masurile de asigurare va trimite, de indata si din oficiu, incheierea de incuviintare organului competent sa o aduca la indeplinire.
    Art. 7
    Bunurile perisabile vor fi predate organizatiilor socialiste, potrivit cu obiectul activitatii acestora. Aceste organizatii sunt obligate sa le primeasca de indata si sa le valorifice conform regulilor comertului socialist.
    Art. 8
    Obiectele din metale sau pietre pretioase, mijloacele de plata straine si titlurile de valoare interna vor fi depuse in 48 ore la cea mai apropiata unitate a institutiei bancare competente. Obiectele din metale sau pietre pretioase si titlurile de valoare interna se vor pastra pana la solutionarea definitiva a pricinii. Mijloacele de plata straine pot fi valorificate de indata, in cazul cand institutia bancara ar gasi necesar.
    Art. 9
    Obiectele de arta si colectiile de valoare, precum si obiectele de muzeu, vor fi date in custodia muzeelor, cel mai tarziu in a treia zi de la ridicare.
    Art. 10
    Sumele de bani rezultate din valorificarea facuta potrivit art. 7 si 8, precum si sumele de bani ridicate de la persoanele urmarite, se consemneaza la C.E.C. pe numele debitorului, inculpatului, la dispozitia organului care a incuviintat sechestrul, caruia i se va preda recipisa de consemnare a sumei, in termen de 3 zile de la ridicarea banilor sau de la valorificarea bunurilor.
    Art. 11
    In cazul cand, cu prilejul aplicarii masurilor de asigurare sau de executare, se gasesc bunuri detinute impotriva dispozitiilor legale, vor fi sesizate organele competente, carora li se vor preda de indata bunurile.
    Art. 12
    Sumele de bani datorate cu orice titlu debitorului sau inculpatului de catre o a treia persoana, sau chiar de organizatia socialista creditoare, sunt poprite in limitele prevazute de lege, in miinile tertului sau ale creditoarei, de la data primirii adresei de poprire de catre acestia. Cu sumele retinute se va proceda potrivit art. 10, care se aplica prin asemanare.
    Masuri premergatoare executarii
    Art. 13
    In procesele in care s-au recunoscut ori s-au acordat drepturi de orice fel statului sau organizatiilor socialiste, dispozitivul hotararilor se comunica, in vederea executarii, dupa cum urmeaza:
    1. organelor financiare prevazute la art. 3 al Decretului nr. 221/1960, din localitatea unde domiciliaza debitorul, pentru executarile care sunt de competenta acelor organe;
    2. organizatiilor socialiste creditoare, in toate celelalte cazuri.
    Hotararile prin care s-a pronuntat si confiscarea se comunica si executorului judecatoresc.
    Hotararile care condamna la amenzile mentionate la art. 3 al Decretului nr. 221/1960 si, totodata, obliga la plata unor datorii care nu se executa de organele prevazute de acel articol, se comunica si organizatiilor socialiste creditoare.
    Comunicarea se face de instanta in fata careia hotararea devine executorie, trimitindu-se dispozitivul hotararilor ce se executa si copie de pe procesele-verbale incheiate la aplicarea masurilor asiguratorii.
    In cazul cand s-a luat inscriptie ipotecara, se va arata in comunicare si aceasta.
    Actele prin care se aplica amenzile si se stabilesc despagubirile in materie de contraventie se comunica de organele la care au ramas definitive acele acte.
    Adresa cuprinzand comunicarea dispozitivului constituie titlu executor.
    Cand executarea urmeaza a se face impotriva mai multor persoane, dispozitivul nu se reproduce in comunicarea prevazuta la alineatul precedent, ci se ataseaza la aceasta, in atatea exemplare cate sunt necesare pentru executare. Prin aceeasi adresa pot fi comunicate mai multe dispozitive.
    Art. 14
    In caz de confiscare totala sau partiala a averii, instanta in fata careia hotararea devine executorie afiseaza, pe usa localului in care isi are sediul, numele persoanelor condamnate la confiscare, cu mentiunea dreptului creditorilor de a lua cunostinta de dosarul executarii.
    Un extras de pe hotararea de condamnare se pastreaza in mapa prevazuta la art. 17, la judecatoria in a carei raza teritoriala si-a avut ultimul domiciliu condamnatul.
    Daca hotararea a devenit executorie in fata altei instante, extrasul se trimite judecatoriei prevazute la alineatul precedent.
    Art. 15
    Organizatiile socialiste creditoare sunt obligate ca, in termen de 5 zile de la primirea titlului executor, sa ceara organelor competente inceperea executarii, aratand, in cazul prevazut la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 221/1960, daca se face sau nu instiintare de plata.
    Masurile in vederea executarii prin poprire vor fi luate direct de organizatiile socialiste creditoare potrivit art. 18.
    Organele de executare prevazute la art. 3 sunt obligate sa inceapa executarea in 3 zile, iar celelalte organe de executare, in 5 zile de la primirea cererii, formele de executare urmand a fi efectuate din oficiu.
    Organizatiile socialiste creditoare vor urmari felul cum se aduc la indeplinire masurile de asigurare sau de executare si vor da tot sprijinul organelor de executare.
    Art. 16
    In cazul cand debitorul nu poate fi identificat, organele de executare vor restitui titlurile executorii organizatiilor socialiste creditoare in cel mult o luna de la primire. Cand organele de executare constata ca debitorul nu are bunuri urmaribile, ele vor restitui titlurile executorii in 2 luni de la primire, cu exceptia acelora privind creantele pana la 500 lei inclusiv, transmise organelor prevazute la art. 2. In ambele cazuri, dupa restituirea titlului, organizatiile socialiste creditoare vor proceda conform art. 68 si urmatoarele.
    Petitiile pe care le-ar face debitorii, organelor prevazute la art. 2, in legatura cu sumele transmise spre incasare de organizatiile socialiste, in baza actelor acestor organizatii, vor fi trimise spre solutionare organizatiilor de la care a fost primit debitul.
    Petitiile prevazute la alineatul precedent nu suspenda executarea.
    Art. 17
    Instiintarile de plata primite conform art. 24 din Decretul nr. 221/1960, impreuna cu extrasele prevazute de art. 14 din prezenta hotarare, se pastreaza, in ordinea inregistrarii, intr-o mapa speciala.
    Numele debitorilor si ale condamnatilor prevazuti in extrase si instiintarile de plata se trec intr-un registru (opis alfabetic) special.
    Acest registru si mapa cu instiintarile de plata vor putea fi consultate de catre toate persoanele interesate.
    Executarea prin poprire ;
    Art. 18
    Cand executarea se face prin poprire, organizatia socialista creditoare sau organele financiare, dupa caz, vor infiinta poprirea, fara prealabila instiintare de plata, printr-o adresa care va fi trimisa tertului poprit impreuna cu copia de pe titlul executor. Odata cu aceasta comunicare va fi instiintat si debitorul de masura luata.
    Poprirea nu este supusa validarii. Cand poprirea a fost infiintata anterior, ca masura de asigurare, ea devine poprire executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executor tertului poprit si instiintarea despre aceasta a debitorului urmarit, de catre organizatia socialista creditoare.
    Tertul poprit este obligat ca, in termen de 5 zile de la comunicarea ce i se face potrivit alineatelor 1 si 2, sa instiinteze organizatia socialista creditoare daca datoreaza sau nu vreo suma de bani debitorului urmarit.
    Impotriva popririi, cei interesati pot face contestatie la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul tertul poprit.
    Termenul in care pot fi introduse contestatii de catre debitori ori tertul poprit este de 5 zile de la primirea comunicarii sau instiintarii prevazute la alin. 1 si 2. Cand contestatia priveste masuri luate de tertul poprit in cursul executarii popririi, termenul curge de la data cand debitorul a luat cunostinta de acele masuri.
    Pe baza contestatiei, instanta poate suspenda executarea chiar fara cautiune, pronuntindu-se in cel mult 3 zile de la primirea cererii.
    Tertul poprit este obligat ca, dupa 5 zile de la infiintarea popririi sau de la scadenta datoriei, daca scadenta este posterioara infiintarii popririi, sa consemneze la C.E.C. suma de bani si sa trimita recipisa organizatiei socialiste creditoare.
    Valoarea recipisei nu va putea fi incasata decat dupa expirarea termenului in care pot fi introduse contestatii, iar in cazul in care s-au introdus contestatii, dupa solutionarea definitiva a acestora.
    Sumele retinute pe baza hotararilor judecatoresti care obliga la despagubiri pentru contraventii, stabilite altfel decat pe baza de tarif, se consemneaza la dispozitia organizatiei socialiste pagubite; retinerile in contul amenzilor si despagubirilor civile stabilite pe baza de tarif se varsa la Banca Nationala in contul bugetului de stat, iar recipisa se trimite organului care a infiintat poprirea.
    Copiile ce se comunica de organizatiile socialiste creditoare vor fi certificate de acestea.
    Comunicarile si instiintarile prevazute in acest articol se fac prin scrisoare recomandata.
    Art. 19
    In cazul cand urmarirea se poate face numai prin poprire, din pricina lipsei altor bunuri, partea din creanta care depaseste suma realizabila in timp de 10 ani se scoate din evidenta curenta si se trece intr-o evidenta separata.
    Partea din creanta care se mentine in evidenta curenta se stabileste tinandu-se seama de venitul realizat in prima luna a perioadei respective.
    Readucerea in evidenta curenta a sumelor ce urmeaza a se realiza ulterior din partea din creanta trecuta in evidenta separata se va face in conditiile stabilite prin instructiunile ministrului finantelor.
    Prevederile alineatelor precedente se aplica si creantelor ce se urmaresc prin retineri conform codului muncii sau altor dispozitii legale.
    Daca, in cursul executarii, debitorul dobandeste bunuri mobile sau imobile urmaribile, se readuce in evidenta curenta si partea din creanta care se va realiza din valorificarea acestor bunuri.
    Dispozitiile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
    Urmarirea veniturilor membrilor cooperativelor agricole de productie
    Art. 20
    Retinerile de produse sau sume de bani, dupa caz, in conditiile art. 14 din Decretul nr. 221/1960, se vor face la distribuirile de produse sau plati de sume de bani cuvenite debitorului, membru al unei cooperative agricole de productie, ca retributie pentru munca prestata in cadrul acesteia.
    Sumele de bani retinute se vor consemna la C.E.C. la dispozitia organului de executare sau, in cazul cand executarea se face de organele prevazute la art. 2, se vor varsa in conturile indicate de acestea. Produsele retinute vor fi predate organului de executare, pentru valorificarea lor in orice mod admis de lege.
    Urmarirea bunurilor mobile
    Art. 21
    Cu ocazia executarii, organul de executare este obligat sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul aplicarii sechestrului, precum si daca nu au fost substituite sau degradate.
    Cand bunurile sechestrate gasite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului, organizatia socialista creditoare fiind obligata sa-i dea tot concursul.
    Despre cele constatate, organul de executare incheie proces-verbal, declarand sechestrate, cand este cazul, bunurile gasite cu prilejul investigatiilor facute conform alineatului precedent.
    Daca se sechestreaza si bunuri gajate pentru garantarea creantelor unor organizatii socialiste, organul de executare va trimite si acestor organizatii cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
    Cate un exemplar al aceluiasi proces-verbal se lasa debitorului si custodelui.
    Art. 22
    Cand asupra acelorasi bunuri se fac mai multe urmariri, masurile luate de organele care au pornit mai intai la executare folosesc si celorlalte executari intrind in prevederile prezentei hotarari.
    Organul care gaseste bunuri sechestrate anterior va constata aceasta in procesul-verbal prevazut la art. 21 alin. 3, la care va anexa copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelasi proces-verbal va declara sechestrate - cand este necesar - si alte bunuri pe care le-ar mai gasi.
    Bunurile prevazute in procesele-verbale de sechestru incheiate anterior se considera sechestrate si in cadrul noii executari.
    Art. 23
    In cazul cand organul de executare constata ca in legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit infractiuni, va consemna aceasta in procesul-verbal intocmit conform art. 21 alin. 3, din care va inainta un exemplar organelor de urmarire penala.
    Art. 24
    Bunurile mobile urmarite se valorifica prin:
    a) preluare directa de catre organizatia socialista creditoare in contul creantei;
    b) vanzare directa catre organizatii socialiste;
    c) predare spre vanzare in comertul socialist;
    d) vanzare la licitatie.
    Obiectele din metale sau pietre pretioase, mijloacele de plata straine si titlurile de valoare interna se valorifica de institutia bancara competenta.
    Art. 25
    Valorificarea prin preluare directa de catre organizatia socialista creditoare se poate face numai in cazul bunurilor urmarite prin executorii judecatoresti sau prin executorii organizatiilor socialiste creditoare.
    Organizatia socialista creditoare este obligata ca, in termen de 5 zile de la sesizarea, conform art. 15, a executorului judecatoresc sau executorului propriu, sa comunice daca voieste sa preia bunurile urmarite, in contul creantei.
    In cazul cand mai multe organizatii socialiste creditoare vor cere sa li se atribuie aceleasi bunuri, ordinea de preferinta se stabileste potrivit art. 42.
    Preluarea se constata prin proces-verbal semnat de executor si organizatia socialista creditoare.
    Creanta organizatiei socialiste care preia bunul se scade cu contravaloarea acestuia.
    In cazul cand creanta organizatiei socialiste care preia bunurile mobile nedivizibile este mai mica decat valoarea bunurilor, stabilita conform art. 27, se aplica in mod corespunzator si dispozitiile art. 43.
    Art. 26
    Valorificarea prin vanzare directa catre organizatii socialiste se incepe, pentru toate bunurile mobile urmarite potrivit prezentei hotarari, in cel mult 15 zile de la expirarea termenului in care organizatia socialista creditoare putea sa preia bunul in contul creantei ori, daca urmarirea se face de organele prevazute la art. 2, de la data procesului-verbal de sechestru intocmit de aceste organe conform art. 21.
    Termenul de vanzare, bunurile care se vand, ora si locul vanzarii se aduc la cunostinta prin publicatie de vanzare afisata la sediul comitetului executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti unde se afla bunurile supuse urmaririi. Publicatia de vanzare se comunica si organizatiilor socialiste interesate a cumpara bunurile puse in vanzare.
    Produsele agroalimentare, vitele si pasarile, bunurile perisabile, precum si alte bunuri a caror desfacere este supusa unor norme speciale, vor fi vandute organizatiilor socialiste in al caror obiect intra valorificarea lor sau carora le sunt necesare.
    Vanzarea bunurilor se face chiar daca se prezinta o singura organizatie socialista cumparatoare. In cazul cand se prezinta pentru cumparare mai multe organizatii socialiste, organul de executare hotaraste, in functie de nevoile si specificul organizatiilor care s-au prezentat pentru cumparare, careia dintre ele i se vor vinde bunurile.
    Art. 27
    Evaluarea bunurilor, care se valorifica potrivit art. 25 si 26, se face de organul de executare astfel:
    a) animalele de munca si cele productive, pasarile si produsele agricole, la preturile de achizitie de stat, iar cand nu exista asemenea preturi, la preturile de contractare; cand nu exista nici pret de achizitie nici de contractare, dar exista pret de vanzare cu amanuntul in comertul de stat, evaluarea se face la acest pret, mai putin rabatul sau adausul legal stabilit;
    b) celelalte bunuri se evalueaza dupa preturile cu amanuntul de stat, mai putin rabatul sau adausul legal stabilit, tinandu-se seama de uzura bunurilor;
    c) obiectele de pret, obiectele rare, precum si bunurile de orice fel pentru care nu exista pret stabilit, se evalueaza prin experti, ori de cate ori organul de executare nu poate face singur evaluarea.
    Art. 28
    Daca valorificarea nu se poate face prin preluare sau vanzare directa, bunurile vandabile vor fi predate spre vanzare in comertul socialist, dupa urmatoarele distinctii:
    - unitatilor comertului de stat, bunurile provenite din municipii, sectoarele municipiului Bucuresti si orase, unde functioneaza numai unitati ale comertului de stat;
    - unitatilor cooperativelor de consum, bunurile provenite din comune.
    In localitatile in care functioneaza atat unitati ale comertului de stat, cat si unitati ale comertului cooperatist, comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, vor stabili prin care unitati se va face valorificarea.
    Cand imprejurarile locale sau interesele unei mai bune valorificari o cer, comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, pot stabili prin care anume unitate comerciala din cuprinsul judetului sau municipiului Bucuresti se va face valorificarea.
    Art. 29
    In caz de confiscare partiala, indestularea creditorilor se face in primul rand din bunurile neconfiscate.
    Cand dupa realizarea valorii creantelor urmarite raman bunuri confiscate, organul de executare procedeaza asa cum se arata in art. 53.
    Bunurile neconfiscate, ramase dupa plata creantelor, se restituie debitorului, care este anuntat in acest scop de organul de executare.
    Art. 30
    In cazul cand organul de executare, de acord cu delegatul organizatiei socialiste creditoare, daca e prezent, apreciaza de la inceput ca pentru recuperarea sumelor datorate nu este necesar sa fie vandute toate bunurile sechestrate, se ridica numai atatea bunuri cat se socoteste necesar.
    Daca opereaza si confiscarea averii, se ridica toate bunurile confiscate.
    Art. 31
    Bunurile nevandabile se lasa debitorului. Obiectele intrind in aceasta categorie se stabilesc de organul de executare, de acord cu delegatii prezenti ai organizatiei socialiste urmaritoare si ai unitatii prin care se face valorificarea. Organizatiei socialiste urmaritoare, care nu a avut delegat la executare, i se face cunoscut de organul de executare ce anume bunuri au fost considerate nevandabile, cu aratarea ca, in termen de 5 zile, poate cere sa fie ridicate si aceste obiecte; in cazul cand se face in termen o asemenea cerere, bunurile se ridica pe cheltuiala organizatiei socialiste urmaritoare.
    Art. 32
    Unitatile comerciale socialiste, carora li se predau bunurile in conditiile art. 28, sunt obligate sa le primeasca si sa le valorifice potrivit regulilor comertului socialist.
    La predare, bunurile sunt evaluate de organul de executare, iar in cazul cand unitatea comerciala are pretuitori, evaluarea se face de catre acestia.
    Unitatea care primeste bunurile le vinde in localuri proprii, in bazare, bilciuri, targuri sau in orice alte locuri unde va gasi potrivit.
    Pentru salariati, vanzarea poate fi facuta si in rate, in conditiile art. 60, daca organizatia socialista urmaritoare face cunoscut ca e de acord cu acest mod de valorificare.
    Conditiile vanzarilor in rate se consemneaza intr-un inscris semnat de unitatea prin care se face valorificarea si de cumparator.
    In caz de neplata a ratelor in termen, cumparatorul va fi urmarit la cererea organizatiei socialiste creditoare, pentru restul de pret, in conditiile prezentei hotarari, inscrisul intocmit conform alineatului precedent constituind titlu executor.
    Daca in 30 zile de la predare bunurile nu au putut fi vandute, pretul lor se scade cu 20% de catre unitatea ce face valorificarea, cu acordul organului de executare si al organizatiei socialiste creditoare.
    Art. 33
    Bunurile care nu au fost valorificate potrivit art. 25, 26 sau 28 se vand la licitatie.
    Licitatia se va putea tine dupa 15 zile de la data scaderii pretului sau dupa 30 zile de la data predarii bunurilor spre valorificare prin organizatiile socialiste, in cazul cand nu s-a obtinut acordul, potrivit alineatului ultim al art. 32, pentru scaderea pretului.
    Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut la art. 27, redus cu 40%.
    Daca nu s-a obtinut acest pret, organul de executare va fixa un nou termen de licitatie. Pretul de la care incepe aceasta licitatie este cel prevazut la art. 27, redus cu 70%.
    In cazul in care bunurile nu au fost vandute nici la acest pret, organul de executare va fixa un al treilea termen de licitatie, la care va invita, prin organul lor ierarhic superior, unitatile de colectare a deseurilor in obiectul carora intra valorificarea bunurilor de felul acelora scoase la licitatie. La aceasta licitatie, bunurile se vand la cel mai mare pret oferit.
    Data si ora licitatiei vor fi aduse la cunostinta publica prin afise puse in mod vizibil, cu cel putin 5 zile inainte, la locul unde urmeaza a se tine. Acest loc se stabileste de organul de executare.
    Licitatia se tine in orice zi, intre orele 7-20, de catre organul de executare, care, daca este necesar, va cere si sprijinul organizatiei socialiste creditoare.
    Rezultatul licitatiei se constata prin procesul-verbal semnat de organul de executare si de delegatul organizatiei socialiste creditoare, cand este de fata.
    Art. 34
    In cazul in care bunurile urmarite nu au fost preluate in conditiile art. 24 lit. a, iar organul de executare considera ca ele nu vor putea fi valorificate nici in vreunul din modurile prevazute la art. 24 lit. b si c, el poate cere, cu acordul organizatiei socialiste creditoare si cu cel al unitatii comerciale socialiste prin care ar urma sa se faca valorificarea, sa procedeze de la inceput la vanzarea acestor bunuri prin licitatie, potrivit art. 33.
    In acest caz, licitatia se va tine dupa 30 zile de la data cand creditorul a refuzat sa preia bunurile in contul creantei.
    Art. 35
    Pretul obtinut din valorificarea bunurilor - din care se scad cheltuielile necesitate de executare (inclusiv valorificarea) - se consemneaza la C.E.C. in termen de 3 zile de la valorificare, la dispozitia organului de executare, caruia i se preda in urmatoarele 24 ore recipisa de consemnare. Sumele incasate direct de organul de executare la vanzarile facute potrivit art. 33 se depun de acest organ la C.E.C. in 24 ore de la incasare, in vederea distribuirii pretului.
    Daca urmarirea se face de organele prevazute la art. 2, suma realizata se varsa la Banca Nationala in contul bugetului de stat.
    Art. 36
    Valorificarea va fi terminata, dupa caz:
    - in cel mult 90 zile de la primirea bunurilor de catre unitatea comerciala socialista;
    - in cel mult 60 zile de la data inceperii executarii, cand nu s-a folosit valorificarea directa sau vanzarea prin comertul socialist.
    Art. 37
    Cumpararile facute de organizatiile socialiste in conditiile prezentei hotarari nu se considera achizitii de la persoane fizice. Ele pot fi facute numai cu aprobarea organului ierarhic superior in cazul in care achizitia are caracter de investitie.
    Art. 38
    Normele privind valorificarea prin unitatile comertului socialist se vor stabili prin instructiunile ministrului comertului interior.
    Urmarirea bunurilor imobile
    Art. 39
    Bunurile imobile se valorifica in conditiile art. 31 pct. 2 din Decretul nr. 221/1960, prin:
    a) preluarea directa de catre organizatia socialista creditoare in contul creantei;
    b) vanzare directa catre organizatii socialiste;
    c) vanzare la licitatie;
    d) trecere in proprietatea statului prin predare, pe seama creantei, comitetelor executive ale consiliilor populare, cand urmarirea se face pentru creantele statului si ale organizatiilor de stat; imobilele predate intra in administrarea directa a unitatilor administrativ-teritoriale respective.
    Art. 40
    Pentru imobilele urmarite, organul de executare instituie ca administrator sechestru organizatia socialista creditoare, indata dupa comunicarea instiintarii de plata facute debitorului.
    Cand imobilul se afla in alta localitate, organul de executare poate institui administrator sechestru orice organizatie socialista din acelasi sistem cu organizatia socialista creditoare, care isi are sediul in localitatea respectiva.
    Daca in acea localitate nu exista nici o organizatie socialista din acelasi sistem organizatoric, administrator sechestru va fi instituita organizatia socialista desemnata de comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti.
    Cand urmarirea se face de organele prevazute la art. 2 se instituie administrator sechestru proprietarul imobilului sau unul dintre locatari.
    Art. 41
    Pretul de valorificare se fixeaza de organul de executare in conformitate cu dispozitiile legale privind modul de stabilire a despagubirilor pentru terenurile si constructiile care trec in proprietatea statului prin expropriere. Organul de executare comunica de indata organizatiei socialiste creditoare pretul fixat, precum si creantele anuntate de alti creditori.
    Art. 42
    In termen de o luna de la comunicarea prevazuta la alineatul 2 al articolului precedent, organizatia socialista creditoare este obligata sa declare daca intelege sa preia imobilul urmarit pe seama creantei sale.
    In cazul in care mai multe organizatii socialiste creditoare vor sa preia imobilul, acesta se va atribui de preferinta organizatiei socialiste pagubite prin infractiune.
    Cand mai multe organizatii socialiste pagubite prin infractiune vor sa preia imobilul, precum si in toate celelalte cazuri cand urmarirea se face la cererea mai multor organizatii socialiste si sunt mai multe cereri de atribuire, va fi preferata organizatia socialista desemnata de comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti.
    Art. 43
    In cazul cand creanta organizatiei socialiste care a preluat imobilul este mai mica decat pretul fixat potrivit art. 41, organizatia socialista creditoare este obligata ca, in termen de 2 luni de la preluare, sa consemneze diferenta la C.E.C., la dispozitia organului de executare.
    Daca in termenul prevazut de art. 25 din Decretul nr. 221/1960 au fost anuntate creante  care, potrivit ordinii de preferinta prevazute la art. 34 din acelasi decret, trec inaintea creantei organizatiei socialiste care a preluat imobilul, aceasta organizatie este obligata sa consemneze, in termen de o luna de la data procesului-verbal prevazut la art. 44 din prezenta hotarare, sumele necesare platii creantelor care trec inainte si care nu se pot indestula din alte bunuri ale debitorului urmarit. Suma consemnata in acest scop nu poate depasi 75% din pretul fixat pentru imobilele preluate.
    La cererea justificata a organizatiei socialiste care a preluat imobilul, organul de executare poate acorda o prelungire de cel mult o luna pentru depunerea sumelor de bani prevazute in prezentul articol.
    Art. 44
    Predarea imobilelor preluate in conditiile articolului precedent se face prin incheierea unui proces-verbal de catre organul de executare; procesul-verbal se semneaza si de reprezentantul organizatiei socialiste care a preluat bunul.
    Pe data intocmirii procesului-verbal inceteaza instituirea administratorului sechestru.
    Dupa plata sumelor prevazute la art. 43, organizatia socialista care a preluat imobilul va cere - atunci cand este necesar - transcrierea sau intabularea dreptului dobandit pe baza procesului-verbal prevazut la alineatul 1.
    Creanta organizatiei socialiste care a preluat imobilul se scade cu contravaloarea acestuia.
    Art. 45
    Cand imobilul urmarit nu a fost preluat in conditiile art. 42, precum si atunci cand organizatia socialista care l-a preluat nu a depus in termen sumele prevazute in art. 43, organul de executare procedeaza la vanzarea directa catre orice alte organizatii socialiste.
    Organul de executare fixeaza in acest scop un termen la care va trata vanzarea; termenul nu va fi mai lung de o luna.
    Conditiile vanzarii vor fi afisate la sediul comitetului executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti si la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla imobilul urmarit, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru vanzare.
    Dispozitiile art. 26 alin. 4 sunt aplicabile si vanzarilor prevazute de acest articol.
    Art. 46
    Organul de executare va intocmi un proces-verbal in care va consemna cele constatate cu ocazia tratarii directe.
    Organizatia socialista cumparatoare este obligata sa plateasca pretul in termen de cel mult 60 zile de la incheierea vanzarii. Dupa plata pretului, un exemplar al procesului-verbal se elibereaza organizatiei socialiste cumparatoare, ca titlu de dobandire, pe baza caruia aceasta organizatie va cere transcrierea sau intabularea, dupa caz.
    Art. 47
    Imobilele care nu s-au vandut in conditiile articolului precedent se scot in vanzare prin licitatie in urmatoarele 15 zile.
    Licitatia se tine de organul de executare, la locul unde se afla imobilul ori - daca interesul unei mai bune valorificari o cere - in alt loc stabilit de organul de executare.
    Cu 5 zile inainte de termen se vor afisa pe imobilul scos in vanzare, precum si la sediile judecatoriei si al comitetului executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti pe teritoriul carora se afla imobilul urmarit, publicatii de vanzare in care se vor indica obiectul, termenul, locul, ora si conditiile vanzarii, debitorul urmarit, creditorul urmaritor, creanta in temeiul careia s-a pornit executarea, precum si organul de executare.
    Art. 48
    Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut la art. 41 alin. 1, redus cu 20%.
    Daca nu s-a obtinut acest pret, se va fixa un nou termen de cel mult 30 zile, cand licitatia incepe de la pretul prevazut la art. 41 alin. 1, redus cu 30%.
    In cazul in care imobilul nu a fost vandut nici la acest pret, se va fixa un al treilea termen, de cel mult 30 zile, cand imobilul poate fi vandut la cel mai mare pret oferit, daca acesta prezinta suficient interes pentru realizarea creantei puse in executare.
    Pretul se consemneaza de cumparator la C.E.C. la dispozitia organului de executare, in cel mult 15 zile de la licitatie.
    Cumparatorii persoane fizice pot plati pretul si in rate, in conditiile stabilite prin instructiunile ministrului finantelor. In acest caz, inainte de plata in intregime a pretului, cumparatorii nu vor putea instraina imobilul fara incuviintarea organizatiei creditoare.
    Art. 49
    Organul de executare va intocmi un proces-verbal de licitatie in care se va consemna rezultatul acesteia, aratandu-se si modul in care s-a desfasurat.
    Procesul-verbal se va semna de organul de executare si de cumparator; daca debitorul urmarit sau reprezentantul sau si creditorul urmaritor sunt de fata la licitatie, vor semna si acestia.
    Procesul-verbal se preda adjudecatarului, dupa consemnarea pretului; daca adjudecatarului i s-a aprobat plata in rate, procesul-verbal i se preda dupa plata, in conditiile art. 48, a cel putin 15% din pret.
    Cand plata pretului se face in rate, organul de executare preda un exemplar al procesului-verbal de licitatie creditorului si inainteaza totodata un exemplar al aceluiasi proces-verbal organelor competente, spre a nota in registrele de publicitate imobiliara interdictia de instrainare a imobilului pana la plata integrala a pretului.
    Procesul-verbal constituie titlu de dobandire pentru imobilul transmis, pe baza caruia se face transcrierea sau intabularea, dupa caz, la organul competent pe al carui teritoriu este situat imobilul.
    Procesul-verbal, odata executat, produce efectele ordonantei de adjudecare definitiva.
    In cazul in care cumparatorul caruia i s-a aprobat sa plateasca pretul in rate nu plateste restul de pret, in termenele si conditiile stabilite potrivit art. 48 alineatul 5, organizatia socialista creditoare il va urmari pentru plata sumei datorate, procesul-verbal de licitatie constituind titlu executor.
    Art. 50
    Daca imobilul urmarit nu a fost valorificat nici pe cale de licitatie, acesta poate fi trecut in proprietatea statului prin predare, pe seama creantei, in conditiile prevazute la art. 31 pct. 2 din Decretul nr. 221/1960.
    Predarea se va face la valoarea stabilita potrivit art. 41 alin. 1, redusa cu 60%.
    Creanta organizatiei de stat creditoare se reduce cu valoarea astfel stabilita a imobilului predat, iar daca aceasta valoare este mai mare, diferenta se consemneaza la dispozitia organului de executare, care va proceda la plata catre debitor, dupa indestularea celorlalti creditori urmaritori, cu respectarea dispozitiilor art. 33 si 34 din Decretul nr. 221/1960.
    Diferenta ce depaseste valoarea creantei organizatiei de stat creditoare va fi platita din bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prin comitetul executiv al consiliului popular caruia i s-a predat imobilul.
    Sumele datorate de debitor, care se urmaresc de organele financiare prevazute la art. 2, devenite scadente pana la sfarsitul anului in care s-a predat imobilul, se scad din evidenta acelor organe, reducindu-se in mod corespunzator suma ce urmeaza a fi platita debitorului. Scaderea datoriei astfel operata se comunica debitorului de catre organul financiar care a operat scaderea.
    Art. 51
    Daca imobilul urmarit nu a putut fi valorificat prin nici unul din modurile prevazute  la art. 39, se mentine masura instituirii administratorului sechestru.
    In cazul in care creanta nu a fost stinsa in alt mod, se va repeta licitatia, in conditiile art. 47-49 inclusiv, cel putin o data pe an in cei 3 ani urmatori. Daca nici in acest termen imobilul nu a fost valorificat, urmarirea silita a acestuia inceteaza si se radiaza inscriptia ipotecara luata potrivit art. 18 din Decretul 221/1960.
    Executarea confiscarii
    Art. 52
    Imobilele confiscate, care nu au fost urmarite pentru acoperirea unor creante, precum si cele ramase dupa indestularea creditorilor urmaritori, se predau de executorul judecatoresc comitetului executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu sunt situate acele imobile.
    Predarea se face la locul unde se gasesc imobilele si va fi constatata printr-un proces-verbal semnat de executorul judecatoresc, delegatul comitetului executiv al consiliului popular si persoana care are bunurile in custodie, daca este de fata; imobilele predate intra in administrarea directa a unitatilor administrativ-teritoriale respective.
    Art. 53
    Executorul judecatoresc va comunica comitetului executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu si-a avut domiciliul fostul proprietar, lista bunurilor mobile confiscate si neurmarite de creditorii prevazuti la art. 38 din Decretul nr. 221/1960, ori ramase dupa urmaririle exercitate de acestia.
    In termen de 15 zile de la comunicare, comitetul executiv al consiliului popular este dator sa raspunda executorului judecatoresc daca preia sau nu bunurile confiscate, prevazute in comunicare.
    Daca bunurile sunt preluate de comitetul executiv al consiliului popular, ele intra in administrarea directa a unitatii administrativ-teritoriale respective.
    In cazul cand comitetul executiv al consiliului popular face cunoscut ca nu preia bunurile sau nu raspunde in termenul fixat in alineatul 2, executorul judecatoresc va trece la valorificarea bunurilor in conditiile art. 26 si urmatoarele.
    Procedura valorificarii va incepe in termen de 5 zile de la primirea comunicarii ca nu se preiau bunurile, ori de la expirarea termenului in care trebuia facuta comunicarea, dupa caz.
    Art. 54
    In cazul confiscarilor dispuse de alte organe decat instantele judecatoresti, sau altfel decat prin acte de procedura penala, procedura prevazuta de articolul precedent se indeplineste de organul care a dispus confiscarea.
    Art. 55
    Din sumele realizate se scad totdeauna cheltuielile necesitate de executare (inclusiv valorificarea).
    In cazul bunurilor confiscate altfel decat ca pedeapsa complimentara, sumele ramase se varsa la bugetul de stat.
    Cand bunurile valorificate au fost confiscate ca pedeapsa, se varsa la bugetul de stat ceea ce ramane dupa indestularea creditorilor prevazuti la art. 52, care si-au anuntat pretentiile in termen.
    Asupra bunurilor confiscate altfel decat ca pedeapsa complimentara, precum si asupra sumelor rezultate din valorificarea acestor bunuri, nici o categorie de creditori nu pot formula pretentii.
    Art. 56
    Bunurile care pot fi preluate de comitetele executive ale consiliilor populare conform art. 53, modul in care sunt evaluate aceste bunuri, precum si conditiile de repartizare a lor, se vor stabili prin instructiunile ministrului finantelor, aprobate prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    In acelasi mod vor fi determinate categoriile de bunuri pe care organele de executare trebuie sa le predea spre valorificare unor unitati speciale.
    Casarea bunurilor rezultate din confiscari - cand aceasta este necesar - se va face potrivit normelor in vigoare, dupa natura lor.
    Art. 57
    Pentru imobilele neurmarite pana la predarea lor conform art. 53, creditorii care si-au anuntat pretentiile in conditiile art. 25 din Decretul nr. 221/1960 vor putea cere urmarirea in termen de 3 luni de la predare. Dupa expirarea acestui termen, creditorii nu vor putea formula nici o pretentie in legatura cu imobilele predate, acestea ramanand in administrarea directa a unitatilor administrativ-teritoriale carora le-au fost predate.
    Obligatiile organizatiilor socialiste creditoare
    Art. 58
    Organizatiile socialiste sunt obligate sa tina la zi evidenta creantelor lor. Din aceasta evidenta trebuie sa rezulte, pentru fiecare creanta, daca a fost pusa in executare, iar atunci cand urmarirea este inceputa, stadiul in care se afla.
    De tinerea evidentei pentru creantele constatate prin titluri executorii sau pentru care sunt procese in curs, raspund serviciile de contabilitate si oficiile juridice, iar in cadrul organelor financiare prevazute la art. 2, angajatii carora le revine sarcina tinerii evidentei impozitelor si taxelor.
    In cazul cand organizatiile socialiste creditoare infiinteaza popriri si totodata sesizeaza organele de executare prevazute la art. 1-3 inclusiv pentru urmarirea altor bunuri ale debitorului, evidenta realizarii creantelor se tine de organizatia socialista creditoare. In acest scop, organizatia creditoare va comunica sumele incasate din popriri organelor de executare, iar acestea vor comunica organizatiei creditoare sumele realizate din valorificarea bunurilor mobile si imobile urmarite, precum si suma la care a fost evaluat imobilul trecut in proprietatea statului prin predare, pe seama creantei, potrivit art. 50.
    In cazurile in care, potrivit dispozitiilor legale, intreaga executare se face numai de organele financiare prevazute la art. 2, confirmarea de catre aceste organe a primirii spre executare a titlului executor transmis constituie actul pe baza caruia creanta se scade din evidenta organizatiei socialiste creditoare.
    Art. 59
    Organizatiile socialiste creditoare trebuie sa puna la dispozitia executorului judecatoresc mijloacele necesare pentru aducerea la indeplinire in bune conditii a executarii si a masurilor de asigurare, precum si asistenta efectiva a delegatilor lor, cand aceasta este ceruta de executorul judecatoresc pentru motive temeinice.
    Organizatia socialista creditoare, care nu isi are sediul in localitatea unde se face executarea, isi va indeplini obligatiile prevazute la alineatul precedent prin delegatie data altor organizatii socialiste din acelasi sistem, cu sediul in localitatea unde se executa creanta cand nu exista asemenea organizatii, comitetul executiv al consiliului popular din localitatea unde are loc executarea este obligat ca, la cererea organizatiei socialiste urmaritoare, sa acorde sprijinul solicitat in vederea executarii.
    Cheltuielile efectuate vor fi suportate de organizatiile socialiste creditoare.
    In cazul confiscarii, obligatiile prevazute la alin. 1 le au comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti pe al caror teritoriu se face executarea.
    In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute in prezentul articol, organul de executare va sesiza organul competent, pentru a lua masurile corespunzatoare de sanctionare a angajatilor din culpa carora nu s-a putut efectua executarea.
    Inlesniri de plata
    Art. 60
    Daca in cursul urmaririi mobiliare sau imobiliare debitorul ofera plata datoriei in rate, si aceasta modalitate de plata este mai avantajoasa pentru organizatia socialista creditoare, organul de executare, cu consimtamantul acestei organizatii, va putea accepta plata in rate, dar numai in urmatoarele conditii:
    a) plata creantei sa se faca in cel mult 12 luni;
    b) odata cu propunerea de plata sa se verse o suma care sa reprezinte cel putin 10% din valoarea creantei, iar restul sa se plateasca in rate, dintre care nici una sa nu fie mai mica de 5% din totalul creantei.
    Ministrii, conducerile celorlalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetelor si al municipiului Bucuresti, pentru sumele datorate organizatiilor socialiste ce le sunt subordonate si care se urmaresc prin executori judecatoresti sau executori proprii, pot aproba ca:
    - plata sumei urmarite sa se faca in rate intr-un termen de pana la 5 ani;
    - prima rata sa reprezinte cel putin 5% din valoarea creantei.
    Angajamentul debitorului se va constata printr-un inscris. Cand plata ratelor urmeaza a fi facuta de un salariat, acesta va consimti prin acelasi inscris sa i se retina sumele din salariu.
    Masurile de asigurare si de urmarire luate de catre organele de executare vor ramane in fiinta pana la plata completa a creantei.
    Cand exista un singur creditor, ratele vor putea fi consemnate la C.E.C. la dispozitia creditorului, comunicandu-se executorului data consemnarii si numarul recipisei.
    Daca urmarirea se face de mai multi creditori, sumele reprezentand ratele se vor consemna la dispozitia organului de executare, caruia i se vor depune si recipisele.
    In cazul nerespectarii angajamentului de plata in rate, va continua executarea silita pentru suma neplatita.
    La cererea oricarui creditor, distribuirea sumelor provenite din urmarire se poate face si inaintea terminarii executarii, dar nu mai curand de 15 zile de la data depunerii recipiselor.
    Art. 61
    In cazul in care exista proces in curs cu privire la datorie, iar debitorul ofera si creditorul accepta plata acesteia in rate, invoiala partilor va fi constatata prin hotarare judecatoreasca.
    Invoiala se poate face si inainte de pornirea procesului. In acest caz, invoiala se face in scris, iar inscrisul semnat de parti si aprobat de organul in a carui subordine se afla organizatia de stat creditoare sau de uniunea cooperatista competenta, dupa caz, va constitui titlu executor. In cazul in care creditorul este un  organ central ori municipiul Bucuresti sau un judet, nu este necesara nici o aprobare. De asemenea, nu este necesara aprobarea cand debitorul se angajeaza sa plateasca intreaga datorie intr-un termen care nu depaseste 30 zile de la semnarea angajamentului.
    Ratele se vor plati potrivit invoielii, fie direct organizatiei socialiste creditoare, fie prin depunere la C.E.C. pe numele si la dispozitia organizatiei creditoare, care va fi instiintata prin scrisoare recomandata.
    Pentru garantarea platii integrale a datoriei, organizatia socialista creditoare este obligata sa ia, in cadrul dispozitiilor legale, masurile asiguratorii necesare, daca asemenea masuri nu sunt in fiinta, ori sa ceara, la acceptarea platii in rate, constituirea unor garantii corespunzatoare.
    Art. 62
    Plata datoriei in conditiile art. 60 si 61 se poate face si de alta persoana decat debitorul.
    Angajamentul de plata al acestei persoane se va constata printr-un inscris care constituie titlu executor.
    In cazul cand plata in rate, in conditiile articolelor 60 si 61, este oferita de o persoana care foloseste exclusiv sau impreuna cu altii obiectele urmarite, se poate accepta ca persoana aceasta sa plateasca numai o parte din datorie cel putin egala cu valoarea bunurilor pe care le foloseste, valoarea stabilindu-se de organul de executare de acord cu organizatia socialista creditoare.
    Bunurile la care se refera dispozitiile alineatului precedent devin de indata proprietatea celui care si-a luat angajamentul de plata, dar nu pot fi instrainate inainte de executarea integrala a angajamentului.
    Urmarirea va continua, in cazurile de mai sus, asupra bunurilor pe care le-ar mai avea debitorul in afara celor preluate conform prezentului articol.
    Art. 63
    Debitorii si orice persoane care isi iau angajamente sau incheie invoieli de plata, in conditiile art. 60-62, nu datoreaza dobanzi la sumele ce urmeaza a fi platite in temeiul acelor acte.
    In cazul nerespectarii angajamentului sau invoielii, se datoreaza dobanda legala pentru partea din creanta care nu a fost platita, de la data cand era exigibila.
    Art. 64
    Inainte si in cursul urmaririi, debitorii pot da in plata imobilele ce le apartin, cu exceptia terenurilor care sunt in productia agricola.
    Acceptarea darii in plata se poate face numai in conditiile prevazute in art. 31 pct. 2 din Decretul nr. 221/1960 si are ca efect reducerea datoriei in limita valorii imobilului, stabilita potrivit art. 41 alin. 1.
    Art. 65
    Cand urmarirea se face la cererea unei singure organizatii socialiste creditoare, conducatorul acestei organizatii poate permite debitorilor urmariti sa-si vinda bunurile sechestrate sau parte din aceste bunuri, in vederea acoperirii creantelor. Permisiunea de vanzare se comunica organului de executare.
    Pentru cazul cand pretul oferit nu acopera creanta, bunul urmarit nu se poate vinde decat cu acordul organizatiei socialiste creditoare si la pretul stabilit de organul de executare in conformitate cu prevederile art. 27 sau 41, dupa caz. Suma obtinuta din vanzare se plateste organizatiei socialiste urmaritoare in limita creantei pentru care s-a pornit executarea. Vanzarea bunului la un pret mai mic, cat si nedepunerea intregii sume obtinute din vanzare, se sanctioneaza conform art. 244 cod penal.
    Art. 66
    Dispozitiile art. 60 si 62 nu se aplica urmaririlor facute de organele financiare prevazute la art. 2.
    Art. 67
    Pentru sumele ce se urmaresc prin organele financiare prevazute la art. 2, Ministerul Finantelor poate acorda urmatoarele inlesniri:
    a) amanari pe cale generala pana la sfarsitul anului calendaristic, iar de la caz la caz, pe timp de cel mult 12 luni;
    b) esalonari de plata pe cale generala pana la sfarsitul anului calendaristic, iar de la caz la caz, pe timp de cel mult 5 ani; neplata unei rate atrage urmarirea silita pentru intreaga suma neplatita;
    c) reduceri si scutiri de amenzi aplicate de organele financiare, precum si de majorari de intarzieri, de la caz la caz, sau pe cale generala;
    d) reduceri de impozite pana la 7%, de la caz la caz, sau pe cale generala, pentru platile facute inainte de termen;
    e) considerarea ca fiind facute in termen a cererilor depuse tardiv privind stabilirea, reducerea, scaderea sau restituirea impozitelor si taxelor.
    Ministerul Finantelor va putea acorda amanarea, esalonarea, reducerea sau scutirea de plata taxelor pentru care, potrivit legii, nu exista organe competente sa acorde asemenea inlesniri.
    Inlesnirile prevazute in acest articol pot fi acordate si de administratiile financiare, precum si de organele financiare prevazute la art. 2, potrivit competentei ce le-a fost stabilita de ministrul finantelor.
    Procedura in caz de insolvabilitate
    Art. 68
    Persoanele care nu au venituri sau alte bunuri urmaribile ori ale caror bunuri, desi urmarite, nu au putut fi valorificate, vor fi declarate insolvabile.
    Starea de insolvabilitate se constata de organizatiile socialiste creditoare sau de organele financiare prevazute la art. 2, dupa caz. Acestea vor cere relatii cu privire la starea materiala a debitorului de la persoanele care cunosc situatia acestuia si in mod obligatoriu de la:
    - unitatile unde a lucrat debitorul in ultimii 3 ani, in masura in care aceste unitati pot fi cunoscute;
    - organul financiar, prevazut la art. 2, din localitatea in care s-a nascut debitorul, precum si de la acela din localitatea in care acesta si-a avut ultimul domiciliu, afara de cazurile exceptionale, cand, cu toate demersurile facute, locul nasterii sau domiciliul debitorului nu au putut fi stabilite.
    Organele sesizate sunt obligate sa dea, de indata, relatiile cerute.
    In toate cazurile se vor avea in vedere si constatarile organelor de executare atunci cand acestea au intervenit in vederea luarii unor masuri de asigurare sau de urmarire.
    Cand din dosarele proceselor avute cu debitorul, din dosarele unitatilor de personal sau din informatiile primite pe orice alte cai ar reiesi indicii ca debitorul are venituri ori alte bunuri urmaribile, vor fi verificate si aceste indicii.
    Art. 69
    Cand din cercetarile efectuate conform articolului precedent se constata ca sunt indeplinite conditiile pentru declararea insolvabilitatii, conducatorul contabilitatii organizatiei socialiste creditoare ori cel care ii tine locul incheie un proces-verbal, in care consemneaza rezultatul cercetarilor si face propuneri.
    Procesul-verbal se supune spre aprobare conducerii organizatiei socialiste creditoare, care este obligata sa ceara si avizul oficiului juridic. Organizatiile socialiste care nu au oficiu juridic vor cere avizul oficiului juridic al organizatiei careia ii sunt subordonate.
    In avizul sau, oficiul juridic va mentiona si daca urmeaza a se stabili vreo raspundere in legatura cu insolvabilitatea debitorului.
    Pe baza actelor de mai sus, conducerea organizatiei socialiste creditoare decide daca debitorul este insolvabil, urmand ca, in acest caz, sa dispuna, prin rezolutie datata, scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata. Cand considera ca investigatiile sunt incomplete, conducerea organizatiei socialiste dispune completarea lor.
    Conducerea organizatiei socialiste creditoare nu poate delega atributiile sale prevazute in prezentul articol, cand creanta este mai mare de 10.000 lei.
    Art. 70
    Pentru sumele ce se urmaresc prin organele financiare prevazute la art. 2, procesul-verbal privind pe debitorii la care se refera art. 68 se incheie de acele organe. Procesul-verbal se aproba de directorul administratiei financiare a judetului sau a municipiului Bucuresti careia ii este subordonat organul care a incheiat procesul-verbal.
    Pentru creante mai mari de 500 lei care nu provin din taxe, impozite sau amenzi, organele financiare prevazute la art. 2 informeaza organizatia socialista care le-a comunicat copia de pe titlul executor in vederea urmaririi, despre rezultatul investigatiilor facute in vederea executarii. In cazul cand aceste investigatii ar fi incomplete sau organizatia socialista ar poseda si alte indicii pentru identificarea bunurilor urmaribile, investigatiile vor fi completate dupa indicatiile date de organizatia socialista creditoare.
    In cazurile cand nu mai sunt alte investigatii de facut, organizatia socialista creditoare va proceda conform art. 69.
    Prevederile art. 69 referitoare la avizul oficiului juridic si la delegarea atributiilor pentru aprobarea procesului-verbal de insolvabilitate sunt de asemenea aplicabile.
    Art. 71
    Daca sunt intrunite conditiile cerute de art. 68, pot fi trecute in evidenta separata si creantele derivand din cauze civile pentru care nu s-a introdus actiune.
    Datoriile constatate prin titluri executorii pot fi trecute in evidenta separata numai dupa ce s-au implinit 3 luni de la obtinerea titlului executor si nu mai tarziu de 3 ani, pentru creantele banesti ale organizatiilor socialiste, si de 5 ani, in cazul impozitelor si taxelor; daca insolvabilitatea a intervenit in cursul executarii, termenele de 3 sau 5 ani curg de la ultimul act de executare.
    Creantele in privinta carora s-a facut contestatie la executare se pot trece in evidenta separata numai dupa solutionarea acelor contestatii prin hotarari judecatoresti definitive.
    Dispozitia de trecere in evidenta separata are efectele ultimului act de executare, in sensul prevederilor care reglementeaza intreruperea prescriptiei, iar neluarea masurii de trecere in evidenta separata, inauntrul termenelor prevazute la alin. 2, are drept consecinta pierderea efectului intrerupator de prescriptie al cererii de executare.
    Art. 72
    De efectuarea la timp a inregistrarilor in evidenta separata, precum si de exactitatea datelor inscrise in aceasta evidenta, raspunde conducatorul contabilitatii al organizatiei socialiste creditoare. De necomunicarea la timp a datelor privind creantele constatate prin titluri executorii ori pentru care sunt procese in curs raspunde conducatorul oficiului juridic.
    La comitetele executive ale consiliilor populare, raspunderea pentru tinerea la zi a evidentei o au organele financiare prevazute la art. 2.
    Organizatiile socialiste creditoare si organele financiare prevazute la art. 2 sunt obligate sa urmareasca situatia debitorilor pe toata durata prescriptiei, chiar daca aceasta este suspendata sau intrerupta, controlul efectuandu-se cel putin o data pe an, repetindu-se ori completandu-se, cand va fi nevoie, investigatiile prevazute la art. 68; aceste investigatii nu constituie acte de executare.
    In cazurile cand se constata ca debitorii au dobandit venituri sau alte bunuri urmaribile, se vor lua masurile necesare in vederea executarii, cererile de executare facute in acest scop intrerupind prescriptia daca au fost urmate de acte efective de executare.
    Dupa implinirea prescriptiei extinctive, creantele ramase nerealizate vor fi date la scadere.
    Art. 73
    Organizatiile socialiste creditoare si organele financiare prevazute la art. 2 sunt obligate sa faca tot ceea ce este necesar pentru a gasi pe debitori si a le stabili posibilitatile reale de plata.
    Daca nerealizarea creantei a fost provocata din culpa angajatilor oricarei organizatii socialiste sau a altor persoane, se vor lua masuri in vederea stabilirii raspunderii patrimoniale, precum si aplicarii sanctiunilor disciplinare, administrative sau penale, dupa caz.
    Masurile prevazute la alineatul precedent se vor lua atunci cand:
    - imposibilitatea descoperirii veniturilor sau altor bunuri ale debitorului provine din aceea ca la angajarea sa nu s-au notat datele personale (domiciliul, locul de nastere, unitatea de unde provine etc.);
    - investigatiile pentru descoperirea veniturilor sau altor bunuri urmaribile nu au fost facute anual ori au fost facute cu usurinta, ducand la rezultate necorespunzatoare realitatii;
    - executarea nu a fost reluata in termen legal, desi s-a constatat ca debitorul a dobandit venituri sau alte bunuri urmaribile;
    - se constata orice alte situatii care se incadreaza in prevederile alineatului precedent.
    Mijloacele speciale de lichidare a sumelor urmarite prin organele financiare prevazute la art. 2
    Art. 74
    Sumele incasate fara baza legala se compenseaza in contul altor sume datorate sau se restituie.
    Art. 75
    Sumele aparute in plus in cazurile prevazute la articolul precedent se compenseaza din oficiu cu sumele datorate din restante pe anul in curs sau pe anii precedenti de acelasi contribuabil sau de membrii familiei sale cu care gospodareste impreuna (sot, sotie, copii si parinti), inscrisi in evidentele fiscale pana la aparitia plusului.
    Art. 76
    In cazul sumelor cu debit, daca dupa compensarea plusului in conditiile prevazute la articolul precedent mai raman la sfarsitul anului financiar sume in plus, acestea se restituie debitorului in cazul cand sunt cerute in termen de un an de la comunicarea plusului.
    In ce priveste impozitele si taxele fara debit, plusul se poate restitui daca a fost cerut in termen de un an de la data platii.
    Competenta de a aproba restituirea plusului va fi stabilita prin ordinul ministrului finantelor.
    Dispozitii finale si tranzitorii*)
-----------------------
    *) Prin art. 2 din H.C.M. nr. 2104/1969 a fost abrogata H.C.M. nr. 1330/1960 cu privire la executarea silita a unor creante banesti ale unitatilor militare bugetare apartinand Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne.

    Art. 77
    Organizatiile socialiste sunt scutite de taxe de timbru pentru toate actele de executare si masurile de publicitate indeplinite in executarea prezentei hotarari.
    Art. 78
    Organizatia socialista creditoare va putea considera stinsa creanta numai dupa ce va stabili ca, in afara de suma prevazuta in titlul executor, a incasat de la debitor si dobanzile legale datorate, precum si cheltuielile de executare ce a avut de suportat.
    Art. 79
    Sumele realizate prin urmarirea creantelor transmise spre executare organelor financiare prevazute la art. 2 se vor distribui potrivit instructiunilor ministrului finantelor.
    Art. 80
    In termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotarari, organele de executare vor comunica din oficiu organizatiilor socialiste creditoare:
    - creantele ce nu pot fi recuperate din cauza neidentificarii debitorilor sau a lipsei totale de bunuri urmaribile;
    - creantele in contul carora nu se mai pot face recuperari din cauza epuizarii bunurilor urmaribile.
    In 2 luni de la primirea comunicarilor de mai sus, organizatiile socialiste creditoare vor completa investigatiile necesare conform art. 70 si vor comunica organelor de executare masurile luate.
    Aceleasi organizatii vor aduce la cunostinta organelor de executare, in termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotarari, platile primite pe orice cale in contul creantelor transmise spre executare.
    Creantele despre care organizatiile socialiste creditoare vor face cunoscut ca le-au dat la scadere, trecindu-le in evidenta speciala prevazuta la art. 72, vor fi scoase din evidenta lucrarilor curente ale organelor de executare.
    In cazurile cand organizatiile socialiste creditoare nu vor raspunde in termenul legal la comunicarile prevazute in alineatul 1, ori nu vor comunica platile primite in contul titlurilor puse in executare, organele de executare vor sesiza, dupa caz, organele tutelare sau ierarhic superioare ale organizatiilor socialiste creditoare, aceste organe fiind datoare sa ia masurile corespunzatoare impotriva celor vinovati.

                                   


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 792/1960

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 792 din 1960
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu