Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 788 din 14 iulie 2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din  9 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 65 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    Prin psiholog cu drept de libera practica, denumit in continuare psiholog, se intelege persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) din lege care au absolvit o institutie de invatamant superior cu diploma de licenta in psihologie sau asimilata si desfasoara, potrivit atestarilor dobandite, tipurile de activitati enumerate la art. 5 din lege.
    Art. 3
    Prin diploma de licenta asimilata, in sensul art. 2 alin. (2) din lege, se intelege:
    a) actele emise de institutiile de invatamant superior care atesta absolvirea, pana in anul 1990 inclusiv, a unei facultati de filosofie, filosofie-istorie sau din domeniul stiintelor socioumane;
    b) diplomele si diplomele de licenta eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata, incepand cu anul 1991, pentru una dintre specializarile: psihosociologie, psihopedagogie speciala si psihologie, in conditiile dublei specializari.
    Art. 4
    Pentru a fi atestate ca psiholog persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 3 lit. a) trebuie sa indeplineasca, cumulativ, si conditia desfasurarii unor activitati prevazute la art. 5 din lege pe o perioada de minimum 10 ani, dovedita prin documente legalizate.
    Art. 5
    Absolventii facultatilor din domeniul sociopsihopedagogie dupa anul 1991, care la data intrarii in vigoare a legii exercitau legal functia de psiholog, dovedita cu documente legalizate, pot solicita atestatul de libera practica urmand procedurile specifice de atestare stabilite prin prezentele norme.
    Art. 6
    In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, psihologul este independent profesional si nu poate fi supus nici unei ingradiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege impotriva acestora.
    Art. 7
    (1) Prin independenta profesionala a psihologului este garantata exercitarea activitatilor prevazute la art. 5 din lege, potrivit competentelor pentru care a fost atestat, fara nici o ingerinta in ceea ce priveste aplicarea cunostintelor sale profesionale, cu respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si a legilor in vigoare.
    (2) Independenta profesionala in exercitarea actului psihologic confera, potrivit legii, dreptul de initiativa si decizie, cu asumarea integrala a raspunderii pentru calitatea acestuia.
    Art. 8
    (1) In situatia in care tipurile de activitati prevazute la art. 5 din lege, toate sau unele dintre acestea, sunt desfasurate in echipa, raspunderea pentru actele psihologice apartine psihologului coordonator al echipei si psihologului care desfasoara direct actul psihologic.
    (2) In situatiile in care coordonatorul echipei nu este psiholog, raspunderea pentru actele psihologice revine psihologului care desfasoara direct actul psihologic.
    Art. 9
    (1) Psihologul este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele si informatiile despre care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor profesionale, fiind interzisa utilizarea in interes personal sau in beneficiul unui tert a informatiilor dobandite in exercitarea actului psihologic.
    (2) Rezultatele evaluarilor psihologice pot fi prezentate unei terte persoane numai cu acordul persoanei evaluate si cuprind informatii relevante in raport cu scopul urmarit, fara a se motiva concluziile, potrivit prevederilor Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica.
    (3) In situatiile in care, potrivit legii, psihologul este obligat sa dezvaluie aspecte cuprinse in confidentialitatea actului psihologic, aceasta nu constituie o abatere.
    (4) Confidentialitatea actului psihologic persista si dupa incheierea relatiilor profesionale cu beneficiarul.
    (5) Psihologul raspunde disciplinar pentru incalcarea confidentialitatii actului psihologic, potrivit Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si Codului de procedura disciplinara.

    CAP. 2
    Dobandirea dreptului de libera practica

    Art. 10
    Obtinerea atestatului de libera practica in oricare dintre formele prevazute la art. 10 din lege presupune parcurgerea urmatoarelor etape, a caror succesiune este obligatorie:
    a) depunerea dosarului la Comitetul filialei de care apartine solicitantul, verificarea continutului si conformitatii si inaintarea acestuia la Comitetul director;
    b) analizarea dosarului de catre comisia aplicativa, potrivit procedurilor specifice fiecarei comisii, reglementate prin prezentele norme;
    c) parcurgerea de catre psihologul solicitant a procedurilor specifice fiecarei comisii aplicative;
    d) sustinerea de catre presedintele comisiei aplicative, in cadrul Comitetului director, a propunerii de eliberare/neeliberare a atestatului in domeniul de specializare solicitat;
    e) eliberarea de catre Comitetul director a atestatului de psiholog cu drept de libera practica, in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, de prezentele norme si de documentele aprobate de Conventia Nationala a Psihologilor din Romania.
    Art. 11
    (1) Dosarul pentru obtinerea atestatului de libera practica trebuie sa cuprinda:
    a) cerere-tip adresata Comitetului director;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) copii legalizate de pe actele de studii si anexele acestora;
    d) certificat de cazier judiciar;
    e) copie de pe certificatul de casatorie sau de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de divort, dupa caz;
    f) certificat medical eliberat in conditiile legii;
    g) copii legalizate de pe documente care atesta absolvirea unor stagii, cursuri de specializare si alte forme de perfectionare;
    h) copii legalizate de pe carnetul de munca ori contractul individual de munca, iar pentru psihologii din structurile apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, adeverinte care sa ateste vechimea in munca si in specialitate;
    i) extras din fisa postului - numai pentru obtinerea atestatului de libera practica in conditiile art. 13 lit. b);
    j) curriculum vitae si lista manifestarilor stiintifice la care a participat, a comunicarilor stiintifice prezentate, a articolelor si cartilor de specialitate publicate;
    k) dovada achitarii taxelor necesare acoperirii costurilor atestarii profesionale.
    Art. 12
    (1) Dupa primirea dosarului si verificarea conformitatii acestuia, Comitetul filialei il transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la depunere, la secretariatul Comitetului director.
    (2) Prin conformitate in sensul alin. (1) se intelege verificarea existentei in dosar a documentelor prevazute la art. 11.
    (3) Secretariatul Comitetului director inregistreaza dosarul si comunica solicitantului data cand a fost programat pentru sustinerea procedurilor de atestare in fata comisiei aplicative competente.
    Art. 13
    (1) Atestatul de psiholog cu drept de libera practica se poate obtine in baza:
    a) formarii profesionale conform standardelor stabilite prin hotarare de catre Comitetul director;
    b) experientei profesionale dovedite.
    (2) Comisiile aplicative stabilesc criteriile de accedere in fiecare dintre cele doua modalitati de obtinere a atestatului.
    Art. 14
    In exercitarea profesiei de psiholog sunt recunoscute trei trepte de specializare:
    a) psiholog practicant;
    b) psiholog specialist;
    c) psiholog principal.
    Art. 15
    (1) Comisia de psihologie clinica si psihoterapie desfasoara proceduri si activitati specifice de evaluare in vederea atestarii dreptului de libera practica al psihologilor in urmatoarele specialitati:
    a) psihologie clinica;
    b) consiliere psihologica;
    c) psihoterapie.
    (2) Competenta in specialitatea psihoterapie poate fi dobandita si de absolventi ai facultatilor de medicina generala (medicii psihiatri), asistenta sociala, filosofie, pedagogie, teologie, cu conditia completarii studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin hotarare a Comitetului director, precum si formarii complementare potrivit cerintelor prevazute de prezentele norme.
    (3) Psihologul atestat in specialitatea psihoterapie are si toate competentele psihologului atestat in specialitatea consiliere psihologica, pe trepte similare de specializare.
    Art. 16
    Comisia de psihologia muncii, transporturilor si serviciilor desfasoara proceduri si activitati specifice de evaluare in vederea atestarii dreptului de libera practica al psihologilor in urmatoarele specialitati:
    a) psihologia muncii si organizationala;
    b) psihologia transporturilor;
    c) psihologia aplicata in servicii.
    Art. 17
    Comisia de psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala desfasoara proceduri si activitati specifice de evaluare in vederea atestarii dreptului de libera practica al psihologilor in urmatoarele specialitati:
    a) psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala;
    b) psihopedagogie speciala.
    Art. 18
    (1) Comisia de psihologie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala desfasoara proceduri si activitati specifice de evaluare in vederea atestarii dreptului de libera practica al psihologilor in urmatoarele specialitati:
    a) psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale;
    b) psihologie judiciara - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
    (2) Competenta in specialitatea psihologie judiciara - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf poate fi obtinuta si de catre absolventii facultatilor de drept, cu conditia completarii studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin hotarare a Comitetului director, precum si formarii complementare potrivit cerintelor prezentelor norme.
    (3) Psihologul atestat in specialitatea psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale are si toate competentele psihologului atestat in specialitatea psihologia muncii si organizationala, pe trepte similare de specializare.
    Art. 19
    Competentele psihologilor pe treptele de specializare prevazute la art. 14 si pentru fiecare specialitate se stabilesc prin hotarare a Comitetului director, la propunerea fiecarei comisii aplicative.
    Art. 20
    Competentele psihologilor se obtin prin programe universitare la nivel de licenta, masterat sau doctorat si prin programe de formare complementara organizate in conditiile stabilite prin prezentele norme.
    Art. 21
    In vederea obtinerii atestatului de psiholog in fiecare treapta de specializare candidatul va prezenta Comitetului filialei un dosar care va contine documentele prevazute la art. 11.
    Art. 22
    Conditiile de obtinere a atestatului de libera practica prin cele doua modalitati prevazute la art. 13 alin. (1) se stabilesc la propunerea fiecarei comisii aplicative prin hotarare a Comitetului director.
    Art. 23
    Trecerea psihologilor in trepte de specializare superioare se poate realiza la solicitare, dupa minimum 5 ani de exercitare a profesiei, daca sunt indeplinite si celelalte conditii de formare profesionala stabilite de fiecare comisie aplicativa.
    Art. 24
    Obtinerea atestatului de libera practica prin procedurile specifice Comisiei de psihologie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala este obligatorie pentru:
    a) psihologii care desfasoara unele sau toate activitatile prevazute la art. 5 din lege in ministerele si institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) psihologii care, in conditiile legii, avizeaza psihologic persoanele care solicita permis de arma;
    c) persoanele care desfasoara activitati de evaluare a comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
    Art. 25
    Membrii Comisiei de psihologie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala trebuie sa detina autorizatie de acces la informatii clasificate de nivel strict secret, eliberata de institutiile abilitate, potrivit legii.
    Art. 26
    Controlul profesional, metodologic si deontologic pentru psihologii care isi desfasoara activitatea in institutiile din domeniul sigurantei nationale se realizeaza numai de catre membrii comisiei aplicative de specialitate.
    Art. 27
    (1) Comisia aplicativa competenta analizeaza documentele din dosarul de atestare si decide admiterea dosarului in baza indeplinirii conditiilor de studii, respectiv a disciplinelor obligatorii prevazute in procedurile specifice fiecareia.
    (2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), presedintele comisiei propune Comitetului director neeliberarea atestatului solicitat.
    Art. 28
    Comitetul director, dupa parcurgerea etapelor obligatorii prevazute in prezentele norme, dupa caz, elibereaza solicitantului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii dosarului la secretariatul Comitetului director, atestatul de libera practica sau adresa de comunicare a respingerii acordarii atestatului.
    Art. 29
    Persoanele nemultumite de rezultatul atestarii pot depune la secretariatul Comitetului director o contestatie in termen de 10 zile de la data comunicarii.
    Art. 30
    In termen de 30 de zile de la data inregistrarii, conducerea operativa a Colegiului Psihologilor din Romania va analiza contestatia depusa si, prin grija secretariatului, va comunica modul de solutionare a acesteia.
    Art. 31
    Dupa eliberarea atestatului, secretariatul Comitetului director va asigura inscrierea psihologului in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania si alocarea codului personal.
    Art. 32
    Parafa profesionala individuala va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
    a) numele si prenumele psihologului;
    b) codul personal, format din 5 cifre, alocat in ordinea inscrierii in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, partea I, cod ce nu va mai putea fi realocat;
    c) treapta de specializare;
    d) domeniul de specializare potrivit atestatului.
    Art. 33
    Atestatele de libera practica emise sunt in regim individual si se trec in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, partea I.
    Art. 34
    (1) Dosarul persoanei atestate se arhiveaza la secretariatul Comitetului director, potrivit prevederilor legale.
    (2) Dosarele persoanelor carora nu li s-a acordat atestatul se restituie acestora, iar pentru o noua solicitare de atestare psihologul va relua procedurile stabilite de prezentele norme.
    (3) Pentru obtinerea atestatului in alta specialitate sau in alta treapta de specializare dosarul prevazut la alin. (1) se completeaza numai cu actele si documentele necesare.
    Art. 35
    Persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din lege beneficiaza de recunoasterea documentelor de calificare profesionala in conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Dobandirea dreptului de libera practica, pentru cei care se stabilesc in Romania, se face in conformitate cu procedura aplicabila psihologilor romani, potrivit prezentelor norme. Autoritatea de recunoastere a calificarii profesionale obtinute in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European pentru cetatenii statelor membre este Colegiul Psihologilor din Romania.
    Art. 36
    (1) Persoanele prevazute la art. 8 alin. (3) din lege sunt exceptate de la procedura atestarii reglementata prin prezentele norme, precum si de la obligativitatea inscrierii in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania sau de la plata unor taxe administrative.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a face o declaratie, autentificata de un notar public, referitoare la serviciile psihologice pe care le vor presta pe teritoriul Romaniei, precum si la perioada prestarii acestor servicii, pe care o vor depune la Comitetul director.
    (3) Documentele prevazute la alin. (2) vor fi insotite de copii legalizate, traduse in limba romana, ale documentelor care atesta competentele profesionale, in domeniul psihologiei, eliberate in tara de origine.
    (4) In urma analizarii dosarului cu documentele prevazute la alin. (2) si (3) de catre conducerea operativa a Colegiului Psihologilor din Romania, potrivit art. 40 din lege, presedintele acestuia va elibera autorizatia provizorie de prestare a serviciilor psihologice pentru perioada si activitatile solicitate prin cerere.
    (5) Pentru persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, autoritatea de recunoastere a studiilor efectuate si a documentelor de calificare in profesia de psiholog este Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 37
    Potrivit art. 38 din lege comisiile aplicative elaboreaza norme si proceduri de control si supervizare profesionala in domeniile proprii aprobate de catre Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania.
    Art. 38
    (1) Supervizarea profesionala este activitatea formativa specifica profesiei de psiholog prin care se asigura managementul calitatii actului psihologic.
    (2) Comitetul director, prin comisiile aplicative, stabileste procedurile de supervizare si de formare a psihologilor cu drept de supervizare.
    (3) Psihologii principali pot superviza psihologii specialisti si psihologii practicanti, iar psihologii specialisti pot superviza psihologii practicanti conform procedurilor stabilite de fiecare comisie aplicativa.
    (4) Pentru a putea desfasura activitati de supervizare profesionala psihologul care solicita atestarea potrivit art. 10 lit. c) din lege, pe langa documentele prevazute la art. 11, trebuie sa indeplineasca si criteriile de competenta si experienta profesionala stabilite prin procedurile specifice fiecarei comisii aplicative.
    Art. 39
    (1) Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de psiholog se realizeaza de catre membrii Comitetului director in conformitate cu procedurile stabilite prin hotarare a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania.
    (2) Comitetul fiecarei filiale teritoriale controleaza activitatea profesionala a membrilor Colegiului Psihologilor din Romania din zona de responsabilitate, in limitele mandatului dat de Comitetul director.
    Art. 40
    Pregatirea persoanelor cu atributii de control se face prin sustinerea unor instructaje periodice desfasurate la sediul Comitetului director sub coordonarea persoanelor desemnate prin dispozitie scrisa a presedintelui acestuia.
    Art. 41
    Controlul pe baza de mandat al Comitetului director acordat Comitetului filialei se efectueaza in urmatoarele cazuri:
    a) sesizari ale psihologilor din teritoriu;
    b) reclamatii ale beneficiarilor serviciilor psihologice.
    Art. 42
    Reclamatia primita la Comitetul director este analizata si solutionata potrivit reglementarilor Codului de procedura disciplinara aprobat de Conventia Nationala a Psihologilor din Romania.
    Art. 43
    Furnizarea serviciilor psihologice se realizeaza prin: cabinete psihologice individuale, cabinete psihologice asociate, societati civile profesionale sau in temeiul unor contracte individuale de munca, potrivit legii.
    Art. 44
    Angajatorii au obligatia de a sprijini procesul de formare profesionala continua a psihologilor.
    Art. 45
    Comitetul director, prin comisiile sale, avizeaza profesional formele de pregatire continua a psihologilor.
    Art. 46
    In scopul asigurarii secretului profesional, actele, lucrarile si inregistrarile cu caracter profesional aflate asupra psihologului ori la locul unde acesta isi exercita profesia sunt inviolabile, potrivit legii.
    Art. 47
    (1) Probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, insemnarile si inregistrarile se pastreaza in conditii de siguranta o perioada de cel putin 10 ani de la incheierea relatiilor profesionale, daca prin alte prevederi legale nu este prevazut un termen mai mare.
    (2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, insemnarile si inregistrarile se distrug in totalitate potrivit prevederilor legale.
    Art. 48
    Responsabilitatea pentru pastrarea probelor psihologice aplicate, a rezultatelor acestora, a insemnarilor si inregistrarilor revine psihologilor si, dupa caz, angajatorilor.
    Art. 49
    (1) Psihologul se poate asigura pentru raspunderea profesionala, in conditiile legii.
    (2) Prin raspundere profesionala se intelege acoperirea daunelor efective suferite de beneficiar si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor legii, ale prezentelor norme si ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 50
    La propunerea Comitetului director, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate emite ordine in sprijinul reglementarii unor aspecte ale desfasurarii activitatii de psiholog cu drept de libera practica.
    Art. 51
    (1) Presedintele Comitetului director este abilitat sa emita dispozitii, iar Comitetul director are dreptul de a adopta hotarari obligatorii pentru aplicarea unitara si detalierea dispozitiilor legii, ale prezentelor norme, precum si ale altor acte normative ulterioare emise potrivit art. 50.
    (2) Dispozitiile si hotararile cu caracter normativ vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit legii.
    Art. 52
    (1) Cursurile complementare de specializare in domeniul psihologiei, altele decat cele universitare, se organizeaza numai sub egida si cu avizul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.
    (2) Valoarea creditelor privind formarea profesionala continua se stabileste, la propunerea comisiilor aplicative, prin dispozitie scrisa a presedintelui Comitetului director.
    Art. 53
    Spatiile necesare desfasurarii activitatilor prevazute la art. 5 din lege, precum si dotarile aferente sunt stabilite, pentru fiecare forma de exercitare a profesiei de psiholog, prin hotarari ale Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.
    Art. 54
    Cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate se aproba prin hotarare a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania.
    Art. 55
    Spatiile necesare desfasurarii activitatii structurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania si ale filialelor teritoriale ale acestuia se asigura, potrivit legii, de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    Art. 56
    (1) Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania este organizat in doua parti:
    a) partea I - evidenta psihologilor;
    b) partea a II-a - evidenta formelor de exercitare a profesiei de psiholog.
    (2) Responsabilitatea gestionarii si actualizarii registrului revine secretariatului Comitetului director.
    Art. 57
    Documentele care atesta dreptul de libera practica, Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania si timbrul sec se realizeaza, in conditiile legii, de catre Regia Autonoma "Monetaria Statului".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 788/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 788 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 788/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu