E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 788 din 23 septembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 483 din  6 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Presedintele
                      Agentiei Romane de Dezvoltare,
                      Sorin Fodoreanu

                      p. Presedintele
                      Consiliului de administratie
                      al Fondului Proprietatii de Stat,
                      Victor Eros

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Fondul Proprietatii de Stat este institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care actioneaza pentru diminuarea implicarii in economie a statului si a autoritatilor administratiei publice locale, prin vanzarea actiunilor/partilor sociale ale acestora.
    Art. 2
    Fondul Proprietatii de Stat are patrimoniu propriu si autonomie functionala si de decizie. Activitatea Fondului Proprietatii de Stat se desfasoara pe principii comerciale.
    Art. 3
    Fondul Proprietatii de Stat administreaza patrimoniul propriu si gestioneaza actiunile si partile sociale pe care statul sau o autoritate a administratiei publice locale le detine la societatile comerciale la care este actionar sau asociat.
    Art. 4
    Activitatea Fondului Proprietatii de Stat se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    Art. 5
    (1) Fondul Proprietatii de Stat are sigla proprie, aprobata de consiliul sau de administratie.
    (2) Sediul Fondului Proprietatii de Stat este in municipiul Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.
    (3) Denumirea Fondului Proprietatii de Stat, cu specificarea sediului acestuia, trebuie sa figureze, cu caractere vizibile, pe toate actele emise de Fondul Proprietatii de Stat. Pe documentele oficiale ale Fondului Proprietatii de Stat se imprima si sigla acestuia.

    CAP. 2
    Patrimoniul Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 6
    Patrimoniul Fondului Proprietatii de Stat este constituit din mijloacele fixe, obiectele de inventar din dotarea proprie, necesare pentru desfasurarea activitatii sale, precum si din sumele ramase la dispozitia sa pentru acoperirea cheltuielilor prevazute de lege, dupa virarea la buget a sumelor rezultate din vanzarea actiunilor/partilor sociale si din dividende, conform art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile Fondului Proprietatii de Stat se efectueaza cu respectarea art. 9 si 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de consiliul sau de administratie.
    (2) Bugetul Fondului Proprietatii de Stat se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende si din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de Guvern si se gestioneaza in regim extrabugetar.

    CAP. 3
    Obiectul activitatii Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 8
    Activitatea Fondului Proprietatii de Stat se desfasoara pe principiul descentralizarii. In acest scop societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii pot fi privatizate la nivelul sucursalelor teritoriale si al directiilor judetene ale Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 9
    (1) Fondul Proprietatii de Stat realizeaza procesul de privatizare a societatilor comerciale din portofoliu, daca prin decizie a Guvernului nu se hotaraste altfel.
    (2) In acest scop Fondul Proprietatii de Stat:
    A. Exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului sau al autoritatilor administratiei publice locale, avand capacitatea de a-si imputernici reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru:
    a) administrarea eficienta a societatilor/companiilor nationale si a societatilor comerciale pe care le are in portofoliu, in vederea sporirii atractivitatii, luand masuri privind:
    - pregatirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale si financiare, destinate sa asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatilor comerciale si diminuarea obligatiilor bugetare sau de alta natura;
    - restructurarea societatilor comerciale prin fuziune, divizare, vanzare de active si conversie in actiuni a datoriilor fata de creditorii comerciali, precum si prin inchidere operationala, totala sau partiala;
    - solicitarea acordarii de inlesniri la plata obligatiilor bugetare si negocierea propunerilor in acest sens, care vor fi supuse spre aprobare, potrivit legii;
    b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile.
    B. Ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale si, in acest scop:
    a) elaboreaza strategia proprie de privatizare pe care o inainteaza Agentiei Romane de Dezvoltare;
    b) stabileste metoda de privatizare adecvata si o schimba in masura in care este necesar;
    c) supune aprobarii Guvernului conditiile esentiale ale mandatului ce urmeaza sa fie acordat agentilor de privatizare;
    d) publica in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan local, national si/sau international, listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza;
    e) intocmeste dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publica sau alte documente ce prezinta relevanta in procesul de privatizare;
    f) efectueaza vanzarea, la pretul pietei, a actiunilor emise de societatile comerciale si a partilor sociale;
    g) initiaza sau, dupa caz, aproba, in conditiile legii, vanzarea la pretul pietei a activelor din patrimoniul societatilor comerciale;
    h) aduce la indeplinire hotararile Guvernului;
    i) efectueaza orice alte operatiuni comerciale si financiare necesare in vederea realizarii obiectului sau de activitate.
    C. Fondul Proprietatii de Stat are dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, servicii de asistenta de specialitate in domeniul privatizarii, restructurarii sau lichidarii. De asemenea, Fondul Proprietatii de Stat poate incheia contracte cu societati de valori mobiliare pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate, nationale ori internationale, precum si cu bancile de investitii, pentru transferul si vanzarea unor pachete de actiuni pe piata de capital internationala, in baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piata. Fondul Proprietatii de Stat nu poate aloca fonduri si nu poate acorda credite societatilor comerciale; de asemenea, nu poate cumpara actiuni emise de societatile comerciale, parti sociale ori active, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    CAP. 4
    Administrarea Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 10
    (1) Conducerea Fondului Proprietatii de Stat este asigurata de catre consiliul de administratie, format din presedinte, vicepresedinte si 9 membri numiti de catre primul-ministru, persoane cu pregatire si cu experienta in domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare.
    (2) Membrii consiliului de administratie nu pot fi, in acelasi timp, administratori sau cenzori ai societatilor comerciale din portofoliul Fondului Proprietatii de Stat.
    (3) In caz de incompatibilitate sau din alta cauza care provoaca vacanta unui loc in consiliul de administratie, Fondul Proprietatii de Stat va solicita primului-ministru o noua numire.
    (4) Membrii consiliului de administratie isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor, personal si solidar, potrivit legislatiei comerciale.
    (5) Membrii consiliului de administratie si salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru operatiunile acestuia, in afara de cazul in care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii consiliului de administratie si salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare.
    (6) In cazul in care un membru al consiliului de administratie, sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare Fondului Proprietatii de Stat, el trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri ai consiliului de administratie si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
    (7) Nerespectarea de catre un membru al consiliului de administratie a prevederilor alin. (2) si (6) atrage raspunderea pentru daune produse Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie lucreaza valabil in prezenta a cel putin 6 membri ai sai si ia decizii valabile cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul celor prezenti.
    (2) Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui.
    (3) Consiliul de administratie poate fi convocat in sedinte extraordinare de catre presedinte sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai ori la solicitarea Guvernului.
    (4) Sedintele consiliului de administratie trebuie sa fie convocate in scris cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data fixata pentru tinerea acestora. Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. In cazul sedintei extraordinare convocarea se poate face in scris cu 24 de ore inainte de data fixata pentru tinerea acesteia.
    (5) Sedintele consiliului de administratie vor fi conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de vicepresedinte. La sedinte vor fi convocati si cenzorii.
    (6) Toate materialele, inclusiv rapoartele despre operatiunile ce s-au executat, se prezinta in sedintele consiliului de administratie numai in scris.
    (7) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunit si opiniile separate.
    Art. 12
    Consiliul de administratie are urmatoarele competente:
    a) aproba strategia proprie de privatizare ce urmeaza a fi inaintata Agentiei Romane de Dezvoltare si lista cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza, in conformitate cu termenele stabilite in programul anual de privatizare, precum si lista suplimentara cuprinzand societatile comerciale care nu au fost incluse in acest program;
    b) aproba structura organizatorica a aparatului sau central si local, atributiile acestuia, nomenclatorul de functii si nivelurile de salarizare, precum si structura si numarul salariatilor pe posturi;
    c) numeste un secretar general al consiliului de administratie;
    d) analizeaza periodic activitatea departamentelor, a directiilor si a compartimentelor din structura centrala a Fondului Proprietatii de Stat, precum si a sucursalelor teritoriale si a directiilor judetene;
    e) aproba, pe criterii de eficienta si costuri, functionarea directiilor judetene si a sucursalelor teritoriale in tara sau a reprezentantelor in strainatate, structura organizatorica a acestora si statul de functii;
    f) adopta raportul anual asupra activitatii Fondului Proprietatii de Stat, care se transmite Agentiei Romane de Dezvoltare;
    g) aproba contul de profit si pierderi, bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli ale Fondului Proprietatii de Stat, care se transmit Ministerului Finantelor;
    h) aproba constituirea de provizioane legale si necesare in activitatea Fondului Proprietatii de Stat, pe baza propunerii conducerii executive a acestuia;
    i) numeste, pe baza de mandat, reprezentantul Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale societatilor comerciale la care statul sau autoritatile administratiei publice locale sunt actionari ori asociati; stabileste obligatiile reprezentantului de a apara si de a promova interesele actionarului/asociatului, atributiile, drepturile si raspunderile reprezentantului, precum si conditiile de incetare a mandatului, care vor fi concretizate intr-un contract de reprezentare;
    j) propune conditiile esentiale ale mandatului ce urmeaza sa fie acordat agentului de privatizare, care va fi supus spre aprobare Guvernului;
    k) aproba mandatul special al reprezentantului Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale societatilor comerciale la care statul sau autoritatile administratiei publice locale sunt actionari sau asociati, intrunite pentru a hotari asupra:
    - divizarii, fuziunii, dizolvarii sau lichidarii;
    - gajarii si ipotecarii de active sau de mijloace fixe, in vederea contractarii de credite bancare peste limitele stabilite in contractul de reprezentare;
    - participarii la constituirea de noi societati comerciale;
    - modificarii participarii statului la capitalul social in alt mod decat in cadrul actiunii de privatizare stabilite prin lege;
    l) aproba proportiile de utilizare a veniturilor Fondului Proprietatii de Stat, potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru:
    - cheltuielile proprii de organizare si functionare;
    - cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale;
    - costurile implicate de inchiderea operationala, dizolvarea sau lichidarea societatilor comerciale;
    - sumele platite efectiv cumparatorilor in executarea garantiilor acordate acestora si/sau a cheltuielilor efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumparatori, precum si despagubirile cuvenite potrivit art. 31 alin. (4) si art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - sumele cu care participa la majorarea capitalului social al unor societati comerciale in cazurile prevazute de lege;
    m) aproba negocierea si vanzarea la pretul pietei, in baza raportului dintre cerere si oferta, a actiunilor emise de societatile comerciale mari, mijlocii sau mici, dupa caz, sau a partilor sociale;
    n) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vanzare a actiunilor/partilor sociale detinute la societatile comerciale care se privatizeaza;
    o) aproba normele, procedurile si competentele de angajare si de efectuare a cheltuielilor specifice Fondului Proprietatii de Stat, elaborate de catre conducerea executiva a acestuia;
    p) aduce la indeplinire hotararile Guvernului.
    Art. 13
    (1) Presedintele consiliului de administratie aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si il informeaza asupra modului de realizare a acestora, scop in care are urmatoarele atributii:
    a) prezinta consiliului de administratie proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul anual de activitate;
    b) numeste si elibereaza din functie, cu acordul consiliului de administratie, directorul general executiv si directorul general executiv adjunct; numeste si elibereaza din functie directorii Fondului Proprietatii de Stat, inclusiv pe cei ai sucursalelor teritoriale si ai directiilor judetene;
    c) controleaza activitatea directorului general executiv si a directorului general executiv adjunct;
    d) angajeaza si reprezinta Fondul Proprietatii de Stat in relatiile cu persoanele fizice sau juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale;
    e) aproba si semneaza incheierea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, date in competenta sa de catre consiliul de administratie;
    f) aproba angajamente de plati date in competenta sa de catre consiliul de administratie;
    g) indeplineste orice alta atributie stabilita de consiliul de administratie.
    (2) In absenta presedintelui, atributiile acestuia se exercita de catre vicepresedintele consiliului de administratie.
    (3) Presedintele consiliului de administratie poate delega directorului general executiv o parte din atributiile sale. De asemenea, presedintele consiliului de administratie il poate mandata pe directorul general executiv sa reprezinte Fondul Proprietatii de Stat in relatiile cu persoane fizice sau cu persoane juridice, in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale, precum si pentru angajarea institutiei in acte comerciale.
    Art. 14
    Secretarul general al consiliului de administratie are urmatoarele atributii:
    a) asigura pregatirea materialelor sedintelor consiliului de administratie si buna desfasurare a acestora;
    b) intocmeste procesul-verbal al fiecarei sedinte a consiliului de administratie;
    c) coordoneaza activitatea aparatului tehnic al consiliului de administratie;
    d) arhiveaza documentele consiliului de administratie;
    e) indeplineste alte sarcini incredintate de consiliul de administratie.
    Art. 15
    (1) Comitetul de directie al Fondului Proprietatii de Stat este compus din directorul general executiv, directorul general executiv adjunct si sefii de departamente. Comitetul de directie lucreaza valabil in prezenta a cel putin trei patrimi din numarul membrilor sai.
    (2) Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori este necesar si adopta hotarari cu majoritate simpla.
    (3) Comitetul de directie are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, raportul anual de activitate si raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli si le prezinta consiliului de administratie;
    b) aproba negocierea si vanzarea la pretul pietei, in baza raportului dintre cerere si oferta, a actiunilor emise de societatile comerciale mari, mijlocii sau mici, dupa caz, sau a partilor sociale, daca aceasta atributie ii este delegata de consiliul de administratie;
    c) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vanzare a actiunilor/partilor sociale detinute de societatile comerciale care se privatizeaza, daca aceasta atributie ii este delegata de consiliul de administratie;
    d) desemneaza reprezentantul Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor la societatile comerciale din portofoliu, daca aceasta atributie ii este delegata de consiliul de administratie;
    e) aproba mandatul special pentru reprezentantul Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale actionarilor privind divizarea, fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, gajarea si ipotecarea de mijloace fixe si active pentru contractarea de credite bancare, asocieri, precum si pentru constituirea de noi societati comerciale, daca aceasta atributie ii este delegata de consiliul de administratie;
    f) aproba programe de restructurare si inchidere operationala totala sau partiala;
    g) aproba orice modificare aparuta in structura de actionariat si a capitalului social al societatilor comerciale din portofoliu;
    h) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie.
    (4) Comitetul de directie este asistat de secretarul general al consiliului de administratie, care are atributii similare cu cele prevazute la art. 14.
    Art. 16
    Directorul general executiv conduce activitatea curenta a Fondului Proprietatii de Stat. In acest scop directorul general executiv are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza salariatii Fondului Proprietatii de Stat, potrivit legislatiei in vigoare si prevederilor contractului colectiv de munca;
    b) incheie contractul colectiv de munca si negociaza in cadrul acestuia, drepturile salariale;
    c) angajeaza cheltuielile legate de functionarea aparatului propriu al Fondului Proprietatii de Stat;
    d) prezinta presedintelui consiliului de administratie lucrarile intocmite de organele de executie, asigurand, dupa aprobarea acestora, transmiterea lor pentru punerea in executare;
    e) angajeaza colaboratori externi pentru unele lucrari sau pentru avize de specialitate;
    f) semneaza contractele de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale, contractele cu societatile de valori mobiliare si bancile de investitii, date in competenta sa de catre presedintele consiliului de administratie;
    g) poate delega o parte din atributiile sale directorului general executiv adjunct. In absenta directorului general executiv, atributiile acestuia se exercita de catre directorul general executiv adjunct;
    h) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de consiliul de administratie sau de presedintele acestuia.

    CAP. 5
    Cenzorii

    Art. 17
    (1) Controlul operatiunilor financiar-contabile ale Fondului Proprietatii de Stat se efectueaza de 3 cenzori. Cenzorii se numesc si se revoca de catre primul-ministru, la propunerea ministrului finantelor.
    (2) Cenzorii supravegheaza gestiunea Fondului Proprietatii de Stat, inclusiv a unitatilor teritoriale si a reprezentantelor din strainatate ale acestuia, scop in care:
    a) certifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
    b) certifica indemnizatiile membrilor consiliului de administratie si ale membrilor comitetului de directie;
    c) prezinta in consiliul de administratie raportul propriu asupra bilantului exercitiului financiar incheiat.
    (3) Certificarea si raportul cenzorilor, prevazute la lit. a) si c), se anexeaza la raportul de activitate anual al Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 18
    Cenzorii prezinta consiliului de administratie, daca este cazul, rapoarte speciale asupra constatarilor facute.
    Art. 19
    Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de catre consiliul de administratie.

    CAP. 6
    Sucursalele teritoriale si directiile judetene ale Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 20
    (1) Pentru desfasurarea activitatii pe principiul descentralizarii Fondul Proprietatii de Stat are sucursale teritoriale si directii judetene. Conducerea sucursalelor teritoriale este asigurata de un comitet de directie format din 3 membri.
    (2) Membrii comitetului de directie al sucursalei teritoriale sunt numiti sau, dupa caz, revocati de presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat. Durata exercitarii functiei se stabileste prin decizia de numire.
    (3) Deciziile comitetului de directie se iau cu votul a cel putin 2 din numarul membrilor sai.
    Art. 21
    (1) Comitetul de directie al sucursalei teritoriale are principala obligatie de a aproba vanzarea actiunilor/partilor sociale detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale la societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici la nivelul directiilor judetene si intreprinderilor mijlocii la nivelul sucursalelor teritoriale.
    (2) In acest scop comitetul de directie al sucursalei teritoriale are urmatoarele atributii:
    a) adopta proiectul programului anual de privatizare al sucursalei, care se supune aprobarii consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat;
    b) aproba negocierea si vanzarea la pretul pietei, in baza raportului dintre cerere si oferta, a actiunilor emise de societatile comerciale incluse in programul anual de privatizare sau a partilor sociale ale acestora;
    c) stabileste sistemul de evaluare a actiunilor emise de societatile comerciale precizate la alin. (1), daca acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate;
    d) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vanzare a actiunilor/partilor sociale detinute la societatile comerciale care se privatizeaza;
    e) aduce la indeplinire deciziile Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, emise in conformitate cu strategia aprobata de Guvern;
    f) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli in limita competentelor stabilite.

    CAP. 7
    Salarizarea, remunerarea si alte drepturi banesti ale personalului Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 22
    Remuneratiile, salariile si alte drepturi se stabilesc prin contractul colectiv de munca si vor fi formate dintr-o parte fixa si o parte variabila care va fi acordata in raport cu performantele fiecarui angajat al Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 23
    Remuneratiile membrilor consiliului de administratie si ale cenzorilor, salariile directorului general executiv si directorului general executiv adjunct, precum si alte drepturi banesti se fixeaza de consiliul de administratie.
    Art. 24
    Presedintele, vicepresedintele, membrii consiliului de administratie, directorul general executiv, directorul general executiv adjunct, directorii de departament si directorii din cadrul Fondului Proprietatii de Stat - ca institutie publica - se incadreaza la categoria a II-a de diurna si in plafonul B de cazare, cuprinse in cap. B din anexa la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, astfel cum a fost inlocuita prin Hotararea Guvernului nr. 420/1998.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    Fondul Proprietatii de Stat trebuie sa tina:
    a) un registru al portofoliului de actiuni pe societati comerciale mici, mijlocii si mari pe care il detine Fondul Proprietatii de Stat la societatile comerciale la care este actionar, in care sa se evidentieze soldul de la sfarsitul anului, precum si miscarile (intrari si iesiri) din cursul anului. Tinerea acestui registru se va efectua in sistem computerizat;
    b) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
    c) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie de la nivelul Fondului Proprietatii de Stat - central, precum si la nivelul sucursalelor teritoriale si directiilor judetene;
    d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;
    e) un registru al litigiilor in care este angajat Fondul Proprietatii de Stat atat in calitate de reclamant, cat si de parat. Tinerea acestui registru se efectueaza in sistem computerizat.
    Art. 26
    Organizarea si efectuarea controlului intern (financiar, preventiv si ulterior), precum si auditul intern se vor aproba in cadrul comitetelor de directie stabilite in structurile Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 27
    Fondul Proprietatii de Stat va putea avea relatii de colaborare si schimb de experienta cu organisme similare la nivel international.
    Art. 28
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament de organizare si functionare se abroga anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 55/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 12 februarie 1998, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 361/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 3 iulie 1998.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 788/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 788 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 788/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu