E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 678 din 19 iulie 2001

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 437 din  6 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata si modificata prin Legea nr. 225/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 788/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 6 octombrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Presedintele Autoritatii
                         pentru Privatizare si
                         Administrarea  Participatiilor Statului,
                         Iacob Zelenco,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumita in continuare Autoritatea pentru Privatizare, este institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care se finanteaza integral din venituri proprii extrabugetare.
    Art. 2
    Autoritatea pentru Privatizare are patrimoniu propriu si autonomie functionala si de decizie. Activitatea sa se desfasoara pe principii comerciale.
    Art. 3
    Autoritatea pentru Privatizare administreaza patrimoniul propriu si gestioneaza actiunile si partile sociale pe care statul sau o autoritate a administratiei publice locale le detine la societatile comerciale la care este actionar sau asociat, cu exceptia celor pentru care prin lege sau prin hotarare a Guvernului se dispune altfel.
    Art. 4
    Activitatea Autoritatii pentru Privatizare se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata si modificata prin Legea nr. 225/2001, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    Art. 5
    (1) Autoritatea pentru Privatizare are sigla proprie, aprobata de colegiul sau de conducere.
    (2) Sediul Autoritatii pentru Privatizare este in municipiul Bucuresti, str. Lipscani nr. 18 - 20, sectorul 3.
    (3) Denumirea Autoritatii pentru Privatizare, cu specificarea sediului acesteia, trebuie sa figureze, cu caractere vizibile, pe toate documentele emise de institutie. Pe actele oficiale ale Autoritatii pentru Privatizare se imprima si sigla proprie.

    CAP. 2
    Patrimoniul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

    Art. 6
    Patrimoniul Autoritatii pentru Privatizare este constituit din mijloacele fixe, din obiectele de inventar din dotarea proprie, precum si din sumele ramase la dispozitia sa dupa virarea la buget, inainte de organizarea Fondului Proprietatii de Stat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    Art. 7
    (1) Nivelul si structura tuturor cheltuielilor Autoritatii pentru Privatizare se stabilesc prin norme proprii aprobate de colegiul sau de conducere in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Veniturile si cheltuielile se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii pentru Privatizare, care se aproba conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.

    CAP. 3
    Obiectul de activitate al Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

    A. In domeniul privatizarii
    Art. 8
    (1) Autoritatea pentru Privatizare, in calitate de institutie publica implicata, realizeaza vanzarea de actiuni/parti sociale la societatile comerciale din portofoliu in conformitate cu prevederile legii.
    (2) In plan teritorial sucursalele regionale ale Autoritatii pentru Privatizare realizeaza vanzarea de actiuni/parti sociale la societatile comerciale nominalizate de Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare.
    Art. 9
    In domeniul reducerii participatiilor statului la societatile comerciale din portofoliul sau Autoritatea pentru Privatizare are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia de privatizare a societatilor comerciale;
    b) elaboreaza strategiile de privatizare a societatilor comerciale in concordanta cu strategiile aprobate de Guvern;
    c) stabileste metoda de privatizare adecvata, pe care o schimba in masura in care este necesar;
    d) stabileste continutul-cadru al contractului de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale, inclusiv clauzele care trebuie incluse in acesta, astfel incat sa se asigure respectarea de catre cumparator a obligatiilor asumate, masurile ce pot fi luate in cazul nerespectarii angajamentelor asumate si posibilitatea rezolutiunii de drept a contractului in astfel de situatii;
    e) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative in domeniul privatizarii;
    f) aduce la indeplinire hotararile Guvernului referitoare la procesul de privatizare;
    g) elaboreaza strategia de restructurare a societatilor comerciale din portofoliul propriu, la care administreaza si gestioneaza participatiile statului sau ale autoritatii administratiei publice locale.
    Art. 10
    (1) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea pentru Privatizare poate mandata agenti de privatizare.
    (2) Conditiile mandatului-cadru se elaboreaza de Autoritatea pentru Privatizare si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) In vederea realizarii privatizarii, restructurarii sau a lichidarii voluntare a societatilor comerciale, Autoritatea pentru Privatizare are dreptul sa contracteze servicii de asistenta de specialitate in domeniu, cu persoane fizice si juridice, din tara sau din strainatate.
    (2) Pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori pe alte piete organizate, nationale ori internationale, Autoritatea pentru Privatizare poate incheia contracte cu societati de valori mobiliare. Pentru transferul si vanzarea unor pachete de actiuni pe piata de capital internationala, in baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piata, contractele se vor putea incheia cu bancile de investitii.
    (3) In vederea apararii intereselor institutiei si a intereselor statului in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, din tara si strainatate, a organelor de cercetare penala si a altor institutii ale statului, Autoritatea pentru Privatizare are dreptul sa incheie contracte de asistenta juridica si de reprezentare cu firme de avocatura romane si straine.
    (4) Autoritatea pentru Privatizare are dreptul sa incheie contracte de publicitate cu firme specializate, in scopul promovarii procesului de privatizare in Romania, pentru atragerea de investitori din tara si din strainatate in vederea accelerarii vanzarii participatiilor statului la societatile comerciale din portofoliul propriu.
    (5) Autoritatea pentru Privatizare nu poate aloca fonduri, nu poate acorda credite societatilor comerciale si nu poate cumpara actiuni emise de acestea, parti sociale sau active, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    B. In domeniul postprivatizarii
    Art. 12
    (1) Autoritatea pentru Privatizare exercita controlul postprivatizare cu privire la modul in care sunt respectate clauzele din contractele de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale, precum si supravegherea societatilor comerciale in cauza in ceea ce priveste gradul de realizare a performantelor economice si financiare asumate, prin contract, de catre cumparator.
    (2) Neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre cumparator va fi notificata acestuia conform procedurilor aprobate de Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare.
    (3) In cazul constatarii nerespectarii clauzelor contractuale notificate nici la expirarea termenului acordat prin notificare, Autoritatea pentru Privatizare va dispune, in baza analizelor ce se vor efectua pentru fiecare caz, masurile ce se impun.

    C. In domeniul administrarii participatiilor statului
    Art. 13
    (1) In vederea administrarii participatiilor statului, in calitate de actionar, Autoritatea pentru Privatizare imputerniceste reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de administratie pentru administrarea eficienta a societatilor comerciale pe care le are in portofoliu, in scopul imbunatatirii performantelor economico-financiare si al cresterii competitivitatii acestora la privatizare, conform prevederilor legale.
    (2) Autoritatea pentru Privatizare imputerniceste reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa propuna si sa voteze masuri de lichidare voluntara a societatilor comerciale din portofoliul propriu care inregistreaza pierderi.
    Art. 14
    Autoritatea pentru Privatizare efectueaza orice alte actiuni comerciale si financiare necesare in vederea realizarii obiectului sau de activitate.

    CAP. 4
    Conducerea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

    Art. 15
    Conducerea operativa si coordonarea intregii activitati a Autoritatii pentru Privatizare sunt asigurate de presedinte - membru al Guvernului, 3 vicepresedinti cu rang de secretar de stat si un secretar general, constituiti in Colegiu de conducere.

    A. Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare
    Art. 16
    (1) Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare lucreaza valabil in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai si ia decizii valabile cu votul majoritatii celor prezenti.
    (2) Colegiul de conducere se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui.
    (3) Colegiul de conducere poate fi convocat in sedinte extraordinare de presedinte sau la cererea a cel putin 2 membri, in cazul in care este necesar sa se solutioneze urgent probleme ale activitatii curente.
    (4) Sedintele colegiului de conducere vor fi conduse de presedintele Autoritatii pentru Privatizare, care este si presedintele colegiului de conducere, sau, in absenta acestuia, de unul dintre vicepresedinti, nominalizat de presedinte. La sedinte pot fi invitati si directorii generali sau directorii.
    (5) Pregatirea sedintelor colegiului de conducere se face de Secretariatul general al Autoritatii pentru Privatizare. Secretarul general este secretarul colegiului de conducere si raspunde de urmarirea intocmirii materialelor pentru sedinta, de difuzarea acestora membrilor colegiului de conducere si de intocmirea procesului-verbal.
    (6) In caz de incompatibilitate sau din alta cauza care provoaca vacanta unui loc in colegiul de conducere, Autoritatea pentru Privatizare va solicita primului-ministru o noua numire.
    (7) In cazul in care un membru al colegiului de conducere, sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare Autoritatii pentru Privatizare, el trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri ai colegiului de conducere si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
    (8) Nerespectarea de catre un membru al colegiului de conducere a prevederilor alin. (7) atrage raspunderea individuala pentru daune produse Autoritatii pentru Privatizare.
    Art. 17
    Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare are urmatoarele competente:
    a) aproba strategia proprie de privatizare care urmeaza sa fie inaintata spre aprobare Guvernului si lista cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza, in conformitate cu termenele stabilite in programul-oferta anual de privatizare, precum si lista suplimentara cuprinzand societatile comerciale care nu au fost incluse in acest program;
    b) aproba vanzarea in conditiile legii a actiunilor/partilor sociale ale societatilor comerciale din portofoliu;
    c) aproba structura organizatorica si numarul de posturi utilizate in aparatul sau central si local, nomenclatorul de functii-salarii, precum si structura in detaliu;
    d) analizeaza si redimensioneaza structura organizatorica in functie de evolutia portofoliului de societati comerciale si a sarcinilor ce decurg din dispozitiile legale in domeniul de activitate al Autoritatii pentru Privatizare;
    e) analizeaza periodic activitatea departamentelor, a directiilor si a compartimentelor din structura centrala a Autoritatii pentru Privatizare, precum si a structurilor teritoriale;
    f) adopta raportul anual asupra activitatii Autoritatii pentru Privatizare, pe care il inainteaza spre aprobare Guvernului;
    g) aproba contul de profit si pierderi, precum si bilantul contabil al Autoritatii pentru Privatizare, care se transmit Ministerului Finantelor Publice;
    h) analizeaza, avizeaza si supune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii pentru Privatizare;
    i) propune conditiile esentiale ale mandatului care urmeaza sa fie acordat agentului de privatizare, care va fi supus spre aprobare Guvernului;
    j) aproba mandate speciale ale reprezentantilor Autoritatii pentru Privatizare in adunarile generale ale societatilor comerciale aflate in portofoliul propriu, intrunite pentru a hotari asupra:
    - dizolvarii, lichidarii, inchiderii operationale, partiale sau totale, precum si asupra prelungirii duratei de functionare a societatilor comerciale;
    - desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatii comerciale;
    - fuziunii, divizarii, constituirii de sucursale si filiale sau alte reorganizari, inclusiv asupra schimbarii formei juridice;
    - majorarii sau reducerii capitalului social;
    - modificarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
    - gajarii, ipotecarii, inchirierii, asocierii in participatiune sau asupra darii in locatie de gestiune a unor active;
    - vanzarii de active sau incheierii de contracte de leasing imobiliar cu clauze irevocabile de vanzare, prin negociere directa cu chiriasii/locatarii/asociatii, potrivit actelor normative din domeniul privatizarii si al intreprinderilor mici si mijlocii;
    - modificarii contractului de societate si statutului, inclusiv asupra schimbarii sediului social;
    - cesiunii actiunilor/partilor sociale detinute la alte societati comerciale cu capital mixt si la cele la care exista aprobarea conducerii Autoritatii pentru Privatizare in procesul de privatizare, ca urmare a cesiunii contractului de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale;
    - vanzarii activelor societatii comerciale;
    - participarii societatilor comerciale aflate in portofoliul propriu la constituirea de noi societati comerciale sau la majorarea capitalului social al unor societati comerciale existente;
    - transformarii societatii comerciale din societate "deschisa" in societate "inchisa", conform prevederilor legale;
    - conversiei datoriilor societatilor comerciale in actiuni sau asupra majorarii capitalului social prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni la aceasta, conform prevederilor legale;
    - autorizarii dobandirii propriilor actiuni de catre societatile comerciale la care Autoritatea pentru Privatizare administreaza participatiile statului sau ale unei autoritati a administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile legale;
    - emisiunii de obligatiuni pe piata de capital de catre societatile comerciale la care Autoritatea pentru Privatizare administreaza participatiile statului sau ale unei autoritati a administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile legale;
    k) aproba lista cuprinzand societatile comerciale care urmeaza sa fie privatizate de sucursalele regionale;
    l) aproba notele privind analiza indeplinirii obligatiilor contractuale de catre cumparatori;
    m) aproba angajarea cheltuielilor legate de functionarea aparatului propriu al Autoritatii pentru Privatizare;
    n) aproba proportiile de utilizare a veniturilor Autoritatii pentru Privatizare potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si sumele cu care Autoritatea pentru Privatizare participa la majorarea capitalului social al unor societati comerciale in cazurile prevazute de lege;
    o) aproba normele, procedurile si competentele de angajare si de efectuare a cheltuielilor specifice Autoritatii pentru Privatizare;
    p) aduce la indeplinire hotararile Guvernului;
    q) poate delega unele dintre atributiile sale Comitetului de directie al Autoritatii pentru Privatizare.

    B. Presedintele Autoritatii pentru Privatizare
    Art. 18
    (1) Presedintele reprezinta Autoritatea pentru Privatizare in cadrul Guvernului, precum si in raporturile cu celelalte autoritati publice.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele Autoritatii pentru Privatizare emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 19
    Atributiile presedintelui Autoritatii pentru Privatizare sunt in principal urmatoarele:
    a) coordoneaza intreaga activitate de aplicare a strategiei Guvernului privind procesul de privatizare si administrare a participatiilor statului in economie;
    b) prezinta Guvernului raportul anual privind activitatea Autoritatii pentru Privatizare;
    c) coordoneaza si indruma activitatea departamentelor si a directiilor subordonate nemijlocit;
    d) prezinta spre aprobare Guvernului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
    e) numeste si revoca din functie personalul cu functii de conducere din cadrul Autoritatii pentru Privatizare;
    f) reprezinta si angajeaza Autoritatea pentru Privatizare in relatiile cu persoanele fizice si juridice, romane sau straine, precum si in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale;
    g) semneaza contractele de vanzare-cumparare de actiuni, altele decat cele pentru care competenta a fost delegata;
    h) numeste pe baza de contract reprezentantul Autoritatii pentru Privatizare in adunarile generale ale actionarilor la societatile comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare;
    i) aproba statele de functii ale Autoritatii pentru Privatizare;
    j) angajeaza si concediaza salariatii Autoritatii pentru Privatizare potrivit reglementarilor in vigoare;
    k) aproba angajamente de plati, cu exceptia celor pentru care a fost delegata competenta.
    Art. 20
    (1) In absenta presedintelui atributiile acestuia se exercita de catre unul dintre vicepresedinti, nominalizat prin ordin.
    (2) Presedintele Autoritatii pentru Privatizare poate delega o parte din atributiile sale vicepresedintilor, secretarului general si altor salariati cu functii de conducere. De asemenea, presedintele Autoritatii pentru Privatizare ii poate mandata pe acestia sa reprezinte Autoritatea pentru Privatizare in relatiile cu persoane fizice sau juridice, in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale, precum si pentru angajarea institutiei in acte de comert.

    C. Vicepresedintii Autoritatii pentru Privatizare
    Art. 21
    Atributiile vicepresedintilor sunt in principal urmatoarelor:
    a) coordoneaza activitatea curenta a departamentelor nominalizate prin ordin al presedintelui;
    b) reprezinta Autoritatea pentru Privatizare in relatiile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, pe domeniul de activitate coordonat, daca aceasta atributie este delegata de presedinte;
    c) aproba angajamente de plati date in competenta de catre presedinte;
    d) semneaza contractele de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale, contractele cu societatile de valori mobiliare si bancile de investitii, date in competenta de catre presedintele Autoritatii pentru Privatizare;
    e) indeplinesc si alte atributii stabilite de presedinte;
    f) pot delega o parte din atributii directorului general de departament.

    D. Secretarul general al Autoritatii pentru Privatizare
    Art. 22
    Atributiile secretarului general sunt in principal urmatoarele:
    a) coordoneaza activitatea departamentelor si directiilor subordonate nemijlocit;
    b) asigura legatura operativa dintre Colegiul de conducere si compartimentele Autoritatii pentru Privatizare;
    c) aproba angajamentele de plati date in competenta sa de catre presedinte;
    d) pregateste documentatia necesara pentru sedintele Guvernului;
    e) asigura organizarea activitatii si documentatia necesara in vederea functionarii colegiului de conducere, consiliului interministerial si comitetului de directie;
    f) conlucreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte institutii;
    g) angajeaza cheltuielile legate de functionarea aparatului propriu al Autoritatii pentru Privatizare;
    h) poate delega o parte din atributiile sale directorului general de departament;
    i) indeplineste si alte atributii stabilite de presedinte.

    E. Consiliul interministerial al Autoritatii pentru Privatizare
    Art. 23
    (1) Consiliul interministerial al Autoritatii pentru Privatizare functioneaza pe langa Autoritatea pentru Privatizare si este format din presedinte, vicepresedinte si din 9 membri, reprezentanti ai ministerelor economice.
    (2) Presedintele consiliului interministerial este presedintele Autoritatii pentru Privatizare, iar vicepresedintele consiliului interministerial este vicepresedintele, cu rang de secretar de stat, din cadrul Autoritatii pentru Privatizare, pe probleme de privatizare. Ceilalti membri ai consiliului interministerial sunt numiti prin ordin al ministrului de resort, la nivel de secretar de stat.
    (3) Ministerele reprezentate in consiliul interministerial sunt: Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerul Sanatatii si Familiei.
    (4) Consiliul interministerial lucreaza valabil in prezenta a cel putin 6 membri si ia decizii valabile cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
    (5) Consiliul interministerial se intruneste in sedinte ordinare trimestriale si poate fi convocat in sedinte extraordinare de presedinte sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Sedintele consiliului interministerial sunt conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de vicepresedinte. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunit si opiniile separate.
    Art. 24
    Consiliul interministerial al Autoritatii pentru Privatizare are urmatoarele atributii cu caracter consultativ:
    a) avizarea strategiei de privatizare elaborate de Autoritatea pentru Privatizare, pentru societatile comerciale aflate in portofoliul propriu;
    b) stabilirea criteriilor socioeconomice de selectare a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat pentru care se vor elabora programe de modernizare si retehnologizare;
    c) avizarea programelor de modernizare si retehnologizare pentru societatile comerciale selectate, care se supun spre aprobare Guvernului;
    d) asigura legatura operativa intre Autoritatea pentru Privatizare si ministerele reprezentate.

    F. Comitetul de directie al Autoritatii pentru Privatizare
    Art. 25
    (1) Comitetul de directie al Autoritatii pentru Privatizare este compus din secretarul general al Autoritatii pentru Privatizare, directorii generali ai departamentelor si lucreaza valabil in prezenta a cel putin trei patrimi din numarul membrilor sai.
    (2) Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori este necesar si adopta hotarari cu majoritatea de voturi a celor prezenti.
    Art. 26
    Comitetul de directie are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, raportul anual de activitate si raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli si le prezinta Colegiului de conducere al Autoritatii pentru Privatizare;
    b) aproba negocierea si vanzarea la pretul pietei, in baza raportului dintre cerere si oferta, a actiunilor emise de societatile comerciale mari, mijlocii si mici, dupa caz, sau a partilor sociale, daca aceasta atributie ii este delegata de Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare;
    c) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan intern si international, a anunturilor de vanzare a actiunilor/partilor sociale detinute de societatile comerciale care se privatizeaza, daca aceasta atributie ii este delegata de Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare;
    d) desemneaza reprezentantul Autoritatii pentru Privatizare in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor la societatile comerciale din portofoliu, daca aceasta atributie ii este delegata de Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare;
    e) aproba mandatul special pentru reprezentantul Autoritatii pentru Privatizare in adunarile generale ale actionarilor privind divizarea, fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, gajarea si ipotecarea de mijloace fixe si de active pentru contractarea de credite bancare, asocieri, precum si pentru constituirea de noi societati comerciale, daca aceasta atributie ii este delegata de Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare;
    f) aproba programe de restructurare si de inchidere operationala totala sau partiala.

    CAP. 5
    Sucursalele regionale ale Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

    Art. 27
    (1) Pentru desfasurarea activitatii in plan teritorial Autoritatea pentru Privatizare are sucursale regionale. Conducerea sucursalelor regionale este asigurata de un comitet de directie format din 3 membri.
    (2) Membrii comitetului de directie al sucursalei regionale sunt numiti sau, dupa caz, revocati de presedintele Autoritatii pentru Privatizare. Durata exercitarii functiei se stabileste prin ordinul de numire.
    (3) Deciziile comitetului de directie se iau cu votul a cel putin 2 membri.
    Art. 28
    Atributiile comitetelor de directie ale sucursalelor regionale sunt urmatoarele:
    a) adopta proiectul programului anual de privatizare al sucursalei, care se supune aprobarii Colegiului de conducere al Autoritatii pentru Privatizare;
    b) aproba negocierea si vanzarea la pretul pietei, in baza raportului dintre cerere si oferta, a actiunilor emise de societatile comerciale incluse in programul anual de privatizare sau a partilor sociale detinute la acestea;
    c) stabileste sistemul de evaluare a actiunilor emise de societatile comerciale mici si mijlocii, daca acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate;
    d) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vanzare a actiunilor/partilor sociale detinute la societatile comerciale care urmeaza sa fie privatizate;
    e) aduce la indeplinire deciziile Colegiului de conducere al Autoritatii pentru Privatizare, emise in conformitate cu strategia aprobata de Guvern;
    f) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli in limita competentelor stabilite.

    CAP. 6
    Salarizarea personalului Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

    Art. 29
    Salarizarea si alte drepturi privind personalul Autoritatii pentru Privatizare se stabilesc in conformitate cu prevederile legale aplicabile institutiilor a caror finantare se asigura integral din venituri extrabugetare.

    CAP. 7
    Control intern si audit

    Art. 30
    (1) Controlul operatiunilor financiar-contabile ale Autoritatii pentru Privatizare se efectueaza de Directia control intern si audit.
    (2) Directia control intern si audit supravegheaza gestiunea Autoritatii pentru Privatizare, inclusiv a sucursalelor regionale, scop in care:
    a) certifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
    b) prezinta in Colegiul de conducere al Autoritatii pentru Privatizare, dupa aprobarea de catre presedinte, raportul propriu asupra bilantului exercitiului financiar incheiat;
    c) executa controlul intern de gestiune si isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999.
    (3) Certificarea si raportul se anexeaza la raportul de activitate anual al Autoritatii pentru Privatizare.
    Art. 31
    Directia control intern si audit prezinta Colegiului de conducere al Autoritatii pentru Privatizare, din dispozitia presedintelui, rapoarte speciale asupra constatarilor facute privind sistemul de conducere si gestiune al Autoritatii pentru Privatizare.
    Art. 32
    Controlul intern si auditul se pot efectua, in conditiile legii si in colaborare, pe baza de contract, cu firme autorizate de audit.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Autoritatea pentru Privatizare va tine un registru al sedintelor si deliberarilor colegiului sau de conducere si un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului sau de directie.
    Art. 34
    Autoritatea pentru Privatizare va putea avea relatii de colaborare si schimb de experienta cu organisme similare la nivel international.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 678/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 678 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu