Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 786 din 30 decembrie 1993

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 48 din 24 februarie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, anexa la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul agriculturii si
                           alimentatiei,
                           Ioan Oancea

                           Ministrul apelor, padurilor si
                           protectiei mediului,
                           Aurel Constantin Ilie

                           Ministrul lucrarilor publice si
                           amenajarii teritoriului,
                           Marin Cristea

                           Secretar de stat,
                           seful Departamentului pentru
                           Administratie Publica Locala,
                           Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                          REGULAMENT
privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

    CAP. 1
    Grupe de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare

    Art. 1
    Se constituie in perimetre de ameliorare toate terenurile degradate sau neproductive, indiferent de proprietar, a caror punere in valoare este necesara din punct de vedere al protectiei solului, regimului apelor, imbunatatirii conditiilor de mediu si a diversitatii biologice.
    Art. 2
    Sunt considerate terenuri degradate, in intelesul Legii fondului funciar nr. 18/1991 si al prezentului regulament, terenurile care prin eroziune, poluare sau prin actiunea altor factori antropici si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie  pentru culturi agricole sau silvice, si anume:
    a) terenuri cu eroziune de suprafata foarte puternica si excesiva, indiferent de folosinta;
    b) terenuri cu eroziune in adancime (ogase, ravene, torenti);
    c) terenuri afectate de alunecari active, prabusiri, surpari si curgeri noroioase;
    d) terenuri nisipoase expuse erodarii de catre apa sau vant;
    e) terenuri cu aglomerari de pietris, bolovanis, grohotis, stincarii si depozite de aluviuni torentiale;
    f) terenuri cu acces permanent de umiditate si mlastini;
    g) terenuri saraturate si acide;
    h) terenuri poluate si substante chimice, petroliere  sau noxe;
    i) terenuri ocupate cu halde miniere, deseuri industriale si/sau menajere, gropi de imprumut;
    j) terenuri neproductive;
    k) terenuri si biocenoze afectate sau distruse.

    CAP. 2
    Componenta comisiei de specialisti pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

    Art. 3
    Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face, in baza investigatiilor pe teren, de catre o comisie de specialisti formata din:
    - primarul localitatii, ca presedinte al comisiei;
    - reprezentantul Camerei agricole
    - reprezentantul filialei silvice sau al ocolului silvic;
    - reprezentantul Oficiului de cadastru si organizare a teritoriului;
    - reprezentantul Agentiei pentru protectia mediului;
    - reprezentantul sectorului de imbunatatiri funciare;
    - pentru situatii deosebite si grave de degradare va participa si un specialist in domeniu, reprezentant, dupa caz, al Comisiei ecologice a Academiei Romane, al Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane", al Oficiului de studii pentru pedologie si agrochimie, precum si al altor institutii similare;
    - proprietarii terenurilor degradate care fac obiectul constituirii perimetrului de ameliorare;
    - secretarul consiliului local, care indeplineste si functia de secretar al comisiei.
    Art. 4
    Comisiile de specialisti comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului, pe baza propunerilor nominale facute de consiliile locale si de celelalte unitati sau institutii prevazute la art. 3.
    Comisiile vor lucra numai in afara perioadelor cu activitate intensa in agricultura si silvicultura.
    Decontarea cheltuielilor de deplasare a membrilor comisiei de specialisti se va face de catre unitatile sau institutiile in care acestia  sunt angajati.
    Art. 5
    Sediul comisiilor de specialisti comunale, orasenesti sau municipale se afla la consiliul local al respectivei unitati administrativ-teritoriale.

    CAP. 3
    Atributiile comisiilor de specialisti

    Art. 6
    Comisiile de specialisti comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza sesizarile sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare.
    Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare poate fi facuta de camera agricola, ocolul silvic, Agentia pentru protectia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane juridice sau fizice interesate si se depune la secretariatul comisiei;
    b) constata pe teren situatia perimetrului, identifica vecinatatile si delimiteaza prin tarusare perimetrul de ameliorare, stabilind limitele zonelor de ameliorare-aparare si de consolidare;
    c) determina si delimiteaza parcelele de proprietari, din cuprinsul si din afara perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrarilor de amenajare si de ameliorare si pentru drumurile de acces, precum si natura folosintelor agricole sau silvice existente;
    d) identifica si descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese si constata cauzele care le-au generat;
    e) fac propuneri privind ordonatorul de credite pentru finantarea lucrarilor publice si resursele de finantare;
    f) stabilesc restrictiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare si modul de respectare a acestora pe toata durata executarii lucrarilor specifice;
    h) identifica terenurile care urmeaza sa fie utilizate pentru depozite de deseuri urbane.
    Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizeaza intr-o documentatie alcatuita din: schita perimetrului, acordul proprietarilor cu procesul-verbal incheiat la acest scop si fisa perimetrului de ameliorare.
    Art. 7
    Fisa perimetrului de ameliorare are modelul prezentat in anexa la prezentul regulament.
    O data cu aprobarea fisei se stabileste ordonatorul de credite, finantatorul si investitorul, colaboratorii acestuia la elaborarea programului de proiectare, sursele de finantare si graficul de executie a lucrarilor.
    Totodata, se va lua acordul proprietarilor beneficiari ai lucrarilor de amenajare si de ameliorare cu privire la contributia in munca sau in bani pe care, eventual, ar urma sa o suporte potrivit art. 67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Art. 8
    Fisa aprobata constituie tema de proiectare pentru unitatea de proiectare care va scoate la licitatie lucrarea si care va elabora, pe baza de comanda, documentatia tehnico-economica, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 4
    Intretinerea si paza amenajarilor din perimetrele de ameliorare

    Art. 9
    Intretinerea amenajarilor de combatere a eroziunii solului, corectarea torentilor si a plantatiilor de protectie executate in perimetrele de ameliorare se asigura din fondul de ameliorare constituit in acest scop la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Paza perimetrelor de ameliorare, pe toata durata de executie a lucrarilor de ameliorare, este asigurata de catre unitatea de executie care este obligata sa asigure paza, conform regulamentelor in vigoare, si care raspunde de integritatea lucrarilor respective pana la receptia definitiva a lucrarilor.
    Pentru perimetrele de ameliorare situate pe terenurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, paza se asigura de catre acest minister, contra cost, cu decontarea cheltuielilor din fondul de ameliorare.
    In situatia cand un perimetru de ameliorare face trup comun cu fondul forestier, paza se poate incredinta ocolului silvic pe baza unei taxe suportate de fiecare proprietar.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Proprietarii care au terenuri in perimetrul de ameliorare isi pastreaza dreptul de proprietate atat in timpul cat si dupa aplicarea masurilor si efectuarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica legal aprobata.
    Art. 11
    Proprietarii vecini cu perimetrul de ameliorare, in schimbul unei despagubiri, pot asigura libera trecere a personalului tehnic, lucratorilor, utilajelor si masinilor pentru transportul materialelor necesare la locul de executare a lucrarilor.
    In astfel de cazuri, seful de proiect al perimetrului de ameliorare va stabili, cu acordul proprietarilor respectivi, caile de acces, precum si cuantumul despagubirilor.
    Despagubirile se suporta din devizul general legal aprobat al lucrarilor prevazute in perimetrul de ameliorare.
    In cazul in care proprietarul refuza, in mod nejustificat, sa-si dea acordul prevazut la alin. 2, executantul lucrarii se poate adresa instantelor judecatoresti.
    Art. 12
    Comisiile de specialisti comunale, orasenesti si municipale se vor constitui in termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament.
    Art. 13
    Pentru urmarirea evolutiei procesului de degradare a solului, la fiecare 2 ani, Oficiul de cadastru si organizare a teritoriului, organele silvice judetene si agentiile pentru protectia mediului vor reactualiza situatia terenurilor degradate care trebuie constituite in perimetre de ameliorare.
    Art. 14
    Dupa ameliorarea perimetrului respectiv, investitorul va returna proprietarului, prin act incheiat cu acesta in fata primarului localitatii, suprafata de teren pe care s-au executat lucrari de ameliorare, de aparare si de consolidare, cu mentionarea fondurilor fixe si a valorii lor.
    Proprietarul, in conformitate cu Legea fondului funciar nr. 18/1991, are obligatia sa asigure in continuare protectia solului si sa nu schimbe categoria de folosinta, atribuita prin efectul ameliorarii, decat in baza legii.

    ANEXA 1
    LA REGULAMENT

                 - MODEL -

    Se propune pentru aprobare
    1. Directia generala pentru agricultura de la judet
    2. Filiala silvica teritoriala
    Se aproba
    1. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (Departamentul agriculturii private)
    2. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului (Departamentul padurilor)
               FISA PERIMETRULUI DE AMELIORARE
    (Conform art. 61-67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991)
    1. Denumirea perimetrului de ameliorare ............................... ........................................................................... comuna .........................., judetul .................., codul din Cadastrul apelor .................................. .
    2. *) Folosinta terenurilor cuprinse in perimetrul de ameliorare:
    2.1. Din evidenta fondului funciar
--------------------------------------------------------------------------
Nr. |    Categoria de folosinta       |Suprafata (ha)   |   Observatii
crt.|  (din evidenta fondului funciar)|                 |
----|---------------------------------|-----------------|-----------------
    |                                 |                 |
----|---------------------------------|-----------------|-----------------
    |                                 |                 |
----|---------------------------------|-----------------|-----------------
    | TOTAL PERIMETRU
--------------------------------------------------------------------------
    2.2. Situatia reala pe teren
--------------------------------------------------------------------------
Nr.      Categoria de folosinta        Suprafata (ha)       Observatii
crt.       (reala pe teren)
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
   TOTAL PERIMETRU
-------------------------------------------------------------------------
    *) Se anexeaza, prin grija Ocolului de cadastru si organizarea teritoriului, schita perimetrului la scara 1:5.000 - 1:10.000, cu indicarea vecinilor. La stabilirea limitei perimetrului de ameliorare se vor avea in vedere, pe cat posibil, anumite limite naturale sau artificiale.

    3. Proprietarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:
-------------------------------------------------------------------------------
                             Suprafata pe folosinte din cadastrul funciar (ha)
  Denumirea proprietarului ----------------------------------------------------
                             arabil      ps     fn     altele     TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
  A. Persoane fizice
  B. Asociatii
  C. Societati comerciale
  D. Consilii locale
  E. Ocoale silvice
  F. Alti detinatori
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------
    4. Natura degradarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Natura degradarii terenurilor                       Suprafata
crt.                                                         (ha)
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Terenuri cu eroziune de suprafata foarte puternica
-------------------------------------------------------------------------------
  2. Terenuri cu eroziune de suprafata excesiva
-------------------------------------------------------------------------------
  3. Terenuri cu eroziune in adancime (ogase, ravene,
     torenti)
-------------------------------------------------------------------------------
  4. Terenuri cu alunecari active
-------------------------------------------------------------------------------
  5. Terenuri cu prabusiri, surpari si curgeri
     noroioase
-------------------------------------------------------------------------------
  6. Terenuri nisipoase expuse erodarii prin apa
     sau vant
-------------------------------------------------------------------------------
  7. Terenuri cu aglomerari de pietris, bolovanis,
     grohotis, stincarii
-------------------------------------------------------------------------------
  8. Depozite de aluviuni torentiale
-------------------------------------------------------------------------------
  9. Terenuri cu exces permanent de umiditate
-------------------------------------------------------------------------------
 10. Mlastini
-------------------------------------------------------------------------------
 11. Terenuri saraturate si acide
-------------------------------------------------------------------------------
 12. Terenuri poluate cu substante chimice, petroliere
     sau noxe
-------------------------------------------------------------------------------
 13. Terenuri ocupate cu gropi de imprumut, halde miniere
     si deseuri industriale si/sau menajere
-------------------------------------------------------------------------------
 14. Alte degradari
-------------------------------------------------------------------------------
 15. Terenuri neproductive
-------------------------------------------------------------------------------
 16. Terenuri cu biocenoze afectate sau distruse
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
    5. *) Descrierea sumara a conditiilor pedolitologice (se vor descrie sumar tipurile - subtipurile de sol si roca de baza)
    6. Conditiile de relief al terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare:
    - pante pana la 5% ......................... ha
    - pante cuprinse intre 5-15% ............... ha
    - pante cuprinse intre 15-35% .............. ha
    - pante peste 35% .......................... ha
    7. Descrierea sumara a lucrarilor de ameliorare necesare:
........................................................................ ........................................................................
    8. Evaluarea fizica orientativa a lucrarilor necesare de ameliorare:
........................................................................ ........................................................................
    9. Perioada de realizare a lucrarilor (cand suprafata in perimetru este eliberata de orice sarcini cu caracter agricol sau silvic) .............
........................................................................
    10. Pepiniera silvica care va asigura materialul saditor gratuit necesar, cu acordul de principiu al acesteia (art. 66 din Legea nr. 18/1991) ......... ..........................................................................
    11. Societatea comerciala care va sigura semintele de ierburi in mod gratuit, cu acordul de principiu al acesteia (art. 66 din Legea nr. 18/1991)
.........................................................................
    *) Se vor folosi cartarile agropedologice si agrochimice existente, raionarile si studiile pedoameliorative de la sistemele de imbunatatiri funciare, studiile existente in amenajamentele silvice, cele de la oficiile judetene de studii pedologice si agrochimice de la unitatile de gospodarire a apelor si de la agentiile pentru protectia mediului.

    12. Societatea comerciala care va asigura amendamentele necesare in mod gratuit, cu acordul de principiu al acesteia (art. 66 din Legea nr. 18/1991) ......................................................................... .........................................................................
    13. Asigurarea fondurilor necesare pentru cercetare, proiectare si executia amenajarilor, in functie de specificul si ponderea lucrarilor de ameliorare si sectorul care va beneficia, in principal, de aportul lor (in mod orientativ, in milioane lei):
    - Ministerul Agriculturii si
      Alimentatiei .....................................
    - Ministerul Apelor, Padurilor
      si Protectiei Mediului ...........................
    - Ministerul Lucrarilor Publice
      si Amenajarii Teritoriului .......................
    - Ministerul Transporturilor .......................
    - Alte ministere sau organe de
      specialitate ale administratiei
      publice centrale .................................
    - Alte surse de finantare locale ....................
                .........................................
                      TOTAL            - milioane lei -

    14. In vederea includerii in planul de proiectare al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sau al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului a perimetrului de ameliorare, fisa se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

    INTOCMIT:
    - Reprezentantul Oficiului de cadastru si organizare a teritoriului de la judet sau de la comuna.
    - Reprezentantul ocolului silvic sau al filialei silvice teritoriale.
    - Reprezentantul sectorului de exploatare si intretinere a lucrarilor de imbunatatiri funciare (de la judet sau de la sistem).
    - Agentia pentru protectia mediului.
    - Pentru cazuri deosebite, un specialist in domeniu (Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane", Oficiul de studii pentru pedologie si agrochimie etc.).

    INSUSIT:
      Primarul localitatii respective.
      Proprietarii care au terenuri, in perimetru.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 786/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 786 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu