Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.780 din 09.10.2013

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 639 din 16 octombrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formării profesionale continue şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) În conformitate cu legislaţia privind formarea profesională a adulţilor şi cea privind educaţia naţională, A.N.C. îndeplineşte rolul de Punct naţional de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor, având următoarele atribuţii:a)elaborează, actualizează şi implementează Cadrul naţional al calificărilor, precum şi Registrul naţional al calificărilor; b)elaborează criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi; c)elaborează şi implementează programe şi proiecte naţionale, internaţionale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale; d)elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora; e)propune Ministerului Educaţiei Naţionale elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor; f)propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică şi/sau de specialitate ale A.N.C. privind: verificarea, validarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale; elaborarea şi validarea calificărilor; evaluarea şi acreditarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, a organismelor de evaluare; certificarea evaluatorilor de evaluatori, a evaluatorilor de competenţe şi a evaluatorilor externi; g)propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv la formarea profesională a adulţilor; h)asigură compatibilitatea sistemului naţional al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european şi internaţional; i)asigură calitatea în formarea profesională continuă a adulţilor, inclusiv prin elaborarea şi aplicarea de metodologii, standarde şi proceduri specifice, în colaborare cu instituţiile interesate; j)asigură realizarea, gestionarea şi actualizarea următoarelor registre: Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, precum şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi certificaţi; k)asigură informarea opiniei publice cu privire la funcţionarea sistemului naţional de calificări, formare profesională şi la modalitatea de accesare şi valorificare a informaţiilor oferite şi publică anual un raport cu privire la propria activitate; l)asigură realizarea cadrului legal în sistemul de educare şi formare profesională a adulţilor; m)aprobă standardele ocupaţionale cu avizul consiliului şi al comitetelor sectoriale, coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională; n)coordonează activitatea de formare profesională continuă a adulţilor şi cooperează cu instituţiile internaţionale din acest domeniu; o)coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor; p)coordonează, monitorizează şi controlează autorizarea şi procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor; q)coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; r)participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; s)participă, alături de Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale şi a metodologiei de acordare a creditelor transferabile; ş)participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene; t)autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale; tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate; ţ)promovează dialogul social; u)sprijină realizarea validării învăţării nonformale şi informale; v)avizează înfiinţarea comitetelor sectoriale, cu acordul consiliului de administraţie al A.N.C., şi sprijină desfăşurarea activităţii acestora; w)sprijină instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar în organizarea de programe de studii de formare şi dezvoltare profesională continuă; x)împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice controlează la nivel naţional activitatea furnizorilor de pregătire profesională, activitatea comisiilor judeţene de autorizare; y)împreună cu comitetele sectoriale, controlează activitatea centrelor de evaluare a competenţelor; z)evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi;aa) efectuează activităţi de transfer de cunoştinţe, formare, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate; bb) publică manuale şi ghiduri de bune practici, rapoarte naţionale privind implementarea sistemului de calificări din România, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor, elaborează statistici; cc) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 4. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IIIOrganizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări 5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) A.N.C. este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe bază de concurs organizat potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Preşedintele are calitatea de reprezentant legal şi de ordonator secundar de credite, potrivit legii.(3) Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii.(4) Metodologia de concurs se aprobă, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(5) A.N.C. funcţionează cu un număr de 56 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.(6) A.N.C. foloseşte colaboratori externi şi experţi în domeniul său de activitate.(7) A.N.C administrează şi gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat şi pe cele rezultate din venituri proprii.(8) Salarizarea personalului A.N.C. se face potrivit legislaţiei în vigoare pentru personalul contractual plătit din fonduri publice.(9) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea A.N.C., precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(10) Structura organizatorică a A.N.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) La nivelul A.N.C. funcţionează un Consiliu cu rol consultativ, fără personalitate juridică.(2) Consiliul este format din reprezentaţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, ai administraţiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor, precum şi ai comitetelor sectoriale.(3) Consiliul sprijină şi asistă A.N.C. în stabilirea strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor şi a formării profesionale a adulţilor.(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului, componenţa şi criteriile privind numirea membrilor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea A.N.C. 7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului, membrii acestuia nu beneficiază de indemnizaţie.(2) Finanţarea activităţilor de protocol aferente organizării şedinţelor Consiliului se face din bugetul A.N.C., în condiţiile legii.(3) Preşedintele şi vicepreşedintele A.N.C. sunt membri de drept în Consiliu.(4) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani. 8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Consiliul este condus de preşedintele A.N.C.(2) Consiliul este convocat de preşedinte sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acestuia.(3) Consiliul este convocat de preşedinte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesară consultarea membrilor săi. 9. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)sprijină A.N.C. în realizarea şi extinderea relaţiilor cu mediul economico-social, cu toate structurile implicate în sistemul naţional al calificărilor. 10. Articolul 12 se abrogă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Tudor Prisecaru, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexă la
Hotărârea Guvernului nr. 556/2011) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii Naţionale pentru Calificări Nr. de posturi: 56


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 780/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 780 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu