Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 77 din 27 ianuarie 1968

privind aplicarea Legii nr. 28 din 28 decembrie 1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 8 din 27 ianuarie 1968


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Inregistrarea cererilor pentru marcile de fabrica, de comert si de serviciu

    Art. 1
    Cererile de inregistrare a marcilor individuale se fac de intreprinderile producatoare, intreprinderile de desfacere sau de intreprinderile care executa lucrari ori presteaza servicii.
    Cererile de inregistrare a marcilor colective se fac de ministerele in subordinea carora se afla intreprinderile ori de gruparile colective reprezentand interesele intreprinderilor care urmeaza sa foloseasca marca.
    Art. 2
    Cererile de inregistrare a marcilor se depun direct la registratura Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii sau se trimit prin posta.
    Cererile facute de solicitantii cu sediul in alte state se depun prin Camera de Comert a Republicii Socialiste Romania.
    La inregistrare se va mentiona pe cerere anul, luna, ziua si ora primirii.
    Cererile primite prin posta dupa orele legale de lucru, in zilele de repaus saptamanal sau in zilele de sarbatoare legala, se inregistreaza in prima zi lucratoare, la ora inceperii programului de lucru.
    Art. 3
    In cadrul Camerei de Comert a Republicii Socialiste Romania va functiona o comisie, care va putea fi consultata, la cererea intreprinderilor sau ministerelor, cu privire la aspectul marcilor ce urmeaza sa fie inregistrate.
    Comisia elibereaza avizele solicitate in termen de o luna de la inregistrarea cererilor.
    Comisia de avizare se compune din cate un delegat al:
    - Ministerului Comertului Interior;
    - Camerei de Comert a Republicii Socialiste Romania;
    - Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii;
    - Uniunii artistilor plastici din Republica Socialista Romania sau Uniunii compozitorilor din Republica Socialista Romania;
    - ministerului in subordinea caruia se afla intreprinderea solicitanta.
    Art. 4
    Cei interesati pot cere Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii, inainte de depunerea cererii de inregistrare a unei marci, sa efectueze, in schimbul platii unei taxe, un examen pentru a stabili daca o marca identica sau similara este inregistrata in Republica Socialista Romania sau este ocrotita in baza unor conventii internationale la care Republica Socialista Romania este parte.
    Art. 5
    Cererea de inregistrare a unei marci va fi redactata in limba romana si va avea ca obiect o singura marca.
    Cererea va cuprinde in principal:
    a) denumirea si sediul solicitantului si, daca este cazul, numele, prenumele si adresa mandatarului, cu indicarea actului prin care i se confera aceasta calitate;
    b) obiectul activitatii intreprinderii sau ramura de activitate a ministerului ori gruparii colective, dupa caz si indicarea actului normativ de infiintare si organizare;
    c) indicarea produselor, lucrarilor sau a serviciilor pentru care se cere inregistrarea marcii;
    d) invocarea dreptului de prioritate cu aratarea statului si a datei constituirii depozitului, in cazul in care se revendica o prioritate in baza unei conventii la care Republica Socialista Romania este parte;
    e) invocarea prioritatii de expozitie cu aratarea locului si datei introducerii produselor, lucrarilor sau serviciilor in expozitie, in cazul in care se revendica prioritatea pentru o marca in baza unei conventii la care Republica Socialista Romania este parte;
    f) descrierea marcii;
    g) semnatura solicitantului sau a mandatarului si data intocmirii cererii.
    Art. 6
    Cererea va fi insotita de urmatoarele anexe:
    a) dovada existentei legale a intreprinderii;
    b) dovada inregistrarii sau depunerii marcii in statul de origine, pentru marcile intreprinderilor din alte state;
    c) un cliseu tipografic sau inregistrare sonora, dupa caz, care trebuie sa redea marca in toate detaliile ei; cliseul va avea grosimea totala de 24 mm, iar lungimea si latimea maxima de 75 mm;
    d) un numar de 10 reproduceri ale marcii, daca se revendica:
    - o grafica caracteristica a marcii;
    - o anumita culoare sau o combinatie de culori ca element component al marcii; in acest caz reproducerile vor reda culorile marcii;
    e) dovada dreptului de a folosi ca marca sau elemente componente ale ei:
    - reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme, insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garantie; denumiri de organizatii sau de unitati administrativ-teritoriale din Republica Socialista Romania;
    - elementele enumerate mai sus, apartinand altor state sau organizatii internationale interguvernamentale;
    f) aprobarea ministerului in subordinea caruia se afla intreprinderea ori gruparea colectiva solicitanta, in cazul cand inregistrarea marcii este ceruta de o intreprindere sau de o grupare colectiva din Republica Socialista Romania;
    g) certificatele de prioritate sau dovada constituirii unui depozit reglementar la marcii, in cazul in care se revendica o prioritate in baza unei conventii la care Republica Socialista Romania este parte;
    h) procura sub semnatura privata de reprezentare a solicitantului in fata Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii, in cazul cand se da o procura;
    i) lista intreprinderilor indreptatite sa foloseasca marca colectiva, cu indicarea sediului si obiectului activitatii lor, precum si dovada existentei regulamentului de folosire a marcii colective, aprobat de ministerul care are in subordine acele intreprinderi sau de gruparea colectiva care reprezinta interesele acelor intreprinderi;
    j) dovada platii taxelor, daca s-a efectuat.
    Dupa trecerea a 6 luni de la publicarea marcii, cliseele se distrug sau se restituie, la cerere, celor interesati.
    Pentru actele redactate in limbi straine si depuse la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii se anexeaza traduceri in limba romana, certificate de Camera de Comert a Republicii Socialiste Romania.

    CAP. 2
    Examinarea cererilor de inregistrare a marcilor cu privire la indeplinirea conditiilor pentru constituirea depozitului reglementar

    Art. 7
    In termen de 20 de zile de la inregistrare la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, cererile sunt supuse unui examen cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute de art. 1-6 inclusiv, pentru constituirea depozitului reglementar al marcilor.
    Deciziile motivate - de admitere sau respingere a constituirii depozitului reglementar - se comunica solicitantilor in termen de 5 zile de la emiterea lor.
    Art. 8
    Cererile care indeplinesc conditiile pentru constituirea depozitului reglementar se inscriu in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu depuse, in ordinea inregistrarii la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 9
    Se inscriu, de asemenea, in registrul marcilor depuse, sub conditia completarii lipsurilor, in termen de 6 luni de la primirea instiintarii de la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, cererile care indeplinesc urmatoarele conditii minime:
    a) sunt redactate in limba romana, cuprind cel putin denumirea, sediul solicitantului si actul normativ de infiintare si organizare si poarta semnatura acestuia;
    b) au anexate:
    - dovada existentei legale a intreprinderilor;
    - cliseul sau inregistrarea sonora a marcii sau o reproducere a marcii;
    - aprobarea ministerului in subordinea caruia se afla intreprinderea solicitanta, pentru intreprinderile din Republica Socialista Romania.
    Art. 10
    Prioritatile invocate in conditiile prevazute la art. 5 lit. d si e, pentru care nu s-a depus certificatul de prioritate sau actul echivalent, sunt recunoscute daca in termen de 3 luni de la data depunerii cererii la registratura Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii se confirma, dupa caz, prin certificate de prioritate insotite de copiile depozitelor marcilor sau prin certificate care atesta conformitatea marcilor aplicate sau atasate la produsele depuse in expozitii si data introducerii produselor in expozitii.
    Art. 11
    Daca solicitantii nu fac completarile necesare in termenele prevazute la art. 9 si 10, inscrierea se radiaza din registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu depuse.
    Art. 12
    Deciziile cu privire la inscrierea sau la refuzul inscrierii cererilor in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu depuse ori radierea cererilor din acest registru se comunica in scris solicitantilor, cu aratarea motivelor, in termen de 10 zile de la luarea lor.

    CAP. 3
    Examinarea marcilor depuse cu privire le indeplinirea conditiilor de inregistrare. Inregistrarea si reinnoirea inregistrarii marcilor

    Art. 13
    Marcile pentru care s-au constituit depozite reglementare sunt supuse unui examen cu privire la indeplinirea conditiilor pentru inregistrarea in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate.
    Acest examen se efectueaza de Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii in termen de o luna de la emiterea deciziei de admitere a depozitului reglemetar al marcilor.
    In urma examenului prevazut in alin. 1 se da o decizie motivata prin care se dispune, dupa caz, publicarea marcii sau respingerea cererii de inregistrare a marcii. Decizia se comunica solicitantilor in termen de 15 zile de la emitere.
    Marcile admise pentru publicare si datele de identificare se publica in publicatia oficiala a Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii in termen de cel mult 2 luni de la data deciziei de admitere pentru publicare.
    Art. 14
    Daca in termen de 3 luni de la data publicarii nu s-au introdus contestatii impotriva inregistrarii marcii sau contestatiile introduse au fost respinse printr-o hotarare definitiva, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii da o decizie motivata de inregistrare a marcii pentru produsele, lucrarile sau serviciile in legatura cu care a fost admisa si publica marca si datele de identificare in publicatia oficiala.
    Data inregistrarii marcii va fi data inregistrarii cererii la registratura Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Deciziile de inregistrare sau de respingere a inregistrarii marcii lor se comunica solicitantilor in termen de 15 zile de la emiterea lor.
    Art. 15
    Marcile admise la inregistrare se inscriu in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate, in care se consemneaza datele din registrul marcilor depuse, precum si orice alte mentiuni privind marcile inregistrate si se elibereaza solicitantilor certificate de inregistrare.
    Art. 16
    Intreprinderile titulare sunt obligate sa comunice in termen de 3 luni Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde, si Inventii schimbarile intervenite in denumirea, sediul si obiectul activitatii lor sau a ministerului in subordinea caruia se afla.
    Art. 17
    Intreprinderile si ministerele in subordinea carora se afla intreprinderile vor tine evidenta marcilor de fabrica, de comert si de serviciu si vor comunica, la cerere, Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii date in legatura cu marcile.
    Art. 18
    Ministerele care au in subordinea lor intreprinderi si gruparile colective care reprezinta interesele unor intreprinderi pot modifica lista intreprinderilor indreptatite sa foloseasca marca colectiva, comunicand Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii modificarile efectuate, in termen de o luna de la modificarea listei.
    Art. 19
    Cererea de reinnoire a inregistrarii unei marci se depune la registratura Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii si va cuprinde elementele prevazute la art. 5 lit. a-c inclusiv si g, precum si numarul inregistrarii anterioare a acesteia in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate.
    La cerere se anexeaza cliseul sau inregistrarea sonora a marcii, numarul de reproduceri ale marcii prevazut de art. 6 lit. d si dovada platii taxei de reinnoire, daca plata s-a efectuat.
    Art. 20
    Reinnoirea inregistrarii se inscrie in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate, cu mentiunea contopirii depozitelor ori a modificarii marcii, daca este cazul.

    CAP. 4
    Transmiterea si stingerea drepturilor cu privire la marci. Radierea marcilor inregistrate

    Art. 21
    Drepturile asupra marcilor individuale pot fi transmise, in total sau in parte, fie dupa depunerea cererilor la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde, Inventii, fie in cursul perioadei de examinare in vederea inregistrarii, fie dupa inregistrarea in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu.
    Art. 22
    Intreprinderile care au obtinut, prin transmitere, drepturi cu privire la o marca, sunt obligate sa ceara Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii inscrierea transmiterii.
    Art. 23
    Cererea pentru inscrierea transmiterii de drepturi privitoare la marci va cuprinde in principal:
    a) denumirea si sediul titularului marcii si ale intreprinderii careia i se transmit drepturile cu privire la marca;
    b) numele mandatarului intreprinderii titulare a marcii si al intreprinderii careia i se transmit drepturile cu privire la marca, precum si indicarea actului ce le confera aceasta calitate, daca cererea s-a facut prin mandatar;
    c) descrierea marcii si numarul de inregistrare a marcii;
    d) delimitarea drepturilor transmise.
    Art. 24
    La cererea pentru inscrierea transmiterii unor drepturi cu privire la marci se anexeaza:
    a) actul de transmitere a dreptului cu privire la marca, in forma autentica sau cu semnatura legalizata;
    b) aprobarea ministerului in subordinea caruia se afla intreprinderile, in cazul cand se transmit drepturi cu privire la marci intre intreprinderi din Republica Socialista Romania;
    c) aprobarea Ministerului Comertului Exterior si acordul ministerelor interesate, in cazul cand drepturile cu privire la marci se transmit intre intreprinderi din Republica Socialista Romania si intreprinderi din alte state.
    Art. 25
    In cazul cand cererile pentru reinnoirea inregistrarii marcilor sau inscrierea transmiterii unor drepturi cu privire la marci nu sunt complete, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii acorda solicitantilor un termen de 3 luni, in vederea completarii lor.
    Daca solicitantii completeaza cererea in termenul acordat potrivit prevederilor alineatului precedent, reinnoirea inregistrarii marcii sau inscrierea transmiterii marcii se face pe data depunerii cererii initiale.
    Daca solicitantul nu completeaza cererea in termenul astfel acordat, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii da o decizie motivata de respingere a reinnoirii inregistrarii sau de respingere a transmiterii marcii.
    Art. 26
    Marcile inregistrate pot fi radiate, iar lista produselor, lucrarilor sau serviciilor pentru care s-au inregistrat marcile poate fi restransa.
    Radierea marcilor se efectueaza de Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii:
    a) la cererea titularilor, inainte de implinirea termenului de ocrotire a marcii;
    b) la cererea celor interesati sau din oficiu, in cazul cand intreprinderea a fost lichidata, iar in cursul operatiunilor de lichidare marca nu a fost atribuita unei alte intreprinderi;
    c) din oficiu, in cazul in care dreptul la marca a fost anulat printr-o hotarare definitiva;
    d) la cererea celor interesati sau din oficiu, daca termenele de ocrotire a marcii si de reinnoire a inregistrarii cu plata unei suprataxe au expirat, fara ca intreprinderea titulara sa fi depus cererea de reinnoire, sau a depus aceasta cerere, dar nu a platit taxele legale in termen.
    Art. 27
    In caz de comasare, divizare sau dizolvare, ministerul in subordinea caruia se afla intreprinderea comasata, divizata sau dizolvata este obligat sa comunice Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii intreprinderea careia i s-au transmis drepturile cu privire la marca.
    Art. 28
    Lista produselor, lucrarilor sau serviciilor pentru care s-a inregistrat o marca poate fi restransa de Directia Generala pentru  Metrologie, Standarde si Inventii:
    a) la cererea titularului;
    b) la cererea celor interesati sau din oficiu, in temeiul unor hotarari definitive.
    Art. 29
    Radierea unei marci inregistrate, in cazurile prevazute de art. 26 lit. a si b, precum si restrangerea listei produselor, lucrarilor sau serviciilor pentru care au fost inregistrata o marca, in cazul prevazut de art. 28 lit. a, al carei titular este o intreprindere din Republica Socialista Romania, pot fi efectuate de Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii numai cu acordul prealabil al ministerului in subordinea caruia se afla intreprinderea titulara a marcii sau intreprinderea care a fost lichidata.
    Art. 30
    Radierea marcilor si restrangerea listei produselor, lucrarilor si serviciilor, la cererea titularilor sau din oficiu, se efectueaza de Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii prin decizii motivate, in termen de o luna de la inregistrarea cererilor sau la sesizarea din oficiu.
    Cererile de radiere a marcilor sau de restrangere a listei produselor, lucrarilor sau serviciilor, facute de alte persoane interesate, se rezolva prin decizii motivate, in termen de 3 luni de la inregistrare.
    Inainte de a se proceda la radierea unei marci sau la restrangerea listei produselor, lucrarilor sau serviciilor, ceruta de alte persoane interesate, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii va aduce la cunostinta titularului motivele pentru care se cere radierea sau restrangerea listei, invitindu-l sa comunice, in scris, in termen de 2 luni de la data primirii incunostintarii, punctul sau de vedere.
    Deciziile se comunica celor interesati in termen de 15 zile de la emiterea lor.
    Art. 31
    Dispozitiile art. 22-25 inclusiv se aplica in mod corespunzator si transmiterilor ce se efectueaza in cazul comasarii, divizarii sau dizolvarii intreprinderii titulare de marci.

    CAP. 5
    Publicitate. Registre si evidente

    Art. 32
    Marcile admise pentru publicare, inregistrarea marcilor, reinnoirile, transmiterile, radierile, restrangerea listei produselor, lucrarilor si serviciilor si orice alte acte prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturile in legatura cu marcile, dupa inscrierea in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu depuse sau in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate, se publica in publicatia oficiala a Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Denumirea, locul si data expozitiilor din Republica Socialista Romania, oficiale sau oficial recunoscute, se publica, de asemenea, in publicatia oficiala a Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 33
    Registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu depuse spre inregistrare, registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate si evidentele marcilor ocrotite in conformitate cu conventiile incheiate de Republica Socialista Romania, tinute de Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, sunt publice.
    Orice persoana interesata poate sa consulte aceste registre si sa ceara Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii eliberarea de certificate si adeverinte privind mentiunile facute in registrele si evidentele prevazute de alineatul precedent.
    In cazuri justificate, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii elibereaza, la cerere, duplicate de pe certificatele eliberate.

    CAP. 6
    Inregistrarea marcilor romanesti in alte state si a marcilor din alte state in Republica Socialista Romania

    Art. 34
    Intreprinderile din Republica Socialista Romania pot inregistra marcile lor in alte state numai dupa depunerea unei cereri de inregistrare a marcii la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Cererile de inregistrare in alte state a marcilor romanesti se fac de intreprinderile titulare, cu avizul Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii asupra depozitului reglementar constituit in Republica Socialista Romania, daca marca nu este inca inregistrata.
    Art. 25
    Inregistrarea marcilor romanesti in alte state si inregistrarea marcilor din alte state in Republica Socialista Romania, precum si reinnoirea inregistrarii marcilor, se fac prin Camera de Comert a Republicii Socialiste Romania.

    CAP. 7
    Taxele cu privire la marci

    Art. 36
    Pentru inregistrarea si reinnoirea inregistrarii marcilor, precum si pentru orice acte sau servicii efectuate de Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, in legatura cu marcile de fabrica, de comert si de serviciu, se platesc taxe, dupa cum urmeaza:
    a) inregistrarea cererilor pentru examinarea, in vederea depunerii spre inregistrare a marcilor, pentru fiecare marca ........ 80 lei
    b) inregistrarea cererilor prin care se solicita inregistrarea sau reinnoirea unei marci individuale ori colective:
    - pentru prima clasa de produse, lucrari sau servicii stabilite prin clasificarea prevazuta in art. 46 alin. 2 ............110 lei
    - pentru fiecare clasa in plus ........................ 50 lei
    c) inregistrarea cererilor de invocare a drepturilor de prioritate, pentru fiecare prioritate ................................. 50 lei
    d) inregistrarea transmiterilor si schimbarilor referitoare la denumirea intreprinderilor precum si orice alte modificari cu privire la marci, pentru fiecare transmitere, schimbarea sau modificarea ................................................................. 50 lei
    e) inregistrarea contestatiilor cu privire la marci, pentru fiecare contestatie ............................................... 100 lei
    f) eliberarea certificatelor de prioritate, pentru fiecare certificat ................................................. 40 lei
    g) eliberarea unor certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situatie, precum si a duplicatelor, pentru fiecare act in parte ............................................... 25 lei
    h) eliberarea copiilor certificate de pe documentele privind marcile, pentru fiecare pagina .............................  5 lei.
    Art. 37
    Taxele pentru inregistrarea si reinnoirea inregistrarii marcilor, precum si pentru invocarea prioritatilor, se platesc in termen de 3 luni de la inregistrarea cererilor la registratura Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii, dar cel mai tarziu pana la termenul fixat pentru solutionarea contestatiilor, daca s-a facut contestatie.
    Termenul prevazut la alineatul precedent poate fi prelungit, pe baza de reciprocitate cu alte state, pana la 6 luni.
    Celelalte taxe prevazute la articolul precedent se platesc anticipat, pana la inregistrarea cererilor.
    Taxele pentru reinnoirea inregistrarii marcilor, neplatite in termenul prevazut in alineatul 1, pot fi platite in urmatoarele 6 luni cu o majorare de 50% .
    Neplata in termenul prevazut la alineatul 1 a taxei de inregistrare sau reinnoire a marcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea unei prioritati, pierderea dreptului de prioritate invocat.
    Art. 38
    Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii poate acorda, in cazuri temeinic justificate, prelungirea termenelor de plata pentru taxele stabilite in prezenta hotarare, cu plata unei majorari de 50% .
    Art. 39
    Taxele prevazute in prezenta hotarare se platesc conform dispozitiilor legale in vigoare si se fac venit la bugetul de stat.

    CAP. 8
    Aplicarea si atasarea marcilor

    Art. 40
    Aplicarea sau atasarea marcilor se va face, dupa caz, pe fiecare produs in parte, pe ambalaje, pe imprimatele prin care se ofera produselor, serviciilor sau lucrarilor, precum si pe documentele care insotesc produsele.
    Marcile mai pot fi utilizate in orice mod potrivit, pe insigne, reclame, anunturi, prospecte, cataloage, facturi si in genere pe orice documente ale titularilor.
    Aplicarea sau atasarea marcilor trebuie facuta in asa fel, incat sa impiedice inlaturarea acestora de pe produse, ambalaje, lucrari, documente si altele asemenea, in timpul circulatiei si, daca este posibil, in timpul folosintei si sa permita utilizarea produselor, lucrarilor si serviciilor.
    Art. 41
    Pentru produsele complexe, aplicarea sau atasarea marcilor se face de catre intreprinderile la care se realizeaza produsele finite.
    Elementele sau subansamblele care pot face obiectul unei folosiri independente sau in ansamblul altor produse vor purta separat marca intreprinderii care le-a produs.
    Art. 42
    Daca se aplica sau se afiseaza o marca colectiva, marca individuala se poate aplica sau atasa alaturi de marca colectiva.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 43
    In cadrul Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii se va infiinta un serviciu pentru marcile de fabrica, de comert si de serviciu.
    Art. 44
    Ministerele in subordinea carora se afla intreprinderi vor repartiza unei unitati existente in cadrul lor sau unei unitati care se organizeaza in cadrul acestora sarcinile privind marcile si vor comunica acest organ Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 45
    Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii va edita lunar o publicatie oficiala pentru marci.
    Art. 46
    Pentru aplicarea justa si unitara a dispozitiilor legale privind marcile, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii emite, cu avizul ministerelor si celorlalte organe centrale interesate, instructiuni obligatorii.
    In termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotarari, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii va intocmi o clasificare generala a produselor, lucrarilor si serviciilor la care se aplica marcile.
    Art. 47
    Regulamentul de folosire a marcilor colective, aprobat de ministere, va stabili conditiile minime de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsele, lucrarile si serviciile, pentru ca intreprinderile sa poata beneficia de dreptul de folosire a marcii colective, precum si celelalte conditii in legatura cu aceste marci.
    Art. 48
    Dispozitiile prezentei hotarari referitoare la:
    a) intreprinderi, se aplica intreprinderilor de stat si celorlalte organizatii economice de stat, organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti, precum si altor persoane juridice sau persoanelor fizice care produc sau desfac produse, executa lucrari sau presteaza servicii;
    b) ministere, se aplica si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, Academiei Republicii Socialiste Romania, organelor centrale ale organizatiilor cooperatiste si ale celorlalte organizatii obstesti si comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta;
    c) grupari colective, se aplica directiilor generale, directiilor si oficiilor cu personalitate juridica din ministere, organizatiilor regionale sau de ramura ale organizatiilor cooperatiste si ale celorlalte organizatii obstesti, precum si asociatiilor, federatiilor, uniunilor si sindicatelor profesionale din alte state.
    Art. 49
    Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 29 iunie 1968, cu exceptia dispozitiilor cuprinse in articolele 43 si 46, care intra in vigoare la data publicarii acestei hotarari.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 77/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 77 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu