Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 753 din 16 iulie 2008

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 637 din 4 septembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii.

(2) In sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, conform principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 al Tratatului CE, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 83 din 27 martie 1999.

(3)   Prezenta hotărâre aplică prevederile referitoare la proiectele mari de investiţii prevăzute în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 54 din 4 martie 2006, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007 (denumite în continuare Noile linii directoare).

(4) Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei şi Finanţelor.

CAPITOLUL II

Reguli procedurale

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor mari (denumite în continuare întreprinderi) care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro;

b) creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.

(2) Prin întreprindere mare se înţelege orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 63 din 28 februarie 2004.

Art. 3. - (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri ajutoarele de stat acordate în următoarele sectoare de activitate: producerea iniţială a produselor agricole cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, pescuit, industria carboniferă, siderurgie, transport, construcţii de nave maritime, fibre sintetice.

(2) Sunt interzise ajutoarele legate de activităţile de export, mai precis ajutoarele legate de cantitatea exportată, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau destinate acoperirii altor cheltuieli legate de activităţile de export, precum şi ajutoarele de stat care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor din import.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)  sunt considerate firme în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

b)  sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. -Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investiţii iniţiale.

Art. 6. - (1) Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre, care se acordă întreprinderilor, se poate cumula cu ajutorul acordat din fonduri comunitare.

(2) In cazul cumulului de ajutor prevăzut la alin. (1), plafonul intensităţii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1 „Criteriile de acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat", se aplică ajutorului total.

(3)  Ministerul Economiei şi Finanţelor va aplica un program permanent de schimburi de informaţii cu instituţiile care administrează fonduri comunitare.

Art. 7. -Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, în limita intensităţii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1, şi constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.

Art. 8. - Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de furnizor, va verifica respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Schemă de ajutor de stat, notificată Comisiei Europene la data de 25 februarie 2008 cu nr. N 983/2008, este autorizată prin Decizia Comisiei Europene C (2008) 3.158 final din data de 2 iulie 2008, pentru ajutorul de stat N 103/2008.

(2) Ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 30 de milioane euro, ce intenţionează a se acorda în regiunea Bucureşti-Ilfov, şi, respectiv, 37,5 milioane euro în celelalte regiuni se notifică individual Comisiei Europene.

(3)  Plafoanele pentru notificarea individuală prevăzute la alin. (2) au fost calculate pentru un proiect de investiţii cu costuri eligibile de 100 de milioane euro.

Art. 10. - (1) Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop, denumită Cerere de acord de principiu pentru finanţare,  şi   autoritatea   responsabilă  de administrarea schemei de ajutor de stat a confirmat ulterior, în scris, că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor1). Confirmarea scrisă a autorităţii responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat poartă denumirea de Acord de principiu pentru finanţare. Procedura este prevăzută în cap. III al anexei nr. 2.

(2)  In cazul unui ajutor care face obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană şi care este supus autorizării acesteia, confirmarea eligibilităţii este condiţionată de decizia de aprobare a Comisiei Europene. Ajutorul de stat nu se acordă până la emiterea deciziei de aprobare de către Comisia Europeană.

(3)   Dacă lucrările încep înaintea emiterii Acordului de principiu pentru finanţare, întregul proiect nu va fi eligibil pentru finanţare.

(4)  Proiectele pentru care s-au efectuat cheltuieli înainte de data publicării schemei de ajutor de stat nu vor fi eligibile pentru ajutoare regionale.

Art. 11. - (1) Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2008-2012, cu posibilitatea prelungirii până în anul 2013. Prelungirea schemei de ajutor de stat se va face numai după notificarea la Comisia Europeană şi obţinerea aprobării acesteia, înainte de expirarea duratei iniţiale a schemei de ajutor de stat.

(2)  Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada celor 5 ani.

(3)  Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este de 20 de întreprinderi, numărul mediu anual fiind de 4 întreprinderi.

Art. 12. - Pentru alocările specifice individuale acordate în cadrul schemei de ajutor de stat ce nu ating plafoanele prevăzute la art. 9 alin. (2) se va furniza Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului de către autoritatea competentă, informaţiile cerute în formularul prevăzut la anexa III din Noile linii directoare.

Art. 13. - Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii, în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate plafonul intensităţii ajutorului şi celelalte criterii din Noile linii directoare, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 14. - Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta hotărâre, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.

Art. 15. - Procedura de emitere a Acordului de principiu pentru finanţare şi de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 16. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

1) Inceperea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de construcţie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare.

ANEXA Nr. 1

CRITERIILE

de acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat

CAPITOLUL I

Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială

1.  Ajutorul de stat prevăzut în hotărâre se acordă numai întreprinderilor care realizează proiecte mari de investiţii care pot fi considerate investiţii iniţiale în sensul Noilor linii directoare.

2.  Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în active fixe, corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei unităţi noi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie al unei unităţi existente. Poate fi considerată investiţie iniţială şi o investiţie în capital fix realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi în dificultate.

2.1.  Prin active corporale se înţelege activele constând în terenuri, construcţii şi echipamente. In cazul achiziţionării unei noi unităţi, trebuie luate în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi, cu condiţia ca operaţiunea să se facă în condiţii de piaţă.

2.2.  Prin active necorporale se înţelege activele constând în transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

2.3. Activele necorporale trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional;

b)  să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislaţiei în vigoare;

c) să fie achiziţionate de la un terţ în condiţiile pieţei;

d) să figureze în activele firmei şi să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

2.4. O investiţie pentru înlocuire care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 şi 2.3 nu va fi considerată investiţie iniţială.

Simpla achiziţie de acţiuni de la un operator economic nu constituie investiţie iniţială.

3. Prin proiect mare de investiţii se înţelege o investiţie iniţială aşa cum este definită la pct. 2, ale cărei costuri eligibile depăşesc 50 de milioane euro.

Echivalentul în lei a 50 de milioane euro se calculează la preţurile şi cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data acordării ajutorului, sau, în cazul proiectelor mari de investiţii care necesită notificare individuală, la preţurile şi cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data notificării.

Pentru a evita ca un proiect mare de investiţii să fie fracţionat artificial în mai multe subproiecte în scopul de a se sustrage aplicării dispoziţiilor Noilor linii directoare, un proiect mare de investiţii se consideră a fi un proiect unic de investiţii atunci când investiţia iniţială este realizată într-o perioadă de 3 ani, de către una sau mai multe întreprinderi, şi constă în active imobilizate combinate într-un mod indivizibil din punct de vedere economic.

Pentru a stabili dacă o investiţie este indivizibilă din punct de vedere economic se va ţine seama de legăturile tehnice, funcţionale şi strategice şi de proximitatea geografică. Indivizibilitatea economică este evaluată independent de proprietate. Aceasta înseamnă că pentru a stabili dacă un proiect mare de investiţii reprezintă un proiect unic evaluarea trebuie să fie aceeaşi, indiferent dacă proiectul este realizat de o întreprindere, de mai multe întreprinderi care împart costurile investiţiei sau de mai multe întreprinderi care suportă costurile unor investiţii distincte din cadrul aceluiaşi proiect de investiţii (de exemplu, în cazul unei societăţi în comun).

Costurile eligibile sunt costurile legate de investiţia iniţială, respectiv costurile cu active corporale şi active necorporale, sau costurile salariale pentru locurile de muncă create prin proiectul de investiţie.

4. Ajutorul regional pentru investiţii este calculat prin referire fie la costurile cu investiţiile în active corporale şi necorporale rezultate din proiectul de investiţie iniţială, fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investiţie, fiind reţinută valoarea mai mare.

5.  In cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor cu investiţiile, cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute în continuare.

5.1. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de achiziţionarea de terenuri, clădiri şi echipamente.

Costurile corelate cu achiziţionarea unor active corporale, altele decât terenuri şi clădiri, prin intermediul unei operaţiuni de leasing, pot fi considerate eligibile doar în situaţia în care îmbracă forma leasingului financiar, care conţine menţionată expres obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la expirarea termenului contractului de leasing. In cazul achiziţionării în sistem leasing a terenurilor sau clădirilor, contractul de leasing trebuie să îşi continue valabilitatea pentru cel puţin 5 ani după momentul prevăzut pentru finalizarea proiectului de investiţii.

Cu excepţia preluărilor, activele achiziţionate trebuie să fie noi.  In   cazul   preluărilor,   se  vor deduce  activele   pentru achiziţionarea cărora a fost acordat deja un ajutor înainte de cumpărare.

5.2. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări necorporale cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăşească 50% din costurile totale eligibile ale proiectului de investiţie.

6. In cazul în care ajutorul este calculat pe baza costurilor rezultate din crearea de locuri de muncă în urma realizării proiectului de investiţie iniţială, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou-angajat, calculate pe o perioadă de 2 ani.

Costurile salariale includ salariul brut şi contribuţiile la asigurările sociale obligatorii.

Prin crearea de locuri de muncă se înţelege creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi direct de unitatea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiaşi perioade.

7. Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia în regiunea în cauză pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data finalizării proiectului de investiţii. Investiţia de înlocuire poate fi acceptată dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în decursul perioadei de 5 ani de la data finalizării investiţiei, ca urmare a schimbării tehnologice rapide produse în domeniul în care a fost realizată investiţia, cu respectarea condiţiei ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pentru o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

In cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a)  locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investiţii1);

b) locurile de muncă trebuie să fie ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor şi trebuie menţinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate pentru prima dată.

8.   In vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să fie de cel puţin 25% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

CAPITOLUL II

Intensitatea ajutorului de stat

1. Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în funcţie de valoarea costurilor eligibile, stabilit conform Hărţii regionale aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat N2/2007 - România, Harta ajutorului regional 2007-2013 din 24 ianuarie 2007, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor.

Rata de referinţă folosită pentru actualizare este rata de referinţă aplicabilă la momentul acordării ajutorului.

Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în funcţie de valoarea costurilor eligibile.

1) Se consideră că un loc de muncă este creat direct de către un proiect de investiţii în cazul în care acesta se referă la activitatea de care este legată investiţia şi este creat în termen de 3 ani de la finalizarea investiţiei, inclusiv locurile de muncă înfiinţate ca urmare a creşterii nivelului de utilizare a capacităţii create de investiţie.

Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect se calculează conform formulei:

A=Rx(50+0,50B+0,34C), unde:

- A reprezintă suma maximă a ajutorului de stat;

- R reprezintă plafonul regional neajustat stabilit conform Hărţii regionale aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat N2/2007 - România, Harta ajutorului regional 2007-2013 din 24 ianuarie 2007, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006, care este de 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov, şi de 40% pentru regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov;

- B reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul în lei a 50 de milioane euro şi echivalentul în lei a 100 de milioane euro;

- C reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul în lei a 100 de milioane euro.

Intensitatea ajutorului de stat se calculează în echivalentul subvenţiei brute.

Intensitatea ajutorului în echivalentul subvenţiei brute este valoarea actualizată a ajutorului exprimată în procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiei.

Pentru ajutoarele notificate individual la Comisia Europeană, echivalentul subvenţiei brute este calculat la data notificării. In alte cazuri, costurile eligibile ale investiţiei sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului.

Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data notificării sau acordării lor, după caz.

2. Intensitatea ajutorului de stat prezentată la pct. 1 se aplică ajutorului total în cazul în care:

a)  asistenţa se acordă concomitent în temeiul mai multor scheme regionale sau în combinaţie cu ajutorul ad-hoc;

b) ajutorul provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

Respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) se asigură prin verificările efectuate la sediul întreprinderii, conform pct. 4 al cap. V din anexa nr. 2 la hotărâre.

Orice ajutor ad-hoc acordat unui proiect mare de investiţii se va notifica individual Comisiei Europene.

In cazul în care costurile eligibile pentru ajutoare regionale sunt total sau parţial eligibile pentru ajutoare în alte scopuri, partea comună trebuie să respecte plafonul cel mai favorabil care rezultă din regulile aplicabile.

Ajutoarele regionale pentru investiţii nu se pot cumula cu ajutoare de minimis privind aceleaşi costuri eligibile pentru a se sustrage intensităţilor maxime ale ajutorului stabilite prin prezenta schemă de ajutor de stat.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA

de emitere a Acordului de principiu pentru finanţare şi de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

CAPITOLUL I

Definiţii

In sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  întreprindere este orice persoană juridică înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă. Conform art. 2, hotărârea se aplică întreprinderilor mari definite în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 63 din 28 februarie 2004;

b)  alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a sumei nerambursabile care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe tranşe.

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile mari definite în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 364/2004, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac investiţii în România;

b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 milioane de euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro şi creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;

c)  nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

d)  nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege;

e)  nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit secţiunii 2.1 a cap. 2 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C244 din 1 octombrie 2004;

f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal şi incompatibil, cât şi dobânda de recuperare aferentă;

g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii;

h) nu realizează investiţii şi nu creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat, în următoarele sectoare: pescuit, acvacultura, industria carboniferă, siderurgie, transport, construcţii de nave maritime, fibre sintetice, producţia primară a produselor agricole, cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

CAPITOLUL III

Procedură de emitere a acordului de principiu pentru finanţare

1. Inainte de începerea lucrărilor orice solicitant trebuie să obţină un Acord de principiu pentru finanţare din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Ministerul Economiei şi Finanţelor emite Acordul de principiu pentru finanţare înainte de începerea lucrărilor, confirmând în scris că, sub rezerva rezultatelor verificării în detaliu,  proiectul îndeplineşte, în principiu, condiţiile de eligibilitate stabilite prin schemă de ajutor de stat. Dacă lucrările încep înaintea obţinerii Acordului de principiu pentru finanţare, întregul proiect nu va fi eligibil pentru finanţare.

2. In vederea obţinerii Acordului de principiu pentru finanţare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, o cerere de acord de principiu pentru finanţare conform formularului nr. 1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;

b)  situaţii financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie, purtând menţiunea „conform cu originalul", semnătura reprezentantului legal al întreprinderii şi ştampila întreprinderii;

c) planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea;

d)   studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanţarea;

e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, că societatea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;

h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal şi incompatibil, cât şi dobânda de recuperare aferentă;

i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind ajutoarele de minimisşi alte fonduri publice de care a beneficiat pentru acelaşi proiect de investiţii pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul schemei de ajutor de stat;

j) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării planului de investiţii, finanţarea a cel puţin 25% din costurile eligibile ale investiţiei;

k) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare;

l) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare;

m) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea Acordului de principiu pentru finanţare;

n) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au început lucrările1) la proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat.

3.   Cererea de acord de principiu pentru finanţare se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.

4.  In cazul unui ajutor care face obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană şi care este supus autorizării acesteia, confirmarea eligibilităţii este condiţionată de decizia de aprobare a Comisiei Europene. Ajutorul individual se notifică în termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii Acordului de principiu pentru finanţare.

CAPITOLUL IV

Inregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor

1.  Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, emis în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, se desemnează direcţia cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat ca Unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum şi secretarul de stat coordonator.

2.    In aplicarea prevederilor hotărârii, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordonează metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

3.  Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordă asistenţă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea şi completarea Cererii de acord de principiu pentru finanţare.

4. Cererea de acord de principiu pentru finanţare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei şi Finanţelor, menţionându-se pe plic „Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor".

5.  Cererea de acord de principiu pentru finanţare va fi înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii.

6.   Inregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finanţare va începe după intrarea în vigoare a ordinului ministrului economiei şi finanţelor prevăzut la pct. 1.

7.  Cererile vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului anual alocat schemei de ajutor de stat, în funcţie de data şi numărul înregistrării documentelor prevăzute la pct. 2 din cap. III, urmărindu-se conformitatea cu prevederile hotărârii.

8.  Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a cererii de acord de principiu pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

9.   Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publice pe site-ul său epuizarea bugetului anual alocat pentru această schemă şi data de la care nu se mai înregistrează cereri de acord de principiu pentru finanţare.

10.  In urma procesului de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finanţare, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

a) Acordul de principiu pentru finanţarea proiectului de investiţii, conform formularului nr. 2 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare;

1) Inceperea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de construcţie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare.

b) o înştiinţare prin care se precizează că Cererea de acord de principiu pentru finanţare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe între informaţiile furnizate. In acest caz, termenul de evaluare de acord de principiu pentru finanţare, prevăzut la pct. 8, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor hotărârii. Intreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării;

c) o scrisoare de respingere a Cererii de acord de principiu pentru finanţare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărâre sau cererile de acord de principiu pentru finanţare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat a fost epuizat ori nu se respectă termenul prevăzut la lit. b).

CAPITOLUL V

Acordarea alocărilor specifice individuale

1.  Alocările specifice individuale se acordă solicitanţilor selectaţi după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis Acordul de principiu pentru finanţare.

2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, prevăzută în formularul nr. 3 la prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reprezentant sau prin poştă, cu confirmare de primire.

3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevăzute la pct. 2 este însoţită de următoarele documente:

a)  formularul de decont prevăzut în formularul nr. 4 la prezenta procedură, însoţit de documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la prezenta procedură, în copie, în ordinea activităţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile conţin menţiunea „conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al întreprinderii.

b) opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării sumei nerambursabile.

4.  Eliberarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a tranşei din suma nerambursabilă se va face după verificarea la faţa locului, acolo unde investiţia este în curs de realizare, şi la sediul social al întreprinderii, de către reprezentanţii Unităţii de implementare a schemei de ajutor de stat şi de cei ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. Verificarea are ca obiect:

a)   realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare referitoare la elementele investiţiei pentru care se solicită finanţare;

b)  ajutoarele de stat primite de întreprindere în temeiul mai multor scheme regionale sau în combinaţie cu ajutorul ad-hoc, din surse locale, regionale, naţionale ori comunitare.

Pe durata efectuării controlului la faţa locului şi la sediul social echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile în original ale întreprinderii, care să ateste îndeplinirea condiţiilor din schema de ajutor de stat.

5. Plata sumelor reprezentând ajutor de stat se realizează în limita intensităţii maxim admisibile, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) ale pct. 2 din cap. II al anexei nr. 1 la hotărâre.

6.   Cererea de eliberare a primei tranşe, însoţită de documentele menţionate la pct. 3, se va depune după o perioadă de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investiţii.

7.  Plata pentru cheltuielile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.

8. Virarea efectivă a tranşelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de maximum 60 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 3.

CAPITOLUL VI

Controlul şi raportarea alocărilor specifice individuale

1.   Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat şi compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, verifică la sediul beneficiarilor schemei de ajutor de stat:

a) veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei de ajutor de stat;

b)  contribuţiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investiţii conform pct. 9 al cap. I din anexa nr. 1 la hotărâre;

c) încadrarea în limita maximă a intensităţii ajutorului de stat.

2.   In cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare, se constată:

a)  declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine suma nerambursabilă;

b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contribuţiei proprii la realizarea proiectului de investiţii;

c) schimbarea destinaţiei sumei nerambursabile;

d) orice altă nerespectare a prevederilor hotărârii, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va propune ministrului economiei şi finanţelor recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat.

3.  Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

4.   Intreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită Ministerului Economiei şi Finanţelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării prin completarea formularului nr. 6 la prezenta procedură. Transmiterea formularului se efectuează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.

CAPITOLUL VII

Revocarea acordului de principiu pentru finanţare

1.  Intreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termenul prevăzut în planul de investiţii care a stat la baza emiterii Acordului de principiu pentru finanţare. In cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul de principiu se revocă.

2. In cazul în care proiectul de investiţii înregistrează unele modificări, întreprinderea are obligaţia de a informa Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 10 zile lucrătoare, în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică.

3.     Ministerul Economiei şi Finanţelor analizează documentaţia primită şi verifică la faţa locului situaţia existentă în fapt, procedând astfel:

a) In situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de hotărâre şi nivelul intensităţii ajutorului de stat nu se modifică, se consideră că acordul de principiu îşi menţine valabilitatea.

b) In situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de hotărâre, acordul de principiu se revocă. In situaţia în care au fost deja decontate o parte din cheltuielile eligibile, aceste sume se recuperează.

4.   In situaţia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investiţii, acordul se revocă.

5.  In situaţia în care ajutorul de stat a făcut obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană, atunci este necesară elaborarea şi transmiterea unei noi notificări privind modificarea planului de investiţii.

CAPITOLUL VIII

Confidenţialitate

Informaţiile având caracter de secret de afaceri cu privire la beneficiarii de ajutor de stat reprezintă secret profesional şi urmează regimul juridic prevăzut de reglementările în materie.

FORMULARUL Nr. 1 la procedură

Data înregistrării.............................

Numărul înregistrării.......................

CERERE   DE  ACORD   DE   PRINCIPIU   PENTRU   FINANŢARE

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa,..............................................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna........................................, având calitatea de......................................, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor.

SECŢIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii:........................................................................................................................................................................ ....................

Adresa:........................................................................................................................................................................, cod poştal:............................

Telefon:.....................................................................Fax:...........................................................E-mail:.....................................................................

Data înregistrării întreprinderii:.....................................................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:......................................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală:.......................................................................................................................................................................................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale: RON.........................................., deschis la Trezoreria......................................

Forma juridică:.....................................................................................................

Capitalul social:............................lei, deţinut de:

- persoane fizice:             ............%;

- societăţi comerciale mari1):          ...........%.

Obiectul principal de activitate:........................................................................................................................................................................ ...........

Codul CAEN:........................................................................................................................................................................ ...................................

Obiectul secundar de activitate2):........................................................................................................................................................................ ........

Codul CAEN:........................................................................................................................................................................ ...................................

Numărul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior:...................................................................................................................................

Cifra de afaceri, conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat:................................................................................................................................lei

Valoarea activelor totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate3):.......................................................................................................................lei

Numele: ...................................................

Funcţia: ....................................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4)

................................................................

Data semnării:

................................................................

SECŢIUNEA B

Prezentarea proiectului pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

SECŢIUNEA B1

Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finanţarea

................................................................................................................................

SECŢIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţarea

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile*)

- lei -

Valoarea finanţării solicitate

- lei -

An I

An II

An III

An IV

An V

An I

An II

An III

An IV

An V

 |_|

a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale5):

 |_|

Terenuri

 |_|

Construcţii

 |_|

Instalaţii tehnice şi maşini

 |_|

Alte   instalaţii,   utilaje   şi   mobilier industrial

 |_|

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii       în imobilizări necorporale6):

 |_|

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea    drepturilor de proprietate  intelectuală: brevet de invenţie, licenţe, a know- how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate

Crearea de noi locuri de muncă

 |_|

c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în     urma realizării proiectului de investiţii pe o perioada de 2 ani:

 |_|

Cheltuieli cu salariul brut

 |_|

Cheltuieli cu asigurările    sociale obligatorii

TOTAL:

*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul(a),................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria.................nr............., eliberat(ă)de..................... la data de.................., cu domiciliul în localitatea...................................., str.................nr............, bl........., sc.........., ap.........., sectorul/judeţul..............................., în calitate de reprezentant legal al Intreprinderii..............................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Inţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că pentru proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă:

|_|   nu am beneficiat de fonduri publice

|_|  am beneficiat de următoarele fonduri publice:

Nr. crt.

Anul acordării

Forma

Tipul ajutorului

Furnizorul

Actul normativ în baza căruia am beneficiat de finanţare

Cuantum

Numele:.................................................................

Funcţia:..................................................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului7)

............................................................................

Data semnării:.......................................................

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

1) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau care deţine active totale ce depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

2) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

3)  Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

5) Reprezintă orice investiţii în active corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie considerată ca o investiţie în imobilizări corporale.

6)  Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.

7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

FORMULARUL Nr. 2 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR

UNITATEA DE IMPLEMENTARE........................

................................................................................

................................................................................

Data înregistrării.............................

Numărul înregistrării.......................

ACORDUL   DE   PRINCIPIU   PENTRU   FINANTAREA1)   PROIECTULUI   DE   INVESTIŢII

Destinatar

Denumirea întreprinderii:........................................................................................................................................................................ ....................

Data înregistrării întreprinderii:.....................................................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .....................................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală:........................................................................................................................................................................................

Adresa:........................................................................................................................................................................ .............................................

Telefon: ........................................................................................................................................................................ ............................................

Fax:........................................................................................................................................................................ ...................................................

E-mail:........................................................................................................................................................................ ...............................................

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr......din data de ..... vă comunicăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită

Valoarea cheltuielilor eligibile*)

- lei -

Valoarea finanţării aprobate

- lei -

An I

An II

An III

An IV

An V

An I

An II

An III

An IV

An V

 |_|

a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale2):

 |_|

Terenuri

 |_|

Construcţii

 |_|

Instalaţii tehnice şi maşini

 |_|

Alte   instalaţii,   utilaje   şi   mobilier industrial

 |_|

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări necorporale3):

 |_|

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea    drepturilor de proprietate  intelectuală: brevet de invenţie, licenţe, a know- how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate

Crearea de noi locuri de muncă

 |_|

c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în     urma realizării proiectului de investiţii pe o perioadă de 2 ani:

 |_|

Cheltuieli cu salariul brut

 |_|

Cheltuieli cu asigurările    sociale obligatorii

TOTAL:

*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

Prin prezentul acord de principiu pentru finanţarea proiectului de investiţii se confirmă că proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schema instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, înaintea începerii lucrărilor.

Prezentul acord de principiu pentru finanţare se revocă de drept şi fără nicio altă formalitate dacă proiectul de investiţii nu a fost demarat în termenul stabilit, investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 sau în situaţia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investiţii.

Ministrul economiei si finanţelor,

.....................................................

1) Se completează de Unitatea de implementare.

2) Reprezintă orice investiţii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie de asemenea considerată ca fiind o investiţie în imobilizări corporale.

3)  Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.

FORMULARUL Nr. 3 la procedură

Data înregistrării.............................

Numărul înregistrării.......................

CERERE   DE   ELIBERARE  A  SUMEI   N E R A M B U R S A B I L E

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa, ......................................................., având datele de identificare menţionate la lit. A, reprezentată legal prin dl/dna..........................................., având calitatea de ..................................., identificată cu B.I./ C.I. seria..........nr......., eliberată de...............la data de............., cu domiciliul în localitatea.........................., str.......................nr........., bl........, sc ........, ap........., sectorul/judeţul......................, cod poştal................, solicit eliberarea alocaţiei specifice individuale, în sumă de.............................., în baza Acordului de principiu pentru finanţare nr...............din data de..........................şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

A. Datele de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:........................................................................................................................................................................ ....................

Data înregistrării întreprinderii:........................................................................................................................................................................ ............

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:......................................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală:........................................................................................................................................................................................

Adresa:........................................................................................................................................................................ .............................................

Telefon:...............................................................Fax:...................................................................E-mail:...................................................................

Cod IBAN..........................................................., deschis la Trezoreria.....................................................................................................................

Anexez la prezenta formularul de decont, conform formularului nr. 4 la procedură, precum şi documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la procedură, în original şi în copie, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont.

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

Numele:.............................................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)

.........................................................................

Funcţia:.............................................................

Data semnării:....................................................

*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

FORMULARUL Nr. 4 la procedură

FORMULAR   DE   DECONT 1)

Intreprinderea: ......................................                                         Data: .....................................................

                                                       - lei -

Activitatea

Obiectul facturii

Nr. facturii

Data facturii

Valoarea facturii

Document de plată

Felul documentului

Nr.

Data

Valoarea

Cu TVA

Fără TVA

Cu TVA

Fără TVA

TOTAL:

Numele:...................................................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului2)

.............................................................................

1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie.

2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

FORMULARUL Nr. 5 la procedură

CHELTUIELI   ELIGIBILE   ŞI   DOCUMENTE   JUSTIFICATIVE AFERENTE   FINANŢĂRII

Nr. crt.

Activităţi eligibile

Cheltuieli eligibile

Documente justificative

1.

Realizarea de investiţii în imobilizări corporale şi necorporale

a)  Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale:

- terenuri

- construcţii

- instalaţii tehnice şi maşini

- alte instalaţii,   utilaje  şi   mobilier industrial

b)  Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări necorporale:

-  cheltuieli cu transfer de tehnologie prin      dobândirea     drepturilor     de proprietate    intelectuală:    brevet   de invenţie, licenţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate

a) Contract de prestări de servicii, factură/chitanţă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă

Copie de pe materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate

b)  Contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing financiar care este eligibil doar în cazul în care există obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la sfârşitul perioadei de leasing, factură/chitanţă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă

c) Contract de licenţă, contract de leasing financiar, factură/chitanţă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă

2.

Crearea de noi locuri de muncă

c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investiţii pe o perioadă de 2 ani:

- cheltuieli cu salariul brut

- cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii

Situaţii nominale referitoare la personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investiţii cuprinzând salariile brute şi cheltuielile cu asigurările sociale obligatorii

FORMULARUL Nr. 6 la procedură

Data înregistrării.............................

Numărul înregistrării.......................

FORMULAR   DE   RAPORTARE  A   EFECTELOR   FINANŢĂRII 1)

acordată în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul.............

Datele de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:........................................................................................................................................................................ ....................

Adresa:........................................................................................................................................................................ .............................................

Telefon:...............................................................Fax:...................................................................E-mail....................................................................

Data înregistrării întreprinderii:........................................................................................................................................................................ ............

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:...............................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală:........................................................................................................................................................................................

Am obţinut Acordul de principiu pentru finanţare nr................../................, iar eliberarea alocaţiei specifice individuale s-a efectuat în perioada...............................................

Date de raportare:

Cifra de afaceri netă:..................................................lei

Profitul/pierderea brut(ă):...........................................lei

Valoarea investiţiei efectiv realizate pentru care a solicitat finanţare:.................................lei

Rentabilitatea capitalului angajat2)........................................................................................................................................................................ ........

Marja brută din vânzări3)........................................................................................................................................................................ ....................

Numărul de locuri de muncă nou-create aferente investiţiei pentru care a solicitat finanţarea..........................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata,....................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria............ nr.................., eliberat de.........................la data de.............................., cu domiciliul în localitatea......................................, str..................................................nr............bl........., sc.........., ap.........., sectorul/judeţul...............................,în calitate de reprezentant legal al Societăţii ..............................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4)                                             

.............................................................................

Funcţia:.................................................................

Data semnării: .....................................................

1)  Pe baza datelor din situaţiile financiare anuale aprobate.

2)  Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit/capitalul angajat.

3) Marja brută din vânzări = (profitul brut din vânzări/cifra de afaceri) *100.

4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 753/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 753 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 753/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu