Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 752 din 9 iulie 2008

privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 686 din 8 octombrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Statutul Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

STATUTUL

Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

CAPITOLUL I

Denumire. Formă juridică. Sediu. Durată

Art. 1. - (1) Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public, finanţată din surse extrabugetare.

(2) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 61.

(3) Fondul se înfiinţează pe o durată nedeterminată.

Art. 2. - (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii seminţelor de consum înscrise în certificatele de depozit emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenţa de depozit deponenţilor şi/sau creditorilor, în situaţia în care depozitele sunt considerate indisponibile în condiţiile prevăzute de lege.

(2) In termen de maximum 6 luni de la constituire, Fondul trebuie să acopere minimum 10% şi maximum 20% din valoarea totală a certificatelor de depozit emise.

(3)  Deţinătorii certificatului de depozit indisponibil vor primi de la Fond contravaloarea seminţelor de consum specificate în certificatul de depozit, calculată la preţul pieţei la data solicitării restituirii seminţelor de consum.

(4) Certificatele de depozit garantate de Fond au valabilitate maximă de 12 luni de la data emiterii acestora.

(5)  Contravaloarea certificatelor de depozit indisponibile calculată la preţul pieţei se stabileşte de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul de resort, pe baza unei proceduri proprii aprobate prin ordin.

(6) In termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor, Fondul va despăgubi deponenţii şi/sau creditorii, în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

Depozitarii participanţi şi certificatele de depozit garantate

Art. 3. - (1) Depozitarii cărora li s-a acordat licenţă de depozit sunt obligaţi să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, respectiv să vireze în contul acestuia, în termen de 30 de zile de la data emiterii certificatelor de depozit, o cotă reprezentând 0,5% din valoarea de piaţă a seminţelor de consum pentru care s-au emis certificatele de depozit, în scopul asigurării intereselor financiare ale deponenţilor.

(2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) se sancţionează cu plata dobânzilor legale, precum şi cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care cota trebuia virată Fondului.

(3)  Contribuţiile la bugetul Fondului au ca unică destinaţie protejarea intereselor financiare ale deponenţilor şi/sau creditorilor.

(4) Sumele reprezentând cota de participare la constituirea Fondului sunt nerambursabile şi vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare.

(5)  Organele de control financiar sunt împuternicite să verifice corectitudinea calculării, reţinerii şi virării cotei prevăzute de lege în contul Fondului.

Art. 4. - (1) Certificatul de depozit garantat de Fond este documentul emis în conformitate cu prevederile legale şi constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ, al mărfii, la ordin sau la purtător, şi care nu poate fi onorat de depozitari, respectiv titlu executor în situaţia în care Fondul plăteşte contravaloarea acestuia.

(2) In cazul în care certificatul de depozit trebuie plătit de către Fond, ministerul de resort stabileşte valoarea acestuia şi comunică Fondului suma de plătit.

(3) Fondul recuperează sumele plătite de la depozitarul care nu a fost în măsură să livreze seminţele de consum pentru care a emis certificate de depozit, conform procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) Contul Fondului se realimentează cu sumele obţinute din executarea depozitarului în privinţa căruia a fost stabilită culpa.

CAPITOLUL III

Resursele financiare ale Fondului

Art. 5. - (1) Fondul deschide conturi bancare la instituţii de credit.

(2) Fondul are următoarele resurse financiare :

a) cota plătită de depozitari, reprezentând 0,5% din valoarea de piaţă a seminţelor de consum depozitate şi pentru care s-au eliberat certificate de depozit;

b)  dobânzile încasate la depozitele bancare constituite de Fond;

c) încasările din recuperarea creanţelor sale;

d) încasarea despăgubirilor din contractele de asigurare a seminţelor de consum şi, după caz, din contractele de asigurare a spaţiilor de depozitare, cesionate de către depozitari în favoarea Fondului;

e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;

f) alte venituri, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea.

(3) Cheltuielile Fondului sunt aprobate anual de Consiliul de administraţie al Fondului.

(4) Consiliul de administraţie al Fondului notifică asemenea hotărâri fiecărui depozitar licenţiat şi le publică în două ziare naţionale la fiecare început de campanie agricolă.

(5) Contribuţiile virate Fondului sunt nerambursabile, inclusiv în cazul falimentului depozitarului.

CAPITOLUL IV

Conducerea şi administrarea Fondului

Art. 6. - (1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare Consiliu, format din 7 membri.

(2) Consiliul este compus din:

a) un membru desemnat de ministerul de resort;

b)   un membru desemnat de Ministerul Economiei şi Finanţelor;

c)  un membru desemnat de Asociaţia Română a Instituţiilor de Credit;

d)  3 membrii desemnaţi de depozitarii cărora li s-a acordat licenţă de depozit;

e)  un membru reprezentant al producătorilor agricoli care participă la sistemul certificatelor de depozit.

(3)  Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aleşi în prima şedinţă, cu votul majorităţii membrilor Consiliului.

(4) Durata mandatului este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

(5) Membrii Consiliului pot fi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea celor care i-au desemnat.

(6) Membrii Consiliului primesc o indemnizaţie în limita a 20% din salariul directorului executiv al Fondului.

Art. 7. - Membrii Consiliului trebuie să fie cetăţeni români, cu domiciliul în România, cu studii superioare şi cu experienţă profesională de minimum 5 ani.

Art. 8. - Membrii Consiliului:

a)  nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv;

b) nu trebuie să aibă cazier judiciar.

Art. 9. - (1) Mandatul membrilor Consiliului încetează:

a) la încheierea duratei mandatului;

b) prin demisie;

c) în caz de incompatibilitate;

d) prin deces;

e) prin revocare;

f) în caz de indisponibilitate pe o durată mai lungă de 90 de zile.

(2) In caz de incompatibilitate, deces sau de indisponibilitate de exercitare a mandatului pentru unul dintre membrii Consiliului, numirea unui succesor se face conform prevederilor art. 6, pentru perioada rămasă din mandat.

(3) In caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de a participa la şedinţele Consiliului, preşedintele Consiliului poate fi înlocuit de vicepreşedinte sau de un membru al Consiliului numit de preşedinte.

Art. 10. - (1) Consiliul ia hotărâri valabile doar în prezenţa a cel puţin două treimi din membri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Consiliul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin o treime din membri. Directorul executiv va fi, de asemenea, convocat şi va asista la şedinţă, fără a avea drept de vot.

Art. 11. - (1) Atribuţiile principale ale Consiliului sunt următoarele:

a) aprobă Regulamentul intern de funcţionare al Fondului şi Normele metodologice de lucru privind activitatea Fondului;

b) aprobă structura organizatorică şi de personal a Fondului, precum şi politica salarială;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului, raportul anual de activitate al Fondului, precum şi situaţiile financiare anuale;

d) numeşte şi eliberează din funcţie pe directorul executiv; evaluează şi controlează activitatea acestuia;

e) aprobă strategia anuală a Fondului, în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia;

f) analizează şi aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive, precum şi contractarea, cu persoane fizice şi juridice, de servicii pentru activitatea de recuperare a creanţelor Fondului, audit intern, audit extern etc;

g) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentului, cu încadrare în strategia anuală aprobată;

h) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli în limita plafoanelor aprobate;

i) asigură publicarea informaţiilor prevăzute la art. 5;

j) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plăţilor prevăzute de lege;

k) execută orice alte sarcini prevăzute de lege.

(2)  Consiliul hotărăşte în legătură cu orice problemă cu privire la Fond, în conformitate cu legea.

(3)  Consiliul îndeplineşte toate activităţile necesare pentru menţinerea funcţionării normale a Fondului şi pentru atingerea scopului şi obiectivelor acestuia.

Art. 12. - Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Fondul în relaţiile cu terţii;

b) propune agenda de lucru şi convoacă Consiliul;

c) prezidează şedinţele Consiliului şi are grijă ca procesele-verbale să fie redactate;

d) propune Consiliului numirea directorului executiv;

e) furnizează materiale de informare membrilor Consiliului, atunci când se convoacă Consiliul, pentru a se putea adopta hotărârile asupra punctelor de pe agendă;

f) orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile şi reglementările în vigoare.

Art. 13. - (1) Directorul executiv asigură conducerea curentă a Fondului şi implementarea hotărârilor luate de Consiliu.

(2)  Directorul executiv reprezintă în mod legal Fondul în relaţia cu terţii, persoane fizice sau juridice, autorităţi publice, precum şi în relaţia cu instanţele judecătoreşti, în limitele mandatului acordat de preşedinte.

(3) Directorul executiv îndeplineşte toate activităţile necesare pentru menţinerea funcţionării normale a Fondului, conform hotărârilor Consiliului. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

a)  elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate care va fi prezentat spre aprobare Consiliului;

b) angajează şi eliberează din funcţie angajaţii Fondului;

c) angajează cheltuielile cu privire la funcţionarea Fondului, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;

d) participă la şedinţele Consiliului, fără a avea drept de vot;

e) pregăteşte informaţiile pentru Consiliu cu privire la preţul de piaţă şi publică preţul de piaţă, în conformitate cu legea;

f) face oferte şi contractează sevicii care vor fi îndeplinite de către operatori economici privaţi, cu aprobarea prealabilă a Consiliului;

g) organizează şi supraveghează controlul intern al Fondului;

h) furnizează informaţii şi  materiale Consiliului  privind activitatea Fondului;

i) propune Consiliului structura organizatorică a conducerii executive;

j) supraveghează plata contribuţiilor de către depozitari;

k) îndeplineşte orice alte sarcini delegate de Consiliu.

Art. 14. - (1) Structura organizatorică a Fondului se stabileşte de către Consiliu, la propunerea directorului executiv.

(2) Membrii Consiliului, precum şi personalul din structura organizatorică a Fondului au obligaţia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor.

CAPITOLUL V

Investirea resurselor financiare ale Fondului şi auditul financiar

Art. 15. - (1) Pentru a face investiţii financiare, Fondul îşi deschide conturi bancare şi îşi poate păstra resursele financiare la instituţii financiare, potrivit legislaţiei române.

(2) Resursele financiare ale Fondului, prevăzute la art. 5 alin. (2), pot fi investite de către Fond, cu aprobarea Consiliului.

Art. 16. - (1) Fondul are obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

(2)  Auditarea situaţiilor financiare se face de un auditor financiar, persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România, conform legii.

(3) Raportul auditorului financiar şi opinia sa vor fi prezentate Consiliului împreună cu situaţiile financiare anuale ale Fondului.

(4) Exerciţiul financiar al Fondului începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exerciţiu financiar va începe la data la care Fondul devine operaţional.

(5) Situaţiile financiare ale Fondului se supun aprobării Consiliului.

(6) Raportul anual de activitate, situaţiile financiare şi raportul auditorului sunt publice.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 752/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 752 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu